Kids’ Wonderland and Cultural Japan

ประเทศ : ญี่ปุ่น / เมือง : นาโกย่า > มิเอะ > อิเสะ >

โดยสายการบินไทย (TG)
26 – 31 มีนาคม 2562 (6วัน)

วันแรก  26 มี.ค. 62  กรุงเทพฯ – นาโกย่า

21.00 น.  พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว C

เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

00.05 น.   โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG644 นำท่านเหินฟ้าสู่ นาโกย่า

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยพักค้างแรมบนเครื่องบิน

วันที่สอง  27 มี.ค. 62  นาโกย่า – มิเอะ – หาดฟุตามิงาร่า – เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ – หมู่บ้านสเปนชิมะ – อิเสะ

เช้า  อาหารเช้าบริการบนเครื่องบิน

07.30 น.  ถึงท่าอากาศยาน ชูบุ เซ็นแทร์ ท่าอากาศยานในเขตภาคกลางของเกาะฮอนชู ณ นาโกย่า

หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้วนำท่านสู่ มิเอะ

นำท่านชม หาดฟุตามิงาร่า ชายหาดที่มีชื่อเสียง และมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์คือ เมโอโตะ อิวะ หรือ หินคู่สมรส ประกอบด้วยหินขนาดใหญ่ และเล็ก สองก้อนถูกโยงเข้าด้วยกันด้วยเชือกชิเมะนะวะ หินขนาดใหญ่นั้นหมายถึงผู้ชาย ส่วนหินขนาดเล็กหมายถึงผู้หญิง

เชือกที่คล้องนั้นบอกถึงการเชื่อมโยงให้เกิดโลกขึ้นมาซึ่งเป็นความเชื่อในท้องถิ่น ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศบริเวณชายหาด

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ มีชื่อเสียงด้านการผลิตไข่มุกคุณภาพดี และเป็นไข่มุกธรรมชาติ ทำให้ยากต่อการควบคุมการผลิต และทำให้ไข่มุกของที่นี่โด่งดังไปทั่วโลก

ท่านจะได้รับชมการสาธิตดำน้ำเก็บไข่มุก เป็นการแสดงของหญิงชาวอะมะ (หญิงสาวชาวทะเลที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านริมทะเล) สาธิตวิธีการดำน้ำหาไข่มุกและของทะเล ในสมัยก่อนผู้ชายจะเป็นคนเดินเรือ และให้ผู้หญิงลงไปดำน้ำ เพราะผู้หญิงสามารถดำน้ำได้นานกว่าผู้ชาย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสเปนชิมะ หรือ Parque Espana ตั้งอยู่ที่เมืองอิเสะชิมะ จังหวัดมิเอะ เป็นสวนสนุกที่มีธีมเป็นรูปแบบประเทศสเปน ภายในมีเครื่องเล่นต่าง ๆ อีกเพียบให้เลือกเล่นกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟเหาะตีลังกาหลากหลายรูปแบบ ล่องเรือผจญภัย บ้านลึกลับ และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีโชว์การเต้นรำฟลามิงโก้ แบบสเปนให้ท่านได้เพลิดเพลิน รวมถึงร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึกแบบสเปน และร้านอาหารให้เลือกสรรมากมาย

อิสระให้ท่านเลือกตื่นเต้นกับเครื่องเล่นต่าง ๆ หรือถ่ายรูปกับบรรยากาศแบบสเปนได้ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร อิสระให้ทุกท่านได้ลิ้มลองบรรยากาศการอาบน้ำแร่ร้อนรวมแบบญี่ปุ่น หรือ ออนเซ็น ทั้งนี้มีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าการอาบน้ำแร่นั้นช่วยให้ผิวพรรณสดใส ช่วยการไหลเวียนของโลหิต และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายอย่างมากทีเดียว

พักค้างแรม ณ โรงแรม Ise shima หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สาม  28 มี.ค. 62  อิเสะ – ศาลเจ้าอิเสะ – มัตสึซากะ – อิงะ – พิพิธภัณธ์นินจาอิงะ – นาโกย่า

