บริษัท 1 เดียวในขณะนี้ ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้บริการรายแรกในโลก ที่ทำการจองรถไฟแบบเหมาขบวน !

ทำไมเราถึงเลือกรถไฟขบวนนี้มาให้ท่านได้สัมผัสกับ ประสบการณ์ที่น้อยคนนักจะได้พบ?

ลองออกเดินทางไปกลับเรา เพื่อค้นพบการเดินทางที่แปลกใหม่และมีสไตล์กับรถไฟสุดหรูหรา
ไม่ว่าจะเป็น ความละเอียดปราณีต ของการตกเเต่งขบวนรถไฟทั้งภายในและภายนอก
มื้ออาหารที่คัดสรรวัตถุดิบจากท้องถิ่น การบริการที่เป็นเลิศแบบเวิลด์คลาส

World Surprise Travel จะสร้างประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต ที่จะทำให้คุณกลายเป็นคนพิเศษตลอดกลางเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ – โตเกียว


20.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2
เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก
22.45 น.
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG622 นำท่านเหินฟ้าสู่ โตเกียว ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักค้างแรมบนเครื่องบิน

DAY
วันที่สอง
โตเกียว – พิพิธภัณฑ์บ้านญี่ปุ่นโบราณ นิฮน มิคาเอ็น – ทดลองสวมชุดกิโมโน –
สวนฮัปโปเอ็น – ชมพิธีชงชาญี่ปุ่น – ท่าเรืออาสุมะบาชิ – ล่องเรือยากาตะบุเนะ
เช้า
อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
06.55 น.
ถึงท่าอากาศยานฮาเนดะ โตเกียว หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรพร้อมตรวจสัมภาระแล้ว นำท่านสู่ โรงแรม Royal Park The Haneda เพื่อรับประทานอาหารเช้า
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์บ้านญี่ปุ่นโบราณ นิฮน มิคาเอ็น ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ตั้งแต่สมัยยุคเอโดะ (ในช่วง ค.ศ. 1630-1867) เป็นแบบบ้านสมัยก่อนที่มีรูปแบบการสร้างเหมือนกับหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่นักท่องเที่ยวนิยมไปกัน ท่านสามารถเข้าชมภายในบ้านได้ และยังได้เห็นถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่คนในยุคก่อนใช้ดำรงชีวิต บ้านที่ได้ทำการอนุรักษ์ไว้มีถึง 25 หลัง ภายในหมู่บ้านแห่งนี้

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร ให้ท่านได้ทดลอง สวมชุดกิโมโน ซึ่งเป็นชุดประจำชาติของญี่ปุ่น และถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก

แล้วนำท่านสู่ สวนฮัปโปเอ็น สวนญี่ปุ่นขนาดใหญ่ กลางเมือง เป็นสถานที่ผักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่ยอดนิยมในการถ่ายพรีเว็ดดิ้ง และเป็นสถานที่จัดงานอีเว้นท์ต่างๆ อีกด้วย

นำท่านเข้าร่วมชม พิธีชงชาญี่ปุ่น ภายในสวนฮัปโปเอ็น พิธีชงชาเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีหลักการแบบแผนภายใต้อิทธิพลของพุทธศาสนานิกายเซ็น จุดประสงค์เพื่อทำวิญญาณให้บริสุทธิ์โดยการเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ หัวใจแท้จริงของพิธีชงชาประกอบไปด้วย ความสงบ ความเรียบง่าย ความสง่างาม และ สุนทรียศาสตร์แห่งความเรียบง่ายอันเข้มงวดและความยากที่ประณีต

ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ ท่าเรืออาสุมะบาชิ นำท่าน ล่องเรือยากาตะบุเนะ แบบส่วนตัว เป็นเรือสไตล์ญี่ปุ่นโบราณ มีเอกลักษณ์จากรูปทรงสุดคลาสสิค ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารร่วมกับเกโกะ พร้อมกับชมภาพทิวทัศน์ที่หลายหลาย ในยามค่ำคืนของอ่าวโตเกียว (ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 2 ชั่วโมง)

รถไฟชิกิชิมะ นำท่านเดินทางสู่ นิกโกะ เมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก

ค่ำ
อาหารค่ำ บริการบนเรือยากาตะบุเนะ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Imperial Tokyo หรือในระดับเดียวกัน

