Hidden Gems of Slovenia 2020

ประเทศ : สโลเวเนีย,ออสเตรีย

โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS) (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร) (OS)
พร้อมออกเดินทาง 11 - 19 เมษายน 2563

ร่วมดื่มด่ำบรรยากาศความสวยงามของสถานที่ที่ได้ชื่อว่า
เป็นหนึ่งในปลายทางอันสุดแสนโรแมนติก “สโลเวเนีย”

ให้ท่านได้ลองสัมผัสการล่องแก่งท่ามกลางธรรมชาติ ณ ทะเลสาป โบเวค อันแสนบริสุทธิ์
เยือนทะเลสาบเบลด และโบสถ์ที่ตั้งอยู่กลางเกาะ ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม
ถ้ำพอทสยานา หนึ่งในถ้ำที่สวยที่สุดในทวีปยุโรป ที่มีอายุยาวนานกว่า 2 ล้านปี
สัมผัสเสน่ห์ของ เมือง ลูบลิยานา หนึ่งในเมืองเก่าสมัยยุคกลางที่มีความสวยงามดุจดั่งเทพนิยาย

วันแรก 11 เมษายน 2563
กรุงเทพฯ

22.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ บริเวณชั้นผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 1 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เคาน์เตอร์เช็คอินแถว A

เจ้าหน้าที่ เวิลด์เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

23.45 น. โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS026 นำท่านเหินฟ้าสู่ เวียนนา ประเทศออสเตรีย

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
พักค้างแรมบนเครื่องบิน

วันที่สอง 12 เมษายน 2563
เวียนนา – เวนิส – ตริเอสเต – ปราสาทมิราม่า – ตริเอสเต – เปียสซา อูนีตา ดิทาเลีย – ปอรโตรอซ

เช้า อาหารเช้าบริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม

07.15 น. 07.15 น. ถึงท่าอากาศยาน เวียนนา ประเทศออสเตรีย เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

09.10 น. 09.10 น.โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS521 นำท่านเหินฟ้าสู่ เวนิส ประเทศอิตาลี

10.15 น. 10.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติมาร์โค โปโล เวนิส ประเทศอิตาลี หลังพิธีการตรวจคนเข้ามืองและศุลกากรพร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ตริเอสเต เมืองท่าที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ระหว่างทะเลเอเดรียติกกับประเทศสโลเวเนีย

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทมิราม่า ปราสาทริมอ่าวทริเอสเต้ ที่สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 ในอดีตเคยถูกครอบครองโดยออสเตรีย ที่ครั้งหนึ่งเคยยึดครองดินแดนในแถบทะเลเอเดรียติกความกลมกลืนของสีผิวของน้ำทะเล ทำให้ปราสาทมีความโดดเด่นและสวยงาม มีความกลมกลืนกับสีของน้ำทะเล กอปรกับการจัดสวนที่จัดแต่งอย่างสวยงามด้วยพรรณไม้นานาชนิด

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองตริเอสเต เมืองท่าที่สำคัญที่สุดทางตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี ตั้งอยู่ติดกับประเทศสโลเวเนีย เป็นเมืองที่มีบรรยากาศที่เงียบสงบและมีความน่ารักในแบบยุโรปตะวันออก พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองนั้นประกอบไปด้วยร้านกาแฟ ร้านค้า และอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีวิวทะเลที่สวยงาม และยังเคยเป็นที่พำนักของนักเขียนที่มีชื่อเสียงอย่าง James Augustine Aloysius Joyce แล้ว

นำท่านชม เปียสซา อูนีตา ดิทาเลีย เป็นจัตุรัสหลักของเมืองตรีเอสเต โดยบริเวณด้านหน้าของจัตุรัสนั้นติดกับทะเลเอเดรียติก และยังได้รับการยอมรับว่าเป็นจัตุรัสที่ตั้งอยู่ติดกับทะเลที่มีวิวขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ปอรโตรอซ เมืองรีสอร์ทริมทะเลของประเทศสโลเวเนีย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Portoroz Kempinski Palace หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สาม 13 เมษายน 2563
ปอรโตรอซ – ไพราน – Tartini Square – โบสถ์ Saint George – Piran Town Wall – Goriska Brda – ขี่จักรยาน – ชิมไวน์ – โกริเซีย

