Kanto Endless Discovery

ประเทศ : ญี่ปุ่น / เมือง : โตเกียว

โดยสายการบินไทย (TG)
13 - 19 เมษายน 2562 (7วัน)

โปรแกรมการเดินทาง

Hilight ประจำโปรแกรม

เมืองเก่าคาวาโกเอะ 
เป็นย่านที่มีบ้านเรือนสมัยเอโดะตั้งเรียงรายอยู่ตลอดแนวยาวสองข้างทาง

ในสมัยก่อนเมืองคาวาโกเอะ มีความเจริญรุ่งเรื่องทางด้านการค้าเป็นอย่างมาก เปรียบได้กับกรุงโตเกียวในปัจจุบัน เหล่าพ่อค้าแม่ค้าต่างมีฐานะร่ำรวยจึงได้สร้างอาคารต่างๆ ขึ้นมา ทั้งตึกรามบ้านช่อง รวมถึงโกดังเก็บของ

อาคารหลายหลังมีอายุเก่าแก่แต่ยังคงเก็บรักษาสภาพความดั้งเดิมมาได้จนถึงปัจจุบัน ย่านนี้จึงมีฉายาว่า Koedo Kawagoe หรือแปลได้ว่า Little Edo นั่นเอง

เมืองโอบุเสะ เมืองเล็ก ๆ ที่เงียบสงบและสวยงามทางตอนเหนือของจังหวัดนากาโน่ ตัวเมืองถูกอนุรักษ์ให้อุดมไปด้วยศิลปะและวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าในช่วงสมัยเอโดะ

อีกทั้งยังเป็นบ้านของโฮคุไซ ศิลปินภาพพิมพ์ผู้มีชื่อเสียง และโอบุเสะยังเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นเมืองแหล่งปลูกเกาลัดที่อร่อยอีกด้วย

เมืองโบราณซาวาระ ย่านการค้าที่สำคัญของญี่ปุ่นในสมัยเอโดะ มีร้านค้าและบ้านเรือนโบราณที่อนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบัน

ซาวาระเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่มีคลองสายน้อยตัดผ่าน บ้านเรือนที่อยู่ติดริมคลองนี้ ถือว่าเป็นย่านการค้าเก่าที่มีมาหลายร้อยปี

 

ถนนคิตะซากุระ ถนนเลียบชายฝั่ง ที่ระหว่างทางเดินจะมีต้นซากุระเรียงรายเต็มสองข้างทางเป็นระยะทางยาวเกือบ 2.5 กิโลเมตร

เมื่อถึงฤดูดอกซากุระผลิบาน ถนนเส้นนี้จะกลายเป็นอุโมงค์ดอกซากุระที่บานสะพรั่งตลอดเส้นทาง ที่นี่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 100 สถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในการชมดอกซากุระอีกด้วย

เมืองเก่าคาวาโกเอะ 
เป็นย่านที่มีบ้านเรือนสมัยเอโดะตั้งเรียงรายอยู่ตลอดแนวยาวสองข้างทาง

ในสมัยก่อนเมืองคาวาโกเอะ มีความเจริญรุ่งเรื่องทางด้านการค้าเป็นอย่างมาก เปรียบได้กับกรุงโตเกียวในปัจจุบัน เหล่าพ่อค้าแม่ค้าต่างมีฐานะร่ำรวยจึงได้สร้างอาคารต่างๆ ขึ้นมา ทั้งตึกรามบ้านช่อง รวมถึงโกดังเก็บของ

อาคารหลายหลังมีอายุเก่าแก่แต่ยังคงเก็บรักษาสภาพความดั้งเดิมมาได้จนถึงปัจจุบัน ย่านนี้จึงมีฉายาว่า Koedo Kawagoe หรือแปลได้ว่า Little Edo นั่นเอง

เมืองโอบุเสะ เมืองเล็ก ๆ ที่เงียบสงบและสวยงามทางตอนเหนือของจังหวัดนากาโน่ ตัวเมืองถูกอนุรักษ์ให้อุดมไปด้วยศิลปะและวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าในช่วงสมัยเอโดะ

อีกทั้งยังเป็นบ้านของโฮคุไซ ศิลปินภาพพิมพ์ผู้มีชื่อเสียง และโอบุเสะยังเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นเมืองแหล่งปลูกเกาลัดที่อร่อยอีกด้วย

