JAPAN ALPS Snow Wall & Kamikochi
8 – 14 พฤษภาคม 2566 ( 7 วัน )
โดยสายการบินไทย

โปรแกรมการเดินทาง

กรุงเทพฯ – นาโกย่า – อินุยามะ – ปราสาทอินุยามะ – ทาคายาม่า – สวมชุดกิมโมโน – เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – ทาคายาม่า
วันที่ 1
21.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 10 

เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

วันที่ 2
เช้า

อาหารเช้า บริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

08.00 น. ถึงท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์ นาโกย่า

หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากรพร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ อินุยามะ ซึ่งมีความหมายว่า “ภูเขาแห่งสุนัข” เป็นเมืองในจังหวัดไอจิ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากนาโกย่ามีปราสาทอินุยามะที่มีชื่อเสียง ปราสาทเล็กๆ แต่สวยงาม ซึ่งเป็นหนึ่งในปราสาทไม้ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น มีแม่น้ำคิโสะอันงดงามไหลผ่านพรมแดนทางตอนเหนือของเมือง ซึ่งมีการจับปลาด้วยนกเป็ดน้ำ

นำท่าน เดินชมเมืองเก่าอินุยามะ ที่มีร้านค้าเรียงรายอยู่ตลอดเส้นทางหน้าปราสาท ทั้งร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านขายของที่ระลึก ต่าง ๆ

จากนั้นนำท่านชม ปราสาทอินุยาม เป็นปราสาทเก่าแก่สมัยเอโดะ สร้างโดย โอดะ โนบุยาสุ ซึ่งเป็นปู่ของจอมทัพโอดะโนบุนางะ ในปี ค.ศ. 1537 มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ปราสาทขาว

ตัวปราสาทมีความสูงประมาณ 40 เมตร แบ่งเป็น 4 ชั้น ซึ่งชั้นบนสุด สามารถชมทัศนียภาพของแม่น้ำคิโซะได้โดยรอบ 

อิสระให้ท่านชมปราสาทและเก็บภาพเป็นที่ระลึก หรือเดินเล่นใน ตรอกโชวะ ที่มีร้านค้าเรียงรายอยู่ตลอดเส้นทางหน้าปราสาท ทั้งร้านอาหาร ร้านขนมญี่ปุ่น ร้านน้ำชา ร้านขายของที่ระลึก และงานฝีมือแสนน่ารักมากมาย

เมืองนี้ที่มีน้องหมาวังมารุคุง เป็นมาสคอตประจำเมือง ไม่ว่าไปที่ไหนก็จะเจอน้องวังมารุคุงเต็มไปหมด ไม่เว้นแม้แต่ป้ายรถเมล์ ถ้วยชาม ของที่ระลึก ต่างก็พากันใช้สัญลักษณ์นี้กันทั้งเมือง

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วยเซ็ตข้าวหน้าปลาไหลร้านดัง ที่ได้รับรางวัล Gold Award จาก Monde Selection ปลาไหลที่ย่างด้วยไฟอ่อนๆ จากถ่านบินโจตัน ถ่านไม้ที่มีคุณภาพสูงกว่าถ่านทั่วๆ ไปมาก ไร้กลิ่น ไร้ควัน ท่านจะได้ลิ้มรสและกลิ่นของข้าวหน้าปลาไหลสูตรเฉพาะของร้าน ที่เสิร์ฟพร้อมกับผักดองและซุปมิโสะ

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า ที่ได้ชื่อว่า “ลิตเติ้ลเกียวโต” เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารักตั้งอยู่ในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่น้ำ สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไว้ได้อย่างลงตัว 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านเช่าชุดกิโมโน ให้ท่านได้ สวมชุดกิโมโน ซึ่งเป็นชุดประจำชาติของญี่ปุ่น และถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก

แล้วนำท่านเดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์รูปแบบของบ้านในสมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ร้านกิโมโน เพื่อเปลี่ยนชุดคืน แล้วนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

