Romantic Germany & Austria

Locations :
ประเทศออสเตรีย
28 Apr 2019 - 06 May 2019

Download Details

วันแรก  28 เมษายน 2562  กรุงเทพฯ – มิวนิค

21.45 น.  พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D

เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

00.05 น.   โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG924 นำท่านเหินฟ้าสู่ มิวนิค  ประเทศเยอรมนี

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

พักค้างแรมบนเครื่องบิน

วันที่สอง 29 เมษายน 2562 มิวนิค – ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ – โอเบอร์อัมเมอร์เกา – อินสบรูค

เช้า อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

07.05 น. ถึงท่าอากาศยานนครมิวนิค หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ วังที่เล็กที่สุดที่สร้างโดยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย โดยสร้างเลียนแบบพระราชวังของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส ผู้เป็นวีรบุรุษและแรงบันดาลใจของกษัตริย์ลุดวิก การก่อสร้างต่าง ๆ เช่น บันได ก็เป็นการสร้างย่อส่วนของบันไดทูตที่พระราชวังแวร์ซายส์ ภายในวังจะมีสัญลักษณ์

พระอาทิตย์ที่เป็นสัญลักษณ์ของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14

อยู่ทั่วไป ได้รับการตกแต่งด้วยความปราณีตจึงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างๆ ที่มาเยือนเยอรมนีให้มาเยือนปราสาทแห่งนี้

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร แล้วนำท่านเดินทางสู่ โอเบอร์อัมเมอร์เกา เมืองเล็กๆ ในแคว้นบาวาเรีย มีชื่อเสียงอย่างมากทางด้านแกะสลักไม้ โดยแกะเรื่องราวหรือฉากเหตุการณ์ทางศาสนาคริสต์เป็นหลัก อาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่มีภาพวาดสวยงามบนกำแพง และมีระเบียงประดับด้วยกระถางต้นไม้ ดอกไม้เล็กๆ ดูน่ารัก เมืองโอเบอร์อัมเมอร์เกา ยังใช้เป็นสถานที่จัดงาน Passion Play ที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมนี ซึ่งจะจัดขึ้นทุกๆ 10 ปี โดยชาวบ้านจะมาร่วมกันแสดงละครกลางแจ้งบอกเล่าเรื่องราวในบั้นปลายพระชนม์ชีพของพระเยซู

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ อินสบรูค เมืองหลวงแห่งแคว้นทิโรล ประเทศออสเตรีย พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองนี้เป็นเขาสูงสลับซับซ้อนมีที่ราบตามหุบเขา บางภูมิประเทศไม่เหมาะกับการทำเกษตรกรรม แต่คนในรัฐนี้กลับชอบอกชอบใจ เพราะภูเขาน้อยใหญ่เหล่านี้ ทำให้ดินแดนแห่งนี้มีภูมิประเทศที่สวยงาม ยากที่จะหาเมืองไหนในออสเตรียมาเทียบเท่า มีหิมะปกคลุมภูเขาตลอดทั้งปี ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนไม่ต่ำกว่า 6 ล้านคน

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Austria Trend Congress Insbruck หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สาม  30 เมษายน 2562 อินสบรูค – โรงงานสวาร๊อฟสกี้ – ปรีน – เกาะแฮร์เรนอินเซิล – ฮาลสแตท

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่าน เยี่ยมชมโรงงาน ผลิตเครื่องแก้วอันลือชื่อของสวาร๊อฟสกี้ คริสตัลชั้นนำของโลก นำท่านชมขั้นตอนการผลิต และชมผลิตภัณฑ์จากเครื่องแก้วในรูปแบบ

ของสินค้าต่างๆ อาทิเช่น โคมไฟ เครื่องประดับ ของโชว์ ของใช้มากมาย จนได้เวลานัดหมาย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ปรีน หมู่บ้านใหญ่ที่สุดริมทะเลสาบคีมเซหรือทะเลบาวาเรีย ตั้งอยู่ใจกลางแคว้นบาวาเรียตอนเหนือ ระหว่างเมืองมิวนิค และ ซาลซ์บูร์ก จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีหลากหลายรูปแบบ

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านนั่งเรือล่องไปยัง เกาะแฮร์เรนอินเซิล ซึ่งเป็นเกาะกลางทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นบาวาเรีย ทะเลสาบแห่งนี้กว้างกว่า 9 ไมล์ และตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทางหลวงสายมิวนิค – ซาลซบวร์ก ตรงช่วงระหว่างเมืองโรเซนไฮม์ และเทราน์ชไตน์ โดยเป็นที่ตั้งของ ปราสาทแฮร์เรนคีมเซ หรือแวร์ซายส์น้อยของพระเจ้าลุควิกที่ 2 ซึ่งมีพระประสงค์จะให้ปราสาทแฮร์เรนคีมเซมีความหรูหราอลังการเหมือนพระราชวังแวร์ซาย จึงโปรดให้สร้าง

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ฮาลสแตท หมู่บ้านที่อยู่ทางตอนเหนือของออสเตรีย มีชื่อเสียงในด้านการทำเหมืองเกลือ และธรรมชาติที่งดงามปัจจุบันได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติที่งดงาม

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Heritage Hallstatt หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สี่  1 พฤษภาคม 2562 ฮาลสแตท – ล่องเรือ – เซนต์ โวล์ฟกัง – นั่งรถไฟ Schafbergbahn – ซาลซ์บูร์ก

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านล่องเรือสัมผัสกับธรรมชาติอันแสนงดงามของท้องทะเลสาบฮาลสตาท และดื่มด่ำกับบรรยากาศอันแสนสงบของเมือง จากมุมมองใจกลางทะเลสาบ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามของทะเลสาบ และเก็บภาพตามอัธยาศัย

จากนั้น อิสระให้ท่านเดินเล่นชมความงามและดื่มด่ำกับบรรยากาศภายในฮาลสแตทจนถึงเวลานัดหมาย

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เซนต์ โวล์ฟกัง หมู่บ้านริมทะเลสาบเซนต์ โวล์ฟกัง ที่มีบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติกแห่งหนึ่งไม่แพ้ที่ฮาลสแตท แล้วพาท่าน นั่งรถไฟ Schafbergbahn ขึ้นสู่ยอดเขา Schafbergspitze ที่มีความสูงถึง 1,732 เมตร ชมทัศนียภาพอันสวยงามระหว่างทางจนถึงยอดเขาที่จะเห็นมุมมองและบรรยากาศของหมู่บ้านและทะเลสาบได้โดยรอบ

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ซาลซ์บูร์ก เมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา และ ทัศนียภาพโดยรอบอันแสนตระการตา อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีผู้คนแวะไปเยี่ยมเยียนมากที่สุดเมืองหนึ่งในออสเตรีย ระหว่างทางให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามของชนบทออสเตรีย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Wyndham Conference Salzburg หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า  2 พฤษภาคม 2562  ซาลซ์บูร์ก – เบิร์ชเตสกาเด้น – เดอะ อีเกิ้ล เนสท์ – ทะเลสาบโคนิกซี – ล่องเรือ – ซาลซ์บูร์ก

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เบิร์ชเตสกาเด้น เมืองสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงทางตอนใต้แห่งแคว้นบาวาเรีย และอยู่ไม่ไกลจากเมืองซาลซ์บูร์ก ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกล้อมรอบด้วยหุบเขาที่สูงที่สุดของแนวเทือกเขาแอลป์ถึง 3 ลูก จึงทำให้เมืองแห่งนี้ได้รับความนิยมสำหรับนักเล่นสกีในช่วงฤดูหนาว และนักปีนเขาในช่วงฤดูร้อนเป็นอย่างมาก นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์ และงดงามอย่างแท้จริง

แล้วนำท่านขึ้นสู่ เคลสเตนเฮ้าส์ หรือเดอะ อีเกิ้ล เนสท์ สถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นโดย Martin Bormann หนึ่งในผู้นำแห่งกองทัพนาซี เพื่อมอบให้เป็นของขวัญครบรอบวันคล้ายวันเกิดของ Adolf Hitler โดยตั้งอยู่บนยอดเขาเคลสเตนเฮ้าส์ที่ระดับความสูงราว 1,834 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และได้ทำการสร้างที่หลบภัยไว้ใต้ดินลึกลงไปประมาณ 1.834 เมตรจากระดับพื้นผิว

