Hidden Treasure of Kansai & Sakura Surprise!

ประเทศ : ญี่ปุ่น / เมือง : วากายาม่า นารา โอซาก้า

โดยสายการบินไทย (TG)
8-13 เม.ย. 2563 (6 วัน)

ท่องเที่ยววาคายาม่า ดินแดนแห่งการท่องเที่ยวอันสวยงาม
ท่ามกลางบรรยากาศซากุระเบ่งบานเต็มพื้นที่

 • สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าคุมาโนะ นาจิ
 • ชมการแสดงโชว์แล่ปลาทูน่า พร้อมลิ้มรสอาหารทะเลสดๆ
 • ประสบการณ์ทำอุเมะชู และทดลองทำทาโกยากิ อาหารเลื่องชื่อของโอซาก้า
 • เพลิดเพลินกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ ณ เมืองออนเซ็นเก่าแก่กว่า 1,300 ปี
 • ชมดอกซากุระบนภูเขาโยชิโนะ ที่ถูกกล่าวขานว่างดงามที่สุด
 • ซึมซับความสงบอันร่มรื่น ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ณ สวนนารา
 • อิสระช้อปปิ้งส่งท้ายอย่างจุใจย่านชินไซบาชิ


โปรแกรมท่องเที่ยวตามวัน-เวลา

วันแรก  8 เม.ย. 63  กรุงเทพฯ – โอซาก้า

20.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์สายการบินไทย

อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D

เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

23.30 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองโอซาก้าโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG622

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

พักค้างแรมบนเครื่องบิน

 

วันที่สอง 9 เม.ย. 63   
โอซาก้า – วาคายาม่า – ปราสาทวาคายาม่า – ตลาดคุโรชิโอะ – ทดลองทำเหล้าบ๊วย – ชิราฮามะ ออนเซ็น

เช้า อาหารเช้าบริการบนเครื่องบิน

07.00 น. ถึงท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ วาคายาม่า จังหวัดที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภูมิภาคคันไซ

นำท่านสู่ ปราสาทวาคายาม่า ปราสาทโบราณคู่บ้านคู่เมืองที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1585 โดย โทโยโทมิ ฮิเดโยชิ นักรบไดเมียว ผู้ที่พยายามรวบรวมประเทศเป็นครั้งแรก

อิสระให้ท่านเดินชมปราสาท และตัวเมืองวาคายาม่าตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ตลาดคุโรชิโอะ เป็นตลาดขายปลาและอาหารทะเลต่างๆ ที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของวาคายาม่า ซึ่งในช่วงเช้ามืดจะมีเรือประมงลำเลียงปลามาที่นี่ และจะมีพ่อค้าจากร้านต่างๆ มาทำการประมูลปลากันเป็นจำนวนมาก

 

กลางวัน  อาหารกลางวัน ภัตตาคาร

อาหารกลางวันอิสระ ท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านอาหารที่มีอยู่หลากหลายภายใบริเวณตลาดปลา โดยทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมงบประมาณให้ท่านละ 2,000 เยน

 

 

หลังอาหาร ให้ท่านได้ชมโชว์แล่ปลาทูน่าโดยพ่อค้าปลาผู้ชำนาญ และอิสระให้ท่านเดินชม

ร้านค้าภายในตลาดได้ตามอัธยาศัย

 

 

จากนั้น นำท่านสัมผัสประสบการณ์ ทดลองทำเหล้าบ๊วย ด้วยตัวของท่านเอง เหล้าบ๊วยหรือ

อุเมะชู เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ขึ้นชื่อและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มนักดื่ม เนื่องจากมีรสชาติที่ดี ทานง่าย และราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับสาเกประเภทอื่นๆ

หมายเหตุ กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมสำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น

 

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ชิราฮามะ ออนเซ็น หนึ่งในสามเมืองออนเซ็นที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น

(อีกสองแห่งคือเบปปุออนเซ็นในคิวชู และอะตามิในแหลมอิซึ) มีประวัติยาวนานถึง 1,300 ปี และยังเป็นเมืองชายทะเลที่มีหาดทรายสวยงามอีกด้วย อิสระให้ท่านพักผ่อนในโรงแรม หรือเลือกแช่ออนเซ็นธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายจากความเมื่อยล้าได้ตามอัธยาศัย ซึ่งภายในเมือง มีโรงอาบน้ำแร่สาธาระณะไว้คอยบริการอยู่มากมาย ทั้งแบบออนเซ็นเท้า และแบบแช่ทั้งตัว

ค่ำ อาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม Nanki-Shirahama Marriott หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สาม 10 เม.ย. 63  

ชิราฮามะ ออนเซ็น – เซนโจจิคิ – ศาลเจ้าคุมาโนะนาจิ – คาวายุออนเซ็น

เช้า  อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านชม เซนโจจิคิ ซึ่งแปลว่า เสื่อทาทามิ 100 ผืน เนื่องจากโขดหินเหล่านี้ มีลักษณะคล้ายเสื่อตาตามิจำนวนมากที่เรียงรายอยู่ตามชายฝั่งทะเล อิสระให้ท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าคุมาโนะนาจิ หนึ่งในศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงของเมืองวาคายาม่าเนื่องจากมีวิวทิวทัศน์อันงดงามตระการตา

กลางวัน  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านชม ศาลเจ้าคุมาโนะนาจิ มีจุดเด่นเป็นเจดีย์สีแดง 3 ชั้น ที่มีการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธ และ ชินโตเข้าด้วยกัน เบื้องหลังอาคารหลักมีน้ำตกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น มีความสูงถึง 133 เมคร เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม และเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของศาลเจ้า อิสระให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ คาวายุออนเซ็น เมืองออนเซ็นเล็กๆ ท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของวาคายาม่า

ค่ำ  อาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Fujiya หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สี่ 11 เม.ย. 63  

คาวายุออนเซ็น – เสาโทริอิศาลเจ้าโอยุโนะฮาระ – นารา – ภูเขาโยชิโนะ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโอยุโนะฮาระ แล้วนำท่านชม เสาโทริอิ ขนาดใหญ่ ที่ตั้งตระง่านอยู่ตรงทางเข้าศาลเจ้า มีความสูง 33.9 เมตร กว้าง 42 เมตร และหนักกว่า 170 ตัน ซึ่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิท่านจะสามารถมองเห็นเสาโทริอิที่ถูกโอบล้อมไปด้วยต้นซากุระ ที่งดงามอีกด้วย

หมายเหตุ : การชมดอกไม้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ นารา ซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันไซ โดยมีเมืองหลวงของจังหวัดอันมีชื่อเดียวกัน ในอดีตนาราเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นเมื่อประมาณ 1,300 ปีก่อน

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านสู่ ภูเขาโยชิโนะ หนึ่งในจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีและจุดชมซากุระที่สวยงามและมีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่น ในฤดูใบไม้ผลิจึงแน่นขนัดไปด้วยต้นซากุระที่บานสะพรั่งสวยงามและฤดูใบไม้ร่วงก็เต็มไปด้วยใบไม้ที่ผลัดใบสีสันสวยงามสลับกันส้ม เหลือง และแดง ไปทั่วทั้งภูเขา

นอกจากนี้ ภูเขาโยชิโนะยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในฐานะ “สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเส้นทางแสวงบุญในเทือกเขาคิอิ” สามารถเที่ยวชมศาลเจ้าและวัดมรดกโลกพร้อมชมธรรมชาติอันงดงามได้ทั้ง 4 ฤดูกาล

นำท่านขึ้นโรปเวย์สู่จุดชมวิว และอิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการชมวิวซากุระ พร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

หมายเหตุ : การชมดอกไม้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Setre Naramachi หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า 12 เม.ย. 63
นารา – สวนนารา – โอซาก้า – ทดลองทำทาโกะยากิ – ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ

เช้า  อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สวนนารา สวนสาธารณะขนาดใหญ่และร่มรื่น อีกทั้งยังมีฝูงกวางมากมายอาศัยอยู่ร่วมกันกับคนท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว จนกวางนั้นได้กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองไปแล้ว ในครั้งอดีต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมราชินีนาถ ได้เคยเสด็จประภาสสวนนารา ในปี พ.ศ. 2506 เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ

และหลังจากนั้นเป็นต้นมา ชาวไทยก็ได้รู้จักสวนนารามากขึ้นในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวจนได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน นำท่านตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ชมสวนนาราและถ่ายรูปกับกวางตามอัธยาศัย

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ โอซาก้า ศูนย์รวมย่านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และความบันเทิงของภูมิภาคคันไซ แล้วให้ท่านได้ ทดลองทำทาโกะยากิ หรือที่คนไทยรู้จักในนามขนมครกญี่ปุ่น อาหารชื่อดังของโอซาก้าที่โด่งดังไปไกลทั่วโลก ให้ท่านได้เรียนรู้กรรมวิธีและขั้นตอนการทำ และทดลองทำทาโกะยากิด้วยตนเอง พร้อมรับประทานทาโกะยากิฝีมือของตัวท่านเองด้วย

จากนั้น นำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองโอซาก้า ที่มีร้านค้าให้ท่านเลือกซื้อ ทั้งของกิน ของใช้ และของฝากอย่างจุใจ ซึ่งเชื่อมต่อไปถึง ย่านโดตอมโบริ หรือสยามสแควร์เมืองโอซาก้า ที่ตั้งอยู่สองข้างแม่น้ำโดตอมโบริกาว่า

 

กลางวัน อาหารกลางวันอิสระ ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารกลางวันที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย โดยทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมค่าอาหารกลางวันไว้ให้ท่านละ 2,000 เยน

หลังอาหาร อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งและเลือกซื้อของฝากจนถึงเวลานัดหมาย

 

 

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ บริการท่านด้วย ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่นรสชาติเข้มข้น เสิร์ฟแบบไม่อั้น หมูและเนื้อญี่ปุ่นคุณภาพเยี่ยม ให้ท่านเลือกสรร

 

 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม New Otani Osaka หรือในระดับเดียวกัน

วันที่หก 13 เม.ย. 63  
โอซาก้า – โรงกษาปณ์ – สวนผลไม้ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – กรุงเทพฯ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โรงกษาปณ์  อาคารรูปทรงคลาสสิกตั้งอยู่ริมแม่นํ้าโยโด
มีหน้าที่ดูแลเรื่องการผลิตเหรียญและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แต่สิ่งที่ทำให้สถานที่แห่งนี้ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวกลับเป็นสวนด้านนอกอาคาร เนื่องจากมีต้นซากุระกว่า 350 ต้น แยกเป็น 131 พันธุ์ ซึ่งหาชมได้ยากในที่อื่นๆ ติดอันดับจุดชมดอกซากุระที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า

หมายเหตุ : การชมดอกไม้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ ญี่ปุ่นเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องสวนผลไม้ เช่น สตรอว์เบอรี่ ซึ่งเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ด้วยรถชาติที่หวาน กรอบ อร่อย จึงทำให้การเก็บสตรอว์เบอรี่และทานสดๆ เป็นหนึ่งในกิจกรรมช่วงฤดูหนาวที่ไม่ควรพลาด อิสระให้ท่านได้เก็บสตรอว์เบอรี่และรับประทานกันสดๆ จากไร่

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

17.35 น.  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

22.00 น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

   อัตราค่าบริการ   

อัตราค่าบริการ (รวมค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย)
เดินทางในช่วง 8 – 13 เมษายน 2563
ผู้ใหญ่ พักคู่ ท่านละ 95,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 91,500 บาท/td>
เด็กอายุ 5-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 86,500 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 76,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 26,900 บาท

หมายเหตุ               

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

 

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่ารถไฟชินคันเซ็นจากฟุกุชิมาเดินทางไปยังโตเกียว
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย ชั้นทัศนาจร เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบินทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋า น้ำหนักไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรัม
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกภายในต่างประเทศ
 • บริการจัดส่งกระเป๋าถึงห้องพักทุกคืน
 • ทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ
 • บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด
 • บริการขนมขบเคี้ยวระหว่างการเดินทาง
 • ของพรีเมี่ยม ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กระเป๋า Travel kit, universal adapter,
  Shopping bag, ปกพาสปอร์ต, ปากกาไฟฉาย, ร่ม, แท็กกระเป๋า, ลูกอม และยาดม)
 • Snack box บริการ ณ ท่าอากาศยาน
 • พิเศษ! Pocket wifi แบบพกพา 1 เครื่อง / 2 ท่าน

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าตัดบัตรเครดิต 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข:

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการ เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด (15 ท่านขึ้นไป)
 2. การสำรองที่นั่ง: บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 50,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วส่งสำเนาใบนำฝากทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365-6 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเราได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วัน
 3.  กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 4. บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาต ให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
 5. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 6. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้
 7. การยกเลิก
 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย