Romantic Alsace Surprise! 9 Days

Locations :
(ประเทศเยอรมัน) แฟรงค์เฟิร์ต => (ประเทศฝรั่งเศส) สตราส์บูร์ก => โกลมาร์ => ปารีส
02 May 2017 - 10 May 2017

DAY
วันแรก
กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต
20.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย
อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D
เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก
23.45 น.
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG920 นำท่านเหินฟ้าสู่ แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี
อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
พักค้างแรมบนเครื่องบิน
DAY
วันที่สอง
แฟรงค์เฟิร์ต – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วลาลีค – สตราส์บูร์ก – ย่าน Petite France – ช้อปปิ้ง – ล่องเรือชมเมือง
เช้า
อาหารเช้า บริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
06.00 น.
ถึงท่าอากาศยาน นครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วลาลีค หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงผลงานทางศิลปะประเภทเครื่องแก้ว ของศิลปินชื่อดังระดับโลกอย่าง เรอเน ลาลีค ศิลปินผู้บุกเบิกงานศิลปะที่สร้างสรรค์จากแก้วออกเป็นผลงานทางศิลปะหลากหลายแขนง ทั้งเครื่องประดับ ขวดผลิตภัณฑ์น้ำหอม หรือกระทั่งงานด้านสถาปัตยกรรม และตกแต่งภายใน ประกอบกับการออกแบบบรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์ในโทนสีที่มืดมิด เพื่อส่งผลต่อการเปล่งประกายจากเหล่าบรรดางานศิลปะเครื่องแก้วต่าง ๆ เหล่านั้นได้งานวิจิตรตระกานตา และทรงคุณค่าแก่ผู้ที่มาเยี่ยมชม
แฟรงค์เฟิร์ต – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วลาลีค – สตราส์บูร์ก – ย่าน Petite France – ช้อปปิ้ง – ล่องเรือชมเมือง - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สตราส์บูร์ก ประเทศฝรั่งเศส เมืองหลวงและศูนย์กลางการค้าของแคว้นอัลซาส ซึ่งมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน โดยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของยุโรป เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสภายุโรป สัญลักษณ์แห่งสันติภาพของโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
แล้วนำท่านชม ย่าน Petite France ย่านที่ล้อมรอบไปด้วยบ้านเรือนสไตล์อัลซาสสีสันสดใส บ้างก็เป็นร้านอาหาร และคอฟฟี่ช็อปเล็ก ๆ มีมุมจำหน่ายของที่ระลึก จากนั้น อิสระให้ท่านได้เดินเล่น
ช้อปปิ้งในบริเวณนี้ตามอัธยาศัยเมื่อเดินทางถึงสตราส์บูร์ก
แฟรงค์เฟิร์ต – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วลาลีค – สตราส์บูร์ก – ย่าน Petite France – ช้อปปิ้ง – ล่องเรือชมเมือง - 2
จากนั้น นำท่าน ลงเรือล่องแม่น้ำ เพื่อยลสองฝั่งคลองอันน่ารักและมีเสน่ห์ของเมืองนี้
แฟรงค์เฟิร์ต – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วลาลีค – สตราส์บูร์ก – ย่าน Petite France – ช้อปปิ้ง – ล่องเรือชมเมือง - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Sofitel Strasbourg Grande lle หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่สาม
สตราส์บูร์ก – มงต์แซงต์โอเดียล – โมชาม – ชิมไวน์ – ชิม ฟัว กราส์ – สตราส์บูร์ก
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านชม มงต์แซงต์โอเดียล สำนักชีบนยอดเขา Vosges สถานที่ซึ่งในอดีตถูกเชื่อว่า เคยเป็นป้อมปราการของชาวเซลติกในยุคสมัยที่โรมันเรืองอำนาจ แต่กลับถูกทำลายลงไปในช่วงปลายศตวรรษที่ 9 โดยในเวลาต่อมาได้ถูกค้นพบโดยท่านดยุคอดาลลิคช์แห่งอัลซาส และให้ชื่อว่า มงต์แซงต์โอเดียล ตามชื่อบุตรสาวของตน จากนั้นสถานที่แห่งนี้ได้รับการบูรณะอีกครั้งในปี ค.ศ.1853 จากเหล่านักบุญในแคว้นอัลซาสจนกลายเป็นสำนักชี และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของแคว้นอัลซาสในปัจจุบัน
