Charming Tohoku Sakura
20 – 27 เมษายน 2567 (8 วัน 5 คืน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

สัมผัสธรรมชาติแห่งขุนเขา ชมความงามของซากุระ ณ ภูมิภาคโทโฮคุ 
ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองอันโอชะ ทั้งในโรงแรม และภัตตาคาร สนุกสนานกับการเดินทางทุกรูปแบบ

ชมสถานที่ขึ้นชื่อระดับโลกทั้งในด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม 
ดื่มด่ำกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ และโบราณสถานอันเก่าแก่งดงาม
ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็น และเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งส่งท้ายอย่างจุใจในกรุงโตเกียว

DAY 1
ส. 20 เม.ย. 67
กรุงเทพฯ – โตเกียว (ฮาเนดะ)
20.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออก

ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D

เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

22.45 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG682 นำท่านเหินฟ้าสู่ โตเกียว

พักค้างแรมบนเครื่องบิน

DAY 2
อา. 21 เม.ย. 67
โตเกียว (ฮาเนดะ) – นิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – เอโดะวันเดอร์แลนด์ – คินุกาว่าออนเซ็น

เช้า

อาหารเช้าบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

06.55 น. ถึง ท่าอากาศยานฮาเนดะ โตเกียว 

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ นิกโก้ 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโทโชกุ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1636 โดย โชกุนเอะอิมิสึ เพื่อเป็นที่ประดิษฐานอัฐิของโชกุน อิเอะยาสุ โตกุกาว่า ซึ่งเป็นโชกุนคนแรกของรัฐบาลเอโดะ เอกลักษณ์โดดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้ คือ ความงดงามของสถาปัตยกรรมและศิลปวัตถุต่างๆในยุคเอโดะ เช่น งานแกะสลักจากไม้ ตามส่วนต่างๆของศาลเจ้ากว่า 5,000 ชิ้น

รองลงมาคือ ภาพเขียนตามเพดาน และ ฝาผนังที่งดงามอ่อนช้อย ซึ่งยังมีผนังอีกหลายส่วนที่ใช้ทองคำแท้ประดับ ซึ่งศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ 1999

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เอโดะวันเดอร์แลนด์ หรือเอโดะมูระซึ่งเป็นธีมพาร์คกลางแจ้ง ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติบนเขาห่างจากตัวเมือง ภายในจำลองเมืองและสภาพความเป็นอยู่ของเมืองเอโดะ

ให้ท่านทดลองใช้ชีวิต ในสภาพแวดล้อม และอาคารต่างๆ ที่ถูกสร้างลอกเลียนแบบตามผังเมืองเอโดะของจริง และชมนิทรรศการให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสมัยเอโดะ ซึ่งท่านสามารถสัมผัสความเป็นญี่ปุ่นแท้ๆ รวมทั้งแต่งชุดกิโมโนถ่ายภาพคู่ได้อีกด้วย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านสู่ คินุกาว่า ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของแหล่งน้ำพุร้อนอันเลื่องชื่อ คินุกาว่าออนเซ็น เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่มีน้ำแร่คุณภาพสูง กลางเมืองมีแม่น้ำคินูกาว่าไหลผ่าน ทำให้เกิดการกัดเซาะสองฝั่งโขดผาจนเกิดเป็นหินรูปร่างซับซ้อนดูประหลาด เป็นวิวที่สวยงามอย่างมหัศจรรย์ 

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 

บริการท่านด้วย เซตอาหารแบบไคเซกิ หรือ เซตอาหารญี่ปุ่นตามฤดูกาลซึ่งจะรวบรวมวัตถุดิบท้องถิ่น

สดใหม่ นำมาปรุงเป็นอาหาร ให้ท่านได้ลิ้มลอง อย่างหลากหลาย

หมายเหตุ: รูปภาพร้านและอาหารเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการนำเสนองานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุดิบของทางร้าน และขึ้นอยู่กับการทำการจอง

หลังอาหาร อิสระให้ทุกท่านได้แช่น้ำแร่ร้อนรวมแบบญี่ปุ่น หรือ ออนเซ็น ทั้งนี้มีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าการอาบน้ำแร่นั้นช่วยให้ผิวพรรณสดใส ช่วยการไหลเวียนของโลหิต และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายอย่างมากทีเดียว

พักค้างแรม ณ โรงแรม Kinugawa Grand, Yumenotoki หรือในระดับเดียวกัน

DAY 3
จ. 22 เม.ย. 67
คินุกาว่าออนเซ็น – ฟุคุชิม่า – หมู่บ้านโบราณโอจิจูกุ – ไอสุ วาคามัทสุ – ปราสาทไอสุ-วาคามัทสุ – ที่ราบสูงบันได

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ฟุคุชิม่า แล้วนำท่านชม หมู่บ้านโบราณโอจิจูกุ ในสมัยก่อนหมู่บ้านแห่งนี้เป็นเสมือนแหล่งที่พัก สำหรับนักเดินทางไกล ตั้งขนาบข้างถนนสายหลักที่มีชื่อว่าถนนชิโมสึเคะ ถนนเส้นนี้เคยเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมและการค้า เชื่อมต่อระหว่าง ฟุกุชิม่า นีงาตะ และโทชิงิ

ซึ่งในสมัยนั้นการเดินทางต่างๆยังไม่สะดวกสบาย โชกุนรวมทั้งขุนนางและพ่อค้าต่างต้องเดินทางด้วยเท้า หมู่บ้านแห่งนี้นับเป็นหนึ่งในเมืองที่เหล่านักเดินทางนิยมมาพักแรม เนื่องจากมีทั้งอาหารและแหล่งที่พักครบครัน แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป เส้นทางสายใหม่ถูกเปิดขึ้น ทำให้ผู้เดินทางผ่านหมู่บ้านลดน้อยลง

ภายหลังหมู่บ้านโบราณนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ และได้มีการบูรณะปรับปรุงจนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหารและที่พักแบบญี่ปุ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ปัจจุบันมีนักท่องมาเยี่ยมชมหมู่บ้านนี้กว่า 1.2 ล้านคนต่อปี

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ไอสุ วาคามัทสุ เพื่อชม ปราสาทไอสุ-วาคามัทสุ หรืออีกชื่อหนึ่งว่า ปราสาทสึรุกะ ซึ่งแปลว่าปราสาทนกกระเรียน

ปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1384 และผ่านเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มามากมาย ทำให้โดนทำลายและสร้างขึ้นใหม่หลายครั้ง โดยครั้งล่าสุดถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1964

ปัจจุบันปราสาทสึรุกะได้เป็น พิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติศาสตร์ของเมืองไอสุ-วาคามัทสุ รวมทั้งเครื่องเขิน และดาบโบราณต่างๆ และในชั้น 5 ของปราสาทเป็นจุดชมวิว ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันงดงามของตัวเมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขารอบด้าน

หมายเหตุ:  การบานของดอกไม้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของปีนั้นๆ

พิเศษ ให้ท่านได้สมัผัสประสบการณ์ สวมชุดกิโมโน ซึ่งเป็นชุดประจำชาติของญี่ปุ่น ที่มีความปราณีตในการสวมใส่ และบรรจงในการออกแบบลวดลาย 

เนื่องจากชุดกิโมโน 1 ชุด จะมีเพียงลวดลายเดียวในโลกเท่านั้น ดังนั้นราคาต่อ 1 ชุด จึงมีราคาที่สูงมาก ชาวญี่ปุ่นนิยมสวมใส่ชุดกิโมโนในพิธีการที่สำคัญๆ เท่านั้น

หมายเหตุ:  การบานของดอกไม้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของปีนั้นๆ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ที่ราบสูงบันได ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฟุคุชิม่า ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติ บันได-อะซาฮี ที่ราบสูงแห่งนี้ เกิดขึ้นจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ปี ค.ศ.1888

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม (แบบบุฟเฟ่ต์)

หลังอาหารค่ำ อิสระให้ท่านได้อาบน้ำแร่รวมแบบญี่ปุ่น หรือ ออนเซ็น ภายในโรงแรมที่พัก หรือ เลือกแช่ออนเซ็นส่วนตัว ภายในห้องพัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม Urabandai Lake Resort Geihinkan Nekoma Rikyuหรือในระดับเดียวกัน

DAY 4
อ. 23 เม.ย. 67
ที่ราบสูงบันได – สวนผลไม้ – ฟุคุชิม่า – ฮานามิยามะ – เซ็นได

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ โทชิกิและฟุคุชิม่า เป็นหนึ่งในเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องสวนผลไม้ เช่น สตรอว์เบอรี่ ซึ่งเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

ด้วยรสชาติที่หวาน กรอบ อร่อย จึงทำให้การเก็บสตรอว์เบอรี่และทานสดๆ เป็นหนึ่งในกิจกรรมช่วงฤดูหนาวที่ไม่ควรพลาด

อิสระให้ท่านได้เก็บสตรอว์เบอรี่และรับประทานกันสดๆ จากไร่

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ฟุคุชิม่า เป็นแหล่งปลูกผลไม้และผลิตสาเกเลิศรสของญี่ปุ่น เมืองแห่งนี้มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหาร นำท่านสู่ ฮานามิยามะ สวนที่ได้รวบรวมเอาพันธุ์ไม้นานาชนิดเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็น ซากุระ พลัม พีช ลิลลี่ แมกโนเลีย และอื่นๆ อีกมากมายที่ต่างพากันพลิดอกสีชมพูหลากหลายเฉดสีในฤดูใบไม้ผลิ

โดยเจ้าของสวนแห่งนี้ได้ปลูกต้นไม้จำนวนมาก โดยหวังว่าผู้คนจะได้รับความสุขใจเมื่อพวกเขาได้ชมดอกไม้ที่เบ่งบาน และเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ฟรีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1959 ดอกไม้เหล่านี้ทำให้เกิดทัศนียภาพอันงดงาม น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

อิสระให้ท่านเดินชมสวนสวยตามอัธยาศัย

หมายเหตุ:  การบานของดอกไม้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของปีนั้นๆ

จากนั้นนำท่านสู่ เซ็นได เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ แล้วนำท่านสู่ ภัตตาคาร

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Sendai Royal Park หรือในระดับเดียวกัน

DAY 5
พ. 24 เม.ย. 67
เซ็นได – อ่าวมัตสึชิม่า – ล่องเรือชมวิวอ่าวมัตสึชิม่า – มัตสึชิม่า พาโนราม่า เอ้าส์
เซ็นได – Sendai AER Building – ย่านช้อปปิ้งอิชิบังโช

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านสู่ อ่าวมัตสึชิม่า หนึ่งในสามของสถานที่ที่ชาวอาทิตย์อุทัยขนานนามว่า นิฮอนซานเกอิ หรือ สามทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น อีกสองแห่งที่กล่าวถึงก็คือ เกาะมิยาจิม่าใกล้กับเมืองฮิโรชิม่า และ อ่าวอามาโนะฮาชิดาเตะทางด้านเหนือของกรุงเกียวโต  

แล้วนำท่าน ล่องเรือชมวิวอ่าวมัตสึชิม่า อ่าวมัตสึชิม่าประกอบไปด้วยเกาะที่ปกคลุมไปด้วยต้นสนสีเขียวขจีน้อยใหญ่รวมกันมากกว่า 200 เกาะ ถูกโอบล้อมไปด้วยทะเล ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมวิวอ่าวมัตสึชิม่าบนเรือตามอัธยาศัย

นำท่านแวะชม มัตสึชิม่า พาโนราม่า เอ้าส์ จุดชมวิวอันเลื่องชื่อพร้อมความเชื่อมโยงกับ ไซเงียว โฮชิ ช่วงกลางศตวรรษที่ 12 ขณะที่ นักกวีไซเงียว โฮชิ กำลังเดินทางไปทั่วส่วนต่างๆ ของญี่ปุ่นกล่าวกันว่าเขาได้พบกับเด็กคนหนึ่งใต้ต้นสนบนเนินเขา

ทั้งสองได้แลกเปลี่ยนปริศนาเซน และเมื่อไซเงียวไม่สามารถตอบปัญหาได้ เขายอมยุติการเดินทางสู่มัตสึชิมะ แล้วหันหลังกลับ ทำให้ต้นสนตอนนี้มีชื่อว่าไซเงียว โมโดชิ โนะ มัตสึ หรือ “ต้นสนที่ส่งไซเงียวกลับบ้าน”

ณ ปัจจุบัน สวนนี้มีชื่อเสียงด้านการเป็นจุดชมดอกซากุระ ซึ่งมีต้นซากุระพันธุ์โซเมอิ โยชิโนะประมาณ 260 ต้นที่ออกดอกเบ่งบานพร้อมกัน จากจุดชมวิว ท่านสามารถดื่มด่ำกับภาพของดอกซากุระไปพร้อมกับอ่าวมัตสึชิมะที่สวยงาม

หมายเหตุ:  การบานของดอกไม้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของปีนั้นๆ

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เซ็นได แล้วนำท่านเดินทางสู่ Sendai AER Building อาคารที่มีความสูงถึง 140 เมตร ซึ่งนอกจากเป็นตึกที่สูงที่สุดของเมืองเซ็นได ยังเป็นอาคารที่สูงที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ทั้งหมด

แล้วนำท่านขึ้นสู่ ชั้นที่ 31 จุดชมวิวตัวเมืองที่สวยที่สุดในเมืองเซ็นได 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งอิชิบังโช ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองเซ็นได อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง เลือกซื้อของที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง และของฝากตามอัธยาศัย

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Sendai Royal Park หรือในระดับเดียวกัน

DAY 6
พฤ. 25 เม.ย. 67
เซ็นได – สวนฟุนะโอกะ – วัดยามาเดระ – ยามากาตะ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สวนฟุนะโอกะ เป็น 1 ใน 100 จุดชมซากุระที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น บริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของปราสาทแต่ได้ถูกทำลายลงในช่วงสงครามปี ค.ศ. 1671 ต่อมาทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการปรับปรุงพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นสวนซากุระซึ่ง มีต้นซากุระมากกว่า 1,000 ต้น

แล้วนำท่านชม อุโมงค์ซากุระ โดยพาท่านขึ้น สโลปคาร์ ลอดผ่านอุโมงค์ซากุระรวมเป็นระยะทางประมาณ 300 เมตร

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ วัดยามาเดระ สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 860 ตั้งอยู่บนแหลมยอดเขา ซึ่งรู้จักกันในนาม ริชชาคูจิ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมมากที่สุดในจังหวัดยามากาตะ

เชื่อกันว่าภูเขาลูกนี้มีหินขนาดใหญ่ที่หน้าตาคล้ายกับวัดยามาเดระ กล่าวกันว่าพระพุทธเจ้าจิคาคุ ไดชิ เอ็นนิน เป็นผู้เริ่มต้นแบ่งแยกหินก้อนนี้ เพื่อสร้างวัดยามาเดระนั้นเอง

นำท่านเดินทางขึ้นวัด โดยเดินขึ้นยอดเขาตามบันไดหินจำนวน 1,015 ขั้น ให้ท่านได้นมัสการพระพุทธเจ้าภายในวัด และ ชมทิวทัศน์โดยรอบจากยอดเขา ซึ่งถือเป็น จุดชมวิวที่สวยงามที่สุดในจัดหวัดยามากาตะ 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ยามากาตะ

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Metropolitan Yamagata หรือในระดับเดียวกัน

DAY 7
ศ. 26 เม.ย. 67
ยามากาตะ – นั่งชินคันเซ็นสู่โตเกียว – โตเกียว – ย่านกินซ่า – โตเกียว (ฮาเนดะ)

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินเท้าระยะทางโดยประมาณ 170 เมตร สู่สถานีรถไฟยามากาตะ เพื่อ นำท่านนั่งรถไฟชินคันเซ็น หรือ รถไฟหัวกระสุนที่วิ่งด้วยความเร็ว 260 กิโลเมตร/ชั่วโมง มุ่งหน้าสู่มหานครโตเกียว (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2.45 นาที) ถึง สถานีโตเกียว

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ย่านกินซ่า โดยรถไฟท้องถิ่น

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านกินซ่า ย่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ซึ่งย่านนี้มีราคาที่ดินต่อ 1 ตารางเมตรสูงกว่า 10 ล้านเยน (ประมาณ120,000 เหรียญสหรัฐ) นับเป็นย่านที่มีราคาอสังหาริมทรัพย์สูงที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น

ซึ่งตลอดทั้งถนนนี้เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า ร้านเสื้อผ้า บาร์ ร้านอาหารยอดนิยม ร้านทอยส์ปาร์คที่ขายของเล่น เกมส์ ร้านของใช้ ของตกแต่งบ้าน และร้านสินค้าต่างๆ

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฮาเนะดะ

DAY 7
ส. 27 เม.ย. 67
โตเกียว (ฮาเนดะ) – กรุงเทพฯ

00.20 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG661 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

04.50 น.
ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

Charming Tohoku Sakura 

20 – 27 เม.ย. 2567 (8 วัน 5 คืน)

จำนวนผู้เดินทาง
10 ท่านขึ้นไป
ราคาค่าบริการทัวร์ ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ
114,900 บาท
เด็กอายุ 2 – 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ท่านละ
69,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
19,900 บาท
– ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

– ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา หากจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่าที่กำหนดไว้จากตารางข้างต้น

– กรณีผู้เดินทางมากกว่า 15 ท่าน แต่ไม่เกิน 19 ท่าน ทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าใช้จ่ายท่านละ 15,000 บาทต่อท่าน และเด็กท่านละ 3,000 บาท

ค่าบริการรวม
– ค่ารถรับส่งตามรายการ

– ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน

– ค่าอาหารตามรายการ

ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ (รวมเจ็บป่วย) วงเงินท่านละ 1,500,000 บาท

– หัวหน้าทัวร์ และ/หรือ มัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

– ทิปหัวหน้าทัวร์ และ/หรือ มัคคุเทศก์ และ คนขับรถ

– การบริการจัดเตรียมน้ำดื่ม ท่านละ 1 ขวดต่อวัน

พิเศษ! ของพรีเมี่ยม บริการ ณ วันเดินทาง เช่น กระเป๋า Travel Kit, ปกพาสปอร์ทหนังเเท้, คู่มือการเดินทาง, เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ, หน้ากากอนามัย

ค่าบริการไม่รวม
– ค่าตั๋วเครื่องระหว่างประเทศ (บินไป-กลับ)

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง (PDF)