Luxury Tanzania Safari Surprise!
โดยสายการบินกาตาร์ (QR)

18 – 25 สิงหาคม 2563  (8 วัน)

Luxury Tanzania Safari Surprise!
โดยสายการบินกาตาร์ (QR)

18 – 25 สิงหาคม 2563  (8 วัน)

แทนซาเนีย เป็นสวรรค์บนดินของคนรักซาฟารี ให้คุณใกล้ชิดสัตว์ป่ายิ่งกว่าใคร ในบรรยากาศสุด exclusive

– ท่องซาฟารี ณ อุทยานแห่งชาติเซเรนเกติ มรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศแทนซาเนีย
– เยือนปล่องภูเขาไฟ โกรงโกโร่ ที่พักพิงของสัตว์ป่าที่สวยงามที่สุดชนิดหนึ่งในโลก
– ขึ้นบอลลูนท่องซาฟา ดื่มด่ำทัศนียภาพของภูมิประเทศแห่งแทนซาเนียแบบ 360 องศา ชมความน่าอัศจรรย์ของฝูงสัตว์ป่าซึ่งน้อยคนที่จะมี โอกาสไดเ้ห็น

ให้ “ทุกวินาทีระหว่างทาง” เปรียบเสมือน “จุดหมายปลายทาง”
สัมผัสประสบการณ์สุดยอดครั้งหนึ่งในชีวิต ณ ประเทศแทนซาเนีย ทวีปแอฟริกา

ดาวน์โหลด โปรแกรมเดินทางฉบับเต็ม

โปรแกรมท่องเที่ยว

23.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 8 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว Q เจ้าหน้าที่เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

02.10 น. โดยสายการบินกาตาร์ เที่ยวบินที่ QR837 นำท่านเหินฟ้าสู่ โดฮา ประเทศกาตาร์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7:05 ชั่วโมง)

เช้า  อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

05.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ คิลิมานจาโร ประเทศแทนซาเนีย

แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

08.00 น.โดยสายการบินกาตาร์ เที่ยวบินที่ QR1353 นำท่านเหินฟ้าสู่ คิลิมานจาโร ประเทศแทนซาเนีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6:20 ชั่วโมง)

กลางวัน อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

14.20 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ คิลิมานจาโร ประเทศแทนซาเนีย (เวลาที่แทนซาเนียช้ากว่า ประเทศไทย 4 ชั่วโมง)

หลังจากนำท่านทำวีซ่าหน้าด่าน (VISA ON ARRIVAL) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ อรุชา เมืองซึ่งถือเป็นฐานเริ่มต้นในการท่องซาฟารีในเขตภาคเหนือของแทนซาเนีย และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศแทนซาเนียอีกด้วย

นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่สามารถเห็นยอดเขาเมรู หรือ Mt. Meru ที่สูงเป็นอันดับสองรองจากยอดเขาคิลิมานจาโร ได้อีกด้วย

แล้วนำท่านสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Gran Melia Arusha หรือในระดับเดียวกัน

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน อรุชา

10.45 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ โกรงโกโรโดยสายการบินภายในประเทศ

11.20 น.  ถึงท่าอากาศยานเลคมานยารา หลังตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ที่พัก บริเวณปากปล่องภูเขาไฟโกรงโกโร ระหว่างทางนำท่านแวะเยี่ยมชม หมู่บ้าน Mto Wa Mbu ซึ่งมีชนเผ่ากว่า 120 เผ่าอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน มีการผสมผสานระหว่างภาษาและประเพณีที่น่าสนใจ ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบมานยารา และอุทยานแห่งชาติทารานไกร์

หมู่บ้านแห่งนี้ล้อมรอบไปด้วยทิวทัศน์อันงดงามและตั้งอยู่บนถนนสายหลักซึ่งนำไปสู่อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติและพื้นที่ปล่องภูเขาไฟและเขตอนุรักษ์โกรงโกโร

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร อิสระให้ท่านได้ชื่นชมทิวทัศน์ของ ปากปล่องภูเขาไฟโกรงโกโร ตั้งอยู่ในเขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าโกรงโกโร ซึ่งเกิดจากการระเบิดและยุบตัวลงเมื่อสองล้านปีก่อน มีพื้นที่ถึง 260 ตารางกิโลเมตร และมีความสูงกว่า 1,800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและล้อมรอบด้วยสันเขาที่เปรียบเสมือนกำแพงธรรมชาติสูงถึง 610 เมตร เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และหนาแน่นที่สุดในทวีปแอฟริกา

โดยเฉพาะสิงโตที่มีมากกว่าร้อยตัว สัตว์ตระกูลแอนทิโลป เช่น ไวเดอร์บีส กวางกาเซล ฝูงม้าลาย ควายป่าและสัตว์ชนิดอื่นๆ อยู่รวมกันอีกมากมายกว่าสามหมื่นตัว