DAY
วันที่สาม
โตเกียว – สถานีรถไฟอุเอะโนะ – รถไฟสุดหรู ชิกิชิมะ – ยามานาชิ – สถานีเอ็นซัน –นากาโนะ – สถานีโอบาสุเตะ – ฟุกุชิมะ
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สถานีอุเอะโนะ หลังจากลงทะเบียนและตรวจเช็คสำภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านพักผ่อน ณ ห้องรับรองพิเศษชิกิชิมะ ณ ชานชาลาที่ 13 ½ บริการท่านด้วยเครื่องดื่มเวลคัมดริ้งพร้อมอาหารว่างให้ท่านรับประทานขณะรอรถไฟเที่ยวพิเศษ
9.40 น.
นำท่านเดินทางท่องเที่ยวโดย รถไฟสุดหรู ชิกิชิมะ ที่ได้รับการออกแบบ โดย เคน โอคุยามะ
นักออกแบบยานยนต์ชาวญี่ปุ่น โดดเด่นด้วยการผสมผสานงานฝีมือดั้งเดิมของญี่ปุ่นเข้ากับรถไฟได้อย่างลงตัว ทั้งยังคัดสรรเฉพาะวัสดุคุณภาพเยี่ยมมาใช้ เพื่อความหรูหราทั้งภายนอกและภายใน ชิกิชิมะ เปิดตัว และวิ่งเส้นทางแรก วันที่ 1 พฤษภาคม 2560โดยตลอดระยะเวลา 1 ปี จะเปิดบริการเฉพาะชาวญี่ปุ่นเท่านั้น และหลังจากครบกำหนด 1 ปี ทางชิกิชิมะจึงเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้ทดลองนั่งรถไฟสุดหรูขบวนนี้ รถไฟชิกิชิมะ ประกอบไปด้วย ตู้โดยสาร10 ตู้ ซึ่ง ตู้ที่ 1 และ 10 เป็นตู้สำหรับชมวิวแบบพาโนราม่า ตู้ที่ 5 เป็นห้องรับรอง ตู้ที่ 6 เป็นห้องอาหาร และอีก 6 ตู้ที่เหลือเป็นห้องพักสำหรับผู้เดินทาง
รถไฟชิกิชิมะ เดินทางสู่สถานีเอ็นซัน เมือง ยามานาชิ แล้วนำท่านสู่ ฟุเอะฟุคิกาว่า ออนเซ็น
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ไวน์ มิยาโกะเอ็น ซึ่งถือเป็นถิ่นกำเนิดของการทำไวน์ญี่ปุ่น นำท่านทัวร์ชม กรรมวิธีและขั้นตอนการบ่มไวน์ การเก็บรักษา และไวน์ประเภทต่างๆ

แล้วนำท่านสู่ โรงบ่มไวน์ ชาร์โต ลูมิเยร์ นำท่านชมและชิมโคชูไวน์ เป็นไวน์ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น และเป็นที่นิยมแพร่หลายไปทั่วโลก

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เส้นทางรถไฟชิกิชิมะ
รถไฟชิกิชิมะมุ่งหน้าสู่ สถานีโอบาสุเตะ เมือง นากาโนะ

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ภายในรถไฟ
ให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ พร้อมกับชมวิวช่วงพระอาทิตย์ตกดินและวิวยามค่ำคืนของเมืองนากาโนะ ผ่านทางหน้าต่าง

พักค้างแรม ณ ห้องพักสุดหรูบนรถไฟชิกิชิมะ
ในยามค่ำคืน รถไฟชิกิชิมะมุ่งหน้าสู่จังหวัดฟุกุชิมะ

DAY
วันที่สี่

รถไฟชิกิชิมะ – ฟุกุชิมะ – สถานีไอสุ–วาคามาสึ – โตเกียว – ย่านช้อปปิ้งกินซ่า

เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
บริการท่านด้วยอาหารท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของเมืองฟุกุชิมะ

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สถานีไอสุ – วาคามัสสึ แล้วนำท่านชมเครื่องเขินญี่ปุ่นโบราณ ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 400 ปี ตกทอดจากรุ่งสู่รุ่น จนกลายเป็นสินค้าทรงคุณค่าของเมืองไอสุ ที่ส่งออกและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก อิสระให้ท่านชมวิธีการเพ้นท์เครื่องเขิน และท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของที่ระลึกสำหรับคนที่ท่านรักได้