สตราส์บูร์ก – มงต์แซงต์โอเดียล – โมชาม – ชิมไวน์ – ชิม ฟัว กราส์ – 	สตราส์บูร์ก - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โมชาม เมืองเล็ก ๆ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงของแคว้นอัลซาสอย่างสตราส์บูร์กมากนัก
จากนั้น พิเศษ !!! นำท่านทดลองลิ้มรสไวน์ที่มีชื่อเสียงของเมือง และเลือกซื้อเป็นของฝาก
อัลซาสนับได้ว่าเป็นแคว้นหนึ่งที่มีการผลิตไวน์หลากหลายประเภทมากที่สุดในโลก อันปรากฏอยู่บนฉลากของขวดไวน์ที่แตกต่างกัน โดยไวน์ที่มีความโดดเด่นที่สุดของแคว้นคือ ไวน์ขาว ซึ่งมีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหาที่ใดเปรียบได้ยาก นอกจากนี้ไวน์ที่ได้จากแคว้นอัลซาส ต่างล้วนแล้วแต่ผ่านกรรมวิธีการผลิตจากองุ่นสายพันธุ์ดีในท้องถิ่น ภายใต้การรับรองคุณภาพระดับ AOC ของประเทศฝรั่งเศส อันก่อให้เกิดเป็นผลผลิตที่แสนเลอค่า จนได้รับการยกย่องให้กลายเป็นแคว้นแห่งไวน์แคว้นหนึ่งในประเทศฝรั่งเศสมาจนถึงปัจจุบัน
สตราส์บูร์ก – มงต์แซงต์โอเดียล – โมชาม – ชิมไวน์ – ชิม ฟัว กราส์ – 	สตราส์บูร์ก - 2
จากนั้น นำท่านสัมผัสกับอาหารสุดแสนวิเศษ ที่แสดงถึงวิถีชีวิตของครัวชั้นสูงแบบฝรั่งเศสในอดีต คือ ฟัว กราส์ หรือตับเป็ด และห่าน โดยในช่วงศตวรรษที่ 18 ได้มีพ่อครัวชาวฝรั่งเศสชื่อดังนามว่า ฌอง-ปิแอร์ ผู้ซึ่งนำ ฟัว กราส์ มารังสรรค์ประยุกต์จนกลายเป็นขนมปังผิวกรอบห่อข้างในด้วยตับเป็ด หรือห่าน พร้อมสอดไส้สูตรเฉพาะอันเลิศรสของฌอง-ปิแอร์ และให้มีชื่อว่า ปาท เดอ ฟัว กราส์ อะลาคอนตาเดส์ (Pâté de Foie Gras à la Contades) เพื่อนำถวายแด่ผู้ปกครองแคว้นสตารส์บูร์กในยุคนั้น และในเวลาต่อมาได้กลายเป็นอาหารที่สร้างความอร่อยแบบมิรู้ลืมให้แก่ผู้ที่ได้ลิ้มรสสืบทอดมายังปัจจุบัน
พิเศษ !! ให้ท่านลิ้มลองรสชาติ ฟัว กราส์ ที่ถูกนำมาประยุกต์กับอาหารรูปแบบต่าง ๆ ทั้งคาว และหวาน จากร้านอาหารท้องถิ่นที่มีซื่อเสียงของแคว้นอัลซาส
สตราส์บูร์ก – มงต์แซงต์โอเดียล – โมชาม – ชิมไวน์ – ชิม ฟัว กราส์ – 	สตราส์บูร์ก - 2
จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่ สตราส์บูร์ก
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Sofitel Strasbourg Grande lle หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่สี่
สตราส์บูร์ก – ปราสาทโอโคนิสบวร์ก – รีควีร์ – เกเซอร์เบิร์ก
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร พาท่านชม ปราสาทโอโคนิสบวร์ก สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในแคว้นอัลซาสแห่งนี้ ตั้งอยู่บนเนินเขาซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างเด่นชัด ไม่สามารถทราบได้แน่ชัดว่าปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อใด แต่นักประวัติศาสตร์คาดว่าน่าจะก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1147 ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีและเป็นมรดกสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
สตราส์บูร์ก – ปราสาทโอโคนิสบวร์ก – รีควีร์ – เกเซอร์เบิร์ก - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ รีควีร์ อีกหนึ่งเมืองเล็กๆในแคว้นอัลซาสที่ตั้งอยู่ในหุบเขาที่โอบล้อมไปด้วยไร่องุ่นที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิตไวน์ และด้วยบรรยากาศอันน่ารักและมีเสน่ห์ของหมู่บ้านที่จะพาให้ท่านรู้สึกราวกับว่าเข้าไปอยู่ในเมืองแห่งเทพนิยาย เนื่องจากบ้านเรือนส่วนใหญ่ยังคงได้รับการดูแลรักษาและคงสภาพเดิมในอดีต เพิ่มเติมด้วยการตกแต่งและประดับประดาด้วยดอกไม้ ตุ๊กตาหรือของชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ช่วยทำให้ รีควีร์ เป็นอีกหนึ่งปลายทางที่มีเสน่ห์และดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมาย
สตราส์บูร์ก – ปราสาทโอโคนิสบวร์ก – รีควีร์ – เกเซอร์เบิร์ก - 2
แล้วนำท่านเดินทางสู่ รีควีร์ อีกหนึ่งเมืองเล็กๆในแคว้นอัลซาสที่ตั้งอยู่ในหุบเขาที่โอบล้อมไปด้วยไร่องุ่นที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิตไวน์ และด้วยบรรยากาศอันน่ารักและมีเสน่ห์ของหมู่บ้านที่จะพาให้ท่านรู้สึกราวกับว่าเข้าไปอยู่ในเมืองแห่งเทพนิยาย เนื่องจากบ้านเรือนส่วนใหญ่ยังคงได้รับการดูแลรักษาและคงสภาพเดิมในอดีต เพิ่มเติมด้วยการตกแต่งและประดับประดาด้วยดอกไม้ ตุ๊กตาหรือของชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ช่วยทำให้ รีควีร์ เป็นอีกหนึ่งปลายทางที่มีเสน่ห์และดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมาย
สตราส์บูร์ก – ปราสาทโอโคนิสบวร์ก – รีควีร์ – เกเซอร์เบิร์ก - 2
แล้วนำท่านเดินทางสู่ เกเซอร์เบิร์ก ดินแดนบนเชิงเขา ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของภูเขา Vosges แหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงแห่งแรก ๆ ในแคว้นอัลซาส โดยมีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองคือ ป้อมปราการแห่งเกเซอร์เบิร์ก ป้อมปราการที่ตั้งอยู่บนเชิงเขาสูงนอกตัวเมือง ซึ่งท่านสามารถมองเห็นตัวเมืองเกเซอร์เบิร์กทั้งหมดได้จากมุมสูง ณ จุดนี้ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีศิลปะ สถาปัตยกรรมอันหลากหลายยุค ผสมผสานกันอยู่ในเมืองแห่งนี้ รอให้ท่านได้มาเยี่ยมชม
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Relais et Chateaux Le หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่ห้า
เกเซอร์เบิร์ก – โกลมาร์ – มูลูส – ออโต้โมบิลมิวเซียม – ริโบวิเล – เกเซอร์เบิร์ก
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โกลมาร์ เมืองเล็ก ๆ อีกเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ในแคว้นอัลซาส ของประเทศฝรั่งเศส แล้วนำท่านชมบริเวณโดยรอบเมืองโกลมาร์ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเทือกเขา Vosges และแม่น้ำไรน์ ท่านสามารถเดินเที่ยวชมความสวยงามตามแบบฉบับของเมืองที่ผสมผสานระหว่างยุคกลางกับศิลปะแห่งศตวรรษที่ 20 ไว้ได้อย่างลงตัว โดยจะเห็นได้จากสภาพบ้านเรือนที่มีเสน่ห์ด้วยบ้านกึ่งไม้กึ่งปูน ที่เรียกว่า Half-Timbered House โดยจะตั้งอยู่ระหว่างสองฝั่งคลองในย่านที่เรียกว่า ลิตเติ้ลเวนีซ สำหรับท่านที่สนใจ ท่านสามารถล่องเรือชมสองฝั่งคลองที่รายล้อมด้วยบ้านฟาร์มหลังน้อยน่ารักที่ตกแต่งกรอบประตูหน้าต่างด้วยกระถางต้นไม้ และไม้ดอกเล็ก ๆ สีสันสดใส ได้ตามอัธยาศัย
เกเซอร์เบิร์ก – โกลมาร์ – มูลูส – ออโต้โมบิลมิวเซียม – ริโบวิเล – เกเซอร์เบิร์ก - 2
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ มูลูส เมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สำคัญเมืองหนึ่งทางตอนใต้ของแคว้นอัลซาส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นแหล่งศูนย์รวมความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน และยังเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ชื่อดังของโลกอย่าง PSA Peugeot Citroën
เกเซอร์เบิร์ก – โกลมาร์ – มูลูส – ออโต้โมบิลมิวเซียม – ริโบวิเล – เกเซอร์เบิร์ก - 2
จากนั้น นำท่านชม ออโต้โมบิลมิวเซียม พิพิธภัณฑ์ที่เปลี่ยนโลกของท่านให้เป็นเมืองแห่งยานพาหนะสี่ล้อ ท่านจะได้พบกับรถยนต์ที่มีชื่อเสียงหลากหลายแบรนด์ดัง ทั้ง Bugatti, Ferrari, Rolls-Royce, Maserati, Maybach, Mercedes เป็นต้น จอดเรียงรายอย่างสวยงามตระการตา ซึ่งจัดแสดงให้ท่านได้รับชมตั้งแต่รุ่นแรกเริ่มที่ผลิต จนกระทั่งถึงรุ่นใหม่ล่าสุดในยุคปัจจุบัน นับว่าเป็นสิ่งที่หาชมได้ยาก อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับรถยนต์คู่ใจ จนถึงเวลานัดหมาย
เกเซอร์เบิร์ก – โกลมาร์ – มูลูส – ออโต้โมบิลมิวเซียม – ริโบวิเล – เกเซอร์เบิร์ก - 2
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ ริโบวิเล เมืองเล็ก ๆ ที่อยู่ในเขตพรมแดนของประเทศฝรั่งเศสตั้งอยู่ในแคว้นอัลซาส ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสตราส์บูร์กมากนัก โดยที่เมืองแห่งนี้ถูกล้อมรอบด้วยกำแพงโบราณ ซึ่งภายในเมืองแห่งนี้ยังคงกลิ่นอายของเมืองในเขตประเทศยุโรปแบบยุคกลางได้เป็นอย่างดี เนื่องมาจากภายในเมืองแห่งนี้ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคกลางอยู่มากมาย และยังคงมีโบสถ์ที่สร้างด้วยสไตล์กอธิคอีก 2 แห่ง นั่นก็คือโบสถ์เซนต์เกรกรอรี่ และโบสถ์เซนต์ออกัสติน อิสระให้ท่านเดินเล่นในย่านเมืองริโบวิเล จนถึงเวลานัดหมาย
เกเซอร์เบิร์ก – โกลมาร์ – มูลูส – ออโต้โมบิลมิวเซียม – ริโบวิเล – เกเซอร์เบิร์ก - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ Relais et Chateaux Le Chambard หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่หก
เกเซอร์เบิร์ก – เอกุยชาม วิลเลจ – สตราส์บูร์ก – รถไฟด่วน TGV – ปารีส
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร พาท่านเดินทางสู่ เอกุยชาม วิลเลจ หมู่บ้านที่เปรียบเสมือนศูนย์ของกลางของนักชิมไวน์ เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตไวน์ชั้นเลิศของแคว้น และอยู่ระหว่างทางของเส้นทางสายหลักที่นักชิมไวน์นิยมท่องเที่ยว อีกทั้งเอกุยชาม ยังเป็นหมู่บ้านที่เปี่ยมล้นซึ่งมนต์เสน่ห์ของสีสัน จากการตกแต่งบ้านเมืองให้ดูสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ไม่มีใครเหมือน จนได้รับรางวัล Favorite French Village เมื่อเดือนพฤษภาคม ปีค.ศ. 2013 ที่ผ่านมา
เกเซอร์เบิร์ก – เอกุยชาม วิลเลจ – สตราส์บูร์ก – รถไฟด่วน TGV – ปารีส - 2
อิสระให้ท่านเก็บภาพแห่งความประทับใจภายในหมู่บ้านตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ สตราส์บูร์ก
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่มหานครปารีส โดย รถไฟด่วน TGV ซึ่งวิ่งด้วยความเร็วสูง ราวเกือบ 300 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติที่รายล้อมไ ปด้วยทัศนียภาพอันงดงาม
17.35 น.
ถึงสถานีปารีสเอสท์ มหานครปารีส เมืองหลวงแห่งศิลปะแฟชั่นของโลก และเป็น 1 ใน 10 ประเทศในฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่อยากจะมาเยือนมากที่สุด
เกเซอร์เบิร์ก – เอกุยชาม วิลเลจ – สตราส์บูร์ก – รถไฟด่วน TGV – ปารีส - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Scribe หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่เจ็ด
ปารีส – ลา วัลเล่ย์ ช้อปปิ้งวิลเลจ – ย่านรูแซงค์โตโนเร
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ลา วัลเล่ย์ ช้อปปิ้งวิลเลจ เอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ ซึ่งมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกชมกว่า 120 ร้านค้า เช่น Armani, Burberry, Christian Lacroix, Jimmy Choo, Paul Smiths, Polo Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Valentino เป็นต้น ท่านสามารถสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี อุปกรณ์กีฬา ของใช้ภายในบ้าน และอื่นๆ อีกมายมาย ซึ่งเป็นแบรนด์ดังๆ มีชื่อเสียง ในราคาลดพิเศษสุดตั้งแต่ 30 – 60% อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
ปารีส – ลา วัลเล่ย์ ช้อปปิ้งวิลเลจ – ย่านรูแซงค์โตโนเร - 2
กลางวัน
อิสระตามอัธยาศัย
ท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 20 ยูโร
ได้เวลานัดหมาย นำท่านช้อปปิ้ง ย่านรูแซงค์โตโนเร แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของกรุงปารีส อดีตถนนสายนี้เคยเป็นที่อยู่ของขุนนางและชนชั้นสูง แต่ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งตลอดทั้งสาย และที่นี่เป็นที่ตั้งสตูดิโอใหญ่ของ Hermès ที่ดังไปทั่วโลกอีกด้วย
ปารีส – ลา วัลเล่ย์ ช้อปปิ้งวิลเลจ – ย่านรูแซงค์โตโนเร - 2
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Scribe Hotel หรือในระดับเดียวกัน
DAY
วันที่แปด
ปารีส – ท่าอากาศยานนานาชาติชาร์ลส์ เดอ โกล
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติชาร์ลส์ เดอ โกล
กลางวัน
อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยภายในท่าอากาศยาน
13.40 น.
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931 นำท่านเหินฟ้าสู่กรุงเทพมหานคร
อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
พักค้างแรมบนเครื่องบิน
DAY
วันที่เก้า
กรุงเทพฯ
เช้า
อาหารเช้าบริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม
05.55 น.
ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
Romantic Alsace Surprise! 9 Days
ผู้ใหญ่ ท่านละ 149,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 142,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 -11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 135,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 120,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 39,000 บาท

หมายเหตุ          

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • อัตราค่าบริการนี้ คิดคำนวณจากอัตราคาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร (สำหรับเดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับพร้อมกัน) สายการบินไทย
 • ทางบริษัท ฯ เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว
 • ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความพึงพอใจของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นทัศนาจร สำหรับเดินทางเป็นหมู่คณะ ไป-กลับ พร้อมกัน
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบินทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก .
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

 1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการ เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด (ผู้ใหญ่จำนวน 15 ท่านขึ้นไป)
 2. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 50,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัท

     ได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3

**กรณีสำรองที่นั่งหลัง 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอรับชำระค่าทัวร์ยอดเต็มทั้งหมด**

 1. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 1. การยกเลิก
  • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
  • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
  • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 2. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
 3. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 4. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

Comments

comments