บรรดาสัตว์ที่อาศัยอยู่ที่นี่จะไม่มีการอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อตามหาแหล่งน้ำเหมือนอย่างที่อื่น เพราะว่าหลุมปล่องภูเขาไฟโกรงโกโรนั้น ตั้งอยู่ต่ำกว่าระดับผืนป่า ของเขตอุทยานแห่งชาติโกรงโกโร ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวดักความชื้นที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดียทางฝั่งตะวันออกของประเทศ ทำให้เกิดเป็นเมฆฝนตกลงในบริเวณป่าโกรงโกโรเกือบทั้งปี

จนผืนป่ากลายเป็นพื้นที่ซับน้ำขนาดใหญ่เอาไว้ ก่อนปล่อยให้ไหลลงสู่หลุมปล่องภูเขาไฟโกรงโกโรที่อยู่ด้านล่างสะสมกลายเป็นทะเลสาบมากาดี้ (LAKE MAGADI) แหล่งน้ำอันอุดมสมบูรณ์ที่พึ่งของเหล่าสรรพสัตว์ จึงทำให้สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ด้วยความพิเศษที่มีอยู่อย่างหลากหลายภายในพื้นที่เพียงแค่ 260 ตารางกิโลเมตรนี้ ทำให้องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้หลุมปล่องภูเขาไฟโกรงโกโรเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ. 1979

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม andBeyond Ngorongoro Crater Lodge หรือในระดับเดียวกัน

หนึ่งในเกมลอดจ์ที่ดีที่สุดในโลก ท่ามกลางธรรมชาติอันหลากหลายของปล่องภูเขาไฟโกรงโกโร ผสมผสานสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่ง ที่จะนำท่านเข้าสู่อาณาจักรแห่งจินตนาการ เป็นเวลาเกือบสามล้านปีแล้วที่ปล่องภูเขาไฟโกรงโกโรเป็นที่พักพิงของสัตว์ป่าที่สวยงามที่สุดชนิดหนึ่งในโลก

แรดดำที่ใกล้สูญพันธุ์ได้รับการคุ้มครองภายในอุทยานแห่งนี้ ช้างแอฟริกาเดินหากินได้ทั่วผืนป่า สิงโตที่หลบซ่อนอยู่ในพุ่มหญ้าต้นสูง และนกฟลามิงโก้ที่ทำให้ทะเลสาบกลายเป็นสีชมพู

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร สนุกสนานไปกับ กิจกรรมท่องซาฟารี (Game Drive) นำท่านเดินทางลงไปชมสัตว์ต่างๆ ในปากปล่องภูเขาไฟโกรงโกโร ซึ่งเรียกได้ว่าที่สุดของซาฟารีในประเทศแทนซาเนีย  จากปากปล่องภูเขาไฟลงไปจนถึงส่วนต่ำสุดซึ่งเป็นที่ราบแบนๆ นั้นค่อนข้างสูงมากทีเดียว เหมือนมองจากภูเขาสูงๆ ลงไปยังที่ราบเชิงเขา แต่พอถึงพื้นที่ต่ำสุดแล้วจะไม่รู้สึกว่าทึบหรืออึดอัด เพราะที่นี่เป็นที่ราบในปากปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความกว้างถึง 18 กิโลเมตร

เนื่องจากทางขึ้นที่สูงชันทำให้สัตว์ต่างๆ ในนี้จะออกไปข้างนอกไม่ได้ จึงทำให้มีสัตว์ต่างๆ ขยายพันธุ์และอาศัยอยู่มากมาย ภูเขาไฟโกรงโกโรเป็นภูเขาไฟที่มีอายุหลายล้านปี มีปล่องที่พ่นลาวาออกมาใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง มีสัตว์ต่างๆ อาศัยอยู่มากมาย เช่น ฝูงไวเดอร์บีส ม้าลาย กวางต่างๆ รวมทั้งสัตว์นักล่าอย่างเช่น สิงโต เป็นต้น

ในที่ราบกลางปล่องภูเขาไฟนี้ยังมีทะเลสาบหลายแห่งซึ่งเป็นที่อยู่ของฝูงนก ฟลามิงโก้จำนวนมากด้วย ปล่องภูเขาไฟโกรงโกโรก่อนเกิดการระเบิดเมื่อหลายล้านปีก่อน เป็นภูเขาลูกโดดที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริเวณพื้นราบในปล่องกว้างใหญ่จนไม่อาจเห็นอีกฟากหนึ่งได้ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ จำนวนมาก อิสระให้ท่านได้เก็บภาพสัตว์ป่านานาชนิดได้ตามอัธยาศัย

 

กลางวัน อาหารกลางวันแบบปิกนิก

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม andBeyond Ngorongoro Crater Lodge หรือในระดับเดียวกัน

