Shoryudo the Land of Rising Dragon Surprise! 6 Days

ประเทศ : ญี่ปุ่น

โดยสายการบินไทย (TG)
18 - 23 ตุลาคม 2562 (6วัน)

Shoryudo the Land of Rising Dragon

นำท่านสัมผัสดินแดนแห่งมังกรทะยาน หรือ ภูมิภาคโชริวโด สนุกไปกับกิจกรรมการทดลองทำโมเดลอาหาร ณ แหล่งผลิตชื่อดัง

เดินทางย้อนเวลาสู่อดีตภายในเขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ สัมผัสความงามทางธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ของเทือกเขาเจแปนแอลป์

ทั้งความร่มเย็นของคามิโกจิและสีสันของใบไม้เปลี่ยนสีบนเส้นทางสายอัลไพน์ พักผ่อนอย่างเต็มที่ในโรงแรมแบบออนเซ็น หรือบ่อน้ำร้อนของญี่ปุ่นถึง 3 คืน

ช้อปปิ้งอย่างจุใจ ณ เอาท์เล็ตชื่อดังและย่านช้อปปิ้งยอดในยมในกรุงโตเกียว


โปรแกรมท่องเที่ยวตามวัน-เวลา

วันแรก พฤ. 18 ต.ค. 62 
กรุงเทพฯ – นาโกย่า

 

21.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์สายการบินไทย
อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D
เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

00.05 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG644 นำท่านเหินฟ้าสู่ นาโกย่า
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างแรมบนเครื่องบิน

 

วันที่สอง ศ. 19 ต.ค. 62
นาโกย่า – กุโจฮาจิมัง – ทดลองทำโมเดลอาหาร – ทาคายามา –เขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ

 

เช้า อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

07.30 น. ถึงท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทร์ ในเขตภาคกลางของเกาะฮอนชู ณ นาโกย่า

หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านสู่ กุโจฮะจิมัง เมืองอีกแห่งหนึ่งที่ได้สมญานามว่าเป็นลิตเติ้ลเกียวโต เป็นเมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำในจังหวัดกิฟุ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำและการร่ายรำ

นอกจากนี้ เมืองกุโจฮะจิมัง ยังเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องการทำโมเดลอาหารแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น นำท่านเข้าชมขั้นตอนการทำโมเดลอาหาร และสัมผัสประสบการณ์ เรียนรู้และทดลอง ทำโมเดลอาหาร ด้วยตัวของท่านเอง

 

 

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บริการท่านด้วยเมนูข้าวหน้าปลาไหล ภายในร้านที่เปิดมานานกว่า 120 ปี

 

 

หลังอาหาร นำท่านสู่ สวนโคเชียฮิรุกาโนะ นำท่านชม ทุ่งต้นโคเชีย (Kochia) หรือต้นหญ้าไม้กวาดที่พากันเปลี่ยนเป็นสีแดงสดในทุ่งกว่า 10,000 ต้น รวมถึงดอกไม้ตามฤดูกาลอื่นๆ

 

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ทาคายามา ที่ได้ชื่อว่า “ลิตเติ้ลเกียวโต” เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารักตั้งอยู่ในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่น้ำ สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไว้ได้อย่างลงตัว แล้วนำท่านชม เขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารักๆที่ยังคงอนุรักษ์รูปแบบของบ้านในสมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ

 

 

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
บริการท่านด้วยอาหารชุดไคเซกิ อาหารแต่ละจานได้ถูกบรรจงตกแต่งอย่างสวยงาม ปรุงจากวัตถุดิบสดใหม่ในแต่ละฤดูและเป็นของขึ้นชื่อในภูมิภาค
หลังอาหาร อิสระให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศการอาบน้ำแร่ร้อนรวมแบบญี่ปุ่น หรือ ออนเซ็น

ทั้งนี้มีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าการอาบน้ำแร่นั้นช่วยให้ผิวพรรณสดใส ช่วยการไหลเวียนของโลหิต และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายอย่างมากทีเดียว

พักค้างแรม ณ โรงแรม Hida Plaza หรือในระดับเดียวกัน

 

วันที่สาม ส. 20 ต.ค. 61 
ทาคายามา – ตลาสดเช้ามิยากาว่า – ชินโฮกาตะโรปเวย์ – คามิโกจิ – มัตสึโมโต้

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้ามิยากาว่า ตลาดแห่งนี้ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยเอโดะ เพื่อเป็นตลาดซื้อขายข้าว ต้นหม่อน และดอกไม้นานาชนิด จนกระทั่งเข้าสู่กลางสมัยเมจิ
ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น เมื่อบรรดาภรรยาของชาวไร่ชาวนาได้เริ่มนำผักผลไม้มาขายที่ตลาดแห่งนี้ ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับการจับจ่าย ผักผลไม้สด ดอกไม้ และอื่นๆ อีกมากมาย
ที่ตลาดแห่งนี้

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เทือกเขาเจแปนแอลป์ เพื่อขึ้น กระเช้าไฟฟ้าชินโฮตากะโรปเวย์ จากสถานีชินโฮตากะออนเซ็น ซึ่งความสูง 1,117 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สู่ความสูงกว่า 2,156 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ด้วยกระจกบานใหญ่ของกระเช้า 2 ชั้นแห่งแรกในญี่ปุ่น ทำให้ท่านได้ใกล้ชิดกับทิวทัศน์อันงดงามของเทือกเขาแจแปนแอลป์ยิ่งขึ้น

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ คามิโกจิ

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านชม คามิโกจิ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียงมาก ด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามทำให้ได้รับการขนานนามว่าเป็นภูเขารีสอร์ต สมัยก่อนบริเวณนี้ไม่เป็นที่รู้จัก จนกระทั่งปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 มิชชันนารีชาวอังกฤษชื่อ นายวอลเตอร์ เวสตัน ได้ค้นพบ และเขียนแนะนำคามิโกจิลงในหนังสือของเขา ที่นี่จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเวลาต่อมา

ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของ สะพานคัปปะบาชิ สัญลักษณ์ของคามิโกจิที่ทอดข้ามแม่น้ำ อะซึสะ เป็นสะพานแขวนที่ทำด้วยไม้ หากยืนบนสะพาน จะสามารถเห็นได้ทั้งเทือกเขายะเกะตะเกะ และเทือกเขาโฮตากะทางด้านเหนือ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ มัตสึโมโต้

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

บริการท่านด้วยอาหารชุดไคเซกิ อาหารแต่ละจานได้ถูกบรรจงตกแต่งอย่างสวยงาม ปรุงจากวัตถุดิบสดใหม่ในแต่ละฤดูและเป็นของขึ้นชื่อในภูมิภาค
หลังอาหาร อิสระให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศการอาบน้ำแร่ร้อนรวมแบบญี่ปุ่น หรือ ออนเซ็น

ทั้งนี้มีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าการอาบน้ำแร่นั้นช่วยให้ผิวพรรณสดใส ช่วยการไหลเวียนของโลหิต และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายอย่างมากทีเดียว

พักค้างแรม ณ โรงแรม Shoho หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สี่ อา. 21 ต.ค. 62 
มัตสึโมโต้ – เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเทยาม่า-คุโรเบะ – คะรุยซาว่า

 

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านสัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติใน เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเทยาม่า-คุโรเบะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแจแปนแอลป์ นำท่านนั่งรถจากสถานีโอกิซาว่า ผ่านอุโมงค์ที่ลอดใต้ภูเขาอาคาซาว่าดาเคะ ที่มีความยาว 2.6 กิโลเมตร สู่ เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็นเขื่อนยักษ์กั้นน้ำที่ใหญ่มหึมาที่สุด ของประเทศญี่ปุ่น เขื่อนคุโรเบะแห่งนี้มีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี อีกทั้งยังโอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูก ชมทัศนียภาพของวงล้อมภูเขาหิมะ

เขื่อนคุโรเบะมีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกว้างถึง 492 เมตร ซึ่งใช้เวลาตั้งแต่เริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี

 

 

จากนั้น แล้วนำท่านนั่ง เคเบิ้ลคาร์ลอดภูเขา จากสถานีคุโรเบะโกะไปยังสถานีคุโรเบะไดระ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่งเป็นเคเบิ้ลคาร์แห่งเดียวในญี่ปุ่นที่ลอดภูเขาตั้งแต่ต้นจนสุดเส้นทาง จากนั้น นำท่านขึ้น กระเช้าไฟฟ้า ที่ไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่สถานีไดคังโบะ จากนั้นนำท่านนั่งรถเคเบิลคาร์สู่สถานีมูโรโดะ

 

 

ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้เก็บเกี่ยวความประทับใจตามอัธยาศัย ยอดเขาทาเทยาม่าสูงถึง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็นหนึ่งในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณ ให้ท่านได้เก็บภาพทิวทัศน์อันสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยามะ

 

ทาเทยามะนี้เป็นภูเขาที่มีหิมะตกมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยมีความสูงของหิมะที่ทับถมเฉลี่ย 7 เมตร (และอาจสูงถึง 20 เมตรในปีที่หิมะตกหนัก) รวมถึงช่วงใบไม้เปลี่ยนสีของฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งมักจะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไป

 

 

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่สถานีโอกิซาว่า จากนั้น นำท่านมุ่งหน้าสู่เมือง คะรุยซาว่า

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร อิสระให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศการอาบน้ำแร่ร้อนรวมแบบญี่ปุ่น หรือ ออนเซ็น ทั้งนี้มีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าการอาบน้ำแร่นั้นช่วยให้ผิวพรรณสดใส ช่วยการไหลเวียนของโลหิต และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายอย่างมากทีเดียว

พักค้างแรม ณ โรงแรม Karuizawa Marriott หรือในระดับเดียวกัน

 

วันที่ห้า จ. 22 ต.ค. 62 
คะรุยซาว่า – คะรุยซาว่าปรินซ์ช้อปปิ้งพลาซ่า – นั่งรถไฟชินคังเซน – ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว

 

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ คะรุยซาว่า เมืองที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟอาซามะ แล้วนำท่านสู่ คะรุยซาว่าพริ้นซ์ช้อปปิ้งพลาซ่า

เอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ ซึ่งท่านสามารถสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าแบรนด์ดังๆ มากมายในราคาลดพิเศษสุด เช่น Coach, Celine, Christian Dior, Timberland, Levi’s, Guess, ฯลฯ

 

กลางวัน อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

ท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารค่ำไว้ให้ท่านละ 2,000 เยน

หลังอาหาร อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
ถึงเวลานัดหมาย นำท่านโดยสารรถไฟหัวกระสุน หรือ ชินคังเซน เพื่อเดินทางเข้าสู่ มหานครโตเกียว จากนั้นนำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโตเกียว

ในบริเวณใกล้กับสถานีรถไฟชินจูกุ ทางด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ของสถานีมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อาทิเช่น ทาคาชิมาย่า ไทม์สแควร์ อิเซตัน มารุอิ (0101) มิตสึโคฉิ ถนนช้อปปิ้งในชั้นใต้ดิน ที่มีสินค้าต่าง ๆ มากมายให้คุณได้เลือกซื้อกันอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ของใช้ในบ้าน ของมือสอง ของเล่น เรียกได้ว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ทุกเพศทุกวัยสามารถเลือกซื้อของที่ถูกใจทุก ๆ คนได้ภายในแห่งเดียวกัน

ทางฝั่งตะวันตกของสถานีชินจูกุคือย่านของตึกสูงระฟ้า ที่ตั้งของตึกต่าง ๆ ที่สูงที่สุดในโตเกียว รวมไปถึงโรงแรมใหญ่ ๆ และอาคารของสำนักงานที่ว่าการเมือง อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
บริการท่านด้วยเมนู เนื้อ และหมู คัดสรร อย่างดี เสิร์ฟพร้อมผัดสด ให้ท่านได้รับประทานอย่าง จุใจ ในเวลา 2 ชั่วโมง

 

พักค้างแรม ณ โรงแรม Shinjuku Prince หรือในระดับเดียวกัน

 

 

วันที่หก จ. 23 ต.ค. 62 
โตเกียว – ย่านอะเมโยโกะ – ท่าอากาศยานนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ย่านอะเมโยโกะ ย่านช้อปปิ้งยอดนิยมในนครโตเกียว ที่มีชื่อเต็มๆ มาจากคำว่า “อะเมยะ โยโกะโช” ซึ่งแปลว่า “ตรอกร้านขายขนม” เพราะมีร้านขนมมากมายเปิดเรียงรายกันอยู่ที่นี่นั่นเอง อิสระให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ในราคาแบบกันเอง ไม่ว่าจะเป็นผลไม้สด อาหารทะเลสดๆ ขนมขบเคี้ยว เครื่องสำอาง หรือเสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้า กระเป๋า ไม้กอล์ฟ และอุปกรณ์กีฬาต่างๆ เป็นต้น จากร้านรวงมากมาย

 

 

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บริการท่านด้วยเมนู นิกิริซูชิ หรือ ข้าวปั้นหน้าปลาดิบแบบเอโดะ ที่ปรุงจากปลาสดใหม่ที่คัดสรรมาอย่างดี

 

 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนาริตะ
17.25 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG677 นำท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย

ค่ำ อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
21.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ รวมค่าตั๋วเครื่องบิน
เดินทางในช่วง 18-23  ต.ค. 62
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ 106,500
เด็กอายุ 5 – 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง 102,500
เด็กอายุ 5 – 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 100,000
เด็กอายุ 5 – 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 90,500
พักห้องเดี่ยว (ห้องคู่) เพิ่มท่านละ 20,000
 • หมายเหตุ
  • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
  • หากท่านต้องการใบเสร็จที่ออกในนามบริษัท กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน

  มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่ทำการออกใบเสร็จย้อนหลังให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

  • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

   

  ค่าบริการรวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร
  • ค่ารถรับส่งตามรายการ
  • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
  • ค่าอาหาร ตามรายการ
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
  • ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
  • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
  • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 ก.ก.
  • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
  • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ
  • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพ ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

   

  ค่าบริการนี้ไม่รวม

  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

   

  ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

  1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการเดินทาง ไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนด
  2. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตรา แลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้ วันที่คณะจะเดินทาง
  3. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 30,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชี ธนาคาร แล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2676-3223 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อเรา ได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15วัน

ข้อมูลบัญชีสำหรับทำการสำรองที่นั่ง

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสุรวงศ์ ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 125-4-08510-0
ชื่อบัญชี :
นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปาโซ่ทาวเวอร์
เลขที่บัญชี 245-2-03349-9
ชื่อบัญชี :
นายภูษณุ โลกาศิริวัตร

4. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

5. บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาต ให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้

6. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้

7. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

การยกเลิก

 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 20 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย