1
พ. 6 ธ.ค. 66
กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต
20.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D

เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก

23.40 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG920 นำท่านเหินฟ้าสู่ แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

พักค้างแรมบนเครื่องบิน

2
พฤ. 7 ธ.ค. 66
แฟรงค์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – โรงอาบน้ำฟรีดริคสบาค – บาเดน บาเดน

เช้า

อาหารเช้า บริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

05.55 น. ถึงท่าอากาศยานแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของแคว้นบาเดน-วูทเทนเบิร์ก เมืองนี้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางสำหรับชาวเยอรมัน

อิสระให้ท่านชมความงามภายในตัวเมือง ชมบ้านเรือนที่สร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยศตวรรษที่ 16 – 17 ตามตรอกซอกซอยเล็กๆ ตลอดสองข้างทางมีร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟเล็กๆ และร้านอาหารมากมาย

จากนั้น นำท่านชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ปราสาทเก่าแก่ สร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1300 ในสไตล์กอธิคผสมเรอเนสซองส์ ในอดีตเป็นป้อมปราการ และต่อมาได้ถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นปราสาทเมื่อปีค.ศ 1544 

แม้ปราสาทแห่งนี้จะเคยถูกเผาและทำลายไปบ้างในสมัยสงคราม และก็ยังคงสภาพความสวยงามอยู่เหนือแม่น้ำเนคการ์ และเป็นจุดชมวิวอันสวยงามของเมืองได้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมือง บาเดน บาเดน (Baden Baden) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของป่าดำ และเป็นหนึ่งในเมืองที่ได้การขนานนามให้เป็น เมืองแห่ง “สปา” ที่สำคัญในทวีปยุโรป ซึ่งเก่าแก่กว่าร้อยปี  และ บาเดน บาเดน แห่งนี้ยังถูกบันทึกไว้ใน พระราชนิพนธ์ร้อยปี ไกลบ้าน ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสต้น เพื่อรักษาพระวรกายด้วยวิธีการสรงน้ำ

แล้วนำท่านชม  โรงอาบน้ำฟรีดริคสบาค (Friedrichsbad) ซึ่งเปิดทำการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1877 และได้รับการกล่าวขานว่าเป็นโรงอาบน้ำอันดับหนึ่งของเมืองบาเดน บาเดน ในเวลานั้น

และโรงอาบน้ำแห่งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่  ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เสด็จมาทรงรักษาพระวรกาย  

ปัจจุบันโรงอาบน้ำแห่งนี้ยังคงเต็มไปด้วยมนต์สเน่ห์และคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้ได้อย่างสมบูรณ์ โรงอาบน้ำแร่แห่งนี้ เป็นที่รักษาพระวรกายโดยการเสวยน้ำแร่ จากนั้นทรงออกกำลังกายด้วยการเดินจงกลมต่อเพื่อเป็นการปรับเอาน้ำแร่เข้าสู่พระวรกาย และทรงพระราชหัตถเลขาถึงสถานที่แห่งนี้ว่า

“…คือที่จงกรม ขื่อกว้างประมาณเห็นจะเกือบสี่วา ยาวกว่า 30 วา ผนังด้านข้างในตัน เขียนเรื่องน้ำพุฤาน้ำเดือดซึ่งสำหรับกินนี้เปนปางปาง เพราะเหตุว่ารู้จักแลไช้กันมาเสียแต่ครั้งโรมันประมาณสักพันปีแล้ว ด้านน่าเปนเสาลอยหันน่าลงสวน …”

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Maison Messmer Baden-Baden – Hommage Luxury Hotels Collection หรือในระดับเดียวกัน
3
ศ. 8 ธ.ค. 66
บาเดน บาเดน – ไฟร์บรูค – โกลมาร์ – ล่องเรือชมโกลมาร์ – นั่งรถไฟเล็กชมเมืองโกลมาร์ – สตราส์บูร์ก

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ไฟร์บรูค (Freiburg im Breisgau)

