Secret of Ishikawa & Kyoto Memories

Locations :
16 Nov 2018 - 22 Nov 2018

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง

ชมความงดงามของอารยธรรมโบราณและใบไม้เปลี่ยนสีแห่งแดนซามูไร

ณ ภูมิภาคจุบุ และ คันไซ

ลิ้มรสอาหารอันเลื่องชื่อ เรียนรู้วิถีชีวิตคนท้องถิ่น

สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเมืองเก่า

ชมปราสาทซามูไรคานาซาว่า และ เรียนรู้วิถีแห่งเซน

เพลิดเพลินกับย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองและเอาท์เล็ตอย่างจุใจ

วันแรก ศ. 16 พ.ย. 61 
กรุงเทพฯ – โตเกียว

19.45 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ บริเวณชั้นผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2

เคาน์เตอร์สายการบินไทย เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D เจ้าหน้าที่ เวิลด์เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

22.45 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ โตเกียวโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG682

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างแรมบนเครื่องบิน

วันที่สอง ส. 17  พ.ย. 61 
โตเกียว – โคมัตสึ – สวนผลไม้คากะ – วัดนาตะเดระ

เช้า อาหารเช้าบริการบนเครื่องบิน

06.55 น. ถึงท่าอากาศยาน ฮาเนดะ แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

10.35 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ โคมัตสึ จังหวัดอิชิคาว่า โดยสายการบินออล นิปปอน เที่ยวบินที่ NH753

11.35 น.  ถึงท่าอากาศยาน โคมัตสึ หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้วนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้คากะ ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับการเก็บ แอปปิ้ล และรับประทานแอปเปิ้ลสดๆ จากไร่

จากนั้น นำท่านสู่ วัดนาตะเดระ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อายุกว่า 1,300 ปี ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 717 เป็นวัดศูนย์กลางประจำนิกายชินกง บริเวณรอบๆ เต็มไปด้วยสีสันของต้นสนซีดาร์และคาเมเลียอายุหลายร้อยปี ที่ขึ้นเรียงรายกันจนเป็นป่าทำให้ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนั้น ต้นไม้จะออกสีแดงเหลืองสวยงาม

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ร้านอาหารภายในโรงแรม

บริการท่านด้วย ไคเซกิ ชุดอาหารญี่ปุ่นที่มีความพิถีพิถันตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบตามฤดูกาล การปรุงแต่ง และกรรมวิธีที่ใช้ในการปรุง จนกระทั่งการนำเสนออาหาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Kasuikyo หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สาม อา. 18  พ.ย. 61 
โคมัตสึ – คานาซาว่า – ตลาดโอมิโจ – ปราสาทคานาซาว่า – สวนเคนโรคุ – ย่านเมืองเก่าฮิงาชิ ชายะ

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร แล้วนำท่านเดินทางสู่ คานาซาว่า เมืองที่ด้านหนึ่งถูกโอบล้อมด้วยทะเลและเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น เป็นอีกเมืองหนึ่งที่ยังคงรักษามรดกทางวัฒนธรรมไว้ได้ตลอดกว่า 300 ปีที่ผ่านมา

แล้วนำท่านสู่ ตลาดโอมิโจ ตลาดชื่อดังกลางใจเมืองคานาซาว่า เริ่มเปิดให้บริการเมื่อ 400 ปีก่อนในฐานะตลาดเช้า ในยุคศักดินา ตลาดแห่งนี้เคยเป็นแหล่งอาหารสำคัญของคานาซาว่า เปิดให้บริการแก่คนทั่วไปในปี ค.ศ. 1904 หลังจากนั้น ตลาดแห่งนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ จนได้รับสมญานามว่า “ครัวแห่งคานาซาว่า” ซึ่งเต็มไปด้วยชาวบ้านในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ

ภายในตลาดมีร้านค้า จำหน่ายอาหารทะเล ผักสด เนื้อสัตว์ ขนม ของใช้ในชีวิตประจำวัน ดอกไม้ และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทคานาซาว่า ปราสาทเก่าแก่ที่มีพื้นที่อาณาบริเวณขนาดใหญ่มากแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เคยเป็นของไดเมียวตระกูลใหญ่อันดับ 2 ของญี่ปุ่นในยุคเอโดะ แล้วนำท่านชมความงดงามของ สวนเคนโรคุเอ็น 1ใน 3 สวนที่งดงามที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เป็นสวนที่ตกแต่งในสไตล์ไคยูรินเซ็น ซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่ยุคเอโดะ

