Mie Illumination & Obara Autumn Sakura Surprise!

ประเทศ : ญี่ปุ่น / เมือง : นาโกย่า , มิเอะ, โอซาก้า

โดยสายการบินไทย (TG)

9 - 14 พฤศจิกายน 2562 (6 วัน)

ตื่นตาตื่นใจไปกับดอกชิกิซากุระ ที่ผลิบานไปพร้อมๆ กับใบเมเปิ้ลสีแดงอันสวยงามที่เมืองโอบาระ 

สนุกสนานกับเทศกาลชมแสงไฟ nabanano sato illumination อันมีชื่อเสียง แห่งเมืองมิเอะ หนึ่งในเทศกาลที่ดังที่สุดในญี่ปุ่นที่ยาวนานกว่า 7 เดือน

เยือนอุทยานแห่งชาติโกไซโช ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น อุดมไปด้วย ขุนเขา ป่าไม้และน้ำตกตามธรรมชาติมากมาย พร้อมนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาที่สูงถึง 1,212 เมตร

 ล่องเรือสำราญ Santa Maria ชมเมืองโอซาก้า ที่ล่องระหว่าง Tempozan Harbor Village, Kaiyukan และชมบรรยากาศของสองข้างทางที่ล่องผ่านสถานที่สาคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสะพานแดง และ Universal Studios

📍 ออกเดินทางวันที่ : 9 – 14 พฤศจิกายน 2562
ราคา : 106,900 บาท / ท่าน

โปรแกรมท่องเที่ยวตามวัน-เวลา

วันแรก  19 พ.ย. 62   กรุงเทพฯ
21.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์สายการบินไทย
อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D
เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก
00.05 น.โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG644 นำท่านเหินฟ้าสู่ นาโกย่า
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างแรมบนเครื่องบิน
วันที่สอง 10 พ.ย. 62 : นาโกย่า – หมู่บ้านโอบาระ – ศาลเจ้าโอสึคันนงและแหล่งช้อปปิ้งย่านโอสึ–สวนนาบานะโนะซาโตะ – ชม Winter Illumination Show

เช้า อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

07.30 น. ถึงท่าอากาศยานเซ็นแทร์ ท่าอากาศยานแห่งใหม่ในเขตภาคกลางของเกาะฮอนชู เมือง นาโกย่า

หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้วเดินทางสู่ หมู่บ้านโอบาระที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกจากเมืองนาโกย่า เป็นหมู่บ้านโบราณที่มีชื่อเสียงจากการ ทำกระดาษสาแบบญี่ปุ่น (Washi) มาตั้งแต่อดีต แล้วนำท่านชมความงามของ ชิกิซากุระ ซึ่งเป็นซากุระที่บานปีละสองครั้ง ในช่วงกลางเดือนมีนาคมและปลายเดือนตุลาคมถึง ปลายเดือนพฤศจิกายน ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ท่านจะได้ชมซากุระมากที่สุด อีกทั้งท่านยัง สามารถชมใบไม้เปลี่ยนสีไปพร้อม ๆ กับการชมซากุระ ซึ่งงดงามเกินคำบรรยายใดๆ จะกล่าวได้

อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพความประทับใจกันตามอัธยาศัย

หมายเหตุ : การชมใบไม้เปลี่ยนสี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ นาโงย่า แล้วนำท่านสู่ ศาลเจ้าโอสึคันนงและแหล่งช้อปปิ้ง ย่านโอสึ

ศาลเจ้าโอสึคันนง เป็นหนึ่งในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุด ในญี่ปุ่น และเป็นวัดประจำตระกูลโอดะ

นอกจากนี้ยังมีวัดบันโซจิ ซึ่งโทกุงาวะ อิเอะยาสุเคยพักอยู่เมื่อครั้งเป็นตัวประกัน อันเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของย่านโอสึ เป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่าง ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยังเป็น จุดท่องเที่ยวยอดฮิตที่สุดแห่งหนึ่งของนาโงย่า ซึ่งนอกจากคนญี่ปุ่นแล้ว นักท่องเที่ยว ต่างชาติก็นิยมมาเยี่ยมชมเช่นกัน

ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สวนนาบานะโนะซาโตะ นำท่านชม Winter Illumination Show เป็นการแสดงโชว์ไฟในยามค่ำคืน ซึ่งเป็นที่หนึ่งที่ดังที่สุดในญี่ปุ่น

