Fantastic Svalbard with Arctic Polar Bear

Locations :
(นอร์เวย์) ออสโล => Longyearbyen => Svalbard
20 Jun 2019 - 30 Jun 2019

Download Details

วันแรก พฤ. 20 มิ.ย. 62 
กรุงเทพฯ

21.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้นผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D

เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

00.55 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG954 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

พักค้างแรมบนเครื่องบิน

วันที่สอง ศ. 21 มิ.ย. 62
ออสโล – เมืองลองเยียร์เบียน หมู่เกาะสวาลบาร์ด – ล่องเรือ m/v Hondius

เช้า    อาหารเช้าบริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม.

07.25 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

09.45 น. โดยสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK4490 นำท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานลองเยียร์บียน หมู่เกาะสวาลบาร์ด ประเทศนอร์เวย์

12.40 น.  เดินทางถึง ลองเยียร์เบียน หมู่เกาะสวาลบาร์ด ประเทศนอร์เวย์ แล้วนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อเช็คอินลงเรือ m/v Hondius และเก็บสัมภาระ

อาหารกลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านชม โบสถ์สวาลบาร์ด นอกจากโบสถ์แห่งนี้จะถูกขนานนามว่าเป็นโบสถ์ที่อยู่ตอนเหนือที่สุดในโลกแล้ว ยังเป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองลองเยียร์เปียนอีกด้วย

18.00 น. ออกเดินทางโดยเรือ m/v Hondius มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือตามแนวชายฝั่งตะวันตก ระหว่างทางท่านสามารถชมความสวยงามของฟยอร์ดต่างๆ และอาจได้พบกับวาฬมิงค์ตัวแรกของการเดินทาง

ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือ

พักค้างแรม ณ บนเรือ m/v Hondius

วันที่สาม ส. 22 มิ.ย. 62
ล่องเรือ m/v Hondius – Raudfjorden

เช้า  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือ

เรือm/v Hondius นำท่านเดินทางสู่ เราด์ฟอร์เด้น (Raudfjorden) หรือ ฟยอร์ดสีแดง นำท่านลงเรือเล็ก หรือ Zodiac ชมเราด์ฟอร์เด้น บริเวณชายฝั่งด้านเหนือของสปิตซ์เบอร์เกน โดย วิลเลิม บาเรินตส์ นักสำรวจชาวดัตช์ เป็นคนแรกที่ค้นพบเราด์ฟอร์เด้น ในปี ค.ศ. 1596 เป็น   ฟยอร์ดที่สวยงามและมีธารน้ำแข็งอันตระการตา

โดยรอบๆเป็นอ่าว ให้ท่านชมฟยอร์ดที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็ง และสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามและสัตว์ป่าในระยะใกล้ บริเวณแนวชายฝั่งของฟยอร์ดที่มีความอุดมสมบูรณ์ เช่น นกลิตเติ้ลอ็อก นกทะเลสีดำ นกบรึนนิคส์กิลลิมอต นกพัฟฟินอาร์กติก นกสกัวอาร์กติก แมวน้ำ และอาจได้พบกับหมีขั้วโลกได้

อาหารกลางวันและอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือ

พักค้างแรมบนเรือ m/v Hondius

วันที่สี่ อา. 23 มิ.ย. 62
ล่องเรือ m/v Hondius – Monoco Glacier

เช้า อาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือ

นำท่านลงเรือเล็ก หรือ Zodiac ชม โมนาโค กลาเซียร์ (Monoco Glacier) เป็นกลาเซียร์ทางตอนเหนือของหมู่เกาะสวาลบาร์ด ซึ่งเป็นกลาเซียร์หรือธารน้ำแข็งที่ทอดตัวยาวกว่า 5 กิโลเมตร ใน ไลเดลฟยอร์ด (Liefdefjorden) เป็นอีกแผงกลาเซียร์ใหญ่อีกแห่งของหมู่เกาะสวาลบาร์ด ที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือเป็นอย่างมาก ให้ท่านชมฟยอร์ดที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็ง และสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามและสัตว์ป่าในระยะใกล้ บริเวณแนวชายฝั่งของฟยอร์ดที่มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะ นกกิตติเวค นับพันตัว และอาจได้พบกับหมีขั้วโลกได้

อาหารกลางวันและอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือ

พักค้างแรมบนเรือ m/v Hondius

วันที่ห้า จ. 24 มิ.ย. 62
ล่องเรือ m/v Hondius – Hinlopen Strait

เช้า  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือ

นำท่านล่องเรือในช่องแคบฮินโลเพน (Hinlopen Strait) เชื่อว่าได้รับการตั้งชื่อตาม Thymen Jacobz Hinlopen หนึ่งในผู้นำของพ่อค้าดัตช์ และบริษัทล่าปลาวาฬของ Noordsche Compagnie ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1617 ช่องแคบฮินโลเพน อยู่ระหว่างเกาะสปิตซ์เบอร์เกน และ เกาะนอร์ดออสต์ลานเดต เป็นสถานที่ชมวิวที่มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและมีสัตว์ป่าที่อุดมสมบูรณ์

ให้ท่านชมฟยอร์ดและหน้าผาสูงชัน สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามและสัตว์หลายชนิด เช่น นกบรึนนิคส์กิลลิมอต นกนางนวลสีงาช้าง แมวน้ำ และอาจได้พบกับหมีขั้วโลก และวาฬสีน้ำเงินได้

หากมีโอกาสอาจนำท่านแวะชมฝั่งเกาะนอร์ดออสต์ลานเดต ซึ่งมีกวางเรนเดียร์ ห่านขาสีชมพู และวอลรัส สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งอาศัยอยู่แถบขั้วโลกเหนือ รูปร่างคล้ายสิงโตทะเล แต่ตัวใหญ่กว่ามากและมีเขี้ยวยาว

วอลรัสเพศผู้โตเต็มวัยอาจมีน้ำหนักได้มากถึง 2,000 กิโลกรัม และมีอายุยืนถึง 20-30 ปี วอลรัสมีความสำคัญต่อชนพื้นเมืองที่อาศัยในเขตอาร์กติก การล่าวอลรัสในช่วงศตวรรษที่ 19 -20 ส่งผลให้จำนวนวอลรัสลดลง

อาหารกลางวันและอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือ

พักค้างแรมบนเรือ m/v Hondius

วันที่หก อ. 25 มิ.ย. 62
ล่องเรือ m/v Hondius – Seven Islands

เช้า อาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือ

นำท่านเดินทางสู่จุดสูงสุดของหมู่เกาะสวาลบาร์ด หมู่เกาะเล็กๆ Sjuøyane หรือ Seven Islands ซึ่งมีภูเขาหินแกรนิตรูปหมวกของเกาะNelsonøya เป็นเอกลักษณ์ ตั้งอยู่บนละติจูดที่ 80 องศาเหนือ ห่างจากขั้วโลกเหนือประมาณ 870 กิโลเมตร เรือนำท่านสู่ เกาะPhippsøya เกาะที่ใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะ Sjuøyane (Seven Islands) ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพของเกาะที่มีภูเขา หน้าผาสูงชันที่ปกคลุมไปด้วยมอสและไลเคน และที่ราบลุ่มแนวชายฝั่งไปพร้อมๆกับชมสัตว์หลากหลายชนิด โดยเฉพาะวอลรัส นกทะเลหลายพันตัว และหมีขั้วโลก

นอกจากนี้ ท่านสามารถเยี่ยมชมกระท่อมเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บนเกาะPhippsøya เป็นกระท่อมที่ตั้งอยู่เหนือสุดของสวาลบาร์ด ถูกสร้างขึ้นในนามของรัฐบาลนอร์เวย์ในปี 1936 เป็นกระท่อมฉุกเฉินสำหรับลูกเรือ และผู้ที่ต้องการพักชั่วคราว

 

อาหารกลางวันและอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือ

พักค้างแรมบนเรือ m/v Hondius

วันที่เจ็ด พ. 26 มิ.ย. 62
ล่องเรือ m/v Hondius – Seven Islands

เช้า  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือ

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือ

เรือm/v Hondius นำท่านเดินทางสำรวจไหล่ทวีประยะทางประมาณ 40 ไมลล์ ทางตะวันตกของเกาะสปิตซ์เบอร์เกน ผ่านก้อนน้ำแข็งที่สวยงาม ระหว่างทางอาจได้พบกับหมีขั้วโลกและวาฬหัวคันศร หรือ วาฬโบว์เฮด ที่หาชมได้ยาก เนื่องจากเป็นวาฬที่อาศัยอยู่แถบอาร์กติก ซึ่งเป็นสถานที่ที่หนาวเย็นและห่างไกลมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

นอกจากนี้แล้ววาฬหัวคันศรยังถือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีอายุยืนที่สุดในโลกอีกด้วย โดยตัวที่มีอายุมากที่สุดมีบันทึกว่ามากถึง 211 ปี ในช่วงฤดูร้อนยังสามารถพบกับวาฬฟินซึ่งเป็นวาฬขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รองมาจากวาฬสีน้ำเงินได้อีกด้วย ระหว่างทางท่านสามารถชมความสวยงามของฟยอร์ดต่างๆ และเมื่อเรือm/v Hondius เดินทางถึงปากอ่าวกองซ์ฟอร์เด้น หากโชคดีท่านอาจได้พบกับวาฬมิงค์

 

อาหารกลางวันและอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือ

พักค้างแรมบนเรือ m/v Hondius

วันที่แปด พฤ. 27 มิ.ย. 62
ล่องเรือ m/v Hondius – Fuglehuken – Alkhornet –  กลับสู่ลองเยียร์เบียน 

เช้า  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือ

นำท่านสำรวจเกาะอาร์กติกของสปิตซ์เบอร์เกน ล่องเรือในช่องแคบ ฟอแลนด์ซันเด (Forlandsundet) ระหว่างเกาะสปิตซ์เบอร์เกน และ เกาะปริ้นคาร์ลฟอร์แลนด์ ผ่านชม แหลมฟูเกิลฮูเก้น (Fuglehuken) หรือ bird hook เป็นแหลมที่อยู่ปลายสุดทางเหนือของเกาะปริ้นคาร์ลฟอร์แลนด์ จุดเด่นคือมีภูเขา Fuglehukfjellet ซึ่งมีความสูงประมาณ 583 เมตร นอกจากนี้ยังเคยเป็นที่ตั้งของศูนย์วิทยุ ในปี ค.ศ 1946 นำท่านเยี่ยมชมทัศนียภาพของธรรมชาติและสัตว์หลากหลายชนิดที่ อาร์คฮอเนท (Alkhornet) บริเวณปากอ่าวอีสฟยอร์ด มีหน้าผานกขนาดใหญ่ที่สวยงามเป็นจุดที่มีนกทำรังอยู่บริเวณผาจำนวนมาก ให้ท่านได้ชมนกหลายหลายชนิดที่อาศัยอยู่บนเกาะ สุนัขจิ้งจอกอาร์กติกที่ออกมาเก็บไข่นกและลูกนกที่ร่วงลงมาจากหน้าผาเป็นอาหาร และกวางเรนเดียร์ในบริเวณนี้

อาหารกลางวันและอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือ

พักค้างแรมบนเรือ m/v Hondius

 

วันที่เก้า ศ. 28 มิ.ย. 62
ลองเยียร์บียน

เช้า อาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือ

เรือ m/v Hondius นำท่านเดินทางถึงลองเยียร์บียน หมู่เกาะสวาลบาร์ด ประเทศนอร์เวย์ แล้วนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักเพื่อเช็คอินและเก็บสัมภาระ

จากนั้น หลังอาหาร นำท่านเยี่ยมชมเมืองลองเยียร์เบียน ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะสปิตซ์เบอร์เกน เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็นศูนย์กลางของสวาลบาร์ด โดยบนหมู่เกาะสวาลบาร์ด มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 2,500 คนเท่านั้น และเป็นที่อยู่อาศัยของหมีขั้วโลก ซึ่งมีจำนวนถึง 3,000 ตัว

โดยรอบหมู่เกาะ เป็นหมู่เกาะที่อยู่ทางเหนือสุดของทวีปยุโรป และนับเป็นส่วนหนึ่งของประเทศนอร์เวย์ ซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไปจากแผ่นดินใหญ่ ของนอร์เวย์ประมาณ 1,000 กิโลเมตร และห่างจากเมืองหลวงกรุงออสโลประมาณ2,000 กิโลเมตร

แล้วนำท่านชม เหมืองถ่านหินเก่า ซึ่งเคยเป็นอุตสาหกรรมหลักของสวาลบาร์ดและได้ถ่านหินที่นี่ยังได้ชื่อว่าเป็นถ่านหินที่มีคุณภาพอีกแห่งหนึ่งของโลก

กลางวัน  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

 

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Svalbard hotel the vault หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สิบ ส. 29 มิ.ย. 62
ออสโล – กรุงเทพ

 

24.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานลองเยียร์บียน หมู่เกาะสวาลบาร์ด ประเทศนอร์เวย์

02.25 น. โดยสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK4497 นำท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์

05.20 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ จากนั้นนำท่านสู่ภัตตาคาร

เช้า  อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร อิสระตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

13.30 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG955 นำท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ

อาหารค่ำบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

วันที่สิบเอ็ด อา. 30 มิ.ย. 62
กรุงเทพ

06.20 น. ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

Fantastic Svalbard with Arctic Polar Bear
ผู้ใหญ่ ท่านละ 371,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 0 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 -11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 0 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 0 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 262,900 บาท
หมายเหตุ

 • หากท่านต้องการใบเสร็จที่ออกในนามบริษัท กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่ทำการออกใบเสร็จย้อนหลังให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูต แต่เพียงผู้เดียว
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรภายในประเทศ ออสโล – สวาลบาร์ด และ สวาลบาร์ด – ออสโล
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพักบนเรือ m/v Hondius และโรงแรมที่กรุงออสโล ตามระบุข้างต้น
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น สำหรับนอร์เวย์ ยกเว้นคนต่างด้าว
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 4,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกจากกรุงเทพฯ
 • ค่าทิปสำหรับ บริกรบนเรือ คนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ – ออสโล / ออสโล – กรุงเทพฯ
 • ค่าภาษีท่าอากาศยาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบินทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋าโดยสายการบิน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ

 

ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการ เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด (ผู้ใหญ่จำนวน 15 ท่านขึ้นไป)

2. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง

3. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 100,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365-6 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน

ข้อมูลบัญชีสำหรับทำการสำรองที่นั่ง

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 065-238830-9
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร และ/หรือ นางสาวณภัทร โลกาศิริวัตร

4. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 90 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

5. การยกเลิก

 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 150 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 120 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 90 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

6. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้

7. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้

8. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

 

Download Details

Comments

comments