PUGLIA
Beautiful Adriatic Coast
27 เม.ย. – 5 พ.ค. 66
สัมผัสแคว้นปุเลีย ดินแดนแห่งน้ำมันมะกอก สมญานาม “ทองคำสีเขียว”

โปลิยาโน่ อา มาเร เมืองที่ได้รับขนานนามว่าเป็นอามัลฟี่แห่งปุเลีย

เลชเช เมืองประวัติศาสตร์ ได้รับสมญานามว่า ฟลอเรนซ์แห่งแดนใต้

ไร่ไวน์ลิเวลี่ ไร่ไวน์ขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงของแคว้นปุเลีย

อัลเบโรเบลโล บ้านปลายดินสอ และ มาเทรา นครถ้ำโบราณ มรดกโลกของอิตาลี

สนุกสนานกับการเรียนทำอาหาร แบบต้นตำรับของแคว้นปุเลีย

ปิดท้ายช้อปปิ้งที่ ถนนแมกซิมิลเลียน มิวนิค

โปรแกรมการเดินทาง

กรุงเทพฯ – มิวนิค – บารี – มหาวิหารเซนต์นิโคลัส – มาเทรา
Day 1

20.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้นผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน ลุฟท์ฮันซ่า เคาน์เตอร์เช็คอิน แถว G ประตู 4

เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

23.30 น. โดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH 773 นำท่านเหินฟ้าสู่ มิวนิก ประเทศเยอรมนี

Day 2
เช้า

05.20 น. ถึงท่าอากาศยาน มิวนิก ประเทศเยอรมนี แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

เช้า อาหารเช้า อิสระตามอัธยาศัย ภายในท่าอากาศยานมิวนิก

10.40 น.โดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH 9468 นำท่านเหินฟ้าสู่ บารี ประเทศอิตาลี

12.15 น. ถึงท่าอากาศยานบารี่ ในแคว้นปุเลีย ประเทศอิตาลี

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินสู่ บารี ซึ่งเป็นเมืองหลวงแคว้นปูเลีย ตั้งอยู่ฝั่งทะเลเอเดรียติค

บารี ถือว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอันดับสองรองลงมาจากเนเปิลส์ สำหรับอิตาลีใต้ อีกทั้งยังเป็นที่เมืองท่าและเมืองแห่งมหาวิทยาลัยที่คนรู้จักกันเป็นอย่างดีอีกด้วย

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหาร นำท่านเข้าชม มหาวิหารเซนต์นิโคลัส สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1087 เพื่อใช้เป็นที่ฝังศพของนักบุญนิโคลัส

มหาวิหารแห่งนี้ถือว่าเป็นศาสนสถานที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์มากแห่งหนึ่งของชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและนิกายออโธด๊อกซ์ รวมไปถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจำนวนมาก ต่างต้องแวะเวียนมาเยี่ยมชมกันเป็นประจำ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ มาเทรา

ค่ำ
ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Aquatio Cave Luxury Hotel & SPA หรือในระดับเดียวกัน

มาเทรา – นครถ้ำโบราณ – หุบเขามาเทรา – โปลิยาโน่ อา มาเร – ชมเมือง – เตอเร่ คานเน่
มาเทรา
นครถ้ำโบราณอันงดงามซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาหิน มีข้อสันนิษฐานกันว่าเมืองแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่ 9,000 ปีก่อน ด้วยวัฒนธรรมที่มีมาอันยาวนานทำให้เมืองโบราณแห่งนี้ถูกจัดเป็นหนึ่งในมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโกเมื่อปีค.ศ.1993
โปลิยาโน่ อา มาเร
เมืองเล็กๆบนผาริมทะเล เมืองได้นี้ชื่อขนานนามว่าเป็นอามัลฟี่แห่งปุเลีย ภายในเมืองมีบรรยากาศที่สวยงามและเต็มไปด้วยร้านอาหารทะเลที่มีรสชาติเยี่ยม
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินชม นครถ้ำโบราณ อันงดงามซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาหิน มีข้อสันนิษฐานกันว่าเมืองแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่ 9,000 ปีก่อน ด้วยวัฒนธรรมที่มีมาอันยาวนานทำให้ เมืองโบราณแห่งนี้ถูกจัดเป็นหนึ่งในมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโกเมื่อปีค.ศ.1993 

ลักษณะเด่นของมาเทราคือที่พักอาศัย ซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้วิธีการเจาะถ้ำเข้าไปในภูเขาหิน หรือแกะสลักออกมา ปัจจุบันดัดแปลงเป็นทั้งที่อยู่อาศัย ร้านค้า และร้านอาหาร

แล้วนำท่านเดินชมบริเวณ หุบเขารอบเมืองมาเทรา ซึ่งให้ความรู้สึกและสัมผัสที่ต่างจากปุเลียซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม ให้ท่านได้เดินสำรวจพื้นที่ซึ่งประกอบด้วยหุบเขาและถ้ำจำนวนมาก

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โปลิยาโน่ อา มาเร เมืองเล็กๆบนผาริมทะเล เมืองได้นี้ชื่อขนานนามว่าเป็นอามัลฟี่แห่งปุเลีย

ภายในเมืองมีบรรยากาศที่สวยงามและเต็มไปด้วยร้านอาหารทะเลที่มีรสชาติเยี่ยม นำท่านชมเขตเมืองเก่าของที่นี้ ที่มีมาตั้งแต่เมื่อ 2,000 ปีก่อน ถนนส่วนมากเป็นถนนสายเล็ก สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านรวงต่างๆ โดยเฉพาะ เจลาโต้ หรือ ไอศครีมแบบอิตาลี ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของเมืองนี้

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เตอเร่ คานเน่ เมืองชายฝั่งทะเลอะเดรียติก

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Canne Bianche หรือในระดับเดียวกัน 

เตอเร่ คานเน่ – อัลเบโรเบลโล – โรงงานชีสบูร์ราต้า – E-Bike – โลโคโรทอนโด – มาร์ตินา ฟรังกา – เตอเร่ คานเน่
อัลเบโรเบลโล
หนึ่งในเมืองมรดกโลกของอิตาลี ซึ่งมีจุดเด่นคือ Trulli หรือเรียกง่ายๆว่า บ้านปลายดินสอ เป็นบ้านเรือนที่ก่อขึ้นมาจากหินปูนและมีหลังคาทรงกรวย
ปั่นจักรยานสู่ โลโคโรทอนโด
เมืองเล็กๆสีขาว เป็นเมืองที่มีการสร้างเมืองเป็นวงกลมจนมีชื่อเล่นว่า เมืองกลม นอกจากนี้ ยังจัดว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดในอิตาลีเมืองหนึ่งอีกด้วย
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อัลเบโรเบลโล หนึ่งในเมืองมรดกโลกของอิตาลี ซึ่งมีจุดเด่นคือ Trulli หรือเรียกง่ายๆว่า บ้านปลายดินสอ เป็นบ้านเรือนที่ก่อขึ้นมาจากหินปูนและมีหลังคาทรงกรวย 

สร้างขึ้นด้วยวิธีการสร้างบ้านแบบโบราณที่เรียกว่า ดรายสโตน หรือ หินแห้ง ซึ่งเป็นการก่อหินแต่ละก้อนให้เรียงต่อกันอย่างแน่นหนาโดยไม่ต้องอาศัยปูนซีเมนต์ ซึ่งบ้านปลายดินสอเหล่านี้มีอายุมากกว่า 600 ปี 

 

แล้ว นำท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตชีสบูร์ราต้า โดยการขี่จักรยาน

ชีสบูร์ราต้าเป็นชีสสดที่มีแหล่งกำเนิดในปุเลีย ทำจากนมวัวเหมือนชีส  มอสซาเรล่า แต่มีความแตกต่างกันคือ ชีสบูร์ราต้าจะมีครีมอยู่ข้างในเนื้อชีสด้านนอกมีลักษณะคล้ายไข่ขาวที่ค่อนข้างเหนียว ภายในจะมีครีมเหมือนน้ำข้นๆ รสชาติมัน และไม่เค็มมาก ให้ท่านได้ชมขั้นตอนวิธีการทำชีสบูร์ราต้าและลิ้มลองรสชาติชีสที่เพิ่งทำออกมาสดๆ

จากนั้น ให้ท่านได้เปลี่ยนบรรยากาศกับการปั่นจักรยานสู่ โลโคโรทอนโด เมืองเล็กๆสีขาว เป็นเมืองที่มีการสร้างเมืองเป็นวงกลมจนมีชื่อเล่นว่า เมืองกลม

นอกจากนี้ ยังจัดว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดในอิตาลีเมืองหนึ่งอีกด้วย ให้ท่านได้ชมตัวเมืองสีขาวตามตรอกซอกซอยที่เงียบสงบและสวยงาม สร้างจากหินสีขาว

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ มาร์ตินา ฟรังกา เมืองโบราณอันงดงาม ในอดีตเมืองแห่งนี้มีกำแพงเมืองสี่ด้านล้อมรอบ มีประตูทางเข้า 4 ประตู และหอคอย 24 แห่ง

ปัจจุบันหอคอยบางแห่งได้ถูกทำลายลงเพื่อสร้างถนน เข้าสู่ตัวเมือง แต่ประตูทั้งสี่ด้านยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้ ท่านจะได้เดินผ่านประตูเข้าสู่ใจกลางตัวเมืองเพื่อชมสิ่งก็สร้างอันงดงามต่างๆ เช่น โบสถ์และบ้านเรือนที่ตกแต่งด้วยศิลปะแบบบาร็อค

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Canne Bianche หรือในระดับเดียวกัน
เตอเร่ คานเน่ – เลชเช – เมืองเก่าเลชเช – ไร่ไวน์ลิเวลี่ – เตอเร่ คานเน่
เลชเช
เมืองหลวงของจังหวัด ซาเลนโต้ซึ่งอยู่เกือบทางใต้สุดของอิตาลี เลชเชมีสมญานามว่า ฟอเรนซ์แห่งแดนใต้ เนื่องจากเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความสวยงามและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม
ไร่ไวน์ลิเวลี่
ไร่และโรงงานผลิตไวน์ขนาดใหญ่และมีชื่อเสียง ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเลชเช ไร่ไวน์แห่งนี้เป็นของตระกูลฟัลโว ซึ่งประกอบธุรกิจการผลิตไวน์มานานกว่า 40 ปี
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางมุ่งหน้าลงใต้สู่ เลชเช เมืองหลวงของจังหวัด   ซาเลนโต้ซึ่งอยู่เกือบทางใต้สุดของอิตาลี เลชเชมีสมญานามว่า ฟอเรนซ์แห่งแดนใต้ เนื่องจากเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความสวยงามและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม

ตัวเมืองเลชเชมีสถานที่น่าสนใจมากมาย เช่น ซากอัฒจันทร์ในสมัยอาณาจักรโรมัน โบสถ์และอาคารที่วิจิตรงดงามซึ่งตกแต่งด้วยศิลปะแบบบาร็อคจากศตวรรษที่ 17

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ไร่ไวน์ลิเวลี่ ซึ่งเป็นไร่และโรงงานผลิตไวน์ขนาดใหญ่และมีชื่อเสียง ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเลชเช ไร่ไวน์แห่งนี้เป็นของตระกูลฟัลโว ซึ่งประกอบธุรกิจการผลิตไวน์มานานกว่า 40 ปี

ปัจจุบันไร่แห่งนี้มีอาณาเขตกว่า 33,000 ตารางเมตร ภายในมีทั้งไร่องุ่น สำนักงาน โรงงานผลิตไวน์ และโกดังเก็บไวน์ ให้ท่านได้เดินชมขั้นตอนการผลิตไวน์ และลองลิ้มรสไวน์ท้องถิ่น หนึ่งในสินค้าสำคัญอีกอย่างของปุเลีย

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Canne Bianche หรือในระดับเดียวกัน
เตอเร่ คานเน่ – ไร่มะกอก – เก็บเกี่ยวและทดลองชิมน้ำมันมะกอก – มอนเตนาโปลิโอเน่ – ชั้นเรียนทำอาหารอิตาเลียน – เตอเร่ คานเน่
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านสู่ ไร่มะกอก น้ำมันมะกอกจัดเป็นหนึ่งในสินค้าสำคัญของปุเลีย จนถึงขนาดมีคำเปรียบเปรยว่าเป็นทองคำสีเขียวของปุเลียเลยทีเดียว ในแคว้นปุเลียมีต้นมะกอกอยู่มากกว่า 60 ล้านต้น

ให้ท่านได้เดินชมไร่มะกอกและสัมผัสประสบการณ์การเก็บเกี่ยว ชมขั้นตอนการแปรรูปน้ำมันมะกอก

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ มอนเตนาโปลิโอเน่ และนำท่านสัมผัสประสบการณ์ เรียนทำอาหาร แบบต้นตำรับของปุเลีย ท่านจะได้เรียนรู้เทคนิคและขั้นตอนการทำอาหารอิตาเลียนแบบพื้นเมืองจากเชฟผู้เชี่ยวชาญ

วัสดุที่ใช้ทำอาหารจะเป็นวัสดุปลอดสารพิษที่ปลูกหรือผลิตจากพื้นที่ ให้ท่านได้ทดลองทำอาหารด้วยตัวเองและเก็บเกี่ยวประสบการณ์สุดแสนประทับใจ

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Canne Bianche หรือในระดับเดียวกัน

เตอเร่ คานเน่ – บารี – ท่าอากาศยานนครมิวนิค – อินโกลสแตดท์วิลเลจ  มิวนิค

เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองบารี

12.50 น. โดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH 9469 นำท่านเหินฟ้าสู่มหานครมิวนิค ประเทศเยอรมนี

14.30 น. ถึงท่าอากาศยานนครมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ อินโกลสแตดท์วิลเลจ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่เอ้าท์เล็ตสุดหรูกับร้าน

บูติกมากกว่า 110 ร้านจากแบรนด์ดีไซเนอร์ชื่อดัง

ค่ำ
ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

โดยท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 20 ยูโร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Hilton Park หรือในระดับเดียวกัน

มิวนิค – พระราชวังนิมเฟนบวร์ก – จตุรัสมาเรียนพลาส – ช้อปปิ้งที่ถนนแมกซิมิลเลียน – ท่าอากาศยานนครมิวนิค
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านชมความงามของ พระราชวังนิมเฟนบวร์ก หรือพระราชวังฤดูร้อนของอดีตผู้ปกครองแคว้นบาวาเรียในอดีต ที่ถูกสร้างในรูปแบบสไตล์บาร็อค

แล้วนำท่านชม จตุรัสมาเรียนพลาส ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองทั้งเก่าและใหม่ที่มีการตกแต่งแบบสถาปัตยกรรมแบบกอธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมนี ท่านจะได้พบกับความน่ารักของตุ๊กตาที่อยู่ในหอระฆังที่มีชื่อเสียง ซึ่งหอแห่งนี้มีความสูงถึง 85 เมตร

อิสระให้ท่านเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าตามห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าย่อยมากมายจนถึงเวลานัดหมาย

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ถนนแมกซิมิลเลียน ถนนสายหลักของมิวนิค ที่มีร้านดีไซเนอร์และสินค้าแบรนด์เนมระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Christian Dior, Chanel, Gucci 

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนครมิวนิค

22.45 น. โดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH 772 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย 

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

เช้า
วันที่เก้า อาหารเช้าบริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม

14.10 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

PUGLIA
Beautiful Adriatic Coast
อัตราค่าบริการ

โดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า (LH) 
ออกเดินทางวันที่
27 เม.ย. – 5 พ.ค. 66
ราคาค่าบริการทัวร์ ท่านละ
226,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
52,000 บาท
อัตราค่าบริการทัวร์ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
ออกเดินทางวันที่
27 เม.ย. – 5 พ.ค. 66
ราคาค่าบริการทัวร์ ท่านละ
159,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
52,000 บาท
หมายเหตุ

– ทางบริษัท ฯ เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว

– ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

– ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

– กรณีไม่สามารถเดินทางได้ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

อัตราค่าบริการรวม

– ค่ารถรับส่งตามรายการ

– ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ และกิจกรรมตามรายการ

– ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน

– ค่าอาหาร ตามรายการ

– ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว

– ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท

– ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

– หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

– ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น

– Internet Sim Card สำหรับใช้ในประเทศยุโรป 1 ซิมต่อท่าน

– ขนม และของว่างบริการระหว่างเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกลค่าเครื่องดื่ม

พิเศษ! ของพรีเมี่ยม บริการ ณ วันเดินทาง เช่น Universal Travel Adapter, WST Shopping Bag

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง (PDF)