เทศกาลนี้ยาวนานกว่า 7 เดือน ไฮไลท์ของงานนี้คืออุโมงค์ไฟ ซึ่งเมือเข้าไปแล้วจะเสมือนกับว่าเราอยู่ท่ามกลางดวงดาว สถานที่เที่ยวแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีของชาวเมืองมิเอะและมีผู้คนจำนวนมากเข้ามา เยี่ยมชมแสงสีและการแสดงโชว์ไฟในแบบอนิเมชั่นในยามค่ำคืน กันเป็นจำนวนมาก

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก นากาชิมะ

 

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ต์ภายในโรงแรมที่พัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม Nagashima หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สาม 11 พ.ย. 62 นาโงย่า – หมู่บ้านโอบาระ – ชิกิซากุระ – มิตซุย เอ้าท์เล็ต พาร์ค ชิงะ เรียวโอ – โอซาก้า

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติโกไซโช เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดที่หนึ่งของ ประเทศญี่ปุ่น ที่อุดมไปด้วย ขุนเขา ป่าไม้และน้ำตก ตามธรรมชาติมากมาย นำท่าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาโกไซโช ที่สูงถึง 1,212 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ให้ท่านประทับใจ ในความงดงามที่ธรรมชาติบรรจงสร้างขึ้น

หมายเหตุ : การชมใบไม้เปลี่ยนสี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอ้าท์เล็ต พาร์ค ชิงะ เรียวโอ

กลางวัน อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
ท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านอาหารที่มีอยู่หลากหลายภายใน มิตซุย เอ้าท์เล็ต พาร์ค ชิงะ เรียวโอ โดยบริษัท ฯ ได้จัดเตรียมงบประมาณให้ท่านละ 1,500 เยน

หลังอาหาร อิสระให้ท่านช้อปปิ้งภายใน มิตซุย เอ้าท์เล็ต พาร์ค ชิงะ เรียวโอ แหล่งรวบรวม สินค้าแบรนด์เนมหลากหลายชนิดในราคาพิเศษ  ให้ท่านเลือกซื้อ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ส่งท้ายตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ โอซาก้า

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูอาหารสไตล์โรบะตายะกิ

พักค้างแรม ณ โรงแรม Nikko Osaka หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สี่ 12 พ.ย. 62 : โอซาก้า – คาเมโอกะ – นั่งรถไฟสายโรแมนติก – เขาอาราชิยามะ – ป่าไผ่ – วัดเทนริวจิ – สะพานโทเกะซึเคียว – โอซาก้า

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ คาเมโอกะ เมืองซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของเกียวโต ในอดีต เคยเป็นเมืองเกษตรกรรมที่มีความสำคัญต่อกรุงเกียวโต ก่อตั้งโดยการรวมตัวกันของ หมู่บ้านใกล้เคียงกัน 17 หมู่บ้านจนกลายเป็นเมืองคาเมโอกะ

แล้วนำท่านขึ้น รถไฟ สายโรแมนติก เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติอันสวยงาม ผ่านมุมมองเปิดโล่งของรถไฟ จากสถานีคาเมโอกะสู่สถานีอาราชิยามะ พาท่านลัดเลาะเทือกเขาให้ท่านได้เห็น ความงดงามของขุนเขา และแม่น้ำโฮะซึ ที่อยู่ด้านล่างได้อย่างชัดเจน

แล้วนำท่านสู่ เขาอาราชิยามะ (ภูเขาแห่งพายุหมุน) สถานที่พักผ่อนของชนชั้นสูงในสมัย เฮอัน อีกทั้งในปัจจุบันยังถูกขนานนามว่าเป็น สถานที่ท่องเที่ยว ที่โรแมนติกที่สุดในเกียวโต

จากนั้น นำท่านเดินลัดเลาะสู่ สวนป่าไผ่ ที่มีชื่อเสียงอันโด่งดังของ อาราชิยามะ ในบริเวณนี้ เต็มไปด้วยต้นไผ่รายล้อมเต็มบริเวณปกคลุมทั่วทั้งป่า ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับทิวป่าไผ่ ที่ตัดเป็นแนวทางเดินสวยงาม ร่มรื่น ท่านสามารถถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้อย่างอิสระ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดเทนริวจิ (วัดมังกรสวรรค์) 1 ใน 5 วัดนิกายเซนที่มีชื่อเสียง ถูกสร้างขึ้นใน ค.ศ. 1339 เป็นวัดที่มีความสวยงาม โดยตัววัดสร้างด้วยไม้ และยังมีสวนแบบเซน ที่ทำให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายไปกับบรรยากาศสบายๆ ของธรรมชาติรอบๆ ตัว

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สะพานโทเกะซึเกียว (สะพานข้ามดวงจันทร์)    ที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบ และเลื่องลือกันว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งในเกียวโต เนื่องจากมีแม่น้ำที่ใสสะอาด มีแนวภูเขา ต้นไม้ และดอกไม้นานาพรรณเป็นฉากหลัง ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่สวยงามโดยรอบ

 

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูเซ็ตอาหารสไตล์ญี่ปุ่น

หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่ โอซาก้า

ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูข้าวหน้าปลาไหล

พักค้างแรม ณ โรงแรม Nikko Osaka หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า 13 พ.ย. 62 โอซาก้า – ตลาดเช้าคุโรมอน อิชิบะ – เรียนทำซูชิ – ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิและ ย่านโดตอมโบริ (วันนี้ไม่มีรถโค้ชบริการ)     

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศ โดยรถไฟท้องถิ่นสู่ ตลาดเช้าคุโรมอน อิชิบะ ตลาดสดซึ่งมีร้านค้าส่งและปลีกเรียงรายอยู่ มีประวัติมาตั้งแต่สมัยเอโดะตอนปลาย สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้าน ปลาสด ผัก ผลไม้ ผักดอง ร้านอาหาร ฯลฯ

โดยพ่อครัวร้านอาหารญี่ปุ่นนิยมมาซื้อวัสดุจากที่นี่ไปประกอบอาหารเป็นประจำ ทำให้ที่ตลาดแห่งนี้มีร้านขายปลาปักเป้า (Fugu) และตะพาบน้ำ (Suppon) ซึ่งเป็นอาหารมีชื่อสองอย่างของโอซาก้าเรียงรายอยู่มากมาย ลำพังแค่เดินชมตลาด ก็สามารถสนุกได้

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศ โดยรถไฟท้องถิ่นสู่ ย่านช้อปปิ้งชินไซบาฉิ ที่มีร้านค้าให้ท่านเลือกซื้อหาอย่างจุใจ ซึ่งเชื่อมต่อไปถึง ย่านโดตมโบริ หรือสยามสแควร์ของ เมืองโอซาก้า ที่ตั้งอยู่สองข้างแม่น้ำโดตมโบริกาว่า อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งและเลือกซื้อ ของฝากได้อย่างเต็มอิ่มจุใจ

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูชาบู ชาบู

พักค้างแรม ณ โรงแรม Nikko Osaka หรือในระดับเดียวกัน

วันที่หก 14 พ.ย. 62 โอซาก้า – วัดชิโทนโนจิ – ล่องเรือซานต้ามาเรีย – กรุงเทพฯ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่าน ล่องเรือสำราญชมเมืองโอซาก้า โดยเรือสำราญขนาดใหญ่ Santa Maria ที่ล่องระหว่าง Tempozan Harbor Village, Kaiyukan และผ่านสถานที่สำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสะพานแดง และ Universal Studios เป็นต้น โดยตัวเรือสร้างเลียนแบบเรือ Santa Maria ของโคลัมบัสที่ใช้ค้นพบทวีปอเมริกา แต่ขนาดใหญ่กว่าถึง 2 เท่า

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานคันไซ

17.25 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

22.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน
เดินทางในช่วง 9-14 พ.ย. 62
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ 106,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง 98,900
เด็กอายุ 5 – 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 95,900
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 45,900
พักห้องเดี่ยว (ห้องคู่) เพิ่มท่านละ 20,000

หมายเหตุ            

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • อัตราค่าบริการนี้ คิดคำนวณจากอัตราคาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร (สำหรับเดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับพร้อมกัน) สายการบินการบินไทย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตั๋วเครื่องบินจากตั๋วกรุ๊ป เป็นราคาตั๋วเดี่ยว กรณีที่มีผู้เดินทางที่ใช้ตั๋วกรุ๊ปน้อยกว่า จำนวนตั๋วกรุ๊ปขั้นต่ำที่ทางสายการบินกำหนด
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

 อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 ก.ก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 4,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพ ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการ เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด

2. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง

3. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 30,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2676-3223 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรา ได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15วัน

ข้อมูลบัญชีสำหรับทำการสำรองที่นั่ง

ธนาคารกสิกรไทย 
เลขที่บัญชี 789-2-28636-6
ชื่อบัญชี : บริษัท เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวิล จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 065-2-38759-9
ชื่อบัญชี :
บริษัท เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวิล จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย 
เลขที่บัญชี 789-2-28636-6
ชื่อบัญชี : บริษัท เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวิล จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 065-2-38759-9
ชื่อบัญชี :
บริษัท เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวิล จำกัด

4. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

5. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้

6. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้

7. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

 การยกเลิก

 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการทัวร์ 50% ของราคาทัวร์
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย