1
พฤ. 8 ก.พ. 67
กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน
22.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ขาออกชั้นที่ 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแถว H,J

เจ้าหน้าที่ เวิลด์เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก
2
ศ. 9 ก.พ. 67
โคเปนเฮเกน – เรคยาวิค – หุบเขามอสเฟลส์ดาลูร์ – นั่งสุนัขลากเลื่อน – อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์

เช้า

00.30 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950 นำท่านเหินฟ้าสู่ โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก 

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12.05 ชม.)

พักค้างแรมบนเครื่องบิน

เช้า อาหารเช้าบริการบนเครื่องบิน พร้อมเครื่องดื่ม

06.35 น. ถึงท่าอากาศยาน โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

08.15 น. โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK595 นำท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงเรคยาวิค ประเทศไอซ์แลนด์

10.40 น. ถึงท่าอากาศยานเคฟลาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ เรคยาวิค (Reykjavík) ดินแดนที่ Ingólfr Arnarson ชาวนอร์วีเจี้ยนได้ล่องเรือมาแล้วเผอิญค้นพบแผ่นดินไอซ์แลนด์นี้เมื่อปีค.ศ. 870 

จนกระทั่งเมื่อกลางศตวรรษที่ 18 บนดินแดนแห่งนี้ก็ค่อยๆ ได้รับการพัฒนาให้เจริญอย่างต่อเนื่อง จากนั้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไอซ์แลนด์ก็ได้ประกาศอิสรภาพเป็นเอกราชแยกตัวจากประเทศเดนมาร์ก และเรคยาวิคก็ถูกสถาปนาให้เป็นเมืองหลวงของประเทศ

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ หุบเขามอสเฟลส์ดาลูร์ (Mosfellsdalur) ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ นั่งสุนัขลากเลื่อน (Dog Sledding) บนหิมะที่ขาวสะอาด แวดล้อมด้วยภูเขาสุดลูกหูลูตา (ใช้เวลาในการนั่งสุนัขลากเลื่อน 1.30 ชั่วโมง)

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ (Thingvellir National Park) สถานที่สำคัญทางวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ของประเทศไอซ์แลนด์ นับเป็นหนึ่งในสถานที่ ที่นักท่องเที่ยวทุกคน เมื่อมาเที่ยวที่ประเทศไอซ์แลนด์แล้วจะต้องมาเยือน ณ ที่แห่งนี้

อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ เป็นที่ประชุมรัฐสภาแห่งแรกของประเทศ ตั้งแต่ปีค.ศ. 930 และใช้เรื่อย จนถึงปีค.ศ 1789 อีกทั้งยังใช้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญต่าง ๆ ของประเทศ ต่อมาใน
ปีค.ศ. 1930 ได้รับการสงวนให้เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ในปีค.ศ. 2004

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Hotel South Coast หรือ ในระดับเดียวกัน
3
ส. 10 ก.พ. 67
อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ – น้ำตกกุลล์ฟอสส์ – น้ำพุร้อนกีเซอร์ – ทะเลสาบปล่องภูเขาไฟเคอริด – เฮลา

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม (Scandinavian Breakfast)

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกกุลล์ฟอสส์ (Gullfoss) หรือน้ำตกทองคำ น้ำตกที่มีผู้เคยกล่าวไว้ว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์

น้ำตกนี้เป็นน้ำที่ละลายมาจาก ภูเขาน้ำแข็งฮาวิต้าไหลลงมาจากระดับความสูงที่ 32 เมตร แบ่งเป็น 2 ระดับแบบขั้นบันได มีความลึกกว่า 70 เมตร และมีความยาวกว่า 2.5 กิโลเมตร

ทุกวินาทีมีน้ำไหลผ่านกว่า 140 ลูกบาศก์เมตร นับเป็นน้ำตกที่มีระดับความแรงน้ำเป็นอันดับสองของทวีปยุโรป