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน เลคมานยารา

11.30 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ทางตอนเหนือของ เซเรงเกติ โดยสายการบินภายในประเทศ

12.45 น. ถึงท่าอากาศยาน Kogatende หลังตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ เซเรงเกติ ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ

ที่ราบเซเรงเกติ เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟโกรงโกโร เมื่อหลายล้านปีมาแล้ว อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศแทนซาเนียในทวีปแอฟริกาในปี ค.ศ. 1981

คำว่า เซเรงเกติ มาจากคำว่า ไซรินกิตู (Siringitu) ในภาษามาไซ หมายถึง “สถานที่ซึ่งแผ่นดินเคลื่อนที่ตลอดกาล” ชื่อนี้ได้มาเนื่องจากความกว้างใหญ่ที่ดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดของที่ราบแห่งนี้ และที่นี่เป็นอุทยานที่ท่านจะได้เห็นการย้ายถิ่นฐานของฝูงสัตว์ป่านับล้านตัวที่รู้จักในนาม “Great Migration”

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในโรงแรม

15.00 น. สนุกสนานไปกับ กิจกรรมท่องซาฟารี (Game Drive) นำท่านนั่งรถ 4WD ส่องสัตว์ยามเย็น เพื่อค้นหา BIG 5 สัตว์ป่ายิ่งใหญ่ นั้นก็คือ สิงโต เสือ แรด ควายป่า และช้างป่า ให้ท่านได้เพลิดเพลิน สนุกสนานกับการส่องสัตว์ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม andBeyond Serengeti Under Canvas หรือในระดับเดียวกัน

สัมผัสกับประสบการณ์ซาฟารีภายในเต็นท์สุดคลาสสิก ท่ามกลางความสงบ ความสะดวกสบาย และความมหัศจรรย์ของเซเรนเกติ แคมป์สุดหรูนี้จะมีการย้ายปีละห้าครั้งไปตามการย้ายถิ่นฐานครั้งใหญ่ของเหล่าสัตว์เซเรนเกติ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับความหรูหราแม้อยู่ในป่าแอฟริกา

เช้าตรู่ ขึ้นบอลลูนท่องซาฟารี (Hot Air Balloon Safari)

นำท่านสัมผัสกับการท่องซาฟารีเหนือน่านฟ้ายามเช้าตรู่ สูดอากาศอันแสนสดชื่น บนบอลลูนยักษ์ ท่ามกลางท้องฟ้าที่เงียบสงบ ชมความงดงามอันกว้างใหญ่ไพศาลของเซเรงเกติและทัศนียภาพของภูมิประเทศแห่งแทนซาเนีย แบบ 360 องศา ชมความน่าอัศจรรย์ของฝูงสัตว์ป่าซึ่งน้อยคนที่จะมีโอกาสได้เห็น ให้ท่านเก็บภาพประทับใจที่ตราตรึงอยู่ในใจไปตราบนานเท่านาน พร้อมฉลองเมื่อบอลลูนลงจอดด้วยแชมเปญชั้นเลิศ พร้อมอาหารเช้าท่ามกลางอุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ

หลังอาหาร สนุกสนานไปกับ กิจกรรมท่องซาฟารี (Game Drive) แบบเต็มวัน ให้ท่านได้สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในอุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ และดื่มด่ำกับบรรยากาศแห่งท้องทุ่งหญ้าสะวันนาอันยิ่งใหญ่ระดับโลกให้ได้มากที่สุด

นำท่านออกตะลุยทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ อันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าน้อยใหญ่นานาชนิดนับล้านตัว หากินกันอย่างอิสระเสรี อาทิ ช้างป่า ม้าลาย สิงโต ยีราฟ ฮิปโป กาเซลล์ และอื่นๆ อีกมากมาย นำท่านตระเวนชมสัตว์ต่างๆ เพื่อตามล่าหาเหล่า BIG 5 และสัมผัสความยิ่งใหญ่ของอุทยานแห่งชาติเซเรงเกติที่มีชื่อเสียงที่สุดของแทนซาเนีย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

กลางวัน อาหารกลางวันแบบปิกนิก

หลังอาหาร สนุกสนานไปกับ กิจกรรมท่องซาฟารี (Game Drive) นอกจากฝูงสัตว์กินหญ้าอย่าง ไวเดอร์บีส ม้าลาย อิมพาล่า และอื่นๆ แล้ว ท่านยังจะได้ชมสัตว์นักล่าต่างๆ ที่ตามล่าหาอาหารด้วย เช่น สิงโต เสือชีต้าร์ หรือ เสือดาวอีกด้วย

ในที่ราบเซเรงเกตินี้ มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอาศัยอยู่กว่า 3 ล้านตัวนับตั้งแต่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีกว่า 415 ประเภทจากหนูแคระตัวจิ๋วไปจนถึงช้างป่าแอฟริกาที่เป็นสัตว์บกใหญ่ที่สุดในโลก สัตว์เลื้อยคลาน และจระเข้ 168 ชนิด กบกับคางคกอีก 163 พันธุ์ ปลาน้ำจืดเกิน 1,000 ชนิด และนกนานาชนิดกว่า 1,500 สายพันธุ์ ทั้งนกกระจาบตัวเล็กเท่าหัวแม่มือ จนถึงนกใหญ่ที่สุดในโลกอย่างนกกระจอกเทศ ให้ท่านได้เก็บภาพความน่าประทับใจแบบเต็มอิ่ม

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม andBeyond Serengeti Under Canvas หรือในระดับเดียวกัน

 

เช้าอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน Kogatende

10.45 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ อรุชา โดยสายการบินภายในประเทศ

11.45 น. ถึงท่าอากาศยาน อรุชา หลังตรวจเช็คสัมภาระแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ คิลิมานจาโร


 

วันที่แปด โดฮากรุงเทพฯ

กลางวัน อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยภายในท่าอากาศยาน

17.25 น. โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR1354 นำท่านเหินฟ้าสู่ โดฮา ประเทศกาตาร์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6:25 ชั่วโมง)

ค่ำ อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

23.50 น. ถึงท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

 

01.40 น. โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR834 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7:00 ชั่วโมง)

เช้า อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

12.40 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน
 • หากท่านต้องการใบเสร็จที่ออกในนามบริษัท กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน
 • มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่ทำการออกใบเสร็จย้อนหลังให้ไม่ว่ากรณีใด
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก

ค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วตั๋วภายในประเทศระหว่าง อรุชา – โกรงโกโร / โกรงโกโร – เซเรงเกติ / เซเรงเกติ – อรุชา
 • ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 ก.ก. สำหรับสายการบินกาตาร์
 • ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 15 ก.ก. สำหรับสายการบินภายในประเทศ
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ
 • หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่ากิจกรรมส่องสัตว์หรือเกมไดร์ฟ (Game Drive)
 • ค่าบริการขึ้นบอลลูนเที่ยวชมทัศนียภาพอุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ ประเทศแทนซาเนีย
 • ค่ารถบริการตามระบุในรายการ
 • ค่าห้องพักตามระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตามระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามระบุในรายการ
 • ค่าวีซ่าประเทศแทนซาเนีย (VISA ON ARRIVAL)

 


 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจรระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ – คิลิมานจาโร และ คิลิมานจาโร – กรุงเทพฯ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระขึ้นเครื่องสำหรับสายการบินภายใน

 • สำหรับทุกเที่ยวบิน โดยสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องบิน (Checked Luggage) และสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องบิน (Hand Luggage) รวมกันต้องมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 30 กิโลกรัม โดยไม่เกินใบละ 15 กิโลกรัม
 • สัมภาระที่โหลดใต้เครื่องบิน (Checked Luggage) ขนาดไม่เกิน 60x45x33 ซม. ต่อชิ้น ไม่เกินใบละ 15 กิโลกรัม
 • สัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องบิน (Hand Luggage) ขนาดไม่เกิน 30x53x23 ซม. ต่อชิ้น ไม่เกินใบละ 5 กิโลกรัม
 • สัมภาระจะต้องเป็นกระเป๋าผ้าหรือกระเป๋าแบบนิ่ม (Soft Luggage Bag) ไม่เป็นกระเป๋าไฟเบอร์หรือกระเป๋าแบบแข็ง (Hard Case)
 • แนะนำให้ท่านจัดเป็นกระเป๋าโหลดใต้เครื่องบิน 2 ใบ ใบแรกไม่เกิน 10 กิโลกรัม ใบที่สองไม่เกิน 15 กิโลกรัม และกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน 1 ใบ ไม่เกินใบละ 5 กิโลกรัม

ระเบียบการ และเงื่อนไข:

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด (10 ท่านขึ้นไป)
 2. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 3. การสำรองที่นั่ง:

   อัตราค่าบริการ   
เดินทางในช่วง 18 – 25 สิงหาคม 2563
ผู้ใหญ่พักคู่ ท่านละ 389,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง 349,000 บาท
พักห้องเดี่ยว ท่านละ 97,000 บาท
   ข้อมูลบัญชีสำหรับทำการสำรองที่นั่ง
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสุรวงศ์ ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 125-4-08510-0
ชื่อบัญชี :
นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปาโซ่ทาวเวอร์
เลขที่บัญชี 245-2-03349-9
ชื่อบัญชี :
นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
 1. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 70 วัน มิฉะนั้นจะ ถือว่าสละสิทธิ์
 2. การยกเลิก
 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 90 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ ทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 75 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ 50% ของ ราคาเต็มเท่านั้น
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 60 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งหมด
 1. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
 2. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์

ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้

 1. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้