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอิเสะ เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีอายุถึง 2,000 ปี ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าสนอายุหลายร้อยปี และศาลเจ้านี้ถือเป็นศาลเจ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์
และลึกลับที่สุดแห่งหนึ่ง ภายในประดิษฐานเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์เชื่อกันว่าสืบเชื่อสายราชวงศ์ญี่ปุ่นมาโดยตรง และในทุกๆ 20 ปี จะมีการบูรณะศาลเจ้าให้คงสภาพเดิมอยู่เสมอ

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อิงะ เมืองที่ชื่อเสียงโด่งดังมาจากการเป็นถิ่นกำเนิดของนินจา แล้วนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์นินจาอิงะ ในช่วงศตวรรษที่ 15 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เคยเป็นหมู่บ้าน
สอนวิชานินจามาก่อน

ภายในมีการจัดแสดงทักษะและการฝึกฝนจริงของนินจา บ้านพักอาศัยของนินจาในอดีต ห้องจัดแสดงอาวุธและวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ของนินจา นอกนั้นยังมีโชว์จากนินจาอันตื่นตาตื่นใจให้ชมกันอีกด้วย

จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่ นาโกย่า

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Hilton Nagoya หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สี่  29 มี.ค. 62  นาโกย่า – อิวาคุระ – เทศกาลซากุระอิวาคุระ – มิตซุย เอ้าท์เล็ต พาร์คแจ๊ซตรีม –
สวนนาบานะโนะซาโตะ – Winter Illumination

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อิวาคุระ ทางทิศเหนือของนาโกย่า แล้วนำท่านเข้าชม เทศกาลซากุระอิวาคุระ เทศกาลชมดอกซากุระที่กำลังเริ่มเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว โดยมีไฮไลท์คือ ซุ้มต้นซากุระชมพูสดใสเรียงรายไปตามริมฝั่งของแม่น้ำโกโจราว 1,400 ต้น

ในบางครากลีบของดอกซากุระที่ร่วงโรยลงสู่แม่น้ำจะปกคลุมผืนน้ำให้กลายเป็นสีชมพูทั้งสาย จัดว่าเป็นความงามในการชมซากุระที่แตกต่างจากที่อื่น โดยเทศกาลซากุระอิวาคุระจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนของทุกปี (การชมดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในช่วงนั้นๆ)

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอ้าท์เล็ต พาร์คแจ๊ซดรีม ซึ่งท่านสามารถสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าแบรนด์ดัง ๆ มากมายมากถึง 240 ร้าน ในราคาลดพิเศษสุด เช่น Coach, Tommy Hilfiger, Fossil, Diesel, Nike, Gap, Adidas, Quicksilver, Clarks, Harrods ฯลฯ

อิสระให้ท่านช้อบปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

กลางวัน อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย

ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารค่ำไว้ให้ท่านละ 2,000 เยน

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สวนนาบานะโนะซาโตะ นำท่านชม Winter Illumination Show เป็นการแสดงโชว์ไฟในยามค่ำคืน ซึ่งเป็นที่หนึ่งที่ดังที่สุดในญี่ปุ่น

เทศกาลนี้ยาวนานถึง 4 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงกลางเดือน มีนาคม ของทุกปี ไฮไลค์ของงานี้คืออุโมงค์ไฟ ซึ่งเมือเข้าไปแล้วจะเสมือนกับว่าเราอยู่ท่ามกลางดวงดาว สถานที่เที่ยวแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีของชาวเมืองมิเอะและมีผู้คนจำนวนมากเข้ามาเยี่ยมชมแสงสีและการแสดงโชว์ไฟในแบบอนิเมชั่นในยามค่ำคืนกันเป็นจำนวนมาก