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านชม น้ำพุร้อนกีเซอร์ (Geysir Hot Springs) บ่อน้ำพุร้อนขนาดใหญ่ ที่น้ำมีอุณหภูมิสูงถึงประมาณ 400 องศาเซลเซียส จะปะทุพวยพุ่งสูงขึ้นไปในอากาศสูงกว่า 200 เมตรในทุก ๆ 5 ถึง 10 นาที

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบปล่องภูเขาไฟเคอริด (Kerid Crater Lake) บริเวณปากปล่องภูเขาไฟมีเนินวงกลมสูงชันคล้ายอัฒจันทร์โบราณ มีทะเลสาบอยู่ตรงกลาง มีความลึก 
7-14 เมตร  ซึ่งก่อตัวขึ้นจากการปะทุเมื่อ 3,000 ปีมาแล้ว และเป็นหนึ่งในหลุมอุกกาบาตภูเขาไฟหลายแห่งในพื้นที่ ซึ่งเรียกว่าเขตภูเขาไฟตะวันตกของไอซ์แลนด์ 

จุดเด่นคือน้ำสีฟ้าครามสดใส ทางลาดชันของปล่องภูเขาไฟปกคลุมด้วยหินภูเขาไฟสีแดงเกือบทั้งหมด และมีต้นไม้เขียวชอุ่มขึ้นรอบๆ ปล่องไฟ ทำให้รอบๆ ทะเลสาบเต็มไปด้วยสีเขียว สีแดง สีน้ำตาล ผสมกันเป็นหลากสี ทำให้เกิดวิวทิวทัศน์ที่สวยงามน่าอัศจรรย์ และกลายเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์

แล้วนำท่านเดินทางสู่ เฮลา (Hella) เพื่อเข้าโรงแรมที่พัก

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านดื่มด่ำและเปิดประสบการณ์ทางธรรมชาติ กับการ ชมปรากฏการณ์แสงเหนือ หรือแสงออโรร่า ที่จะปรากฏให้เห็นบริเวณเหนือท้องฟ้ายามค่ำคืนของดินแดนในแถบอาร์กติกเท่านั้น

หมายเหตุ: กิจกรรมการชมแสงเหนือ อาจถูกยกเลิกได้ หากสภาพอากาศไม่อำนวย

พักค้างแรม ณ โรงแรม Stracta หรือ ในระดับเดียวกัน
4
อา. 11 ก.พ. 67
เฮลา – ภูเขาน้ำแข็งมิดรัลสโจคูล – ขับสโนว์โมบิล – เดียโลลีเอ้ – เรนิสฟายาร่า – วิค

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม (Scandinavian Breakfast)

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาน้ำแข็งมิดรัลสโจคูล (Myrdalsjokull) ภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 695 ตารางกิโลเมตร

ทางด้านใต้ของภูเขาน้ำแข็งแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟกาทลาซึ่งเมื่อปีค.ศ. 1918 ได้เกิดการปะทุขึ้น ทำให้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงอีกด้วย

พิเศษ !! นำท่านสัมผัสประสบการณ์กับการขับ สโนว์โมบิล ท่ามกลางหิมะอันขาวโพลน พร้อมชมวิวทิวทัศน์ในบริเวณ ภูเขาน้ำแข็งมิดรัลสโจคูล

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เดียโลลีเอ้ ชมแหลมหินที่มีความสูงประมาณ 120 เมตร ยื่นตัวยาวออกไปที่คาบสมุทรทางตอนใต้ของประเทศ 

หินเหล่านี้เกิดจากจากกัดเซาะตามธรรมชาติของลาวา และน้ำทะเล ทำให้หินตรงกลางเป็นรูมีลักษณะคล้ายถ้ำ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่ไกลสุดลูกหูลูกตาของพื้นมหาสมุทรสีฟ้าอันสวยงาม