เช้gเเช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ไพราน หนึ่งในสี่เมืองติดทะเล ของประเทศสโลวีเนีย ที่มีแนวชายฝั่งทะเลเอเดรียติคเพียง 47 กิโลเมตร เท่านั้น และยังเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญในคาบสมุทรIstria อีกด้วย และยังคงสภาพของสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของเวเนเซียนเอาไว้

นำท่านชม Tartini Square กลางเมืองไพราน บันทึกภาพกับรูปปั้น Tartini นักประพันธ์เพลงและนักไวโอลิน คนสำคัญของเมืองไพราน ซึ่งจัตุรัสสำคัญของเมือง ถูกตั้งชื่อตามชื่อเขาว่า Tartini Square

จากนั้น นำท่านชม โบสถ์ Saint George เป็นโบสถ์ โรมันคาทอลิกที่สำคัญของเมืองตั้งอยู่บนเนินเขา สร้างในสมัยเวเนเซียน ศตวรรษที่ 12 แบบเวเนเชี่ยน – เรอเนสซองส์ โดยนักออกแบบ Bonfante Torre จากเวนิสอุทิศให้แก่นักบุญ Saint George ตัว Bell tower ของโบสถ์นี้ สร้างเลียนแบบ Bell Tower ที่ St. Mark’s Square เมืองเวนิส บางส่วนของโบสถ์เคยถล่มลงมา ต่อมาก็ได้ถูกซ่อมแซมบูรณะใหม่

จากนั้น นำท่านขึ้นชม Piran Town Wall กำแพงเมืองโบราณ จุดชมวิวทิวทัศน์ของเมือง

กลางวัน  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ Goriska Brda แหล่งผลิตไวน์ในประเทศสโลเวเนีย ที่ได้ชื่อว่าเป็น “Tuscany of Slovenia”

จากนั้น พาท่านเปลี่ยนบรรยากาศไปกับการ ขี่จักรยาน ท่ามกลางพื้นที่ที่เรียกได้ว่าเป็น “Tuscany of Slovenia” ให้ท่านสัมผัสกับธรรมชาติ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนท้องถิ่น

จากนั้น นำท่านชมเรื่องราวประวัติความเป็นมาของการทำไวน์และ ชิมไวน์ ที่ผลิตในภูมิภาคแห่งนี้ที่เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอันเลื่องชื่อของประเทศสโลเวเนีย

(หมายเหตุ : ภาพประกอบเพื่อการบรรยายลักษณะของกิจกรรม)

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ โกริเซีย เมืองเล็กๆทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี

ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Franz  หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สี่ 14 เมษายน 2563
โกริเซีย – ชิวิดาเล่ เดล ฟริอุลลิ – สะพาน Ponte del Diavolo – Piazza Paolo Diacono – โคบาริด – โบเวค – ล่องแก่ง – ทะเลสาบโบฮินจ์

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ชิวิดาเล่ เดล ฟริอุลลิ หนึ่งในเมืองเล็กๆ อันงดงามในภูมิภาค Friuli-Venezia Giulia ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี

นำท่านสัมผัสเสน่ห์ของเมืองเก่าที่ได้รับการบันทึกว่าเป็นหนึ่งใน UNESCO World Heritage ที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานตั้งแต่ในยุคโรมัน โดยจูเลียส ซีซาร์ ภายใต้ชื่อของ Forum Lulii อาทิเช่น สะพาน Ponte del Diavolo หนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองที่สร้างมาตั้งแต่สมัย ค.ศ. 1442 และ Piazza Paolo Diacono จัตุรัสใจกลางเมือง

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ โคบาริด

กลางวัน  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โบเวค ให้ท่านได้ลองสัมผัสการล่องแก่งท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้ ตื่นเต้นไปกับกิจกรรมอันแสนสนุกสนานและความเป็นกันเองภายใต้การดูแลของพนักงานผู้เชี่ยวชาญ

จากนั้น นำท่านชม ทะเลสาบโบฮินจ์ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสโลเวเนีย ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา Julian Alps

ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Bohinj Eco หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า 15 เมษายน 2563
โบฮินจ์ – ทะเลสาบโบฮินจ์ – เคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาโวเกิล – เบลด – ทะเลสาบเบลด – ลูบลิยานา – สะพานมังกร – เมืองเก่า

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านชื่นชมความงามของทะเลสาบโบฮินจ์ ด้วยการขึ้นกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขาโวเกิล ที่ระดับความสูง 6,306 ฟุต หรือ1,922 เมตร