เมืองโบราณซาวาระ ย่านการค้าที่สำคัญของญี่ปุ่นในสมัยเอโดะ มีร้านค้าและบ้านเรือนโบราณที่อนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบัน

ซาวาระเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่มีคลองสายน้อยตัดผ่าน บ้านเรือนที่อยู่ติดริมคลองนี้ ถือว่าเป็นย่านการค้าเก่าที่มีมาหลายร้อยปี

 

ถนนคิตะซากุระ ถนนเลียบชายฝั่ง ที่ระหว่างทางเดินจะมีต้นซากุระเรียงรายเต็มสองข้างทางเป็นระยะทางยาวเกือบ 2.5 กิโลเมตร

เมื่อถึงฤดูดอกซากุระผลิบาน ถนนเส้นนี้จะกลายเป็นอุโมงค์ดอกซากุระที่บานสะพรั่งตลอดเส้นทาง ที่นี่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 100 สถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในการชมดอกซากุระอีกด้วย

โปรแกรมท่องเที่ยวตามวัน-เวลา

วันแรก  13 เม.ย. 62  กรุงเทพฯ – โตเกียว

20.00 น.  พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D

เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

22.45 น.   โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG682 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงโตเกียว

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างแรมบนเครื่องบิน

วันที่สอง 14 เม.ย. 62 โตเกียว – คาวาโกเอะ – ถนนคิตะซากุระ – คะรุยซาว่า

เช้า  อาหารเช้าบริการบนเครื่องบิน

06.55 น.  ถึงท่าอากาศยานฮาเนดะ มหานครโตเกียว หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ เป็นย่านที่มีบ้านเรือน

สมัยเอโดะตั้งเรียงรายอยู่ตลอดแนวยาวสองข้างทาง ในสมัยก่อนเมืองคาวาโกเอะมีความเจริญรุ่งเรื่องทางด้านการค้าเป็นอย่างมาก เปรียบได้กับกรุงโตเกียวในปัจจุบัน เหล่าพ่อค้าแม่ค้าต่างมีฐานะร่ำรวยจึงได้สร้างอาคารต่างๆ ขึ้นมา ทั้งตึกรามบ้านช่อง รวมถึงโกดังเก็บของ

อาคารหลายหลังมีอายุเก่าแก่แต่ยังคงเก็บรักษาสภาพความดั้งเดิมมาได้จนถึงปัจจุบัน ย่านนี้จึงมีฉายาว่า Koedo Kawagoe หรือแปลได้ว่า Little Edo นั่นเอง

เมื่อเดินตามทางหลักมาสุดสาย ท่านจะพบกับ ตรอกลูกกวาด ร้านค้าส่วนใหญ่ขายขนมพื้นเมือง เช่น เค้ก และ ขนมหวาน จึงเป็นที่มาของชื่อ ตรอกลูกกวาด หรือ ตรอกขนมนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีขายคารินโดะ คุ้กกี้พื้นเมืองญี่ปุ่น ไอศกรีม ขนมที่ทำจากถั่วแดงและมันหวาน และยังมีของชิ้นเล็กๆ และของฝากต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อกันอย่างจุใจ

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วย เมนู โซบะเทมปุระ อาหารประเภทเส้นแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ นางาโทโร่ เมืองชื่อดังในเรื่องความงดงามของธรรมชาติ ของจังหวัดไซตามะ แล้วนำท่านชม ถนนคิตะซากุระ ถนนเลียบชายฝั่ง ที่ระหว่างทางเดินจะมีต้นซากุระเรียงรายเต็มสองข้างทางเป็นระยะทางยาวเกือบ 2.5 กิโลเมตร จากสถานี Kami-Nagatoro ไปยังสถานี Nogami

ซึ่งเมื่อถึงฤดูดอกซากุระผลิบาน ถนนเส้นนี้จะกลายเป็นอุโมงค์ดอกซากุระที่บานสะพรั่งตลอดเส้นทาง

และสถานที่แห่งนี้ยังได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 100 สถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในการชมดอกซากุระอีกด้วย

อิสระ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการชมดอกซากุระ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย (การชมดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล)