ชื่อของสวน มาจาก 6 ที่มาที่ทำให้รวมกันเป็นสวนสวยคือ กว้างขวาง เงียบสงบ กลอุบาย สมัยโบราณ ต้นกำเนิดน้ำ และมุมมองที่สวยงาม

(การชมใบไม้เปลี่ยนสีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล)

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าฮิงาชิ ชายะ หนึ่งในหมู่บ้านโรงน้ำชา และแหล่งผลิตชา ชายะ ในสมัยเอโดะเป็นสถานบันเทิงให้แขกผู้มาเยือนได้เพลิดเพลินไปกับการร้องเพลงและเต้นรำของเกอิชา

แล้วนำท่านชมพิพิธภัณฑ์ โรงน้ำชาชิมะ เป็นโรงน้ำชาที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีเปิดให้เข้าชมห้องการแสดงของเกอิชา ห้องครัว เครื่องดนตรี และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ของเกอิชา

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม Kasuikyo หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สี่ จ. 19  พ.ย. 61 
คานาซาว่า – หุบเขาคาคุเซนเค – ฟูคุอิ – พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ฟูคุอิ – ชิกะ – มิตซุย เอาท์เล็ต พาร์ค ชิกะ – ทะเลสาบบิวาโกะ

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาคุเซนเค เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สามารถเดินข้ามสะพานไม้ ใช้เวลาเดินเพียง 15-20 นาทีเข้าไปสัมมผัสบรรยากาศของธรรมชาติที่เงียบสงบมีแม่น้ำไหลผ่านหุบเขาเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับคนที่รักธรรมชาติ

(การชมใบไม้เปลี่ยนสีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล)

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ฟูคุอิ แล้วนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ฟูคุอิ เป็นพิพิธภัณฑ์วิจัยและศึกษาไดโนเสาร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็นศูนย์กลางการวิจัยไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นภายในพิพิธภัณฑ์ครอบคลุมพื้นที่ 4 ชั้น ชั้นหลักเป็นนิทรรศการไดโนเสาร์ที่เปิดกว้าง จัดแสดงโครงกระดูกไดโนเสาร์กว่า 40 โครง พร้อมคำอธิบายภาษาอังกฤษ รวมถึงตัวอย่างของไดโนเสาร์พันธุ์ไวโรซีแรปเตอร์ และไดโนซอรัสที่ถูกพบในเมืองฟูคุอิและบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย

โดยทางเข้านิทรรศการจะวางโครงกระดูกไดโนเสาร์ทีเร็กซ์ตัวใหญ่น่าเกรงขาม นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการวิทยาศาสตร์โลก จัดแสดงวีดีโอ และวัตถุตัวอย่างที่จะนำเสนอให้ผู้ชมได้รับความรู้เกี่ยวกับโลก การเกิดสิ่งมีชีวิตบนโลก

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินท่างสู่ ชิกะ แล้วนำท่านสู่ มิตซุย เอาท์เล็ต พาร์ค ชิกะ ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยแหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบด้วยแบรนด์ดังมากกว่า 237 ร้าน อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมด้วยสินค้าสำหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินค้าทั่วไป

ค่ำ  อาหารค่ำอิสระท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัยโดยทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมค่าอาหารค่ำไว้ให้ท่านละ 3,000 เยน

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ บริเวณ ทะเลสาบบิวาโกะ

พักค้างแรม ณ โรงแรม Biwako หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า อ. 20 พ.ย. 61 
ทะเลสาบบิวาโกะ – เกียวโต – วัดบิชามอนโด – ตลาดนิชิกิ – ถนนชิโจ – โอซาก้า  

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เกียวโต และนำท่านสู่ วัดบิชามอนโด เป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในแถบยามาชินะ มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในเรื่องความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสี เส้นทางเดินจะปกคลุมไปด้วยใบเมเปิ้บสีแดงยาวตลอด 2 ข้างทาง ทำให้ดูเหมือนเป็นอุโมงค์ต้นไม้เปลี่ยนสี นอกจากใบไม้เปลี่ยนสีแล้ว ก็ยังเป็นจุดชมซากุระอีกด้วย วัดนี้เป็นวัดในนิกายเทนได ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน และยังมีความสำคัญกับราชวงค์ด้วย ในวันสำคัญต่างๆมักมีผู้เดินทางมากราบไหว้ขอพร ซึ่งเชื่อกันว่าจะทำให้การค้าขายเจริญรุ่งเรืองและครอบครัวมีความสุขปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ

(การชมใบไม้เปลี่ยนสีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล)

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านสู่ตลาด ตลาดนิชิกิ ตลาดที่มีชื่อที่สุดในเกียวโต เป็นถนนสายช้อปปิ้งสายแคบๆ ความยาวประมาณห้าช่วงตึก มีร้านค้าและร้านอาหารมากกว่า 100 ร้านค้ามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีเปรียบเสมือนถนนสายอาหารของเกียวโต ตลาดแห่งนี้เป็นตลาดที่เต็มไปด้วยทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เช่น อาหารทะเลสดๆ ภาชนะประกอบอาหาร มีดญี่ปุ่น และยังเป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงที่มีอาหารตามฤดูกาลให้เลือกซื้อเลือกชิม นอกจากนี้ยังมีอาหารพื้นเมืองของเกียวโตอย่างเช่น ขนมหวานที่มีเฉพาะเมืองเกียวโต ผักดอง ของทะเลตากแห้งแปลกๆ และซูชิแบบดั้งเดิมของเกียวโตอีกด้วย

จากนั้น นำท่านสู่ ถนนชิโจ ทีนี้มีห้างสรรพสินค้าขึ้นชื่อที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยว อาทิ Daimaru, Takashimaya และ Fujii Daimaru ที่รวมสินค้ามากมายหลากหลายชนิดของเกียวโต ทั้ง สินค้าแฟชั่น, อาหารหรือแม้แต่ชุดกิโมโนก็สามารถหาได้จากที่นี่รวมทั้งสินค้าทั่วไปมากมายหลากหลายชนิด เรียกได้ว่าช้อปปิ้งที่นี่ที่เดียวท่านจะได้พบกับสินค้าทั้งเกียวโตอย่างครบครันได้ที่นี่

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โอซาก้า

พักค้างแรม ณ โรงแรม Imperial Osaka หรือในระดับเดียวกัน

วันที่หก พ. 21 พ.ย. 61 
โอซาก้า – เกียวโต – แต่งชุดกิโมโน – พิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดโทจิ – กิออน – โอซาก้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เกียวโต แล้วนำท่านสัมผัสประสบการณ์ การแต่งชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น ซึ่งมีวิวัฒนาการความเป็นมาที่ยาวนานคู่กับประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยโบราณ และเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายจนกระทั่งกลายเป็นภาพติดตาเมื่อกล่าวถึงประเทศญี่ปุ่น ก็ต้องนึกถึงภาพคนญี่ปุ่นในชุดกิโมโนที่สวยงาม แล้วให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในชุดประจำชาติของญี่ปุ่น

แล้วนำท่านเข้าร่วม พิธีชงชาญี่ปุ่น พิธีชงชาเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีหลักการแบบแผนภายใต้อิทธิพลของพุทธศาสนานิกายเซ็น จุดประสงค์เพื่อทำวิญญาณให้บริสุทธิ์โดยการเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ หัวใจแท้จริงของพิธีชงชาประกอบไปด้วย ความสงบ ความเรียบง่าย ความสง่างาม และ สุนทรียศาสตร์แห่งความเรียบง่ายอันเข้มงวดและความยากที่ประณีต

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ วัดโทจิ วัดชื่อดังของเมืองเกียวโตที่ได้รับการบันทึกเข้าเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ถือว่าเป็นวัดขนาดใหญ่ ที่อยู่ทางด้านประตูทางใต้ของเมืองทำหน้าที่รักษาเมืองหลวง วัดโทจิมี เจดีย์ 5 ชั้น สูง 57 เมตรซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมาเป็นเวลานาน และเป็ศูนย์

กลางทางจิตวิญญาณและสังคมของที่นี่ วัดโทจิสร้างขึ้นในปีค.ศ. 794 ตามกฏหลวงเพื่อปกป้องเมือง ในปีค.ศ. 823 วัดถูกเปลี่ยนมือเจ้าของจากจักรพรรดิ ไปเป็นของโคโบ ไดชิ ผู้ให้กำเนิดศาสนาพุทธนิกายชินกง ในหอสวดมีภาพแมนดารา 21 ภาพ เป็นภาพที่แฝงด้วยคำสอนของนิกายชินกง ส่วนหอหลักของวัด สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบผสมของจีน, อินเดีย และญี่ปุ่น และมีรูปปั้นของพระผู้รักษาโรค

จากนั้น นำท่านสู่ย่าน กิออน ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของเกียวโต ถือเป็นย่านที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวย่านหนึ่งของเกียวโต ในย่านนี้อาคารบ้านเรือนจะเป็นอาคารไม้แบบดั้งเดิม เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านชาและร้านอาหารมากมาย แต่ละร้านมักจะมีการแสดงโชว์ศิลปะของญี่ปุ่น เช่น การร่ายรำ การชงชาญี่ปุ่น การบรรเลงดนตรีและเพลงญี่ปุ่นดั้งเดิม แต่จุดเด่นที่สุดของย่านนี้คือร้านอาหารหลายร้านจะมีเกอิชาไว้คอยต้อนรับและบริการแขก และมีไมโกะหรือเกอิชาฝึกหัดเป็นผู้ช่วย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ โอซาก้า

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Imperial Osaka หรือในระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด พฤ. 22 พ.ย. 61 
โอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – กรุงเทพฯ

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้า ย่านชินไซบาฉิ เป็นย่านช้อปปิ้งใจกลางโอซาก้า
ขนาดใหญ่ มีทั้งห้างสรรพสินค้า และร้านค้าชั้นนำมากมาย จำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งของใช้ ของกิน ของฝาก สินค้าแบรนด์เนม ร้านอาหารและอื่นๆ ให้ท่านเลือกซื้อหาอย่างจุใจ ซึ่งเชื่อมต่อไปถึงย่านโดตอมโบริ หรือ สยามสแควร์เมืองโอซาก้า

กลางวัน อาหารกลางวันอิสระ ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารกลางวันที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย โดยทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมค่าอาหารกลางวันไว้ให้ท่านละ 2,000 เยน

 

ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

17.25 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

22.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

Secret of Ishikawa & Kyoto Memories
ผู้ใหญ่ ท่านละ 123,500 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 119,500 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 -11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 111,500 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 98,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 33,900 บาท
หมายเหตุ          

 • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • อัตราค่าบริการนี้ คิดคำนวณจากอัตราคาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร (สำหรับเดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับพร้อมกัน) สายการบินการบินไทย
 • ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร (เดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับพร้อมกัน)
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน
 • ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกภายในต่างประเทศ
 • บริการจัดส่งกระเป๋าถึงห้องพักทุกคืน
 • ทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ
 • บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด
 • บริการขนมขบเคี้ยวระหว่างการเดินทาง
 • ของพรีเมี่ยม ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กระเป๋า Travel kit, universal adepter,
  ปกพาร์สปอร์ตหนังแท้, ปากกาไฟฉาย, ร่ม, แท็กกระเป๋า, ลูกอม และ ยาดม)
 • Snack box บริการ ณ ท่าอากาศยาน
 • พิเศษ! Pocket wifi แบบพกพา 1 เครื่อง / 2 ท่าน

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนด (ผู้ใหญ่จำนวน 15 ท่านขึ้นไป)

2. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 65,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรา ได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน

ข้อมูลบัญชีสำหรับทำการสำรองที่นั่ง

 

ธนาคารกสิกรไทย
สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 065-238830-9
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
และ/หรือ นางสาวณภัทร โลกาศิริวัตร

**กรณีสำรองที่นั่งหลัง 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอรับชำระค่าทัวร์ยอดเต็มทั้งหมด**

3. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

4. การยกเลิก

 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

5. บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้3. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

6. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้

7. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

Comments

comments