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในสวนนาบานะโนะซาโตะ
หลังอาหาร อิสระให้ท่านเดินชมความงามของ Winter Illumination ต่อตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก
พักค้างแรม ณ โรงแรม Hilton Nagoya หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า  30 มี.ค. 62  นาโกย่า – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนาโกย่า – พิพิธภัณฑ์รถไฟนาโกย่า – ย่านซาคาเอะ – ท่าอากาศยานเซ็นแทร์ – กรุงเทพฯ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนาโกย่า พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ในอาคารสองหลังจัดแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลนานาชนิด ท่านยังจะได้พบกับปลาโลมาแสนรู้ ปลาวาฬเพชฌฆาต ปลาวาฬเบลูก้า และสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่น ๆ จากน่านน้ำระหว่างประเทศญี่ปุ่นและมหาสมุทรแอนตาร์กติก

อิสระให้ท่านเดินชมพิพิธภัณฑ์ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์รถไฟนาโกย่า เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงและรวบรวมรถไฟต่างๆ ตั้งแต่สมัยรถจักรไอน้ำในอดีต มาจนถึงสมัยรถไฟระบบแม่เหล็กไฟฟ้าความเร็วสูงในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีระบบจำลองการขนส่งและคมนาคมทางรถไฟที่เสมือนจริงและน่าสนใจเป็นอย่างมากอีกด้วย

จากนั้น นำท่านเสู่ ย่านซาคาเอะ แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของเมืองนาโงย่า มีสินค้าหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ร้านค้าต่าง ๆ รวมไปถึงสินค้ามือสอง ในย่านซาคาเอะนี้ ยังเป็นที่ตั้งของ Oasis 21 และ Nagoya TV Tower อีกด้วย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานเซ็นแทร์

00.30 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG647 นำท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย

วันที่หก 31 มี.ค. 62  กรุงเทพฯ

 

04.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

วันแรก  26 มี.ค. 62  กรุงเทพฯ – นาโกย่า

21.00 น.  พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว C

เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

00.05 น.   โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG644 นำท่านเหินฟ้าสู่ นาโกย่า

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยพักค้างแรมบนเครื่องบิน

วันที่สอง  27 มี.ค. 62  นาโกย่า – มิเอะ – หาดฟุตามิงาร่า – เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ – หมู่บ้านสเปนชิมะ – อิเสะ

เช้า  อาหารเช้าบริการบนเครื่องบิน

07.30 น.  ถึงท่าอากาศยาน ชูบุ เซ็นแทร์ ท่าอากาศยานในเขตภาคกลางของเกาะฮอนชู ณ นาโกย่า

หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้วนำท่านสู่ มิเอะ

นำท่านชม หาดฟุตามิงาร่า ชายหาดที่มีชื่อเสียง และมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์คือ เมโอโตะ อิวะ หรือ หินคู่สมรส ประกอบด้วยหินขนาดใหญ่ และเล็ก สองก้อนถูกโยงเข้าด้วยกันด้วยเชือกชิเมะนะวะ หินขนาดใหญ่นั้นหมายถึงผู้ชาย ส่วนหินขนาดเล็กหมายถึงผู้หญิง

เชือกที่คล้องนั้นบอกถึงการเชื่อมโยงให้เกิดโลกขึ้นมาซึ่งเป็นความเชื่อในท้องถิ่น ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศบริเวณชายหาด

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ มีชื่อเสียงด้านการผลิตไข่มุกคุณภาพดี และเป็นไข่มุกธรรมชาติ ทำให้ยากต่อการควบคุมการผลิต และทำให้ไข่มุกของที่นี่โด่งดังไปทั่วโลก

