Hidden Gems of Slovenia

เดินทาง 7 – 15 เมษายน 2566

ร่วมดื่มด่ำบรรยากาศความสวยงามของสถานที่ที่ได้ชื่อว่า เป็นหนึ่งในปลายทางอันสุดแสนโรแมนติกแห่ง สโลเวเนีย

เยือนทะเลสาบเบลด และโบสถ์ที่ตั้งอยู่กลางเกาะ ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม

ชมถ้ำพอทสยานา หนึ่งในถ้ำที่สวยที่สุดในทวีปยุโรป ที่มีอายุยาวนานกว่า 2 ล้านปี

สัมผัสเสน่ห์ของ เมือง ลูบลิยานา หนึ่งในเมืองเก่าสมัยยุคกลางที่มีความสวยงามดุจดั่งเทพนิยาย

ปั่นจักรยาน ชมเมืองแหล่งผลิตไวน์ชื่อดังของสโลเวเนีย ที่ได้ชื่อว่าเป็น “Tuscany of Slovenia”  

โปรแกรมการเดินทาง

กรุงเทพฯ – มิวนิก – เวนิส – ปราสาทมิราม่า – ตริเอสเต – เปียสซา อูนีตา ดิทาเลีย – ปอรโตรอซ
ปราสาทมิราม่า
ปราสาทริมอ่าวทริเอสเต้ ความกลมกลืนของสีผิวของน้ำทะเล ทำให้ปราสาทมีความโดดเด่นและสวยงาม มีความกลมกลืนกอปรกับการจัดสวนที่จัดแต่งอย่างสวยงามด้วยพรรณไม้นานาชนิด
เมืองตริเอสเต
เมืองท่าที่สำคัญที่สุดทางตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี ตั้งอยู่ติดกับประเทศสโลเวเนีย เป็นเมืองที่มีบรรยากาศที่เงียบสงบและมีความน่ารักในแบบยุโรปตะวันออก
Day 1

กรุงเทพฯ

20.30 น.พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้นผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินลุฟท์ฮันซ่า เคาน์เตอร์เช็คอิน แถว G ประตู 4
เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก
23.30 น.โดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH 773 นำท่านเหินฟ้าสู่ มิวนิก ประเทศเยอรมนี

Day 2
เช้า

05.20 น. ถึงท่าอากาศยาน มิวนิก ประเทศเยอรมนี แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

อาหารเช้า อิสระตามอัธยาศัย ภายในท่าอากาศยานมิวนิก

08.25 น. โดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH 9454 นำท่านเหินฟ้าสู่ เวนิส ประเทศอิตาลี

10.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติมาร์โค โปโล เวนิส ประเทศอิตาลี

หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรพร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ตริเอสเต เมืองท่าที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ระหว่างทะเลเอเดรียติกกับประเทศสโลเวเนีย

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทมิราม่า ปราสาทริมอ่าวทริเอสเต้ ที่สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 ในอดีตเคยถูกครอบครองโดยออสเตรีย ที่ครั้งหนึ่งเคยยึดครองดินแดนในแถบทะเลเอเดรียติก

ความกลมกลืนของสีผิวของน้ำทะเล ทำให้ปราสาทมีความโดดเด่นและสวยงาม มีความกลมกลืนกับสีของน้ำทะเล กอปรกับการจัดสวนที่จัดแต่งอย่างสวยงามด้วยพรรณไม้นานาชนิด

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองตริเอสเต เมืองท่าที่สำคัญที่สุดทางตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี ตั้งอยู่ติดกับประเทศสโลเวเนีย เป็นเมืองที่มีบรรยากาศที่เงียบสงบและมีความน่ารักในแบบยุโรปตะวันออก

พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองนั้นประกอบไปด้วยร้านกาแฟ ร้านค้า และอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีวิวทะเลที่สวยงาม และยังเคยเป็นที่พำนักของนักเขียนที่มีชื่อเสียงอย่าง James Augustine Aloysius Joyce

นำท่านชม เปียสซา อูนีตา ดิทาเลีย เป็นจัตุรัสหลักของเมืองตรีเอสเต โดยบริเวณด้านหน้าของจัตุรัสนั้นติดกับทะเลเอเดรียติก และยังได้รับการยอมรับว่าเป็นจัตุรัสที่ตั้งอยู่ติดกับทะเลที่มีวิวขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ปอรโตรอซ เมืองรีสอร์ทริมทะเลของประเทศสโลเวเนีย

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Grand Hotel Bernardin หรือในระดับเดียวกัน

ปอรโตรอซ – ไพราน – Tartini Square – โบสถ์ Saint George
Piran Town Wall – Goriska Brda – ขี่จักรยาน – ชิมไวน์ – โกริเซีย
ไพราน
หนึ่งในสี่เมืองติดทะเล ของประเทศสโลวีเนีย ที่มีแนวชายฝั่งทะเล เอเดรียติคเพียง 47 กิโลเมตร เท่านั้น และเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญในคาบสมุทรIstria อีกด้วย ซึ่งยังคงสภาพของสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของเวเนเซียนเอาไว้
Goriska Brda
แหล่งผลิตไวน์ในประเทศสโลเวเนีย ที่ได้ชื่อว่าเป็น “Tuscany of Slovenia” และพาท่านเปลี่ยนบรรยากาศไปกับการขี่จักรยาน สัมผัสกับธรรมชาติ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนท้องถิ่น

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ไพราน หนึ่งในสี่เมืองติดทะเล ของประเทศสโลวีเนีย ที่มีแนวชายฝั่งทะเลเอเดรียติคเพียง 47 กิโลเมตร เท่านั้น และเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญในคาบสมุทรIstria อีกด้วย  ซึ่งยังคงสภาพของสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของเวเนเซียนเอาไว้

นำท่านชม Tartini Square กลางเมืองไพราน บันทึกภาพกับรูปปั้น Tartini นักประพันธ์เพลงและนักไวโอลิน คนสำคัญของเมืองไพราน ซึ่งจัตุรัสสำคัญของเมือง ถูกตั้งชื่อตามชื่อเขาว่า Tartini Square 

จากนั้น นำท่านชม โบสถ์ Saint George เป็นโบสถ์ โรมันคาทอลิกที่สำคัญของเมืองตั้งอยู่บนเนินเขา สร้างในสมัยเวเนเชี่ยน ศตวรรษที่ 12 แบบเวเนเชี่ยน – เรอเนสซองส์ โดยนักออกแบบ Bonfante Torre จากเวนิสอุทิศให้แก่นักบุญ  Saint George ตัว Bell tower ของโบสถ์นี้ สร้างเลียนแบบ Bell Tower ที่ St. Mark’s Square เมืองเวนิส บางส่วนของโบสถ์เคยถล่มลงมา ต่อมาก็ได้ถูกซ่อมแซมบูรณะใหม่ 

แล้วนำท่านขึ้นชม Piran Town Wall กำแพงเมืองโบราณ จุดชมวิวทิวทัศน์ของเมือง

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ Goriska Brda แหล่งผลิตไวน์ในประเทศสโลเวเนีย ที่ได้ชื่อว่าเป็น “Tuscany of Slovenia” และพาท่านเปลี่ยนบรรยากาศไปกับการ ขี่จักรยาน ท่ามกลางพื้นที่ที่เรียกได้ว่าเป็น “Tuscany of Slovenia” ให้ท่านสัมผัสกับธรรมชาติ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนท้องถิ่น

จากนั้น นำท่านชมเรื่องราวประวัติความเป็นมาของการทำไวน์และ ชิมไวน์ ที่ผลิตในภูมิภาคแห่งนี้ที่เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอันเลื่องชื่อของประเทศสโลเวเนีย

(หมายเหตุ : ภาพประกอบเพื่อการบรรยายลักษณะของกิจกรรม)

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Hotel Franz หรือในระดับเดียวกัน

โกริเซีย – ชิวิดาเล่ เดล ฟริอุลลิ – สะพาน Ponte del Diavolo – โคบาริด – โบเวค – ล่องแก่ง – ทะเลสาบโบฮินจ์
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ชิวิดาเล่ เดล ฟริอุลลิ หนึ่งในเมืองเล็กๆ อันงดงามในภูมิภาค Friuli-Venezia Giulia ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี

นำท่านสัมผัสเสน่ห์ของเมืองเก่าที่ได้รับการบันทึกว่าเป็นหนึ่งใน UNESCO World Heritage ที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานตั้งแต่ในยุคโรมัน โดยจูเลียส ซีซาร์ ภายใต้ชื่อของ Forum Lulii อาทิเช่น สะพาน Ponte del Diavolo หนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองที่สร้างมาตั้งแต่สมัย ค.ศ. 1442 และ Piazza Paolo Diacono จัตุรัสใจกลางเมือง

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ โคบาริด

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โบเวค ให้ท่านได้ลองสัมผัสการล่องแก่งท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้

ตื่นเต้นไปกับกิจกรรมอันแสนสนุกสนานและความเป็นกันเองภายใต้การดูแลของพนักงานผู้เชี่ยวชาญ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ โบฮินจ์

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Bohinj ECO Hotel & Wellnessหรือในระดับเดียวกัน

โบฮินจ์ – รูปปั้นซลาโทร็อก – เบลด – ล่องเรือทะเลสาบเบลด – ลูบลิยานา – นั่งรถไฟชมเมือง – สะพานมังกร – เมืองเก่า

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโบฮินจ์ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสโลเวเนีย ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา Julian Alps

นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ รูปปั้นซลาโทร็อก หรือที่เรียกกันว่า เขาทอง (Goldhorn)

สัตว์ตามตำนานที่เล่าขานต่อกันมาของอุทยานแห่งชาติ Triglav ซึ่งตั้งอยุ่ริมทะเลสาบ ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม 

นำท่านเดินทางสู่ เบลด หนึ่งในปลายทางที่มีชื่อเสียงเรื่องความสวยงามของทะเลสาบและโบสถ์ที่ตั้งอยู่กลางเกาะ ซึ่งถือว่าเป็นโบสถ์ชื่อดังที่มีคู่หนุ่มสาวมาจัดงานแต่งงานมากมาย และให้บรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติก

จากนั้น นำท่านล่อง ทะเลสาบเบลด ชมบรรยากาศท่ามกลางหุบเขาจูเลียน แอลป์ มุ่งหน้าสู่เกาะกลางทะเลสาบ ที่เป็นที่ตั้งของโบสถ์พระแม่มารี ภายในโบสถ์มีภาพวาดเฟรสโก้มากมายที่บอกเล่าเรื่องราวของพระแม่มารี

อีกทั้ง ยังมีความเชื่อท้องถิ่นสืบต่อกันมาว่า เพื่อให้ชีวิตคู่ยั่งยืนและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั้น เจ้าบ่าวจะต้องอุ้มเจ้าสาวจากท่าเรือเดินขึ้นบันไดจำนวน 99 ขั้น จนถึงประตูหน้าโบสถ์ ก่อนที่จะทำการลั่นระฆัง

อิสระให้ท่านเก็บบรรยากาศความโรแมนติกบนเกาะ จนถึงเวลานัดหมายนำท่านล่องเรือกลับสู่ฝั่ง

Option (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 2,000 บาท/ท่าน)

นำท่าน นั่งรถม้า ชมบรรยากาศยามเช้ารอบทะเลสาบเบลด

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ลูบลิยานา เมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวีเนีย แล้วนำท่านสัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟชมเมือง ลูบลิยานา

นำท่านชม สะพานมังกร ที่ทอดข้ามแม่น้ำ Ljubljanica ที่เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมือง

มีเรื่องเล่าของมังกรแห่งเมืองลูบลิยานาว่า มังกร คือ Saint George ซึ่งก็คือนักรบกรีกผู้กล้าในตำนาน และเป็นตัวแทนของความกล้าหาญและความยิ่งใหญ่

เดินชมสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในเมืองเก่า เช่น ศาลาว่าการเมือง, มหาวิหารเซนต์ นิโคลัส 

จากนั้น นำท่านชมย่านการค้าพื้นเมือง และเดินเล่นชมบ้านเรือนที่สวยงาม 

อิสระให้ท่านถ่ายรูป และเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Inter Continental Ljubljana หรือในระดับเดียวกัน

ลูบลิยานา – ถ้ำโพสทอยนา – ปราสาทพรีดจาม่า – ลูบลิยานา – ล่องเรือชมเมือง – ชมการเปิดขวดไวน์ในน้ำ และชิมไวน์ท้องถิ่น
ถ้ำโพสทอยนา
หนึ่งในถ้ำที่สวยที่สุดในทวีปยุโรป มีอายุยาวนานกว่า 2 ล้านปี ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยหลากหลายแบบและมีสีสันสวยงาม มีลำธาร เขื่อนเก็บน้ำใต้ดิน
ปราสาทพรีดจาม่า
ปราสาทในยุคเรอเนสซองส์ที่ตั้งอยู่บนปากถ้ำของหน้าผาที่มีความสูงกว่า 100 เมตร
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำโพสทอยนา หนึ่งในถ้ำที่สวยที่สุดในทวีปยุโรป มีอายุยาวนานกว่า 2 ล้านปี และมีความยาวกว่า 27 กิโลเมตร

สำหรับการเที่ยวชมภายในถ้ำนั้น จะเป็นการเข้าชมโดยขบวนรถรางไฟฟ้าที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ ค.ศ. 1884 อุณหภูมิภายในถ้ำโดยเฉลี่ย 8-10 องศาเซลเซียส (ควรเตรียมเสื้อกันหนาว เนื่องจากสภาพอากาศภายในถ้ำค่อนข้างเย็น)

อีกทั้ง ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยหลากหลายแบบและมีสีสันสวยงาม มีลำธาร เขื่อนเก็บน้ำใต้ดิน และห้องต่างๆ มากมาย

นอกจากนี้ ยังสามารถพบสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า “ปลามนุษย์” (Human fish) หรือ Olm สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในถ้ำ ผิวสีเนื้อคล้ายมนุษย์ ลำตัวยาวคล้ายงู มีแขนและขา ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1768 และอาศัยอยู่ในที่มืด

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทพรีดจาม่า ปราสาทในยุคเรอเนสซองส์ที่ตั้งอยู่บนปากถ้ำของ
หน้าผาที่มีความสูงกว่า 100 เมตร

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ ลูบลิยานา แล้วนำท่าน ล่องเรือ ผ่านใจกลางของ เมืองในแม่น้ำ Ljubljanica ผ่านชมเสน่ห์ ความสวยงามและทิวทัศน์ของสถานที่ต่างๆ ในลูบลิยานาภายใต้อีกมุมมองที่ต่างออกไป ท่ามกลางสถาปัตยกรรมและศิลปะแบบบาร็อค ที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อน

แล้วนำท่าน ชมการเปิดขวดไวน์ในน้ำ พร้อมให้ท่านลิ้มรสชิมไวน์ท้องถิ่น

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม InterContinental Ljubljana หรือในระดับเดียวกัน

ลูบลิยานา – กลาส์ – ย่านเมืองเก่า – ขึ้นรถรางสู่ยอดเขา – หอนาฬิกา – McArthurglen Parndorf Designer Outlet – เวียนนา
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านสู่กลาส์ แล้วนำท่านชม ย่านเมืองเก่า ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกท่านจะได้ชมบ้านเรือนในบรรยากาศน่ารักอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนี้

แล้ว นำท่านขึ้นรถราง Funicular เพื่อไปชมหอนาฬิกา บนยอดเขาซึ่งอยู่ในพื้นที่ของปราสาท Schlossberg ซึ่งหอนาฬิกานี้ได้รับการก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1712 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอันทรงคุณค่า และจากด้านบนยอดเขาแห่งนี้ ท่านสามารถชมวิวเมืองกลาส์ ได้แบบ 360 องศา