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

บริการท่านด้วยอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ

พักค้างแรม ณ โรงแรม Green Plaza Karuizawa หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สาม  15 เม.ย. 62  คะรุยซาว่า – ศาลเจ้าคุมาโนะคูไท – คะรุยซาว่าพริ้นซ์ช้อปปิ้งพลาซ่า- คุซัทสึออนเซ็น

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวบนถนนอูซุอิ ซึ่งบริเวณจุดชมวิวแห่งนี้ ท่านสามารถมองเห็นวิวของ 2 มุมมอง อันได้แก่ เทือกเขาในจังหวัดกุนมะ และอีกด้านหนึ่งมองเห็นภูเขาอะซามะ ไม่ไกลกันมากนัก เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าคุมาโนะ โคไท ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเส้นเขตแดนเช่นกัน

ภายในบริเวณศาลเจ้าประกอบด้วยห้องโถง 3 หลัง ได้แก่ ห้องโถงใหญ่ ตั้งอยู่ด้านบนชายแดน ห้องโถงนาจิ ตั้งอยู่ฝั่งทางซ้ายของจังหวัดนากาโน่ และห้องโถงชินกุ ทางฝั่งขวาของจังหวัดกุนมะ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ คะรุยซาว่าพริ้นซ์ช้อปปิ้งพลาซ่า เอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ซึ่งท่านสามารถสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าแบรนด์ดังๆ

มากมายในราคาลดพิเศษสุด เช่น Coach, Celine, Christian Dior, Timberland, Levi’s, Guess, ฯลฯ

 

กลางวัน

อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัยภายใน คารุยซาว่าพริ้นซ์ช้อปปิ้งพลาซ่า เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งได้อย่างจุใจ

ท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 2,000 เยน

 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ คุซัทสึ ออนเซ็น หนึ่งในแหล่งน้ำพุร้อนตากอากาศ

ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นมาหลายศตวรรษ ซึ่งเชื่อกันว่าสามารถรักษา

โรคภัยไข้เจ็บได้ทุกโรค และด้วยความสูงกว่า 1,200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ทำให้คุซัทสึเป็นแหล่งสกีซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากอีกด้วย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม บริการท่านด้วยอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ

พักค้างแรม ณ โรงแรม Village หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สี่  16 เมษายน 2562 คุซัทสึออนเซ็น – ชมยูบะทาเกะ – การแสดงยูโมมิ – โอบุเสะ – นั่งรถไฟชินคันเซ็นสู่โตเกียว – โตเกียว

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านชม ยูบะทาเกะ แหล่งน้ำพุร้อนที่ให้น้ำแร่ตามธรรมชาติกว่า 5,000 ลิตรต่อนาที ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในญี่ปุ่น ด้วยความร้อนกว่า 70 องศาเซลเซียส น้ำแร่ที่อบอวลด้วยกลิ่นกำมะถันจะถูกพักในรางไม้เพื่อให้เย็นลงก่อนลำเลียงไปยังโรงแรมแบบเรียวกัง และโรงอาบน้ำที่เรียงรายอยู่ในแถบนี้

พิเศษ นำท่านชม การแสดงยูโมมิ การสาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้านวิธีทำให้น้ำมีอุณหภูมิที่ต่ำลงด้วยการใช้ไม้กระดานเพียง แผ่นเดียว

อิสระให้ท่านเดินเล่นในบริเวณออนเซ็นจนถึงเวลานัดหมาย ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ โอบุเสะ

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วยเซ็ตเมนูอาหารญี่ปุ่น พร้อมข้าวนึ่งเกาลัดรสชาติ หอม หวาน มัน อร่อย

หลังอาหาร นำท่านสู่ เมืองโอบุเสะ เมืองเล็ก ๆ ที่เงียบสวยงามและสงบทางตอนเหนือของจังหวัดนากาโน่ เป็นบ้านของโฮคุไซ ศิลปินภาพพิมพ์ผู้มีชื่อเสียงในสมัยเอโดะ โอบุเสะยังเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นแหล่งปลูกเกาลัดที่อร่อย

หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟชินคันเซนนากาโน่เพื่อนั่งรถไฟหัวกระสุนที่วิ่งด้วยความเร็ว 260 กิโลเมตร/ชั่วโมง มุ่งหน้าสู่ มหานครโตเกียว

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ บริการท่านด้วย ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่นรสชาติเข้มข้น เสิร์ฟแบบไม่อั้นทั้งหมู และเนื้อคุณภาพเยี่ยม ให้ท่านเลือกสรร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Royal Park Tokyo หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า  17 เมษายน 2562 โตเกียว – ล่องเรือฮิมิโกะ – ซาวาระ – ล่องเรือชมเมืองโบราณซาวาระ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านสู่ ท่าเรืออะซากุสะเพื่อ ล่องเรือฮิมิโกะ เรือแห่งอนาคต ออกแบบโดยนักวาดการ์ตูนญี่ปุ่นชื่อดัง เรจิ มัตซึโมโตะ ซึ่งมีชื่อเสียงมาจากการ์ตูนแนวอวกาศเรื่อง “Space Battle Ship YAMATO”

ชื่อของเรือลำนี้มาจากคำในภาษาญี่ปุ่นว่า โฮตารุ แปลว่าหิ่งห้อย และคำในภาษาอังกฤษว่า ลูน่า แปลว่าเทพธิดาแห่งดวงจันทร์ มีเอกลักษณ์ที่ตัวเรือภายนอกเป็นโลหะสีเงินแวววาวและกระจก ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับภาพทิวทัศน์แบบ 360 องศาของอ่าวโตเกียว

 

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! บริการท่านด้วย เซ็ทปูยักษ์ ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติของปูยักษ์รสเลิศ
ที่ถูกนำมาปรุงเป็นอาหารหลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือกรับประทาน โดยภัตตาคารชื่อดังซึ่งมีสาขาทั่วประเทศญี่ปุ่น

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โตเกียว แล้วนำท่านชม เมืองโบราณซาวาระ ซึ่งเป็นย่าน การค้าที่สำคัญของญี่ปุ่นในสมัย เอโดะ มีร้านค้าและบ้านเรือนโบราณที่อนุรักษ์ไว้ จนถึงปัจจุบันนี้ ซาวาระเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่มีคลองสายน้อยตัดผ่าน

บ้านเรือนที่อยู่ติดริมคลองนี้ ถือว่าเป็นย่านการค้าเก่าที่มีมาหลายร้อยปี ย่านประวัติศาสตร์ ของเมืองซาวาระ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นย่านอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์สำคัญ ในปี ค.ศ.1996 แล้วนำท่านล่องเรือชมความสวยงามของเมืองโบราณซาวาระ

ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่โตเกียว

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวสไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่านเลือกสรรอย่างเต็มที่ ว่าจะเป็นเนื้อสันใน เนื้อสันนอก เนื้อไก่ ขาปูทาราบะ ปลาหมึก หอยเชลล์ และผักสดนานาชนิด ให้ท่านเลือก อย่างตามชอบเพื่อมาย่างบนกะทะ พร้อมทั้งน้ำจิ้มสูตรพิเศษ เสิรฟ์พร้อมอาหารเกาหลี สูตรพิเศษ อาทิ บีบิมผับ กุปปะ ซุปวาคาเมะ ซุบไข่ เป็นต้น

พักค้างแรม ณ โรงแรม Royal Park Tokyo หรือในระดับเดียวกัน

วันที่หก 18 เมษายน 2562  โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งย่านกินซ่า (ไม่มีรถโค้ชบริการ) – ท่าอากาศยานนาริตะ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านสู่ ย่านกินซ่า ย่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ซึ่งย่านนี้มีราคาที่ดินต่อ 1 ตารางเมตรสูงกว่า 10 ล้านเยน (ประมาณ120,000 เหรียญสหรัฐ)

นับเป็นย่านที่มี ราคาอสังหาริมทรัพย์สูงที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ซึ่งตลอดทั้งถนนนี้เต็มไปด้วย ห้างสรรพสินค้า ร้านเสื้อผ้า บาร์ ร้านอาหารยอดนิยม ร้านทอยส์ปาร์คที่ขายของเล่นเกมส์ ร้านของใช้ ของตกแต่งบ้าน และร้านสินค้าต่าง ๆ

กลางวัน อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งได้อย่างจุใจ

ท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 2,000 เยน

หลังอาหาร อิสระช้อปปิ้งต่อตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ บริการท่านด้วย ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่นรสชาติเข้มข้น เสิร์ฟแบบไม่อั้นทั้งหมู และเนื้อคุณภาพเยี่ยม ให้ท่านเลือกสรร

 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฮาเนดะ โดยรถโค้ช

วันที่เจ็ด 19 เมษายน 2562  โตเกียว –  กรุงเทพฯ

00.20 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG661 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย

อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน

05.25 น. ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

วันแรก  13 เม.ย. 62  กรุงเทพฯ – โตเกียว

20.00 น.  พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D

เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

22.45 น.   โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG682 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงโตเกียว

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างแรมบนเครื่องบิน

วันที่สอง 14 เม.ย. 62 โตเกียว – คาวาโกเอะ – ถนนคิตะซากุระ – คะรุยซาว่า

เช้า  อาหารเช้าบริการบนเครื่องบิน

06.55 น.  ถึงท่าอากาศยานฮาเนดะ มหานครโตเกียว หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ เป็นย่านที่มีบ้านเรือน

สมัยเอโดะตั้งเรียงรายอยู่ตลอดแนวยาวสองข้างทาง ในสมัยก่อนเมืองคาวาโกเอะมีความเจริญรุ่งเรื่องทางด้านการค้าเป็นอย่างมาก เปรียบได้กับกรุงโตเกียวในปัจจุบัน เหล่าพ่อค้าแม่ค้าต่างมีฐานะร่ำรวยจึงได้สร้างอาคารต่างๆ ขึ้นมา ทั้งตึกรามบ้านช่อง รวมถึงโกดังเก็บของ

อาคารหลายหลังมีอายุเก่าแก่แต่ยังคงเก็บรักษาสภาพความดั้งเดิมมาได้จนถึงปัจจุบัน ย่านนี้จึงมีฉายาว่า Koedo Kawagoe หรือแปลได้ว่า Little Edo นั่นเอง

เมื่อเดินตามทางหลักมาสุดสาย ท่านจะพบกับ ตรอกลูกกวาด ร้านค้าส่วนใหญ่ขายขนมพื้นเมือง เช่น เค้ก และ ขนมหวาน จึงเป็นที่มาของชื่อ ตรอกลูกกวาด หรือ ตรอกขนมนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีขายคารินโดะ คุ้กกี้พื้นเมืองญี่ปุ่น ไอศกรีม ขนมที่ทำจากถั่วแดงและมันหวาน และยังมีของชิ้นเล็กๆ และของฝากต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อกันอย่างจุใจ

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วย เมนู โซบะเทมปุระ อาหารประเภทเส้นแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ นางาโทโร่ เมืองชื่อดังในเรื่องความงดงามของธรรมชาติ ของจังหวัดไซตามะ แล้วนำท่านชม ถนนคิตะซากุระ ถนนเลียบชายฝั่ง ที่ระหว่างทางเดินจะมีต้นซากุระเรียงรายเต็มสองข้างทางเป็นระยะทางยาวเกือบ 2.5 กิโลเมตร จากสถานี Kami-Nagatoro ไปยังสถานี Nogami

ซึ่งเมื่อถึงฤดูดอกซากุระผลิบาน ถนนเส้นนี้จะกลายเป็นอุโมงค์ดอกซากุระที่บานสะพรั่งตลอดเส้นทาง

และสถานที่แห่งนี้ยังได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 100 สถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในการชมดอกซากุระอีกด้วย

อิสระ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการชมดอกซากุระ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย (การชมดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล)

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

บริการท่านด้วยอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ

พักค้างแรม ณ โรงแรม Green Plaza Karuizawa หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สาม  15 เม.ย. 62  คะรุยซาว่า – ศาลเจ้าคุมาโนะคูไท – คะรุยซาว่าพริ้นซ์ช้อปปิ้งพลาซ่า- คุซัทสึออนเซ็น

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวบนถนนอูซุอิ ซึ่งบริเวณจุดชมวิวแห่งนี้ ท่านสามารถมองเห็นวิวของ 2 มุมมอง อันได้แก่ เทือกเขาในจังหวัดกุนมะ และอีกด้านหนึ่งมองเห็นภูเขาอะซามะ ไม่ไกลกันมากนัก เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าคุมาโนะ โคไท ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเส้นเขตแดนเช่นกัน

ภายในบริเวณศาลเจ้าประกอบด้วยห้องโถง 3 หลัง ได้แก่ ห้องโถงใหญ่ ตั้งอยู่ด้านบนชายแดน ห้องโถงนาจิ ตั้งอยู่ฝั่งทางซ้ายของจังหวัดนากาโน่ และห้องโถงชินกุ ทางฝั่งขวาของจังหวัดกุนมะ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ คะรุยซาว่าพริ้นซ์ช้อปปิ้งพลาซ่า เอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ซึ่งท่านสามารถสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าแบรนด์ดังๆ

มากมายในราคาลดพิเศษสุด เช่น Coach, Celine, Christian Dior, Timberland, Levi’s, Guess, ฯลฯ

 

กลางวัน

อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัยภายใน คารุยซาว่าพริ้นซ์ช้อปปิ้งพลาซ่า เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งได้อย่างจุใจ

ท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 2,000 เยน

 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ คุซัทสึ ออนเซ็น หนึ่งในแหล่งน้ำพุร้อนตากอากาศ

ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นมาหลายศตวรรษ ซึ่งเชื่อกันว่าสามารถรักษา

โรคภัยไข้เจ็บได้ทุกโรค และด้วยความสูงกว่า 1,200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ทำให้คุซัทสึเป็นแหล่งสกีซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากอีกด้วย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม บริการท่านด้วยอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ

พักค้างแรม ณ โรงแรม Village หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สี่  16 เมษายน 2562 คุซัทสึออนเซ็น – ชมยูบะทาเกะ – การแสดงยูโมมิ – โอบุเสะ – นั่งรถไฟชินคันเซ็นสู่โตเกียว – โตเกียว

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านชม ยูบะทาเกะ แหล่งน้ำพุร้อนที่ให้น้ำแร่ตามธรรมชาติกว่า 5,000 ลิตรต่อนาที ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในญี่ปุ่น ด้วยความร้อนกว่า 70 องศาเซลเซียส น้ำแร่ที่อบอวลด้วยกลิ่นกำมะถันจะถูกพักในรางไม้เพื่อให้เย็นลงก่อนลำเลียงไปยังโรงแรมแบบเรียวกัง และโรงอาบน้ำที่เรียงรายอยู่ในแถบนี้

พิเศษ นำท่านชม การแสดงยูโมมิ การสาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้านวิธีทำให้น้ำมีอุณหภูมิที่ต่ำลงด้วยการใช้ไม้กระดานเพียง แผ่นเดียว

อิสระให้ท่านเดินเล่นในบริเวณออนเซ็นจนถึงเวลานัดหมาย ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ โอบุเสะ

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วยเซ็ตเมนูอาหารญี่ปุ่น พร้อมข้าวนึ่งเกาลัดรสชาติ หอม หวาน มัน อร่อย

หลังอาหาร นำท่านสู่ เมืองโอบุเสะ เมืองเล็ก ๆ ที่เงียบสวยงามและสงบทางตอนเหนือของจังหวัดนากาโน่ เป็นบ้านของโฮคุไซ ศิลปินภาพพิมพ์ผู้มีชื่อเสียงในสมัยเอโดะ โอบุเสะยังเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นแหล่งปลูกเกาลัดที่อร่อย

หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟชินคันเซนนากาโน่เพื่อนั่งรถไฟหัวกระสุนที่วิ่งด้วยความเร็ว 260 กิโลเมตร/ชั่วโมง มุ่งหน้าสู่ มหานครโตเกียว

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ บริการท่านด้วย ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่นรสชาติเข้มข้น เสิร์ฟแบบไม่อั้นทั้งหมู และเนื้อคุณภาพเยี่ยม ให้ท่านเลือกสรร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Royal Park Tokyo หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า  17 เมษายน 2562 โตเกียว – ล่องเรือฮิมิโกะ – ซาวาระ – ล่องเรือชมเมืองโบราณซาวาระ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านสู่ ท่าเรืออะซากุสะเพื่อ ล่องเรือฮิมิโกะ เรือแห่งอนาคต ออกแบบโดยนักวาดการ์ตูนญี่ปุ่นชื่อดัง เรจิ มัตซึโมโตะ ซึ่งมีชื่อเสียงมาจากการ์ตูนแนวอวกาศเรื่อง “Space Battle Ship YAMATO”

ชื่อของเรือลำนี้มาจากคำในภาษาญี่ปุ่นว่า โฮตารุ แปลว่าหิ่งห้อย และคำในภาษาอังกฤษว่า ลูน่า แปลว่าเทพธิดาแห่งดวงจันทร์ มีเอกลักษณ์ที่ตัวเรือภายนอกเป็นโลหะสีเงินแวววาวและกระจก ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับภาพทิวทัศน์แบบ 360 องศาของอ่าวโตเกียว

 

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! บริการท่านด้วย เซ็ทปูยักษ์ ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติของปูยักษ์รสเลิศ
ที่ถูกนำมาปรุงเป็นอาหารหลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือกรับประทาน โดยภัตตาคารชื่อดังซึ่งมีสาขาทั่วประเทศญี่ปุ่น

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โตเกียว แล้วนำท่านชม เมืองโบราณซาวาระ ซึ่งเป็นย่าน การค้าที่สำคัญของญี่ปุ่นในสมัย เอโดะ มีร้านค้าและบ้านเรือนโบราณที่อนุรักษ์ไว้ จนถึงปัจจุบันนี้ ซาวาระเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่มีคลองสายน้อยตัดผ่าน

บ้านเรือนที่อยู่ติดริมคลองนี้ ถือว่าเป็นย่านการค้าเก่าที่มีมาหลายร้อยปี ย่านประวัติศาสตร์ ของเมืองซาวาระ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นย่านอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์สำคัญ ในปี ค.ศ.1996 แล้วนำท่านล่องเรือชมความสวยงามของเมืองโบราณซาวาระ

ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่โตเกียว

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวสไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่านเลือกสรรอย่างเต็มที่ ว่าจะเป็นเนื้อสันใน เนื้อสันนอก เนื้อไก่ ขาปูทาราบะ ปลาหมึก หอยเชลล์ และผักสดนานาชนิด ให้ท่านเลือก อย่างตามชอบเพื่อมาย่างบนกะทะ พร้อมทั้งน้ำจิ้มสูตรพิเศษ เสิรฟ์พร้อมอาหารเกาหลี สูตรพิเศษ อาทิ บีบิมผับ กุปปะ ซุปวาคาเมะ ซุบไข่ เป็นต้น

พักค้างแรม ณ โรงแรม Royal Park Tokyo หรือในระดับเดียวกัน

วันที่หก 18 เมษายน 2562  โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งย่านกินซ่า (ไม่มีรถโค้ชบริการ) – ท่าอากาศยานนาริตะ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านสู่ ย่านกินซ่า ย่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ซึ่งย่านนี้มีราคาที่ดินต่อ 1 ตารางเมตรสูงกว่า 10 ล้านเยน (ประมาณ120,000 เหรียญสหรัฐ)

นับเป็นย่านที่มี ราคาอสังหาริมทรัพย์สูงที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ซึ่งตลอดทั้งถนนนี้เต็มไปด้วย ห้างสรรพสินค้า ร้านเสื้อผ้า บาร์ ร้านอาหารยอดนิยม ร้านทอยส์ปาร์คที่ขายของเล่นเกมส์ ร้านของใช้ ของตกแต่งบ้าน และร้านสินค้าต่าง ๆ

กลางวัน อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งได้อย่างจุใจ

ท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 2,000 เยน

หลังอาหาร อิสระช้อปปิ้งต่อตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ บริการท่านด้วย ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่นรสชาติเข้มข้น เสิร์ฟแบบไม่อั้นทั้งหมู และเนื้อคุณภาพเยี่ยม ให้ท่านเลือกสรร

 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฮาเนดะ โดยรถโค้ช

วันที่เจ็ด 19 เมษายน 2562  โตเกียว –  กรุงเทพฯ

00.20 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG661 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย

อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน

05.25 น. ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ (สายการบินไทย : TG)
เดินทางในช่วง 13-19 เม.ย. 62
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ 99,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง 92,900
พักห้องเดี่ยว(เตียงคู่) เพิ่มท่านละ 18,000

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • หากท่านต้องการใบเสร็จที่ออกในนามบริษัท กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่ทำการออกใบเสร็จย้อนหลังให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 ก.ก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพ ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการ เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด

2. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง

3. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 30,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2676-3223 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

ข้อมูลบัญชีสำหรับทำการสำรองที่นั่ง

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร

4. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

5. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้

6. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้

7. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

 การยกเลิก

 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 21 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย