Japan Alps Snow Wall & Pink Moss

ประเทศ : ญี่ปุ่น / เมือง : โทยาม่า,โตเกียว

โดยสายการบินไทย (TG)
14-20 เม.ย. 2563 (7 วัน)

ตะลุยกำแพงหิมะ! ชมดอกซากุระ วิ่งเริงร่าในทุ่งดอกพิงค์มอสแสนสวย

ไหนใครอยากไปญี่ปุ่นช่วงสงกรานต์บ้าง
ชวนคนรู้ใจ หนีอากาศร้อน ๆ ไปเล่นหิมะกันดีกว่า
หรือจะชวนคุณพ่อ คุณแม่ไปเที่ยวทุ่งพิงค์มอส
ช่างเป็นทริปที่เหมาะสม กลมกล่อม กับทุกเพศทุกวัยจริง ๆ


โปรแกรมท่องเที่ยวตามวัน-เวลา

วันแรก 14 เม.ย. 63  กรุงเทพฯ – นาโกย่า

21.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

 

วันที่สอง 15 เม.ย. 63  นาโกย่า – ทาคายาม่า – งานประเพณีทาคายาม่า มัตสึริ

 

00.05 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG644 นำท่านเหินฟ้าสู่ นาโกย่า

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างแรมบนเครื่องบิน

เช้า บริการอาหารบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

08.00 น. ถึงท่าอากาศยานเซ็นแทร์ เมือง นาโกย่า

หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้วนำท่านเดินทางสู่ ทาคายามา ที่ได้ชื่อว่า “ลิตเติ้ลเกียวโต” เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารักตั้งอยู่ในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่น้ำ สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไว้ได้อย่างลงตัว

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านชมงาน เทศกาลทาคายามะประจำฤดูใบไม้ผลิ (Takayama Spring Festival) เป็นเทศกาลที่ประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานสืบเนื่องมาตั้งแต่ครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16  และในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ของไทยนั้นจะตรงกับช่วงที่ดอกซากุระบนเขาทาคายามะซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลออกดอกสะพรั่งให้เราได้ชมพอดี

ภาพขบวนแห่เกี้ยวหรือรถดาชิ (Dashi) ที่ค่อยๆ เคลื่อนตัวอ้อยอิ่งไปใต้ต้นซากุระที่ออกดอกบานสะพรั่งเต็มที่ช่างงดงามจับตา ทำให้เทศกาลนี้เป็นเทศกาลยอดนิยมที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งในและต่างประเทศให้มาเยือนเป็นจำนวนมาก

 

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Suimeikan หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สาม 16 เม.ย. 63  ทาคายาม่า – กุโจ – ทดลอง ทำโมเดลอาหาร – หมู่บ้านชิราคาว่า –  จุดชมวิวชิโระยามะ – โทยาม่า

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านสู่ กุโจ เมืองอีกแห่งหนึ่งที่ได้สมญานามว่าเป็นลิตเติ้ลเกียวโต เป็นเมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำในจังหวัดกิฟุ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำและการร่ายรำ

นอกจากนี้ เมืองกุโจฮะจิมัง ยังเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องการทำโมเดลอาหารแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น นำท่านเข้าชมขั้นตอนการทำโมเดลอาหาร และสัมผัสประสบการณ์ เรียนรู้และทดลอง ทำโมเดลอาหาร ด้วยตัวของท่านเอง

กลางวัน  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาว่า หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโช-สึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคำว่า กัสโช ซึ่งแปลว่าพนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน

ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี

จากนั้น นำท่านสู่ จุดชมวิวชิโระยามะ ซึ่งอยู่บริเวณทางทิศเหนือของหมู่บ้าน เป็นจุดที่ท่านสามารถเห็นวิวทิวทัศน์หมู่บ้านมรดกโลกในมุมสูง อิสระให้ท่านถ่ายภาพอันน่าประทับใจเป็นที่ระลึก

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ จังหวัดโทยาม่า ที่ได้ชื่อว่าเป็นประตูสู่เทือกเขาแจแปนแอลป์

ค่ำ  อาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Toyama Excel Tokyu หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สี่ ศ. 17 เม.ย. 63  โทยาม่า  – เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – คารุยอิซาว่า

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านสัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติใน เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเทยาม่า-คุโรเบะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแจแปนแอลป์ นำท่านนั่งรถไฟจากสถานีโทยาม่า เพื่อเดินทางสู่สถานีทาเทยาม่า แล้วนำท่านนั่ง เคเบิ้ลคาร์ลอดภูเขา จากสถานีทาเทยาม่าไปยังสถานีบีโจดัยระ ระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 7 นาที