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ McArthurglen Parndorf Designer Outlet แหล่งช้อปปิ้งแฟชั่นเสื้อผ้ายี่ห้อต่างๆ กว่า 150 ร้าน ซึ่งประกอบด้วยแบรนด์ดังมากมาย อาทิเช่น Coach, Prada, Polo Ralph Lauren, Armani, Bally, Aigner, René Lezard, Burberry ฯลฯ แล้วอิสระให้ท่านช็อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ
อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย ภายในเอาท์เลตท์

โดยท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 20 Euro

ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางเข้าสู่ เวียนนา

พักค้างแรม ณ โรงแรม InterContinental Vienna, an IHG Hotel หรือในระดับเดียวกัน

เวียนนา – ซิตี้ทัวร์ – มหาวิหารเซ็นท์สเตฟาน – ย่านกราเบน – ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 

หลังอาหาร นำท่านชมตัวเมือง เวียนนา มหานครโบราณอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮับส์เบิร์กที่เคยรุ่งเรืองจนถึงขีดสุดเมื่อสมัยยุคกลาง ปัจจุบันคือเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย และเป็นศูนย์รวมทางการค้า เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง การปกครองของประเทศ

ยิ่งไปกว่านั้น เวียนนายังเป็นศูนย์กลางของดนตรีคลาสิกมาตั้งแต่ช่วงต้นยุคศตวรรษที่ 20 จนได้รับสมญานามว่าเป็น “City of music” และยังเป็นเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกอีกด้วย

แล้วนำท่านชม มหาวิหารเซ็นท์สเตฟาน มหาวิหารของนิกายโรมันคาทอลิค ซึ่งมีสถาปัตยกรรมสไตล์โรมาเนสก์ ต่อมาใน ปี ค.ศ. 1258 ได้เกิดเพลิงไหม้มหาวิหารแห่งนี้ จึงได้ทำการบูรณะขึ้นใหม่

โดยสร้างมหาวิหารแห่งนี้ขึ้นใหม่โดยเปลี่ยนมาเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์กอธิค ซึ่งตั้งอยู่กลางใจเมืองเวียนนาถือได้ว่าเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุด โดยจุดเด่นของมหาวิหารนี้คือหลังคากระเบื้องหลากสี ที่มีลวดลายโดดเด่นแตกต่างไม่เหมือนใคร

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร อิสระให้ท่านได้เดินเล่น หรือเดินเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ณ ย่านกราเบน ย่านช้อปปิ้งชื่อดังที่ใจกลางกรุงเวียนนา จนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา

ค่ำ
20.15 น. โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS015 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

กรุงเทพฯ
เช้า

เช้า อาหารเช้าบริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม

11.30 น. ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

Hidden Gems of Slovenia

7 – 15 เมษายน 2566

อัตราค่าบริการ

โดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า (LH) และออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)

ออกเดินทางวันที่
7 – 15 เมษายน 2566
ราคาค่าบริการทัวร์ ท่านละ
174,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
29,500 บาท
อัตราค่าบริการทัวร์ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
ออกเดินทางวันที่
7 – 15 เมษายน 2566
ราคาค่าบริการทัวร์ ท่านละ
128,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
29,500 บาท
หมายเหตุ

– ทางบริษัท ฯ เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว

– ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

– ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

– กรณีไม่สามารถเดินทางได้ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

อัตราค่าบริการรวม

– ค่ารถรับส่งตามรายการ

– ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ และกิจกรรมตามรายการ

– ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน

– ค่าอาหาร ตามรายการ

– ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว

– ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท

– ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

– หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

– ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น

– Internet Sim Card สำหรับใช้ในประเทศยุโรป 1 ซิมต่อท่าน

– ขนม และของว่างบริการระหว่างเดินทาง
– ของพรีเมี่ยม (Universal Travel Adapter, WST Shopping Bag)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกลค่าเครื่องดื่ม

พิเศษ! ของพรีเมี่ยม บริการ ณ วันเดินทาง เช่น Universal Travel Adapter, WST Shopping Bag

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง (PDF)