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เรนิสฟายาร่า ซึ่งเกิดจากลาวาของภูเขาไฟ และก่อตัวขึ้นกลางแม่น้ำธรรมชาติ ชม หาดทรายสีดำ ที่เต็มไปด้วยหินสีดำและเม็ดทรายรวมทั้งแนวหินบะซอลล์ และหาดทรายดำแห่งไอซ์แลนด์นี้ ถูกจัดอันดับว่าเป็น หาดทรายสีดำที่สวยที่สุดในโลก อีกด้วย

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Icelandair Hotel Vik หรือ ในระดับเดียวกัน
5
จ. 12 ก.พ. 67
วิค – อุทยานแห่งชาติสกาฟทาเฟล – ถ้ำน้ำแข็งคริสตัล – ล่าแสงเหนือ – วิค

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม (Scandinavian Breakfast) 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางเข้าสู่เขต อุทยานแห่งชาติสกาฟทาเฟล ที่เป็นแหล่งรวมความมหัศจรรย์หลากหลายของประเทศไอซ์แลนด์ เป็นแหล่งรวมกิจกรรมต่างๆ มีเส้นทางเดินเขาและเดินป่าชมธรรมชาติหลากหลายเส้นทาง และเป็นที่ตั้งของ ธารนํ้าแข็งสกาฟทาเฟล หนึ่งในธารนํ้าแข็งที่มีชื่อเสียงในประเทศไอซ์แลนด์

แล้วนำท่านชมถ้ำน้ำแข็งคริสตัล ถ้ำน้ำแข็งสีฟ้าครามที่สวยงามสุดอลังการแห่งหนึ่งในประเทศไอซ์แลนด์ เกิดจากการก่อตัวของหิมะที่ทับถมกันจนเป็นภูเขาน้ำแข็งเป็นเวลานานหลายพันปี ปากถ้ำเป็นปล่องน้ำแข็งสูงประมาณ 22 ฟุต 

แต่เนื่องจากสภาพอุณหภูมิที่ค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย รูปแบบของถ้ำน้ำแข็งจึงไม่ค่อยแน่นอน และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (ระยะทางโดยประมาณ 140 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง)

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ วิค (ระยะทางโดยประมาณ 195 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2.40 ชั่วโมง)

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารค่ำ นำท่านออกล่าแสงเหนือ ซึ่งแสงเหนือคือปรากฎการณ์ที่ขึ้นอยู่กับธรรมชาติ 100% การที่แสงเหนือจะมาปรากฎบนท้องฟ้า จะต้องมีองค์ประกอบ 2 อย่างที่ลงตัวในเวลาที่พร้อมกัน คือ สภาพอากาศในค่ำคืนนั้นต้องไม่มีเมฆบัง และต้องมีลมสุริยะที่แรงพอถึงจะมีแสงเหนือเกิดขึ้น

ซึ่งการพยากรณ์การเห็นแสงเหนือล่วงหน้าทำได้เพียงอย่างมากที่สุด 24 ชั่วโมงก่อนที่จะเห็น หรือถ้าจะให้แม่นที่สุดต้องอยู่ภายใน 4-8 ชั่วโมงล่วงหน้า 

หมายเหตุ: กิจกรรมการชมแสงเหนือ อาจถูกยกเลิกได้ หากสภาพอากาศไม่อำนวย

พักค้างแรม ณ โรงแรม Icelandair Hotel Vik หรือ ในระดับเดียวกัน
6
อ. 13 ก.พ. 67
วิค – น้ำตกเซลจาแลนสฟอส์ส – น้ำตกสโกกาฟอส – บูลลากูน – เคฟยาวิค

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม (Scandinavian Breakfast)

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกเซลจาแลนสฟอส์ส (Seljalandsfoss) น้ำตกที่มีความสูง 60 เมตร หรือประมาณ 200 ฟุต น้ำตกแห่งนี้เป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มของช่างภาพ โดยท่านสามารถเห็นรูปน้ำตกเซลจาแลนสฟอส์สได้อย่างแพร่หลายตามปฏิทิน และหนังสืออีกมากมาย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกสโกกาฟอส (Skógafoss) หนึ่งในน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ของประเทศไอซ์แลนด์ มีความกว้าง 25 เมตร น้ำไหลลงมาจากระดับความสูง 60 เมตร ในวันที่อากาศแจ่มใส ท่านยังอาจจะสามารถเห็นสายรุ้งได้อีกด้วย