ซึ่งท่านจะสัมผัสถึงความสวยงามของ เทือกเขาแอลป์ ในประเทศสโลวีเนีย ที่มีชื่อว่ายอดเขาไทเกรฟ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ไทเกรฟ และจัดเป็นอุทยานแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เบลด หนึ่งในปลายทางที่มีชื่อเสียงเรื่องความสวยงามของทะเลสาบ และโบสถ์ที่ตั้งอยู่กลางเกาะ ซึ่งถือว่าเป็นโบสถ์ชื่อดังที่มีคู่หนุ่มสาวมาจัดงานแต่งงานมากมาย และให้บรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติก

กลางวัน  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านล่อง ทะเลสาบเบลด ชมบรรยากาศท่ามกลางหุบเขาจูเลียน แอลป์ มุ่งหน้าสู่ เกาะกลางทะเลสาบที่เป็นที่ตั้งของโบสถ์พระแม่มารี ภายในโบสถ์มีภาพวาดเฟรสโก้มากมาย ที่บอกเล่าเรื่องราวของพระแม่มารี อีกทั้ง ยังมีความเชื่อท้องถิ่นสืบต่อกันมาว่า เพื่อให้ชีวิตคู่ ยั่งยืนและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั้น เจ้าบ่าวจะต้องอุ้มเจ้าสาวจากท่าเรือเดินขึ้นบันไดจำนวน 99 ขั้น จนถึงประตูหน้าโบสถ์ ก่อนที่จะทำการลั่นระฆัง

ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

อิสระให้ท่านเก็บบรรยากาศความโรแมนติกบนเกาะ จนถึงเวลานัดหมายนำท่านล่องเรือ กลับสู่ฝั่ง แล้วนำท่านเดินทางสู่ ลูบลิยานา เมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวีเนีย จากนั้น นำท่านชม สะพานมังกร ที่ทอดข้ามแม่น้ำ Ljubljanica ที่เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมือง มีเรื่องเล่าของมังกรแห่งเมืองลูบลิยานาว่า มังกร คือ Saint George ซึ่งก็คือนักรบกรีก ผู้กล้าในตำนาน และเป็นตัวแทนของความกล้าหาญและความยิ่งใหญ่ แล้วเดินชมสถานที่ สำคัญต่างๆ ภายในเมืองเก่าเช่น ศาลาว่าการเมือง, มหาวิหารเซนต์ นิโคลัส จากนั้น นำท่านชมย่านการค้าพื้นเมือง และเดินเล่นชมบ้านเรือนที่สวยงาม อิสระให้ท่านถ่ายรูป หรือเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

พักค้างแรม ณ โรงแรม InterContinental Ljubljana หรือในระดับเดียวกัน

วันที่หก 16 เมษายน 2563
ลูบลิยานา – ปราสาทพรีดจาม่า – ถ้ำโพสทอยนา – ลูบลิยานา – ล่องเรือ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โพสทอยนา แล้วนำท่านชม ถ้ำโพสทอยนา หนึ่งในถ้ำที่สวยที่สุดในทวีปยุโรป มีอายุยาวนานกว่า 2 ล้านปี และมีความยาวกว่า 27 กิโลเมตร สำหรับการเที่ยวชมภายในถ้ำนั้น จะเป็นการเข้าชมโดย ขบวนรถรางไฟฟ้าที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ ค.ศ. 1884 อุณหภูมิภายในถ้ำโดยเฉลี่ย 8-10 องศาเซลเซียส (ควรเตรียมเสื้อกันหนาว เนื่องจากสภาพอากาศภายในถ้ำค่อนข้างเย็น)

อีกทั้งภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยหลากหลายแบบและมีสีสันสวยงาม มีลำธาร เขื่อนเก็บน้ำใต้ดิน และห้องต่างๆ มากมาย นอกจากนี้ ยังสามารถพบสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า “ปลามนุษย์” (Human fish) หรือ Olm สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในถ้ำ ผิวสีเนื้อคล้ายมนุษย์ ลำตัวยาวคล้ายงู มีแขนและขา ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1768 และอาศัยอยู่ในที่มืด

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ พรีดจาม่า แล้วนำท่านชม ปราสาทพรีดจาม่า ปราสาทในยุค เรอเนสซองส์ที่ตั้งอยู่บนปากถ้ำของหน้าผาที่มีความสูงกว่า 100 เมตร