จากนั้นนำท่านนั่งรถบัสสู่สถานีมูโรโดะ ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 50 นาที

 

ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้เก็บเกี่ยวความประทับใจตามอัธยาศัย ยอดเขาทาเทยาม่าสูงถึง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็นหนึ่งในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณ ให้ท่านได้เก็บภาพทิวทัศน์อันสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่า

ซึ่งในวันที่ท้องฟ้าโปร่ง สามารถมองเห็นได้ไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ ทาเทยามะนี้เป็นภูเขาที่มีหิมะตกมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยมีความสูงของหิมะที่ทับถมเฉลี่ย 7 เมตร (และอาจสูงถึง 20 เมตรในปีที่หิมะตกหนัก)

นักท่องเที่ยวสามารถเดินผ่าน กำแพงหิมะ ที่ขุดเป็นทางยาวเกือบครึ่งกิโลเมตรหลังเปิดเส้นทางในช่วงเดือนเมษายนของแต่ละปี(ส่วนมากจะเริ่มเปิดตอนปลายเดือน สามารถเช็คเวลาที่แน่นอนตามประกาศเป็นปีๆ ไป)โดยช่วงที่กำแพงหิมะมีขนาดสูงที่สุดก็คือหลังเปิดเส้นทางในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม และตรงจุดที่ชมกำแพงหิมะนี้ นักเดินทางสามารถใช้เวลาเล่นหิมะ หรือเข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่จัดไว้อย่างน่าสนใจได้ด้วย

 

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางต่อโดยรถบัสวิ่งผ่านอุโมงค์ที่ลอดใต้ภูเขาทาเทยาม่าที่มีความยาว 3.6 กิโลเมตร นับเป็นอุโมงค์ที่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่น

จากนั้น นำท่านขึ้น กระเช้าไฟฟ้า ที่ไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่สถานีคุโรเบไดระ แล้วนำท่านนั่ง เคเบิ้ลคาร์ลอดภูเขาจากสถานี คุโรเบะไดระไปยังสถานีคุโรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่งเป็นเคเบิ้ลคาร์แห่งเดียวในญี่ปุ่นที่ลอดภูเขาตั้งแต่ต้นจนสุดเส้นทาง ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงหิมะที่ตกรุนแรงมากในฤดูหนาว

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็นเขื่อนยักษ์กั้นน้ำที่ใหญ่มหึมาที่สุด ของประเทศญี่ปุ่น จะมีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี ที่โอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูกและชมทัศนียภาพของวงล้อมเขาหิมะ มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกว้างถึง 492 เมตร ซึ่งใช้เวลาตั้งแต่เริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี โดยจะใช้เวลาเดินเท้าเพื่อข้ามเขื่อน 800 เมตร

 

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ คารุยอิซาว่า แล้วนำท่านสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Karuizawa Prince East หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า 18 เม.ย. 63  คารุยอิซาว่า – นางาโทโร – ชิชิบุ – ทุ่งดอกพิงค์มอส – โตเกียว

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ นางาโทโร ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเขต ชิชิบุ นำท่านล่องเรือแม่น้ำอาระคาว่า เพื่อซึมซับบรรยากาศของธรรมชาติสองข้างทาง แม่น้ำอาระคาว่า เป็นแม่น้ำสายหลักของย่านนางาโทโรแห่งนี้ เปรียบดังเช่นแม่น้ำสุมิดะในโตเกียว ซึ่งมีความยาวถึง 5 กิโลเมตร พร้อมรายล้อมไปด้วยแนวหน้าผายาวตลอดทาง

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองชิชิบุ เมืองเล็ก ๆ ในจังหวัด ไซตะมะ เป็นจังหวัดติดโตเกียว จิจิบุ มีเทือกเขา ทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม เป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกพิงค์มอสในเขต ชิชิบุ ซึ่งปกคลุมด้วยดอกพิงค์มอส สีชมพู และสีม่วงอ่อนพร้อมใจกันบานสะพรั่งอวดโฉมนักท่องเที่ยวที่มาเยือน

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม New Otani หรือในระดับเดียวกัน

วันที่หก 19 เม.ย. 63 โตเกียว – สวนคิโยสุมิ – ย่านกินซ่า – ทุ่งดอกพิงค์มอส – โตเกียว

 

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สวนคิโยสุมิ (Kiyosumi Garden) เป็นสวนญี่ปุ่นสำหรับเดินเล่น มีนกป่า ปลา และเต่านานาชนิดอาศัยอยู่ ต้นสนดำญี่ปุ่นและดอกไม้ต่างๆ ตามฤดูกาลเติบโตขึ้นอย่างหนาแน่น โดยมีสระน้ำขนาดใหญ่เป็นศูนย์กลาง ลักษณะพิเศษอันมีชื่อเสียงของสวนที่สร้างเสร็จในสมัยเมจิ (ปีค.ศ. 1868-1912) คือหินอันงดงามที่ใช้เป็นฉากอันมีค่าได้ถูกจัดเรียงไว้ทั่วบริเวณ รวมทั้งหินที่ได้รับมาจากทั่วประเทศญี่ปุ่นด้วย อาคารที่ยื่นออกมาจากสระน้ำคือศาลาอันเป็นสถานที่รวมตัว ลักษณะภายนอกคล้ายห้องชงชาช่วยเพิ่มกลิ่นอายความดั้งเดิมให้กับสวน เมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึง

อิสระให้ท่านชม ดอกซากุระสายพันธุ์คันฮิซากุระที่เบ่งบานภายในสวนคิโยซุมิ ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านสู่ ย่านกินซ่า ย่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ซึ่งย่านนี้มีราคาที่ดินต่อ 1 ตารางเมตรสูงกว่า 10 ล้านเยน (ประมาณ120,000 เหรียญสหรัฐ) นับเป็นย่านที่มีราคาอสังหาริมทรัพย์สูงที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ซึ่งตลอดทั้งถนนนี้เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า ร้านเสื้อผ้า บาร์ ร้านอาหารยอดนิยม ร้านทอยส์ปาร์คที่ขายของเล่น เกมส์ ร้านของใช้ ของตกแต่งบ้าน และร้านสินค้าต่างๆ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

 

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Shinjuku Prince หรือในระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด 20 เม.ย. 63 โตเกียว – สวนคิโยสุมิ – ย่านกินซ่า – ทุ่งดอกพิงค์มอส – โตเกียว

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ย่านชิบามาตะ ย่านทางตะวันออกเฉียงเหนือของโตเกียว ที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์มาแต่โบราณไว้

นำท่านเดินชม ไทฉะคุเทนซันโดะ หรือถนนคนเดินหน้าวัดไทฉะคุเทน  ที่ยังคงสภาพเดิมอยู่ โดยถนนสายนี้มักถูกใช้เป็นฉากในละครญี่ปุ่น โดยในช่วงปี ค.ศ. 1969 – 1995 มีละครถึง 48 เรื่องที่ใช้เมืองนี้เป็นฉากหลัง โดยสองข้างทางเป็นร้านค้าที่มีอายุเก่าแก่ โดยขายสินค้า ของที่ระลึก และขนมขบเคี้ยวแบบญี่ปุ่นให้ท่านได้เลือกช้อปและชิมตามอัธยาศัย

นำท่านชม ยามาโมโตะเท บ้านพักในสวนแบบญี่ปุ่น เดิมทีเป็นบ้านพักของพ่อค้าในอดีต ออกแบบโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่นผสมกับแบบยุโรป

พิเศษ ให้ท่านลิ้มรสขนมญี่ปุ่นพร้อมจิบชาชมสวนของยามาโมโตะเท

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นท้องถิ่นเก่าแก่ ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 250 ปี ณ ย่านชิมาบาตะ ให้ท่านได้ลิ้มลองข้าวหน้าปลาไหล ปรุงสดใหม่ พร้อมราดซอสอันกลมกล่อมซึ่งสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนาริตะ

17.25 น.โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG677 นำท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

22.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

   อัตราค่าบริการ   
อัตราค่าบริการ (รวมค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย)
เดินทางในช่วง 14 – 20 เมษายน 2563
ผู้ใหญ่ พักคู่ ท่านละ 119,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 119,900 บาท
เด็กอายุ 5-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 109,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 105,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 28,500 บาท
   ข้อมูลบัญชีสำหรับทำการสำรองที่นั่ง
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสุรวงศ์ ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 125-4-08510-0
ชื่อบัญชี :
นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปาโซ่ทาวเวอร์
เลขที่บัญชี 245-2-03349-9
ชื่อบัญชี :
นายภูษณุ โลกาศิริวัตร

หมายเหตุ

 • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • หากท่านต้องการใบเสร็จที่ออกในนามบริษัท กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่ทำการออกใบเสร็จย้อนหลังให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ทางบริษัทเป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร
 • ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพ ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข:

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการ เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด (15 ท่านขึ้นไป)
 2. การสำรองที่นั่ง: บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 30,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วส่งสำเนาใบนำฝากทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365-6 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเราได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว
 3.  กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 4. บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาต ให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
 5. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 6. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้
 7. การยกเลิก
 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 21 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย