Winter Illumination & Fairyland

ประเทศ : ญี่ปุ่น / เมือง : โตเกียว ไซตามะ จิจิบุ เมืองอาชิคางะ โทชิงิ

โดยสายการบินไทย (TG)
18 - 22 ม.ค. 2563 (5 วัน)

ท่องเที่ยวโตเกียวและไซตามะ ท่ามกลางบรรยากาศฤดูหนาวสุดฟิน

ชมงานแสดงหยาดน้ำแข็ง อาชิกาคุโบะ  ที่ประดับไฟส่องสว่างในสีสันต่างๆให้บรรยากาศสุดโรแมนติก

เก็บสตอเบอร์รี่สดๆจากต้น พร้อมรับประทานสตอเบอร์รี่ญี่ปุ่นลูกโต ที่หอมหวานฉ่ำสุดๆ ได้แบบไม่อั้น

ชม สวนดอกไม้อาชิคางะ สวนดอกไม้นานาชนิด ที่ประดับไฟในยามค่ำคืนอย่างสวยงามเต็มรูปแบบ

เดินช้อปปิ้งท่ามกลางบรรยากาศเมืองเก่าคาวาโกเอะ และย่านช้อปปิงทันสมัย กินซ่า

พร้อมบริการเมนูอาหารสุดพิเศษ และที่พักระดับคุณภาพตลอดทริป


โปรแกรมท่องเที่ยวตามวัน-เวลา

วันแรก ส. 18 ม.ค. 63  
กรุงเทพฯ – โตเกียว

20.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์สายการบินไทยอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

23.15 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG682 นำท่านเหินฟ้าสู่ มหานครโตเกียว

เชิญท่านนอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง อา. 19 ม.ค. 63 
โตเกียว – ไซตามะ – พิพิธภัณฑ์รถไฟไซตามะ – คาวาโกเอะ – ศาลเจ้าฮิคาว่า – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – ชมงานประดับไฟ หยาดน้ำแข็งอาชิกาคุโบะ

เช้า อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

06.55 น. ถึงท่าอากาศยานฮาเนดะ มหานครโตเกียว

หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ไซตามะ(Saitama) จังหวัดทางเหนือที่ตั้งอยู่ไม่ห่างจากโตเกียวมากนัก มีแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อมากมายไม่ว่าจะเป็น ย่านเมืองเก่า พิพิธภัณฑ์ หรือแหล่ง ช้อปปิ้งต่างๆ

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์รถไฟไซตามะ (The Railway Museum Saitama) ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2007 โดยบริษัทรถไฟ JR East เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเอาเรื่องเกี่ยวกับรถไฟของญี่ปุ่นตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาและเยี่ยมชม ภายในนำเสนอข้อมูลประวัติศาสตร์ของรถไฟในประเทศญี่ปุ่น จัดแสดงนิทรรศการรถไฟที่เคยใช้งานจริงจำนวนมาก ได้แก่ รถไฟหัวรถจักรไอน้ำและหัวรถจักดีเซล ชินคันเซ็นขบวนเก่า

รถโดยสาร และรถบรรทุก ทั้งยังมีการอธิบายถึงเทคโนโลยีรถไฟที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และยังสอนขับรถไฟจำลองให้แก่ผู้เข้าชมอีกด้วย

 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคาวาโกเอะ (Kawagoe) ชม ศาลเจ้าฮิคาว่า (Hikawa Shrine) หรือที่รู้จักในชื่อศาลเจ้าแห่งความรัก เป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของจังหวัดไซตะมะ ผู้คนนิยมเดินทางมาขอพรเรื่องความรัก ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ โดยเฉพาะช่วงปีใหม่ ศาลเจ้าแห่งนี้จะคึกคักเป็นพิเศษ อีกทั้งยังมีทำเนียมการเสี่ยงทายโดยการอธิษฐาน และเสี่ยงเซียมซีเลือกปลาสีชมพู ภายในจะมีข้อความเสี่ยงทายเป็นภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษอีกด้วย

 

 

 

กลางวัน  อาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บริการท่านด้วย เมนูไคเซกิมันหวาน โดยส่วนผสมหลักของเมนูจะประกอบไปด้วยมันหวานรสชาติเยี่ยม ซึ่งเป็นพืชเศรฐกิจของเมืองคาวาโกเอะ ทำให้คาวาโกเอะนี้ได้รับสมญานามว่า ดินแดนมันหวานแสนอร่อย

 

 

หลังอาหารนำท่านชม ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ เป็นย่านที่มีบ้านเรือนสมัยเอโดะตั้งเรียงรายอยู่ตลอดแนวยาวสองข้างทาง ในสมัยก่อนเมืองคาวาโกเอะ มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้าเป็นอย่างมาก เปรียบได้กับกรุงโตเกียวในปัจจุบัน เหล่าพ่อค้าแม่ค้าต่างมีฐานะร่ำรวยจึงได้สร้างอาคารต่างๆ ขึ้นมา ทั้งตึกรามบ้านช่อง รวมถึงโกดังเก็บของ อาคารหลายหลังมีอายุเก่าแก่แต่ยังคงเก็บรักษา สภาพความดั้งเดิมมาได้จนถึงปัจจุบัน ย่านนี้จึงมีฉายาว่า Koedo Kawagoe หรือแปลได้ว่า Little Edo นั่นเอง

 

 

จากนั้นนำท่านชม หยาดน้ำแข็งอาชิกาคุโบะ (Icicles of Ashigakubo) ณ เมืองชิชิบุ จังหวัดไซตะมะ เปิดให้เข้าชมในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นปรากฏการณ์น้ำแข็งย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ในช่วงกลางคืนจะมีการเปิดไฟประดับ (Light up) ให้นักท่องเที่ยวได้ชมหยาดน้ำแข็งที่ประดับไฟส่องสว่างในสีสันต่างๆให้บรรยากาศโรแมนติกอีกรูปแบบหนึ่ง  อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินชมงานประดับไฟได้ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

 

 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Kyukamura Okumusashi หรือในระดับเดียวกัน

 

วันที่สาม จ. 20 ม.ค. 63  

จิจิบุ – กิจกรรมเก็บสตอเบอร์รี่ – โรงกลั่นสาเกบุโกะชูโซ – นางาโทโร่ –  ล่องเรือแม่น้ำอาระคาว่า – โทชิงิ– ชมงานประดับไฟ สวนดอกไม้อาชิคางะ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ จิจิบุ อีกเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดไซตามะ แล้วนำท่านสัมผัสประสบการณ์ กิจกรรมเก็บสตอเบอร์รี่ ให้ท่านได้เก็บสตอเบอร์รี่สดๆจากต้น พร้อมทั้งยังสามารถรับประทานสตอเบอร์รี่หวานฉ่ำได้แบบไม่อั้นภายในเวลาที่กำหนดอีกด้วย

 

แล้วนำท่านชม โรงกลั่นสาเกบุโกะชูโซ โรงกลั่นสาเกเก่าแก่ในเมืองจิจิบุ จังหวัดไซตามะมีชื่อเสียงไม่น้อยจากการกลั่นสาเกที่มีประวัติศาสตร์ ซึ่งมีอายุกว่า 190 ปีเลยทีเดียว โรงกลั่นแห่งนี้ใช้น้ำบริสุทธิ์ซึ่งไหลลงมาจากภูเขาบุโกะในการทำสาเก ให้ท่านได้ชมขั้นตอนการผลิตสาเกและทดลองชิมสาเกรสเลิศของโรงกลั่น อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อสาเกแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นของที่ระลึกได้อีกด้วย

 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นางาโทโร่ เมืองชื่อดังในเรื่องความงดงามของธรรมชาติ ของจังหวัดไซตามะ

 

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านล่องเรือแม่น้ำอาระคาว่า เพื่อซึมซับบรรยากาศของธรรมชาติสองข้างทาง แม่น้ำอาระคาว่า เป็นแม่น้ำสายหลักของย่านนางาโทโรแห่งนี้ เปรียบดังเช่นแม่น้ำสุมิดะในโตเกียว ซึ่งมีความยาวถึง 5 กิโลเมตร พร้อมรายล้อมไปด้วยแนวหน้าผายาวตลอดทาง

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาชิคางะ (Ashikaga) จังหวัดโทชิงิ แล้วนำท่านชม สวนดอกไม้อาชิคางะ (Ashikaga Flower Park) สวนที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิด ในช่วงฤดูหนาวจะมีการประดับไฟในยามค่ำคืนในรูปแบบของ Ashikaga flower park illumination อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินชมงานประดับไฟ ภายในสวนได้ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

 

 

ค่ำ อาหารค่ำ

พักค้างแรม ณ โรงแรม Daiwa Roynet Utsunomiya   หรือในระดับเดียวกัน

 

วันที่สี่ อ. 21 ม.ค. 63  

โทชิงิ – โตเกียว – ย่านกินซ่า

 

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนววัฒนธรรม ศาสนา แหล่งช็อปปิ้ง หรืออาหาร แล้วนำท่านสู่ ย่านกินซ่า ย่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ซึ่งย่านนี้ มีราคาที่ดินต่อ 1 ตารางเมตรสูงกว่า 10 ล้านเยน (ประมาณ120,000 เหรียญสหรัฐ) นับเป็นย่านที่มีราคาอสังหาริมทรัพย์สูงที่สุดแห่งหนึ่ง ของญี่ปุ่น ซึ่งตลอดทั้งถนนนี้เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า ร้านเสื้อผ้า บาร์ ร้านอาหารยอดนิยม ร้านทอยส์ปาร์คที่ขายของเล่นเกมส์ ร้านของใช้ ของตกแต่งบ้าน และร้านสินค้าต่าง ๆ

 

กลางวัน อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารค่ำไว้ให้ท่านละ 3,000 เยน

หลังอาหาร อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

 

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เมนู ชาบูชาบู สไตล์ญี่ปุ่นซึ่งเป็นเนื้อหรือหมูอย่างดี พร้อมไก่สับปรุงรส เสิร์ฟพร้อมผักสด มาให้ท่านได้เลือกสรร ภายในร้านที่ตกแต่งอย่างทันสมัย

 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม Royal Park Shiodome หรือในระดับเดียวกัน

 

วันที่ห้า พ. 22 ม.ค. 63 
โตเกียว – ชิบามาตะ – ยามาโมโตะเท – วัดไทฉะคุเทน – ไทฉะคุเทนซันโดะ – นาริตะ – กรุงเทพฯ

 

เช้า  อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านชม ย่านชิมาบาตะ ที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์มาแต่โบราณไว้ นำท่านชม ยามาโมโตะเท บ้านพักในสวนแบบญี่ปุ่น เดิมทีเป็นบ้านพักของพ่อค้าในอดีต ออกแบบโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่นผสมกับแบบยุโรป

 

 

จากนั้น นำท่านชม วัดไทฉะคุเทน ที่มีชื่อเสียงมาจากการตกแต่งจากไม้แกะสลักอันสวยงาม เป็นผลงานเดียวกับผู้แกะสลักไม้ ณ ศาลเจ้าโทโชกุในนิกโก้  แต่ไม่มีการทาสีเนื่องจากเป็นการตั้งใจที่จะคงสภาพแบบเดิมไว้ และบริเวณหน้าอาคารหลักยังมีต้นสนที่อายุกว่า 500 ปี ที่เปรียบเสมือนมังกรเลื้อยผ่านบริเวณนี้

 

 

แล้วให้ท่านเดินชม ไทฉะคุเทนซันโดะ หรือถนนคนเดินหน้าวัดไทฉะคุเทน  ที่ยังคงสภาพเดิมอยู่ โดยถนนสายนี้มักถูกใช้เป็นฉากในละครญี่ปุ่น โดยในช่วงปีค.ศ. 1969 – 1995 มีละครถึง 48 เรื่องที่ใช้เมืองนี้เป็นฉากหลัง โดยสองข้างทางเป็นร้านค้าที่มีอายุเก่าแก่ โดยขายสินค้า ของที่ระลึก และขนมขบเคี้ยวแบบญี่ปุ่นให้ท่านได้เลือกช้อปและชิมตามอัธยาศัย

 

 

กลางวัน อาหารกลางวัน บริการท่านด้วย เมนู ฮิซึมาบุชิปลาไหล ภายในภัตตาคารท้องถิ่นที่มีความเป็นมาอย่างยาวนาน

 

 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนาริตะ

17.30โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG677 นำท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย

ค่ำ อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

22.30.  22.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ ไม่รวมค่าตั๋วเครื่อง (สายการบินไทย)
เดินทางในช่วง 18 – 22 ม.ค. 63
ผู้ใหญ่ พักคู่ ท่านละ 57,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 57,900 บาท
เด็กอายุ 5-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 55,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 49,500 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 13,900 บาท

หมายเหตุ         

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ 

 

ค่าบริการรวม

 • ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 • บริการจัดส่งกระเป๋าถึงห้องพักทุกคืน
 • ค่าอาหาร ตามรายการ
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น คอยอำนวยความสะดวกภายในต่างประเทศ
 • ทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย ชั้นทัศนาจร เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบินทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • ค่าขนกระเป๋า น้ำหนักไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
 • ค่าตัดบัตรเครดิต 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข :   

 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนด
 2. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้ วันที่คณะจะเดินทาง
 3. การสำรองที่นั่ง : บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการจองท่านละ 40,000 บาท โดยกรุณานำเงินเข้าบัญชีธนาคาร แล้วส่งสำเนาใบนำฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณีชำระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรา ได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

ข้อมูลบัญชีสำหรับทำการสำรองที่นั่ง

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 001-2-80809-9
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 101-8-64952-3
ชื่อบัญชี : นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสุรวงศ์ ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 125-4-08510-0
ชื่อบัญชี :
นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปาโซ่ทาวเวอร์
เลขที่บัญชี 245-2-03349-9
ชื่อบัญชี :
นายภูษณุ โลกาศิริวัตร

4. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

5. การยกเลิก

 • กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณีแจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการทัวร์ 50% ของราคาทัวร์
 • กรณีแจ้งยกเลิกการจองภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

6. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้

7. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้

8. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืน (Refund) ได้

 

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศ การนำสิ่งของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

 

เอกสารประกอบการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
 4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