นำท่านเดินเที่ยวชมเมือง ไฟร์บรูค เมืองที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมนีใจกลางป่าดำจนได้รับสมญานามว่า “Jewel of the Black Forest” เมืองนี้เต็มไปด้วยกลิ่นอายเสน่ห์ที่บ่งบอกความเป็นเยอรมัน ทั้งทางด้านวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมจากอาคารบ้านเรือน แล้วนำท่านชมเมืองโดยรอบ

จากนั้น นำท่านชม โบสถ์มินสเตอร์ โบสถ์ประจำเมืองที่เริ่มสร้างเมื่อปีค.ศ. 1200 ในสไตล์ศิลปะแบบโรมันเนกส์ ก่อสร้างต่อเติมอีกครั้งเมื่อปีค.ศ. 1230 แต่ใช้ศิลปะแบบกอธิก จึงทำให้โบสถ์แห่งนี้มีศิลปะแบบผสมผสานในที่สุด

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โกลมาร์ (Colmar) เมืองเล็กๆ อีกเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ในแคว้นอัลซาส ของประเทศฝรั่งเศส

แล้วนำท่านชมบริเวณโดยรอบเมืองโกลมาร์ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเทือกเขา Vosges และแม่น้ำไรน์ นำท่านเดินชมเมืองโกลมาร์ ท่านสามารถเดินเที่ยวชมสัมผัสความสวยงามของหมู่บ้านแห่งนี้

พิเศษ* พลาดไม่ได้กับการล่องเรือ ชมบ้านเมืองที่น่ารักสองฝั่งคลองของโกลมาร์

 

จากนั้น นำท่าน นั่งรถไฟเล็กชมเมืองโกลมาร์ ชมความสวยงามตามแบบฉบับของเมืองที่ผสมผสานระหว่างยุคกลางกับศิลปะแห่งศตวรรษที่ 20 ไว้ได้อย่างลงตัว

โดยจะเห็นได้จากสภาพบ้านเรือนที่มีเสน่ห์ด้วยบ้านกึ่งไม้กึ่งปูน ที่เรียกว่า Half-Timbered House โดยจะตั้งอยู่ระหว่างสองฝั่งคลองในย่านที่เรียกว่า ลิตเติ้ลเวนิส รายล้อมด้วยบ้านฟาร์มหลังน้อยน่ารักที่ตกแต่งกรอบประตูหน้าต่างด้วยกระถางต้นไม้ และไม้ดอกเล็กๆ สีสันสดใส

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สตราส์บูร์ก (Strasbourg) ประเทศฝรั่งเศส เมืองหลวงและศูนย์กลางการค้าของแคว้นอัลซาส ซึ่งมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน โดยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของยุโรป เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสภายุโรป สัญลักษณ์แห่งสันติภาพของโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

พักค้างแรม ณ โรงแรม Hilton Strasbourg หรือ VOCO Strasbourg Centre – the Garden, an IHG Hotel หรือในระดับเดียวกัน
4
ส. 9 ธ.ค. 66
โกลมาร์ – เกเซอร์เบิร์ก – หมู่บ้านริโบวิลล์ – ปราสาทโอโคนิคสบวร์ก – สตราส์บูร์ก

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เกเซอร์เบิร์ก (Kaysersberg) ดินแดนบนเชิงเขา ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของภูเขา Vosges แหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงแห่งแรกๆ ในแคว้นอัลซาส โดยมีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองคือ ป้อมปราการแห่งเกเซอร์เบิร์ก

ป้อมปราการที่ตั้งอยู่บนเชิงเขาสูงนอกตัวเมือง ซึ่งท่านสามารถมองเห็นตัวเมืองเกเซอร์เบิร์กทั้งหมดได้จากมุมสูง ณ จุดนี้ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีศิลปะ สถาปัตยกรรมจากหลากหลายยุค ผสมผสานกันอยู่ในเมืองแห่งนี้ รอให้ท่านได้มาเยี่ยมชม

