Tottori Sakura
2 – 8 เมษายน 2567
โดยสายการบินไทย (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
DAY 1
อ. 2 เม.ย. 67
กรุงเทพฯ – โอซาก้า
21.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว Dเจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

23.59 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG622 นำท่านเหินฟ้าสู่ นครโอซาก้า 

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างแรมบนเครื่องบิน

DAY 2
พ. 3 เม.ย. 67
โอซาก้า – เฮียวโกะ – ปราสาทฮิเมจิ – ทตโทริ – ฮะไวออนเซ็น

เช้า

เช้า อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

07.20 น. ถึงท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซาก้า หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้ว นำท่านเดินทางสู่ เฮียวโกะ นำท่านชม ปราสาทฮิเมจิ หรือ “ปราสาทนกกระสาขาว” โดยชื่อนี้มาจากพื้นผิวภายนอกของตัวปราสาทที่เป็นสีขาว

ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทที่มีสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่เหลือรอดมาจากยุคสงคราม และได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกและสมบัติประจำชาติ  ญี่ปุ่นเมื่อเดือนธันวาคม ปี ค.ศ.1990 ซึ่งถือว่าเป็นปราสาทที่งดงามที่สุดหนึ่งในสามของญี่ปุ่นอีกด้วย ให้ท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึก จนถึงเวลานัดหมาย
(การบานของซากุระ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล)

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ทตโทริ เมืองพักตากอากาศซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของภูมิภาคชูโกคุ ติดกับทะเลญี่ปุ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่นที่ ฮะไวออนเซ็น เนื่องจากอยู่บริเวณติดกับทะเลสาบโตโง ท่านจะได้ชมทิวทัศน์และสัมผัสบรรยากาศต่างๆ ตามฤดูกาลขณะอาบน้ำแร่

ภายในน้ำแร่จะประกอบด้วยแร่ยิปซั่ม และโซเดียมคลอไรด์เล็กน้อย ซึ่งจะช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดี เป็นการผ่อนคลายความตึงเครียด และความเมื่อยล้า พร้อมทั้งยังเชื่อว่าสามารถรักษาโรคได้บางโรค

พักค้างแรม ณ โรงแรม Sennentei หรือในระดับเดียวกัน

DAY 3
พฤ. 4 เม.ย. 67
ฮะไวออนเซ็น – ทตโทริ – ทะเลทรายทตโทริ – พิพิธภัณฑ์ ทรายทตโทริ – สวนคิวโช

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายทตโทริ เป็นพื้นที่ที่มีทรายเป็นบริเวณกว้างที่สุดและมีสันสูงที่สุดของญี่ปุ่น โดยวัดยาวจากฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตกได้ 16 กม.และจากฝั่งทิศ เหนือจรดทิศใต้วัดได้ 2 กม.

ทะเลทรายแห่งนี้มีอายุกว่า 30,000 ปี มีความงามของคลื่นทรายที่เกิดจากสายลม ความงามของผิวทราย ที่เกิดจากเม็ดทรายร่วนกึ่งแห้งหลังฝนตก และอี่น ๆ อีกมากมายซึ่งธรรมชาติได้สรรสร้างขึ้นมา

อิสระให้ท่านได้เพลินเพลิดเก็บภาพตามอัธยาศัย

แล้วนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ทรายทตโทริ อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองทตโทริ ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงผลงานประติมากรรมที่ทำจากทราย ซึ่งถูกสรรสร้างโดยศิลปินจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งในส่วนของการจัดแสดงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทุกๆ ปี ซึ่งผลงานทั้งหมดนี้ล้วนแต่ทำมาจากทราย นับว่าเป็นผลงานที่สวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิ่ง

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สวนคิวโช เพื่อนำท่านชมดอกซากุระ สวนแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ได้รับเลือกให้เป็น สวนที่มีดอกซากุระสวยที่สุดและเป็นที่นิยมในคนที่ชื่นชอบการชมดอกซากุระ นอกจากนี้ยัง ติดอันดับหนึ่งในร้อยของญี่ปุ่น

ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับราชินีดอกไม้และบรรยากาศอันโรแมนติกภายในสวนตามอัธยาศัย

(การบานของซากุระ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล)

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม Sennentei หรือในระดับเดียวกัน

DAY 4
ศ. 5 เม.ย. 67
ฮะไวออนเซ็น – พิพิธภัณฑ์สาลี่ศตวรรษที่ 20 – ย่านอะกะงาวาระ
หมู่บ้านผนังขาว – โฮะคุเอ – พิพิธภัณฑ์โงโชอาโอยามะ – โยนาโกะออนเซ็น

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาลี่ศตวรรษที่ 20 เนื่องจากสาลี่นั้นเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดทตโทริ และเป็นจังหวัดที่ส่งสาลี่ไปทั่วประเทศญี่ปุ่นและส่งออกไปยังทั่วโลก ทางจังหวัดจึงได้สร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นมา

ภายในพิพิธภัณฑ์ท่านจะพบกับเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับสาลี่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นประวัติของสาลี่ ห้องจัดแสดงสาลี่ทั่วโลก ลูกสาลี่ยักษ์ และต้นสาลี่ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น นอกจากนี้ ท่านยังสามารถชิมสาลี่ขึ้นชื่อของเมืองนี้ได้อีกด้วย

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านชม ย่านอะกะงาวาระ เป็นย่านที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นย่านแห่งศิลปะวัฒนธรรม และเวิร์คช้อป ท่านจะได้พบกับ หมู่บ้านผนังขาว หนึ่งในสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น บ้านผนังขาวเหล่านี้ ครั้งเป็นโกดังของเหล่าพ่อค้าแม่ค้าในยุคสมัยเอโดะจนถึงสมัยเมจิ

ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศกลิ่นอายของญี่ปุ่นสมัยก่อน เก็บภาพเป็นที่ระลึกและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองโฮะคุเอ ตั้งอยู่ตอนกลางของจังหวัดทตโทริ โดยมีเมืองโคะโตะอุระอยู่ทางทิศตะวันออก เมืองยุริฮามะอยู่ทางทิศตะวันออก เมืองคุระโยชิอยู่ทางทิศใต้ และทิศเหนือเป็นทะเลญี่ปุ่น นอกจากนี้ เมืองนี้ยังเป็นบ้านเกิดของนักเขียนชื่อดังอีกด้วย

แล้วนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์โงโช อาโอยามะ พิพิธภัณฑ์นักเขียนการ์ตูนชื่อดัง “นักสืบจิ๋วโคนัน” “จอมโจรคิด” “ไยบะ” ภายในพิพิธภัณฑ์ท่านจะพบกับสิ่งน่าสนใจมากมายๆ เกี่ยวกับการ์ตูนนักสืบจิ๋วโคนัน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือสุดยอดไฮเทค อย่างเครื่องแปลงเสียง สเก็ตบอร์ด เป็นต้น

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถชมงานปะติมากรรมเกี่ยวกับการ์ตูนโคนัน และเลือกซื้อของที่ระลึกของนักเขียนการ์ตูนชื่อดังคนนี้ได้ที่นี่

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก เมืองโยนาโกะ เมืองประตูสู่ภูเขาไดเซ็น ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของจังหวัด เพราะฉะนั้นจึงเป็นศูนย์กลางพาณิชย์ทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดทตโทริ แล้วนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหารค่ำให้ท่านได้เพลิดเพลินและผ่อนคลายจากความเมื่อยล้าด้วยการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งการแช่ออนเซ็นนั้น ส่งผลให้ระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกายทำงานได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งทำให้ผิวเนียนนุ่มยิ่งขึ้นอีกด้วย

พักค้างแรม ณ โรงแรม Kasuitei หรือในระดับเดียวกัน

DAY 5
ส. 6 เม.ย. 67
โยนาโกะออนเซ็น – ทตโตริฮานะไคโร – คุราชิคิ – ย่านบิคัง

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ ทตโตริฮานะไคโร สวนดอกไม้ขนาดใหญ่อันดับต้น ๆ ในญี่ปุ่น มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 500,000 ตารางเมตร หรือประมาณ 300 ไร่ ซึ่งมีขนาดประมาณ 11 เท่าของสนามเบสบอลโตเกียวโดม รวบรวมดอกไม้และพืชพันธุ์ไว้มากมาย

ท่ามกลางความสวยงามของดอกไม้ที่นี่ยังสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของภูเขาไดเซ็น โดยช่วงต้นเดือนเมษายนของทุกปี จะมีการจัดงานสัปดาห์ซากุระ ให้ท่านได้ชมความงามของดอกซากุระ
กว่า 210 ต้นจาก 28 สายพันธุ์ รวมถึงซากุระโซเม โยชิโนะ ที่จะออกดอกประชันความงามกับดอกทิวลิปในช่วงต้นเดือนเมษายน

นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีดอกลิลลี่สายพันธุ์ดั้งเดิมของญี่ปุ่นครบทั้ง
15 สายพันธุ์ รวมถึงพันธุ์ หายากอย่างอุเคะยูริให้ได้ชมกันอีกด้วย

(การบานของซากุระ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล)

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ คุราชิคิ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที )

นำท่านสู่ ย่านบิคัง ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับย่านเมืองเก่าริมคลอง ที่ยังคงมีกลิ่นอายญี่ปุ่นสมัยเอโดะซ่อนอยู่ในความทันสมัยของปัจจุบันตามอัธยาศัย

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Kasuitei หรือในระดับเดียวกัน

DAY 6
อา. 7 เม.ย. 67
คุราชิกิ – โอคายาม่า – สถานีโอคายาม่า – โอซาก้า – ย่านช้อปปิ้งชินไซบาฉิ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โอคายาม่า เมืองหลวงของจังหวัดโอคายาม่าและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคชูโกกุ

แล้วนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศเดินทางสู่ โอซาก้า โดย รถไฟชินคันเซน หรือรถไฟหัวกระสุนที่วิ่ง

ด้วยความเร็ว 240 กิโลเมตร/ชั่วโมงจาก สถานีโอคายาม่า สู่สถานี ชินโอซาก้า

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ภัตตาคารโดยรถไฟท้องถิ่น

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งชินไซบาฉิ ที่มีร้านค้าให้ท่านเลือกซื้อหาอย่างจุใจ ซึ่งเชื่อม

ต่อไปถึง ย่านโดตอมโบริ หรือสยามสแควร์เมืองโอซาก้า ที่ตั้งอยู่สองข้างแม่น้ำโดตอมโบริกาว่า

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งและเลือกซื้อของฝากจนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ บริการท่านด้วย ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่นรสชาติเข้มข้น จัดเสิร์ฟด้วยเนื้อวัวคุโรเกะวากิวเนื้อนุ่มคุณภาพเยี่ยม ให้ท่านได้ลิ้มรสชาติ 

(อาหารเป็นเพียงตัวอย่างในการนำเสนอ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการทำรายการจอง)

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าสู่ที่พัก 

พักค้างแรม ณ โรงแรม ANA Crowne Plaza Osaka หรือในระดับเดียวกัน

DAY 7
จ. 8 เม.ย. 67
โอซาก้า – ริงกุทาวน์ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ต – ท่าอากาศยานคันไซ – กรุงเทพ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ริกุทาวน์ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ต แหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายชนิดในราคาพิเศษกว่า 120 ร้านรอให้ท่านเลือกซื้อ 

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

กลางวัน

อิสระอาหารกลางวัน

ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย โดยทางบริษัทฯ  ได้จัดเตรียมค่าอาหารกลางวันไว้ให้ท่านละ 2,000 เยน

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคันไซ

17.35 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ

ค่ำ

อาหารค่ำบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

21.25 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

Tottori Sakura Surprise! 7 วัน 5 คืน

โดยสายการบินไทย (TG)

2 –  8 เมษายน  2567 

อัตราค่าบริการทัวร์ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

จำนวนผู้เดินทาง
10 – 14 ท่าน
15 ท่านขึ้นไป
ราคาค่าบริการทัวร์ ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ
118,900 บาท
102,900 บาท
เด็กอายุ 2 – 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ท่านละ
94,900 บาท
82,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
18,000 บาท
– ทางบริษัท ฯ เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว

– ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

– ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

– กรณีไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้น
ค่าบริการรวม
– ค่ารถรับส่งตามรายการ

– ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ และกิจกรรมตามรายการ

– ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน

– ค่าอาหารตามรายการ

ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ (รวมเจ็บป่วย) วงเงินท่านละ 1,500,000 บาท

– หัวหน้าทัวร์ และ/หรือ มัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

– ทิปหัวหน้าทัวร์ และ/หรือ มัคคุเทศก์ และ คนขับรถ

– การบริการจัดเตรียมน้ำดื่ม ท่านละ 1 ขวดต่อวัน

พิเศษ! ของพรีเมี่ยม บริการ ณ วันเดินทาง เช่น กระเป๋า Travel Kit, ปกพาสปอร์ทหนังเเท้, คู่มือการเดินทาง, เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ, หน้ากากอนามัย

ค่าบริการไม่รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

– ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

– ค่าภาษีน้ำมันซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน

– ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง (PDF)