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ ลูบลิยานา แล้วนำท่าน ล่องเรือ ผ่านใจกลางของเมืองในแม่น้ำ Ljubljanica ผ่านชมเสน่ห์ ความสวยงามและทิวทัศน์ของสถานที่ต่างๆ ในลูบลิยานาภายใต้อีกมุมมองที่ต่างออกไป ท่ามกลางสถาปัตยกรรมและศิลปะแบบบาร็อคที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อน

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม InterContinental Ljubljana หรือในระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด 17 เมษายน 2563
ลูบลิยานา – กลาส์ – ย่านเมืองเก่า – หอนาฬิกา – McArthurglen Parndorf Designer Outlet – เวียนนา

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ กลาส์ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามตลอดสองข้างทาง

นำท่านชม ย่านเมืองเก่า ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกท่านจะได้ชมบ้านเรือนในบรรยากาศน่ารักอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนี้ แล้วนำท่านชม หอนาฬิกา ได้รับการก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1712 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอันทรงคุณค่า

กลางวัน 

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร แล้วนำท่านเดินทางสู่ McArthurglen Parndorf Designer Outlet แหล่งช้อปปิ้ง แฟชั่นเสื้อผ้ายี่ห้อต่างๆ กว่า 150 ร้าน ซึ่งประกอบด้วยแบรนด์ดังมากมาย อาทิเช่น Coach, Prada, Polo Ralph Lauren, Armani, Bally, Aigner, René Lezard, Burberry ฯลฯ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เวียนนา

ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Le Méridien Vienna หรือในระดับเดียวกัน

วันที่แปด 18 เมษายน 2563
เวียนนา – ซิตี้ทัวร์ – ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านชมตัวเมือง เวียนนา มหานครโบราณอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮับส์เบิร์กที่เคย รุ่งเรืองจนถึงขีดสุดเมื่อสมัยยุคกลาง ปัจจุบันคือเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย และเป็นศูนย์รวมทางการค้า เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง การปกครองของประเทศ

ยิ่งไปกว่านั้น เวียนนายังเป็นศูนย์กลางของดนตรีคลาสิกมาตั้งแต่ช่วงต้นยุคศตวรรษที่ 20 จนได้รับสมญานามว่าเป็น “City of music” และยังเป็นเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกอีกด้วย

กลางวัน อาหารกลางวันบริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม

หลังอาหาร นำท่านสู่ ย่านกราเบน ย่านช้อปปิ้งชื่อดังที่ใจกลางกรุงเวียนนา แล้วอิสระให้ท่านได้เดินเล่น หรือเดินเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ณ จนถึงเวลานัดหมาย

19.30 น. ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา

23.20 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ OS025 นำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ

พักค้างแรมบนเครื่องบิน

วันที่เก้า 19 เมษายน 2563
กรุงเทพฯ

14.20 น. ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

หมายเหตุ       

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา เมื่อจำนวนผู้เดินทาง ถึงจำนวนที่กำหนด
 • ทางบริษัท ฯ เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว
 • ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์
 • กรณีผู้เดินทางใช้ตั๋วกรุ๊ปต่ำกว่า 10 ท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามนโยบายของทางสายการบิน 

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร เส้นทาง กรุงเทพฯ – เวียนนา – เวนีซ และ เวียนนา – กรุงเทพฯ (เดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับพร้อมกัน)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบินทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด (ผู้ใหญ่จำนวน 15 ท่านขึ้นไป)

2. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 50,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน

ข้อมูลบัญชีสำหรับทำการสำรองที่นั่ง

อัตราค่าบริการ

(ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ)

ไม่รวมตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรระหว่างประเทศ
กรุงเทพฯ – ออสโล / ออสโล – กรุงเทพฯ

เดินทางในช่วง 11 – 19  เม.ย. 63
ผู้ใหญ่ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านละ 121,900 บาท
เด็กอายุ 5-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 121,900 บาท
เด็กอายุ 5-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 111,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 99,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 30,900 บาท
ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ (ตั๋วกรุ๊ป)* ท่านละ 111,500 บาท

เดินทางวันที่ 11 – 19 เมษายน 2563

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

สำหรับทำการสำรองที่นั่ง

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสุรวงศ์ ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 125-4-08510-0
ชื่อบัญชี :
นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปาโซ่ทาวเวอร์
เลขที่บัญชี 245-2-03349-9
ชื่อบัญชี :
นายภูษณุ โลกาศิริวัตร

3. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

4. การยกเลิก

 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

5. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้

6. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้

7. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

หมายเหตุ

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

Comments

comments