ปัจจุบัน เคลสเตนเฮาส์ ได้เปิดบริการแก่นักท่องเที่ยวเพื่อใช้เป็นจุดชมวิวทางธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับที่หลบภัยชั้นใต้ดิน

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดิน ย่านเมืองเก่า เพื่อพาท่านเดินเล่นชมสภาพบรรยากาศของตัวเมืองเก่าที่มีอายุกว่า 100 ปี โดยอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ปลูกสร้างในลักษณะอาคารไม้แกะสลัก ที่ถูกตกแต่งด้วยศิลปะสไตล์เฟรสโก้โบราณ หรือที่เรียกว่า “monkey façade” ซึ่งเป็นศิลปะที่ไม่มีส่วนผสมของความเชื่อทางคริสต์ศาสนาเข้ามาข้องเกี่ยว และนับได้ว่าเป็นเมืองที่ปรากฏศิลปะอันเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรปก็ว่าได้

จากนั้น นำท่าน ล่องเรือ ชมความงามของ ทะเลสาบโคนิกซี ทะเลสาบที่เปรียบเสมือนเขตชายแดนกั้นระหว่างประเทศเยอรมนีกับประเทศออสเตรีย ซึ่งเป็นทะเลสาบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตั้งแต่การละลายของธารนำแข็งในช่วงปลายยุคน้ำแข็งของโลกในอดีต

โดยเป็นทะเลสาบที่มีลักษณะทอดยาวคล้ายฟยอร์ดระยะทางราว 1.7 กิโลเมตร ไหลผ่านตามแนวเทือกเขาแอลป์ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเบิร์ชเตสกาเด้น ให้ท่านได้ดื่มด่ำไปกับธรรมชาติท่ามกลางทัศนียภาพของทะเลสาบที่สวยงามแห่งนี้ตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ ซาลซ์บูร์ก

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Wyndham Conference Salzburg หรือในระดับเดียวกัน

วันที่หก  3 พฤษภาคม 2562  ซาลซ์บูร์ก – บ้านเกิดโมสาร์ท – สวนมิราเบล – Hangar-7 – มิวนิค

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านชม บ้านเกิดของคีตกวีเอกของโลก อะมาดิอุส โมสาร์ท แล้วนำท่านชมความสวยงามของไม้ดอกนานาพันธุ์ ณ สวนมิราเบล ซึ่งเคยใช้เป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะชื่อก้องโลก “The Sound of Music” ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ชมความงามของดินแดนมนต์รักเพลงสวรรค์ที่ถูกกั้นเป็นสองส่วนด้วยแม่น้ำซาลซัค

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านชม Hangar-7 ข้างสนามบินเมืองซาลซ์บูร์ก สถานที่เก็บและรักษาเครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ และรถแข่งฟอร์มูล่าวัน ในอดีต ถูกเก็บรักษาและอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี โดยมีการแสดงโชว์ตามเทศกาลต่างๆ พร้อมกิจกรรมสันทนาการต่างๆ อีกด้วย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ นครมิวนิค เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย แคว้นตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิซาร์ เป็นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี ปัจจุบัน มิวนิคมีประชากรถึง 1.3 ล้านคน เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของบาวาเรีย

ระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคมของทุกปีจะมีเทศกาลดื่มเบียร์แห่งมิวนิค หรืออ็อกโทเบอร์เฟสต์ อันมีที่มาจากงานฉลองพิธีอภิเษกสมรสอันเอิกเกริกมโหฬารของเจ้าชายบาวาเรียพระองค์หนึ่งที่จัดขึ้นในปี ค.ศ. 1810

 

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Pullman Munich หรือในระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด  4 พฤษภาคม 2562  มิวนิค – อินโกลสแตดท์ – ช้อปปิ้ง ชิค เอ้าท์เล็ต – มิวนิค

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อินโกลสแตดท์ เพื่อนำท่านช้อปปิ้งที่ ชิค เอ้าท์เล็ต อิสระให้ท่านได้เลือกช้อปสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง

กลางวัน อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

โดยท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 20 Euro

หลังอาหาร อิสระให้ท่านได้เลือกช้อปสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่อตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางกลับสู่ มิวนิค

แล้วนำท่านชม จตุรัสมาเรียนพลาส ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองทั้งเก่าและใหม่ที่มีการตกแต่งแบบสถาปัตยกรรมแบบกอธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมนี ท่านจะได้พบกับความน่ารักของตุ๊กตาที่อยู่ในหอระฆังที่มีชื่อเสียง ซึ่งหอแห่งนี้มีความสูงถึง 85 เมตร

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Pullman Munich หรือในระดับเดียวกัน

วันที่แปด  5 พฤษภาคม 2562  มิวนิค – บีเอ็ม ดับเบิ้ลยู เวิลด์ – ท่าอากาศยานนครมิวนิค

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ บีเอ็ม ดับเบิ้ลยู เวิลด์ สถานที่สร้างประสบการณ์ให้กับผู้มาเยือนด้วยการจัดแสดงยานพาหนะที่หลากหลายทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์ ภายใต้เครือ บีเอ็ม ดับเบิลยู กรุ๊ป และนิทรรศการที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของยานยนต์ในปัจจุบัน

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศนครมิวนิค

กลางวัน อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย ในท่าอากาศยาน

14.25 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG925 นำท่านลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

พักค้างแรมบนเครื่องบิน

วันที่เก้า  6 พฤษภาคม 2562  กรุงเทพฯ

เช้า อาหารเช้า บริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม

06.05 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

วันแรก  28 เมษายน 2562  กรุงเทพฯ – มิวนิค

21.45 น.  พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D

เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

00.05 น.   โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG924 นำท่านเหินฟ้าสู่ มิวนิค  ประเทศเยอรมนี

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

พักค้างแรมบนเครื่องบิน

วันที่สอง 29 เมษายน 2562 มิวนิค – ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ – โอเบอร์อัมเมอร์เกา – อินสบรูค

เช้า อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

07.05 น. ถึงท่าอากาศยานนครมิวนิค หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ วังที่เล็กที่สุดที่สร้างโดยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย โดยสร้างเลียนแบบพระราชวังของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส ผู้เป็นวีรบุรุษและแรงบันดาลใจของกษัตริย์ลุดวิก การก่อสร้างต่าง ๆ เช่น บันได ก็เป็นการสร้างย่อส่วนของบันไดทูตที่พระราชวังแวร์ซายส์ ภายในวังจะมีสัญลักษณ์

พระอาทิตย์ที่เป็นสัญลักษณ์ของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14

อยู่ทั่วไป ได้รับการตกแต่งด้วยความปราณีตจึงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างๆ ที่มาเยือนเยอรมนีให้มาเยือนปราสาทแห่งนี้

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร แล้วนำท่านเดินทางสู่ โอเบอร์อัมเมอร์เกา เมืองเล็กๆ ในแคว้นบาวาเรีย มีชื่อเสียงอย่างมากทางด้านแกะสลักไม้ โดยแกะเรื่องราวหรือฉากเหตุการณ์ทางศาสนาคริสต์เป็นหลัก อาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่มีภาพวาดสวยงามบนกำแพง และมีระเบียงประดับด้วยกระถางต้นไม้ ดอกไม้เล็กๆ ดูน่ารัก เมืองโอเบอร์อัมเมอร์เกา ยังใช้เป็นสถานที่จัดงาน Passion Play ที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมนี ซึ่งจะจัดขึ้นทุกๆ 10 ปี โดยชาวบ้านจะมาร่วมกันแสดงละครกลางแจ้งบอกเล่าเรื่องราวในบั้นปลายพระชนม์ชีพของพระเยซู

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ อินสบรูค เมืองหลวงแห่งแคว้นทิโรล ประเทศออสเตรีย พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองนี้เป็นเขาสูงสลับซับซ้อนมีที่ราบตามหุบเขา บางภูมิประเทศไม่เหมาะกับการทำเกษตรกรรม แต่คนในรัฐนี้กลับชอบอกชอบใจ เพราะภูเขาน้อยใหญ่เหล่านี้ ทำให้ดินแดนแห่งนี้มีภูมิประเทศที่สวยงาม ยากที่จะหาเมืองไหนในออสเตรียมาเทียบเท่า มีหิมะปกคลุมภูเขาตลอดทั้งปี ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนไม่ต่ำกว่า 6 ล้านคน

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Austria Trend Congress Insbruck หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สาม  30 เมษายน 2562 อินสบรูค – โรงงานสวาร๊อฟสกี้ – ปรีน – เกาะแฮร์เรนอินเซิล – ฮาลสแตท

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่าน เยี่ยมชมโรงงาน ผลิตเครื่องแก้วอันลือชื่อของสวาร๊อฟสกี้ คริสตัลชั้นนำของโลก นำท่านชมขั้นตอนการผลิต และชมผลิตภัณฑ์จากเครื่องแก้วในรูปแบบ

ของสินค้าต่างๆ อาทิเช่น โคมไฟ เครื่องประดับ ของโชว์ ของใช้มากมาย จนได้เวลานัดหมาย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ปรีน หมู่บ้านใหญ่ที่สุดริมทะเลสาบคีมเซหรือทะเลบาวาเรีย ตั้งอยู่ใจกลางแคว้นบาวาเรียตอนเหนือ ระหว่างเมืองมิวนิค และ ซาลซ์บูร์ก จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีหลากหลายรูปแบบ

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านนั่งเรือล่องไปยัง เกาะแฮร์เรนอินเซิล ซึ่งเป็นเกาะกลางทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นบาวาเรีย ทะเลสาบแห่งนี้กว้างกว่า 9 ไมล์ และตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทางหลวงสายมิวนิค – ซาลซบวร์ก ตรงช่วงระหว่างเมืองโรเซนไฮม์ และเทราน์ชไตน์ โดยเป็นที่ตั้งของ ปราสาทแฮร์เรนคีมเซ หรือแวร์ซายส์น้อยของพระเจ้าลุควิกที่ 2 ซึ่งมีพระประสงค์จะให้ปราสาทแฮร์เรนคีมเซมีความหรูหราอลังการเหมือนพระราชวังแวร์ซาย จึงโปรดให้สร้าง

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ฮาลสแตท หมู่บ้านที่อยู่ทางตอนเหนือของออสเตรีย มีชื่อเสียงในด้านการทำเหมืองเกลือ และธรรมชาติที่งดงามปัจจุบันได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติที่งดงาม

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Heritage Hallstatt หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สี่  1 พฤษภาคม 2562 ฮาลสแตท – ล่องเรือ – เซนต์ โวล์ฟกัง – นั่งรถไฟ Schafbergbahn – ซาลซ์บูร์ก

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านล่องเรือสัมผัสกับธรรมชาติอันแสนงดงามของท้องทะเลสาบฮาลสตาท และดื่มด่ำกับบรรยากาศอันแสนสงบของเมือง จากมุมมองใจกลางทะเลสาบ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามของทะเลสาบ และเก็บภาพตามอัธยาศัย

จากนั้น อิสระให้ท่านเดินเล่นชมความงามและดื่มด่ำกับบรรยากาศภายในฮาลสแตทจนถึงเวลานัดหมาย

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เซนต์ โวล์ฟกัง หมู่บ้านริมทะเลสาบเซนต์ โวล์ฟกัง ที่มีบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติกแห่งหนึ่งไม่แพ้ที่ฮาลสแตท แล้วพาท่าน นั่งรถไฟ Schafbergbahn ขึ้นสู่ยอดเขา Schafbergspitze ที่มีความสูงถึง 1,732 เมตร ชมทัศนียภาพอันสวยงามระหว่างทางจนถึงยอดเขาที่จะเห็นมุมมองและบรรยากาศของหมู่บ้านและทะเลสาบได้โดยรอบ

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ซาลซ์บูร์ก เมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา และ ทัศนียภาพโดยรอบอันแสนตระการตา อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีผู้คนแวะไปเยี่ยมเยียนมากที่สุดเมืองหนึ่งในออสเตรีย ระหว่างทางให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามของชนบทออสเตรีย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Wyndham Conference Salzburg หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า  2 พฤษภาคม 2562  ซาลซ์บูร์ก – เบิร์ชเตสกาเด้น – เดอะ อีเกิ้ล เนสท์ – ทะเลสาบโคนิกซี – ล่องเรือ – ซาลซ์บูร์ก

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เบิร์ชเตสกาเด้น เมืองสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงทางตอนใต้แห่งแคว้นบาวาเรีย และอยู่ไม่ไกลจากเมืองซาลซ์บูร์ก ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกล้อมรอบด้วยหุบเขาที่สูงที่สุดของแนวเทือกเขาแอลป์ถึง 3 ลูก จึงทำให้เมืองแห่งนี้ได้รับความนิยมสำหรับนักเล่นสกีในช่วงฤดูหนาว และนักปีนเขาในช่วงฤดูร้อนเป็นอย่างมาก นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์ และงดงามอย่างแท้จริง

แล้วนำท่านขึ้นสู่ เคลสเตนเฮ้าส์ หรือเดอะ อีเกิ้ล เนสท์ สถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นโดย Martin Bormann หนึ่งในผู้นำแห่งกองทัพนาซี เพื่อมอบให้เป็นของขวัญครบรอบวันคล้ายวันเกิดของ Adolf Hitler โดยตั้งอยู่บนยอดเขาเคลสเตนเฮ้าส์ที่ระดับความสูงราว 1,834 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และได้ทำการสร้างที่หลบภัยไว้ใต้ดินลึกลงไปประมาณ 1.834 เมตรจากระดับพื้นผิว

ปัจจุบัน เคลสเตนเฮาส์ ได้เปิดบริการแก่นักท่องเที่ยวเพื่อใช้เป็นจุดชมวิวทางธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับที่หลบภัยชั้นใต้ดิน

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดิน ย่านเมืองเก่า เพื่อพาท่านเดินเล่นชมสภาพบรรยากาศของตัวเมืองเก่าที่มีอายุกว่า 100 ปี โดยอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ปลูกสร้างในลักษณะอาคารไม้แกะสลัก ที่ถูกตกแต่งด้วยศิลปะสไตล์เฟรสโก้โบราณ หรือที่เรียกว่า “monkey façade” ซึ่งเป็นศิลปะที่ไม่มีส่วนผสมของความเชื่อทางคริสต์ศาสนาเข้ามาข้องเกี่ยว และนับได้ว่าเป็นเมืองที่ปรากฏศิลปะอันเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรปก็ว่าได้

จากนั้น นำท่าน ล่องเรือ ชมความงามของ ทะเลสาบโคนิกซี ทะเลสาบที่เปรียบเสมือนเขตชายแดนกั้นระหว่างประเทศเยอรมนีกับประเทศออสเตรีย ซึ่งเป็นทะเลสาบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตั้งแต่การละลายของธารนำแข็งในช่วงปลายยุคน้ำแข็งของโลกในอดีต

โดยเป็นทะเลสาบที่มีลักษณะทอดยาวคล้ายฟยอร์ดระยะทางราว 1.7 กิโลเมตร ไหลผ่านตามแนวเทือกเขาแอลป์ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเบิร์ชเตสกาเด้น ให้ท่านได้ดื่มด่ำไปกับธรรมชาติท่ามกลางทัศนียภาพของทะเลสาบที่สวยงามแห่งนี้ตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ ซาลซ์บูร์ก

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Wyndham Conference Salzburg หรือในระดับเดียวกัน

วันที่หก  3 พฤษภาคม 2562  ซาลซ์บูร์ก – บ้านเกิดโมสาร์ท – สวนมิราเบล – Hangar-7 – มิวนิค

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านชม บ้านเกิดของคีตกวีเอกของโลก อะมาดิอุส โมสาร์ท แล้วนำท่านชมความสวยงามของไม้ดอกนานาพันธุ์ ณ สวนมิราเบล ซึ่งเคยใช้เป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะชื่อก้องโลก “The Sound of Music” ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ชมความงามของดินแดนมนต์รักเพลงสวรรค์ที่ถูกกั้นเป็นสองส่วนด้วยแม่น้ำซาลซัค

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านชม Hangar-7 ข้างสนามบินเมืองซาลซ์บูร์ก สถานที่เก็บและรักษาเครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ และรถแข่งฟอร์มูล่าวัน ในอดีต ถูกเก็บรักษาและอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี โดยมีการแสดงโชว์ตามเทศกาลต่างๆ พร้อมกิจกรรมสันทนาการต่างๆ อีกด้วย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ นครมิวนิค เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย แคว้นตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิซาร์ เป็นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี ปัจจุบัน มิวนิคมีประชากรถึง 1.3 ล้านคน เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของบาวาเรีย

ระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคมของทุกปีจะมีเทศกาลดื่มเบียร์แห่งมิวนิค หรืออ็อกโทเบอร์เฟสต์ อันมีที่มาจากงานฉลองพิธีอภิเษกสมรสอันเอิกเกริกมโหฬารของเจ้าชายบาวาเรียพระองค์หนึ่งที่จัดขึ้นในปี ค.ศ. 1810

 

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Pullman Munich หรือในระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด  4 พฤษภาคม 2562  มิวนิค – อินโกลสแตดท์ – ช้อปปิ้ง ชิค เอ้าท์เล็ต – มิวนิค

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อินโกลสแตดท์ เพื่อนำท่านช้อปปิ้งที่ ชิค เอ้าท์เล็ต อิสระให้ท่านได้เลือกช้อปสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง

กลางวัน อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

โดยท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 20 Euro

หลังอาหาร อิสระให้ท่านได้เลือกช้อปสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่อตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางกลับสู่ มิวนิค

แล้วนำท่านชม จตุรัสมาเรียนพลาส ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองทั้งเก่าและใหม่ที่มีการตกแต่งแบบสถาปัตยกรรมแบบกอธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมนี ท่านจะได้พบกับความน่ารักของตุ๊กตาที่อยู่ในหอระฆังที่มีชื่อเสียง ซึ่งหอแห่งนี้มีความสูงถึง 85 เมตร

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Pullman Munich หรือในระดับเดียวกัน

วันที่แปด  5 พฤษภาคม 2562  มิวนิค – บีเอ็ม ดับเบิ้ลยู เวิลด์ – ท่าอากาศยานนครมิวนิค

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ บีเอ็ม ดับเบิ้ลยู เวิลด์ สถานที่สร้างประสบการณ์ให้กับผู้มาเยือนด้วยการจัดแสดงยานพาหนะที่หลากหลายทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์ ภายใต้เครือ บีเอ็ม ดับเบิลยู กรุ๊ป และนิทรรศการที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของยานยนต์ในปัจจุบัน

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศนครมิวนิค

กลางวัน อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย ในท่าอากาศยาน

14.25 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG925 นำท่านลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

พักค้างแรมบนเครื่องบิน

วันที่เก้า  6 พฤษภาคม 2562  กรุงเทพฯ

เช้า อาหารเช้า บริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม

06.05 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

Romantic Germany & Austria
ผู้ใหญ่ ท่านละ 137,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 131,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 -11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 0 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 0 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 21,500 บาท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • หากท่านต้องการใบเสร็จที่ออกในนามบริษัท กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน
 • มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่ทำการออกใบเสร็จย้อนหลังให้ไม่ว่ากรณีใด
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจรระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ – มิวนิค – กรุงเทพฯ
 • ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 ก.ก. สำหรับสายการบินไทย
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ระเบียบการ และเงื่อนไข:

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการ เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด (15 ท่านขึ้นไป)
 2. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 3. การสำรองที่นั่ง: บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 50,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วส่งสำเนาใบนำฝากทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365-6 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเราได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 60 วัน
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 065-238830-9
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร และ/หรือ นางสาวณภัทร โลกาศิริวัตร

 

 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 60 วัน มิฉะนั้นจะ ถือว่าสละสิทธิ์

 1. การยกเลิก
 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่ำ 60 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ ทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 45 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของ ราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งหมด
 1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
 2. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์

ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้

 1. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

 

Download Details

Comments

comments