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในรถไฟ
หลังอาหาร รถไฟชิกิชิมะ มุ่งหน้าสู่สถานีอุเอะโนะโตเกียว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรถไฟสุดหรู ท่านสามารถผ่อนคลายไปกับเครื่องดื่มแก้วโปรดที่เล้าจ์ และเพลิดเพลินทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม ผ่านป่าไม้สีเขียวสดชื่นที่โอบล้อมอยู่รอบกาย สัมผัสแสงแดดอุ่นยามบ่ายที่ส่องผ่านหน้าต่างที่ออกแบบมาอย่างมีเอกลักษณ์ แล้วเก็บความทรงจำอันสุดพิเศษนี่ไปอีกแสนนาน
15.30 น.
รถไฟชิกิชิมะ เดินทางถึงสถานีอุเอะโนะโดยสวัสดิภาพ
หลังเคลื่อนย้ายสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งกินซ่า ย่านช้อปปิ้งสินค้า
แบรนด์เนม ซึ่งย่านนี้มีราคาที่ดินต่อ 1 ตารางเมตรสูงกว่า 10 ล้านเยน (ประมาณ120,000 เหรียญสหรัฐ) นับเป็นย่านที่มีราคาอสังหาริมทรัพย์สูงที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ซึ่งตลอดทั้งถนนนี้เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า ร้านเสื้อผ้า บาร์ ร้านอาหารยอดนิยม ร้านทอยส์ปาร์คที่ขาย
ของเล่น เกมส์ ร้านของใช้ ของตกแต่งบ้าน และร้านสินค้าต่างๆ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พิเศษ บริการท่านด้วย ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่นรสชาติเข้มข้น เสิร์ฟท่านด้วยเซ็ตเนื้ออิมพีเรียลวากิว A5 สุดพรีเมี่ยม คุณภาพเยี่ยม ให้ท่านเลือกสรร และลิ้มรสชาติเนื้อวัวดำนุ่มๆ ละลายในปาก แสนอร่อย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
พักค้างแรม ณ โรงแรม Imperial Tokyo หรือในระดับเดียวกัน

DAY
วันที่ห้า

โตเกียว – กิจกรรมทำซูชิ – ย่านช้อปปิ้งโรปปงงิ

เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทาง สู่โรงเรียนสอนทำซูชิ นำท่านร่วม กิจกรรมทำซูชิ ให้ท่านได้เรียนรู้เคล็ดลับและวิธีการทำข้าวปั้นสไตล์ญี่ปุ่น หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามของ ซูชิ ให้ท่านได้ทดลอง ทำซูชิ พร้อมทั้งลิ้มลองรสชาติความอร่อยของข้าวปั้นหน้าต่าง ๆ ที่ทำด้วยฝีมือของท่านเอง
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ร้านนิกิริซูชิแบบเอโดะ ที่มีชื่อเสียงที่สุดร้านหนึ่งในญี่ปุ่น ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับวัฒนธรรมแดนปลาดิบ ผ่านการรับประทานซูชิ อาหารญี่ปุ่นซึ่งถือกำเนิดตั้งแต่ครั้งสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง และภายหลังได้มีการพัฒนาทั้งหน้าตาและความหลากหลาย จนมาเป็นซูชิที่ได้รับความนิยมและโด่งดังไปทั่วโลกในปัจจุบัน
หลังอาหาร
นำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งรปปงงิ เป็นย่าน Night life ชื่อดังย่านหนึ่งของญี่ปุ่นโดยเฉพาะสำหรับชาวต่างชาติ คล้ายๆ สีลมบ้านเราแต่เจริญและคึกคักกว่า เต็มไปด้วยอาคารสำนักงาน ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม พิพิธภัณฑ์ศิลปะ หอชมวิว และอื่นๆ สำนักงานต่างๆ
ใจกลางย่านรปปงงิ เป็นที่ตั้งของโมริทาวเวอร์ สูง 238 เมตร ภายในมีทั้งสำนักงาน ร้านอาหาร ร้านค้า พิพิธภัณฑ์ศิลปะและดาดฟ้าชมวิว Tokyo City View observation deck ซึ่งเป็นสถานที่ชมวิวที่ดีที่สุดของโตเกียว นอกจากนั้นยังมีจุดที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น สวนโมริ แหล่งช้อปปิ้ง และรับประทานอาหาร โรงภาพยนตร์ และสำนักงานใหญ่ของทีวีอาซาฮี
ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
บริการท่านด้วยเทปันยากิ เนื้อญี่ปุ่นคุณภาพดี จัดเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงต่างๆ บริการ ณ ภัตตาคารชื่อดัง

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฮาเนดะ โตเกียว

DAY
วันที่หก
โตเกียว – กรุงเทพฯ
00.20 น.
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG661 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
อาหารพร้อมเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน
04.50 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
อัตราค่าบริการทัวร์ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
เดินทางในช่วง 21 – 27 ตุลาคม 2561
จำนวนผู้ใหญ่เดินทางขั้นต่ำ ต่อรถบัสขนาดใหญ่ 1 คัน 32 ท่าน
ราคาค่าบริการทัวร์ พักคู่

พักห้อง Suite บนรถไฟ Shiki-Shima (มีบริการ 14 ห้อง)

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ท่านละ

495,000.-
ราคาค่าบริการทัวร์ พักคู่

พักห้อง Duluxe Suite บนรถไฟ Shiki-Shima (มีบริการ 1 ห้อง)

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ท่านละ

555,000.-
ราคาค่าบริการทัวร์ พักคู่

พักห้อง Shiki-Shima Suite บนรถไฟ Shiki-Shima (มีบริการ 1 ห้อง)

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ท่านละ

589,000.-
พักห้องเดี่ยว เฉพาะโรงแรมในโตเกียว 2 คืน เพิ่มท่านละ 9,500.-
อัตราค่าบริการตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย เดินทางระหว่างประเทศ
ชั้นธุรกิจ เดินทาง ไป – กลับ พร้อมคณะ ราคาท่านละ
64,000.-

หมายเหตุ         

 • อัตราค่าบริการนี้ คิดคำนวณจากอัตราค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบินไทย ชั้นธุรกิจ (สำหรับเดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับ พร้อมกัน) และยังไม่ได้จองตั๋วกับทางสายการบิน
 • ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความพึงพอใจของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์
 • กรณีไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

 อัตราค่าบริการรวม

 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่ารถไฟชิกิชิมะ 4 วัน 3 คืน
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหารตามรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ (รวมเจ็บป่วย) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าเข้าเข้าชมตามสถานที่ที่ระบุในรายการ
 • บริการส่งกระเป๋าถึงห้องพักทุกคืน
 • บริการภาพถ่าย (CD) หลังการเดินทาง สำหรับลูกค้าทุกท่าน
 • การบริการจัดเตรียมน้ำดื่ม ท่านละ 2 ขวดต่อวัน
 • ขนมขบเคี้ยวบริการตลอดทริป
 • บริการห้องรับรองสายการบินไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ของ Premium ที่สนามบิน (กระเป๋า Travel Kit, หมอนรองคอ, ปกพาสปอร์ตหนังแท้, Universal Adeptor, กระเป๋าช้อปปิ้งแบบพับได้, เครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋า, ร่ม, ปากกาไฟฉาย, ลูกอม และยาดม)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • Pocket wifi แบบพกพา 1 เครื่อง / ท่าน

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นธุรกิจ สายการบินไทย (สำหรับเดินทางเป็นหมู่คณะ เดินทางไป-กลับ พร้อมกัน)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมันซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบินทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 40 กก. สำหรับชั้นธุรกิจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม
 • ค่าตัดบัตรเครดิต

 ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

 1. อัตราค่าบริการนี้ใช้สำหรับการเดินทางใน ช่วงวันที่ 10 – 15 ตุลาคม 2561 ซึ่งใช้การคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน (วันที่ 25 ธันวาคม 2560) 1 เยน = 0.30 บาท อัตราค่าบริการจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหากอัตราแลกเปลี่ยนปรับเพิ่มขึ้น หรือลดลงไม่เกิน 25 สตางค์ (ซึ่งยึดถือตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหลัก)
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนด
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

 

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ชำระเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 150,000 บาท ´ จำนวนผู้เดินทาง ณ วันทำสัญญา
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด 30 วันก่อนวันออกเดินทาง
 • ป็นไปตามสัญญาที่ได้ทำระหว่าง บริษัท เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวล จำกัด และ บริษัทของท่าน

    ทางบริษัทฯ รบกวนขอรับค่ามัดจำและส่วนที่เหลือ โดยการนำเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วส่งสำเนาใบนำฝากทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรา ได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว

 

ธนาคารกสิกรไทย    สาขาสีลม     ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี บริษัท เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวิล จำกัด    เลขที่บัญชี   789-2-28636-6

 

ธนาคารกรุงเทพ        สาขาสำนักงานใหญ่สีลม     สะสมทรัพย์

ชื่อบัญชี บริษัท เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวิล จำกัด     เลขที่บัญชี   101-801246-6

 

ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขาสีลม                          ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี บริษัท เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวิล จำกัด       เลขที่บัญชี   065-238759-9

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา       สาขาสีลม                      ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี บริษัท เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวิล จำกัด       เลขที่บัญชี   662-1-01753-7

 

 การยกเลิก

 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 90 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 60 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 45 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้

ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้

หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

 

 หมายเหตุ

 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

Comments

comments