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านริโบวิลล์ (Ribeauville) หมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับหมู่บ้านของเบลล์ ที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็น หมู่บ้านแห่งดอกไม้ (Ville Fleurie) เช่นเดียวกับโกลมาร์ ตามระเบียงบ้าน ถนนหนทาง ลานน้ำพุ หรือแม้กระทั่งรูปปั้นต่างๆ ล้วนแล้วแต่ตกแต่งด้วยดอกไม้หลากสี

ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน หากออกไปนอกเมืองอีกนิดก็จะพบกับ Château Saint Ulrich, Château Girsberg และ Château du Haut-Ribeaupierre ปราสาทโบราณบนเนินเขา ที่ทำให้เราเห็นวิวอันแสนสวยของหมู่บ้านและไร่องุ่นเรียงรายอย่างเป็นระเบียบ

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านชม ปราสาทโอโคนิคสบวร์ก (Château du Haut-Kœnigsbourg) สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในแคว้นอัลซาสแห่งนี้ ตั้งอยู่บนเนินเขาซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างเด่นชัด ไม่สามารถทราบได้แน่ชัดว่าปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อใด แต่นักประวัติศาสตร์คาดว่าน่าจะก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1147

ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีและเป็นมรดกสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สตราส์บูร์ก (Strasbourg) ของโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

พักค้างแรม ณ โรงแรม Hilton Strasbourg หรือ VOCO Strasbourg Centre – the Garden, an IHG Hotel หรือในระดับเดียวกัน
5
อา. 10 ธ.ค. 66
สตราส์บูร์ก – มงต์แซงต์โอเดียล – โมชาม – ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ในแม่น้ำ อิล สตราสบูร์ก – ตลาดคริสต์มาสสตราสบูร์ก

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ มงต์แซงต์โอเดียล (Mont Sainte-Odile) สำนักชีบนยอดเขา Vosges สถานที่ซึ่งในอดีตถูกเชื่อว่า เคยเป็นป้อมปราการของชาวเซลติกในยุคสมัยที่โรมันเรืองอำนาจ แต่กลับถูกทำลายลงไปในช่วงปลายศตวรรษที่ 9

โดยในเวลาต่อมาได้ถูกค้นพบโดยท่านดยุคอดาลลิคช์แห่งอัลซาส และให้ชื่อว่า มงต์แซงต์โอเดียล ตามชื่อบุตรสาวของตน จากนั้นสถานที่แห่งนี้ได้รับการบูรณะอีกครั้งในปี ค.ศ.1853 จากเหล่านักบุญในแคว้นอัลซาสจนกลายเป็นสำนักชี และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของแคว้นอัลซาสในปัจจุบัน

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โมชาม (Molsheim) เมืองเล็กๆ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงของแคว้นอัลซาสอย่างสตราส์บูร์กมากนัก อัลซาสเป็นแคว้นหนึ่งที่มีการผลิตไวน์หลากหลายประเภทมากที่สุดในโลก อันปรากฏอยู่บนฉลากของขวดไวน์ที่แตกต่างกัน

โดยไวน์ที่มีความโดดเด่นที่สุดของแคว้นคือ ไวน์ขาว ซึ่งมีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหาที่ใดเปรียบได้ยาก

นอกจากนี้ไวน์ที่ได้จากแคว้นอัลซาส ต่างล้วนแล้วแต่ผ่านกรรมวิธีการผลิตจากองุ่นสายพันธุ์ดีในท้องถิ่น ภายใต้การรับรองคุณภาพระดับ AOC ของประเทศฝรั่งเศส อันก่อให้เกิดเป็นผลผลิตที่แสนเลอค่า จนได้รับการยกย่องให้กลายเป็นแคว้นแห่งไวน์แคว้นหนึ่งในประเทศฝรั่งเศสมาจนถึงปัจจุบัน

พิเศษ !!! นำท่านทดลองลิ้มรสไวน์ที่มีชื่อเสียงของเมือง และเลือกซื้อเป็นของฝาก 

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ สตราส์บูร์ก (Strasbourg) แล้วนำท่าน ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ในแม่น้ำอิล ณ เมืองสตราสบูร์ก ชมวิวสองฝั่งคลองอันน่ารักและมีเสน่ห์ของเมืองนี้

แล้ว นำท่านเดินเที่ยวชม ตลาดคริสต์มาสสตราสบูร์ก ตลาดคริสต์มาสชื่อดังอันดับ 1 ที่ก่อตั้งมายาวนานที่สุดในฝรั่งเศส สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นกว่า 450 ปี จนได้รับการขนานนามว่าเป็น เมืองหลวงของคริสต์มาส บรรยากาศของเมืองในช่วงนี้จะเต็มไปด้วยไฟประดับตกแต่งเต็มถนน มีขนมนมเนย และอาหารท้องถิ่นจำหน่าย 

อิสระให้ท่านเพลินเพลินกับบรรยากาศตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

พักค้างแรม ณ โรงแรม Hilton Strasbourg หรือ VOCO Strasbourg Centre – the Garden, an IHG Hotel หรือในระดับเดียวกัน
6
จ. 11 ธ.ค. 66
สตราส์บูร์ก – ไมนซ์ – แฟรงค์เฟิร์ต – ตลาดคริสต์มาสแฟรงค์เฟิร์ต

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ไมนซ์ (Mainz) เมืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำไรน์ เมืองนี้ใช้เป็นศูนย์กลางทางการค้ามาตั้งแต่สมัยโรมัน และยังเป็นเมืองแห่งมหาวิทยาลัยอีกด้วย

แล้วนำท่าน ชมย่านเขตเมืองเก่า ชมบ้านเรือนที่สร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ตามตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ตลอดสองข้างทางมีร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟเล็กๆ และร้านอาหารมากมาย 

อิสระให้ท่านเดินเล่น และเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัยภายในย่านเมืองเก่า

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ แฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) แล้วนำท่านเดินเที่ยวชม ตลาดคริสต์มาสแฟรงค์เฟิร์ต ตลาดคริสต์มาสที่ดีที่สุดในเยอรมัน ตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่า เริ่มต้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 จนถึงปัจจุบันมีร้านค้ากว่า 200 ร้านมาออกบูทเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังมีคอนเสิร์ตและนักร้องประสานเสียงขับกล่อมบทเพลงคริสต์มาสให้เข้ากับบรรยากาศอีกด้วย

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

พักค้างแรม ณ โรงแรม Frankfurt Marriott Hotel หรือในระดับเดียวกัน
7
อ. 12 ธ.ค. 66
แฟรงค์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ

เช้า

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแฟรงค์เฟิร์ต

กลางวัน อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยภายในสนามบิน

13.45 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG921 นำท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ

ค่ำ อาหารค่ำบริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม
8
พ. 13 ธ.ค. 66
กรุงเทพฯ
06.25 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

Romantic Alsace Winter Surprise!

06 – 13 ธ.ค. 66 (8 วัน 5 คืน )

จำนวนผู้ใหญ่เดินทางขั้นต่ำ ต่อรถบัส 1 คัน
15 ท่านขึ้นไป
ราคาค่าบริการทัวร์ ท่านละ
129,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
21,500 บาท
– ทางบริษัท ฯ เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว

– ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

– ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

– กรณีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 20,000 บาท โดยประมาณ (ซึ่งผู้เดินทางจะต้องไม่น้อยกว่า 10 ท่าน)

ค่าบริการรวม
– ค่ารถรับส่งตามรายการ

– ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ และกิจกรรมตามรายการ

– ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน

– ค่าอาหาร ตามรายการ

– ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว

– ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

– ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

– หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

– ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น

– Internet Sim Card สำหรับใช้ในประเทศยุโรป 1 ซิมต่อท่าน

– ขนม และของว่างบริการระหว่างเดินทาง

– ของพรีเมี่ยม (Universal Travel Adapter, WST Shopping Bag

ค่าบริการไม่รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

– ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

– ค่าภาษีน้ำมันซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง (PDF)