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ บลูลากูน (Blue Lagoon) บ่อน้ำแร่ ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก เป็นที่โด่งดังมากโดยเฉพาะเรื่อง การบำรุงผิว การรักษาผิวพรรณ และเพื่อสุขภาพ

ซึ่งบ่อน้ำแร่แห่งนี้ได้รับความร้อนทั้งหมดมาจากใต้พิภพ อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง ด้วยการแช่น้ำในบูลลากูนแห่งนี้ จนได้เวลานัดหมาย

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Park Inn by Radisson Reykjavik Keflavík Airport หรือระดับเดียวกัน
7
พ. 14 ก.พ. 67
เคฟยาวิค – โคเปนเฮเกน – ย่านช้อปปิ้ง Stroget – Fisketorvet – โคเปนเฮเกน
เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม (Scandinavian Breakfast)

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานเคฟลาวิค

กลางวัน อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ภายในท่าอากาศยาน

10.30 น. โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เที่ยวบิน SK596

นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค

15.35 น. ถึงท่าอากาศยาน กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

แล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ ย่านช้อปปิ้ง Stroget แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของ
กรุงโคเปนเฮเกน และเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างฝั่งตะวันตก และฝั่งตะวันออกของโคเปนเฮเกน รวม 4 ถนนหลักเข้าด้วยกัน

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังหลากหลายยี่ห้อตามอัธยาศัยตลอดสองข้างทาง ไม่ว่าจะเป็น Prada, Louis Vuitton, Chanel, Mulbery, Max Mara และอื่นๆอีกมากมาย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ Fisketorvet หนึ่งในห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของเดนมาร์ก ที่มีร้านค้ามากมายกว่า 120 ร้าน ที่ประกอบไปด้วย สินค้าแฟชั่นต่างๆ ทั้งเสื้อผ้าและเครื่องประดับของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม NH Collection Copenhagen หรือในระดับเดียวกัน

8
พฤ. 15 ก.พ. 67
โคเปนเฮเกน – ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน
เช้า อาหารเช้า ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน 

13.50 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG951 นำท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชม.)

หลังอาหารเชิญท่านหาความสำราญจากรายการเพลงและภาพยนตร์ลอยฟ้า 

หรือนอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย

พักค้างแรมบนเครื่องบิน
9
ศ. 16 ก.พ. 67
กรุงเทพฯ
เช้า อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
06.20 น. ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

Winter Iceland & Scandinavia Surprise!

8 – 16 ก.พ. 67 (9 วัน 6 คืน )

โดยสายการบินไทย (TG) และสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ (SK)

จำนวนผู้ใหญ่เดินทางขั้นต่ำ ต่อรถบัส 1 คัน
10 ท่านขึ้นไป
ราคาค่าบริการทัวร์ ท่านละ
199,900 บาท
ราคาค่าบริการทัวร์เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ
179,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
34,900 บาท
– ทางบริษัท ฯ เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว

– ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

– ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา หากจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่าที่กำหนดไว้จากตารางข้างต้น
ค่าบริการรวม
– ค่ารถรับส่งตามรายการ

– ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ และกิจกรรมตามรายการ

– ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน

– ค่าอาหาร ตามรายการ – ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว

– ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

– ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

– หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง – ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น

– ของพรีเมี่ยม (Universal Travel Adapter, WST Shopping Bag

ค่าบริการไม่รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับสายการบินไทย (TG)

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจร สำหรับเส้นทาง โคเปนเฮเกน-เคฟลาวิค-โคเปนเฮเกน สแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ (SK)

– ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

– ค่าภาษีน้ำมันซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง (PDF)