บริการท่านด้วย เมนูไคเซกิ หรือ เซตอาหารญี่ปุ่นตามฤดูกาลซึ่งจะรวบรวมวัตถุดิบ
รสชาติเยี่ยม สดใหม่ นำมาปรุงเป็นอาหาร ให้ท่านได้ลิ้มลอง อย่างหลากหลาย

หลังอาหารค่ำ อิสระให้ท่านได้อาบน้ำแร่รวมแบบญี่ปุ่น หรือออนเซ็นภายในโรงแรมที่พัก 

พักค้างแรม ณ โรงแรม Takayama Green หรือในระดับเดียวกัน

ทาคายาม่า – ตลาดเช้าริมแม่น้ำมิยากาว่า – กระเช้าไฟฟ้าชินโฮตากะโรปเวย์ – คามิโกจิ – ฮาคุบะ
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำท่านสัมผัสบรรยากาศของ ตลาดเช้าริมแม่น้ำมิยากาว่า ซึ่งไหลผ่านกลางเมืองทาคายามา ท่านจะได้พบกับผักนานาชนิด ทั้งผักสด และผักดอง ผลไม้หลากหลาย อาหารพื้นเมืองที่ปรุงสดๆ ของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย ตลาดเช้าเริ่มต้งแต่ 7 โมงเช้า ถึงเที่ยงวัน

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เทือกเขาเจแปนแอลป์ เพื่อขึ้น กระเช้าไฟฟ้าชินโฮตากะโรปเวย์ 
จากสถานีชินโฮตากะออนเซ็น ซึ่งมีความสูง 1,117 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สู่ความสูงกว่า 2,156 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ด้วยกระจกบานใหญ่ของกระเช้า 2 ชั้นแห่งแรกในญี่ปุ่น  กระเช้าที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ทำให้ท่านได้ใกล้ชิดกับทิวทัศน์อันงดงามของเทือกเขาแจแปนแอลป์ยิ่งขึ้น

จากนั้น นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติจูบุซันกาคุ อุทยานแห่งชาติของญี่ปุ่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ สวยงาม เพื่อเดินทางสู่ คามิโกจิ

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วย ข้าวหน้าแกงกะหรี่เนื้อ และข้าวญี่ปุ่นที่ปลูกในเขตพื้นที่นากาโน่ และสำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อ ทางร้านมีบริการข้าวหน้าแกงกระหรี่หมู บริการให้แก่ท่าน

หลังอาหาร นำท่านเดินชม คามิโกจิ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียงมาก ด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามทำให้ได้รับการขนานนามว่าเป็นภูเขารีสอร์ต สมัยก่อนบริเวณนี้ไม่เป็นที่รู้จัก จนกระทั่งปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 มิชชันนารีชาวอังกฤษชื่อ นายวอลเตอร์ เวสตัน ได้ค้นพบ และเขียนแนะนำคามิโกจิ ลงในหนังสือของเขา

ที่นี่จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเวลาต่อมา ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของ สะพานคัปปะบาชิ สัญลักษณ์ของคามิโกจิ ที่ทอดข้ามแม่น้ำอะซึสะ เป็นสะพานแขวนที่ทำด้วยไม้ หากยืนบนสะพาน
จะสามารถเห็นได้ทั้งเทือกเขายะเกะตะเกะ และเทือกเขาโฮตากะทางด้านเหนือ

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทาง เข้าสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรมที่พัก

บริการท่านด้วย เมนูอาหารแบบตะวันตก ที่วัตถุดิบสด ใหม่ วัตถุดิบเหล่านั้นล้วนมาจากท้องถิ่น ปรุงรสด้วยเชฟผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำเสิร์ฟให้แก่ทุกท่าน

หลังอาหาร อิสระให้ทุกท่านได้แช่น้ำแร่ร้อนรวมแบบญี่ปุ่น หรือออนเซ็น ทั้งนี้มีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าการอาบน้ำแร่นั้นช่วยให้ผิวพรรณสดใส ช่วยการไหลเวียนของโลหิต และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายอย่างมากทีเดียว

พักค้างแรม ณ โรงแรม Courtyard by Marriott Hakuba หรือในระดับเดียวกัน

ฮาคุบะ – เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเทยาม่า-คุโรเบะ – ฮาคุบะ
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม หลังอาหาร นำท่านสัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติใน เส้นทางสายอัลไพน์  ทาเทยาม่าคุโรเบะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแจแปนแอลป์

นำท่านนั่งรถจากสถานีชินาโนะ-โอมาจิ เพื่อเดินทางสู่ เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็นเขื่อนยักษ์กั้นน้ำที่ใหญ่มหึมาที่สุด ของประเทศญี่ปุ่น จะมีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี ที่โอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูก

ชมทัศนียภาพของวงล้อมเขาหิมะ มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกว้างถึง 492 เมตร ซึ่งใช้เวลาตั้งแต่เริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี โดยจะใช้เวลาเดินเท้าเพื่อข้ามเขื่อน 800 เมตร

จากนั้นนำท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ลอดภูเขาจากสถานีคุโรเบะโกะไปยังสถานีคุโรเบะไดระระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่งเป็นเคเบิ้ลคาร์แห่งเดียวในญี่ปุ่นที่ลอดภูเขาตั้งแต่ต้นจนสุดเส้นทาง ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงหิมะที่ตกรุนแรงมากในฤดูหนาว

แล้วนำท่านขึ้น กระเช้าไฟฟ้า ที่ไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่สถานีคุโรเบไดระ ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้เก็บเกี่ยวความประทับใจตามอัธยาศัย 

ยอดเขาทาเทยาม่าสูงถึง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็นหนึ่งในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณ 

ให้ท่านได้เก็บภาพทิวทัศน์อันสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซึ่งในวันที่ท้องฟ้าโปร่ง สามารถมองเห็นได้ไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ ทาเทยาม่า นี้เป็นภูเขาที่มีหิมะตกมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยมีความสูงของหิมะที่ทับถมเฉลี่ย 7 เมตร (และอาจสูงถึง 20 เมตรในปีที่หิมะตกหนัก)

จากนั้น นำท่านเดินทางต่อโดยรถบัสวิ่งผ่านอุโมงค์ที่ลอดใต้ภูเขาทาเทยาม่า ที่มีความยาว 3.6 กิโลเมตร นับเป็นอุโมงค์ที่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่น สู่สถานีมูโรโดะ นักท่องเที่ยวสามารถเดินผ่าน กำแพงหิมะ ที่ขุดเป็นทางยาวเกือบครึ่งกิโลเมตร หลังเปิดเส้นทางในช่วงเดือนเมษายนของแต่ละปี (ส่วนมากจะเริ่มเปิดตอนปลายเดือน สามารถเช็คเวลาที่แน่นอนตามประกาศเป็นปีๆ ไป)

โดยช่วงที่กำแพงหิมะมีขนาดสูงที่สุดก็คือ หลังเปิดเส้นทางในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม และตรงจุดที่ชมกำแพงหิมะนี้ นักเดินทางสามารถใช้เวลาเล่นหิมะ หรือเข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่จัดไว้อย่างน่าสนใจได้ด้วย

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนภูเขาทาเทยาม่า

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ สถานีชินาโน-โอมาจิ โดยใช้เส้นทางเดิม

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

ร้านอาหารระดับพรีเมี่ยม บริการท่านด้วยเซ็ต ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น

พักค้างแรม ณ โรงแรม Courtyard by Marriott Hakuba หรือในระดับเดียวกัน

ฮาคุบะ – ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี่ อันซุ โนะ ซาโตะ – คารุยซาว่าพริ้นซ์ช้อปปิ้งพลาซ่า – คารุยซาว่า
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี่ อันซุ โนะ ซาโตะ ฟาร์มแห่งนี้สามารถเก็บสตรอว์เบอร์รี่ ได้ตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนมิถุนายนกันเลยทีเดียว

ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมเก็บสตรอว์เบอร์รี่ ท่านสามารถเลือกชิมสตรอว์เบอร์รี่ ได้จากภายในฟาร์ม

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ คารุยซาว่า ที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟอาซามะ และเป็นเมืองตากอากาศที่เป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่น

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ร้านอาหารเก่าแก่ในคารุยซาว่า ที่ก่อตั้งมาตั่งแต่ปี ค.ศ. 1996 บริการท่านด้วยคอร์สอาหารฝรั่งเศส จากร้านอาหารชื่อดังแห่งคารุยซาว่า ที่รังสรรค์แต่ละจานออกมาได้สวยไม่แพ้วิวของเมืองตากอากาศแห่งนี้

หลังอาหาร อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ คารุยซาว่าพริ้นซ์ช้อปปิ้งพลาซ่า เรียงรายไปด้วยร้านค้าแฟชั่น, ร้านค้าจิปาถะ, ร้านจำหน่ายของตกแต่งภายใน และร้านอาหารมากกว่า 240 ร้าน โดยเฉพาะสินค้าแฟชั่นมีให้เลือกซื้อมากมาย ตั้งแต่ระดับไฮแบรนด์ไปจนถึงสไตล์โมเดิร์น, เสื้อผ้าเด็ก และเสื้อผ้าสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งเลยทีเดียว 

อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ณ คารุยซาว่าพริ้นซ์ช้อปปิ้งพลาซ่า เอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ ซึ่งท่านสามารถสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าแบรนด์ดังๆมากมายในราคาลดพิเศษสุด เช่น Coach, Celine, Christian Dior, Timberland, Levi’s, Guess, ฯลฯ

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินเท้าสู่ สถานีรถไฟคารุยซาว่า นำท่านเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็น สู่โตเกียว

จากนั้น นำท่านเดินทางโดยรถไฟ เดินทางสู่ภัตตาคาร

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

พิเศษ บริการท่านด้วย ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่นรสชาติเข้มข้น เสิร์ฟแบบไม่อั้นทั้งหมู และเนื้อคุณภาพเยี่ยม ให้ท่านเลือกสรร

พักค้างแรม ณ โรงแรม New Otani หรือในระดับเดียวกัน

โตเกียว – ชิบูย่าสกาย – ย่านชิบูย่า – ย่านชินจุกุ – ฮาเนดะ
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ชิบูย่า สกาย จุดชมวิวแห่งใหม่บนตึกระฟ้า ชิบูย่า สแครมเบิ้ล สแควร์ และเป็นตึกที่สูงที่สุดของย่านชิบูย่าอีกด้วย สามารถชมวิวของโตเกียวได้อย่างอลังการแบบ 360 องศา พร้อมด้วยเทคโลยีล้ำสมัย ซึ่งถ้าอากาศดีก็จะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อีกด้วย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ย่านชิบูย่า ย่านช้อปปิ้งที่ยิ่งใหญ่และทันสมัยมากแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น นับเป็นย่านที่มีสีสันและวุ่นวายที่สุดย่านหนึ่งในโตเกียว และยังเป็นจุดกำเนิดของแฟชั่นสุดฮิพของญี่ปุ่นและความบันเทิงที่นำสมัยอีกด้วย

ในย่านนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าและห้างแฟชั่นใหญ่ๆ ตั้งอยู่หลายแห่ง สถานที่สำคัญและเป็นที่ดึงดูดความสนใจในย่านชิบูย่านี้จะเป็นที่ใดไปไม่ได้ นอกจากสี่แยกใหญ่บนถนนหน้าสถานีรถไฟ ซึ่งประดับประดาไปด้วยแสงไฟนีออนจากป้ายโฆษณาและจอทีวีขนาดยักษ์ รวมไปถึงผู้คนจำนวนมากอย่างไม่น่าเชื่อที่เดินข้ามถนนกันไปมาอย่างขวักไขว่ทุกครั้งที่สัญญาณไฟคนข้ามเปลี่ยนเป็นสีเขียว

อิสระให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าทันสมัยต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทันสมัย เกมส์ใหม่ๆ หรือแฟชั่นสวยงามจนถึงเวลานัดหมาย

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วยเมนูซูชิ อาหารญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วโลก มีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ครั้งสงครามโลกคร้ังที่ 2 และได้รับการสืบทอดวัฒนธรรมการกิน และรังสรรค์หน้าตาออกมาอย่างงดงาม มีให้เลือกหลากหลายหน้าอาทิเช่น ปลาแซลมอนดิบ, กุ้ง, ปลาไหล, 
ไข่หวาน, ไข่กุ้ง ฯลฯ

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ย่านชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโตเกียว 
ในบริเวณใกล้กับสถานีรถไฟชินจูกุ ทางด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ของสถานีมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อาทิเช่น ทาคาชิมาย่า ไทม์สแควร์  อิเซตัน มารุอิ (0101) มิตสึโคฉิ ถนนช้อปปิ้งในชั้นใต้ดิน ที่มีสินค้าต่าง ๆ มากมายให้คุณได้เลือกซื้อกันอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ของใช้ในบ้าน ของมือสอง ของเล่น 

เรียกได้ว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ทุกเพศทุกวัยสามารถเลือกซื้อของที่ถูกใจทุก ๆ คนได้ภายในแห่งเดียวกัน ทางฝั่งตะวันตกของสถานีชินจูกุคือย่านของตึกสูงระฟ้า ที่ตั้งของตึกต่าง ๆ ที่สูงที่สุดในโตเกียว รวมไปถึงโรงแรมใหญ่ ๆ และอาคารของสำนักงานที่ว่าการเมือง อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ร้านเนื้อย่างชื่อดังระดับพรีเมี่ยมที่คนรักเนื้อต้องห้ามพลาด มีทั้งเนื้อสันในและเนื้อติดมันให้ท่านได้ลิ้มลอง สำหรับคนไม่ทานเนื้อวัว ทางร้านยังมีเมนูหมู และซีฟู้ดให้บริการ

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฮาเนดะ

วันที่เจ็ด
00.20 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG661 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย

อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน

05.25 น. ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการรวมตั๋วเครื่องบิน

Japan Alps Snow Wall & Kamikochi

7 วัน 4 คืน

โดยสายการบินไทย (TG)

ออกเดินทางวันที่
08 – 14 พฤษภาคม 2566
ราคาค่าบริการทัวร์ ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ
115,900 บาท
เด็กอายุมากกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ
110,900 บาท
เด็กอายุต่ำ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ท่านละ
85,500 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
20,400 บาท

หมายเหตุ

 – บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 25 ท่าน

ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

ค่าบริการรวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ไป-กลับ

– ค่ารถรับส่งตามรายการ

– ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน

– ค่าอาหารตามรายการ

ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ (รวมเจ็บป่วย)วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

– หัวหน้าทัวร์และ มัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

– ทิปมัคคุเทศก์ และ คนขับรถ

– การบริการจัดเตรียมน้ำดื่ม ท่านละ 1ขวดต่อวัน

พิเศษ! ของพรีเมี่ยม บริการ ณ วันเดินทาง เช่น กระเป๋า Travel Kit, ปกพาสปอร์ทหนังเเท้, คู่มือการเดินทาง,เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ, หน้ากากอนามัย

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

-ค่าใช้จ่ายการตรวจ RT-PCR สำหรับผู้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกลค่าเครื่องดื่ม

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง (PDF)