ท่านจะได้รับชมการสาธิตดำน้ำเก็บไข่มุก เป็นการแสดงของหญิงชาวอะมะ (หญิงสาวชาวทะเลที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านริมทะเล) สาธิตวิธีการดำน้ำหาไข่มุกและของทะเล ในสมัยก่อนผู้ชายจะเป็นคนเดินเรือ และให้ผู้หญิงลงไปดำน้ำ เพราะผู้หญิงสามารถดำน้ำได้นานกว่าผู้ชาย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสเปนชิมะ หรือ Parque Espana ตั้งอยู่ที่เมืองอิเสะชิมะ จังหวัดมิเอะ เป็นสวนสนุกที่มีธีมเป็นรูปแบบประเทศสเปน ภายในมีเครื่องเล่นต่าง ๆ อีกเพียบให้เลือกเล่นกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟเหาะตีลังกาหลากหลายรูปแบบ ล่องเรือผจญภัย บ้านลึกลับ และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีโชว์การเต้นรำฟลามิงโก้ แบบสเปนให้ท่านได้เพลิดเพลิน รวมถึงร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึกแบบสเปน และร้านอาหารให้เลือกสรรมากมาย

อิสระให้ท่านเลือกตื่นเต้นกับเครื่องเล่นต่าง ๆ หรือถ่ายรูปกับบรรยากาศแบบสเปนได้ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร อิสระให้ทุกท่านได้ลิ้มลองบรรยากาศการอาบน้ำแร่ร้อนรวมแบบญี่ปุ่น หรือ ออนเซ็น ทั้งนี้มีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าการอาบน้ำแร่นั้นช่วยให้ผิวพรรณสดใส ช่วยการไหลเวียนของโลหิต และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายอย่างมากทีเดียว

พักค้างแรม ณ โรงแรม Ise shima หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สาม  28 มี.ค. 62  อิเสะ – ศาลเจ้าอิเสะ – มัตสึซากะ – อิงะ – พิพิธภัณธ์นินจาอิงะ – นาโกย่า

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอิเสะ เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีอายุถึง 2,000 ปี ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าสนอายุหลายร้อยปี และศาลเจ้านี้ถือเป็นศาลเจ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์
และลึกลับที่สุดแห่งหนึ่ง ภายในประดิษฐานเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์เชื่อกันว่าสืบเชื่อสายราชวงศ์ญี่ปุ่นมาโดยตรง และในทุกๆ 20 ปี จะมีการบูรณะศาลเจ้าให้คงสภาพเดิมอยู่เสมอ

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อิงะ เมืองที่ชื่อเสียงโด่งดังมาจากการเป็นถิ่นกำเนิดของนินจา แล้วนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์นินจาอิงะ ในช่วงศตวรรษที่ 15 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เคยเป็นหมู่บ้าน
สอนวิชานินจามาก่อน

ภายในมีการจัดแสดงทักษะและการฝึกฝนจริงของนินจา บ้านพักอาศัยของนินจาในอดีต ห้องจัดแสดงอาวุธและวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ของนินจา นอกนั้นยังมีโชว์จากนินจาอันตื่นตาตื่นใจให้ชมกันอีกด้วย

จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่ นาโกย่า

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Hilton Nagoya หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สี่  29 มี.ค. 62  นาโกย่า – อิวาคุระ – เทศกาลซากุระอิวาคุระ – มิตซุย เอ้าท์เล็ต พาร์คแจ๊ซตรีม –
สวนนาบานะโนะซาโตะ – Winter Illumination

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อิวาคุระ ทางทิศเหนือของนาโกย่า แล้วนำท่านเข้าชม เทศกาลซากุระอิวาคุระ เทศกาลชมดอกซากุระที่กำลังเริ่มเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว โดยมีไฮไลท์คือ ซุ้มต้นซากุระชมพูสดใสเรียงรายไปตามริมฝั่งของแม่น้ำโกโจราว 1,400 ต้น

ในบางครากลีบของดอกซากุระที่ร่วงโรยลงสู่แม่น้ำจะปกคลุมผืนน้ำให้กลายเป็นสีชมพูทั้งสาย จัดว่าเป็นความงามในการชมซากุระที่แตกต่างจากที่อื่น โดยเทศกาลซากุระอิวาคุระจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนของทุกปี (การชมดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในช่วงนั้นๆ)

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอ้าท์เล็ต พาร์คแจ๊ซดรีม ซึ่งท่านสามารถสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าแบรนด์ดัง ๆ มากมายมากถึง 240 ร้าน ในราคาลดพิเศษสุด เช่น Coach, Tommy Hilfiger, Fossil, Diesel, Nike, Gap, Adidas, Quicksilver, Clarks, Harrods ฯลฯ

อิสระให้ท่านช้อบปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

กลางวัน อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย

ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารค่ำไว้ให้ท่านละ 2,000 เยน

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สวนนาบานะโนะซาโตะ นำท่านชม Winter Illumination Show เป็นการแสดงโชว์ไฟในยามค่ำคืน ซึ่งเป็นที่หนึ่งที่ดังที่สุดในญี่ปุ่น

เทศกาลนี้ยาวนานถึง 4 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงกลางเดือน มีนาคม ของทุกปี ไฮไลค์ของงานี้คืออุโมงค์ไฟ ซึ่งเมือเข้าไปแล้วจะเสมือนกับว่าเราอยู่ท่ามกลางดวงดาว สถานที่เที่ยวแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีของชาวเมืองมิเอะและมีผู้คนจำนวนมากเข้ามาเยี่ยมชมแสงสีและการแสดงโชว์ไฟในแบบอนิเมชั่นในยามค่ำคืนกันเป็นจำนวนมาก

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในสวนนาบานะโนะซาโตะ
หลังอาหาร อิสระให้ท่านเดินชมความงามของ Winter Illumination ต่อตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก
พักค้างแรม ณ โรงแรม Hilton Nagoya หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า  30 มี.ค. 62  นาโกย่า – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนาโกย่า – พิพิธภัณฑ์รถไฟนาโกย่า – ย่านซาคาเอะ – ท่าอากาศยานเซ็นแทร์ – กรุงเทพฯ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนาโกย่า พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ในอาคารสองหลังจัดแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลนานาชนิด ท่านยังจะได้พบกับปลาโลมาแสนรู้ ปลาวาฬเพชฌฆาต ปลาวาฬเบลูก้า และสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่น ๆ จากน่านน้ำระหว่างประเทศญี่ปุ่นและมหาสมุทรแอนตาร์กติก

อิสระให้ท่านเดินชมพิพิธภัณฑ์ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์รถไฟนาโกย่า เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงและรวบรวมรถไฟต่างๆ ตั้งแต่สมัยรถจักรไอน้ำในอดีต มาจนถึงสมัยรถไฟระบบแม่เหล็กไฟฟ้าความเร็วสูงในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีระบบจำลองการขนส่งและคมนาคมทางรถไฟที่เสมือนจริงและน่าสนใจเป็นอย่างมากอีกด้วย

จากนั้น นำท่านเสู่ ย่านซาคาเอะ แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของเมืองนาโงย่า มีสินค้าหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ร้านค้าต่าง ๆ รวมไปถึงสินค้ามือสอง ในย่านซาคาเอะนี้ ยังเป็นที่ตั้งของ Oasis 21 และ Nagoya TV Tower อีกด้วย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานเซ็นแทร์

00.30 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG647 นำท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย

วันที่หก 31 มี.ค. 62  กรุงเทพฯ

 

04.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ (สายการบินไทย : TG)
เดินทางในช่วง 26-131 มี.ค. 62
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ 84,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง 79,900
เด็กอายุ 6 – 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 76,900
เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 67,900
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 15,500

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • หากท่านต้องการใบเสร็จที่ออกในนามบริษัท กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่ทำการออกใบเสร็จย้อนหลังให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • ทางบริษัทเป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
  ค่าขนกระเป๋า น้ำหนักไม่เกิน 30 ก.ก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,500,000 บาท
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพ ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการ เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด

2. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง

3. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 30,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

ข้อมูลบัญชีสำหรับทำการสำรองที่นั่ง

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร

4. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

5. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้

6. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้

7. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

 การยกเลิก

 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 21 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย