Wonderful Kyushu Sakura

28 มีนาคม – 2 เมษายน 2567 (6 วัน 4 คืน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

เที่ยวเกาะใต้คิวชู เกาะแห่งออนเซ็นที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยเมืองแห่งออนเซ็น
พานั่งรถไฟชมวิว “ยูฟูอิน โนะ โมริ” สัมผัสมนต์เสน่ห์ของหมู่บ้านยูฟูอิน หมู่บ้านในหุบเขา สายน้ำ

พักออนเซ็น 2 คืน ผ่อนคลายแช่ออนเซ็นและอบทรายร้อนที่เบปปุ
สัมผัสประสบการณ์การใส่ชุดกิโมโน เดินเที่ยวชมปราสาทเก่าแก่ที่คิตซูกิ
เยือนบ่อนรกแห่งเบปปุ ไม่พลาดกับกิจกรรมเก็บสตอเบอร์รี่
เพลิดเพลินไปกับการเดินชมหมู่บ้านฮอลแลนด์ เฮ้าส์เท็นบอช

DAY 1
พฤ. 28 มี.ค. 67
กรุงเทพฯ – ฟุกุโอกะ
22.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์สายการบินไทย

อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D

เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

DAY 2
ศ. 29 มี.ค. 67
ฟุกุโอกะ – รถไฟขบวนพิเศษยูฟุอิน โนะ โมริ – ยูฟุอิน
ชมซากุระริมแม่น้ำโออิตะ – หมู่บ้านหัตถกรรมยูฟูอิน – โออิตะ

เช้า

01.00 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG648 นำท่านเหินฟ้าสู่ ฟุกุโอกะ

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างแรมบนเครื่องบิน

เช้า อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

08.10 น. ถึงท่าอากาศยาน ฟุกุโอกะ หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟฮากาตะ

10.11  น. จากนั้น นำท่านขึ้น รถไฟขบวนพิเศษยูฟุอิน โนะ โมริ ภายในรถไฟตกแต่งด้วยไม้สีอ่อน เบาะนั่งสีเขียวเข้ม ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย ภายในตู้โดยสารใช้การตกแต่งที่หรูหรา พื้นขบวนเป็นไม้ ที่ยกสูงช่วยให้ผู้โดยสารชมทิวทัศน์ภายนอกได้ดีขึ้น มีกระจกบานขนาดใหญ่ที่เอียง 10 องศาให้ทิวทัศน์ภายนอกแบบเต็มๆ 

ระหว่างทางเมื่อรถไฟแล่นผ่านทิวทัศน์สำคัญรถไฟจะลดความเร็วเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นสถานที่ๆ สำคัญและน่าสนใจของเมือง 

* หมายเหตุ: การรถไฟคิวชูยังไม่ได้กำหนดเวลาและเส้นทางการเดินรถไฟของเดือน มีนาคม ปี ค.ศ. 2023 เวลาและเส้นทางการเดินรถไฟ จึงอาจมีการ เปลี่ยนแปลง

กลางวัน

12.29 น. เดินทางถึง  ยูฟุอิน ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัดโออิตะ ซึ่งถูกกั้นกลางระหว่างเมืองเบปปุและเมืองยูฟุอินด้วยแม่น้ำโออิตะงะวะ และภูเขายูฟุ

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วย เซ็ตอาหารญี่ปุ่นแบบไคเซกิ ที่คัดสรรวัตถุดิบท้องถิ่นตามฤดูกาลมาปรุงอาหารบริการทุกท่าน

*หมายเหตุ  รูปภาพร้านและอาหารเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการนำเสนองานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุดิบของทางร้าน และการทำการจอง

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ริมแม่น้ำโออิตะ แล้วนำท่านเดิน ชมซากุระริมแม่น้ำโออิตะ บริเวณริมแม่น้ำโออิตะ ที่ในช่วงนี้ของทุกปีจะมี ทุ่งดอกนาโนะฮานะ หรือดอกเรปซีดสีเหลืองสดใสเบ่งบานตัดกันกับสีชมพูของซากุระที่เรียงรายขนานไปกับแนวแม่น้ำ

และยังมีฉากหลังเป็นภูเขายุฟุ ตั้งตระหง่านเพิ่มความพิเศษให้กับการมาชมดอกไม้ของเมืองนี้พิเศษยิ่งกว่าที่ไหนๆ ในวันที่อากาศแจ่มใสสามารถมองเห็น เงาสะท้อนของภูเขายุฟุ และดอกซากุระบนผิวแม่น้ำโออิตะ ได้อีกด้วย

*หมายเหตุ : การบานของดอกไม้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของปีนั้นๆ

จากนั้น นำท่านชม หมู่บ้านหัตถกรรมยูฟูอิน  ที่เป็นต้นแบบในการผลิตกระดาษญี่ปุ่นด้วยมือ เครื่องลายครามต่าง ๆ รวมไปถึงเครื่องแก้วต่างๆ อีกด้วย อิสระให้ท่านเดินชม พร้อมทั้งเลือกซื้อของฝากท้องถิ่นกันตามอัธยาศัย

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม แบบบุฟเฟ่ต์

*หมายเหตุ  รูปภาพร้านและอาหารเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการนำเสนองานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุดิบของทางร้าน และการทำการจอง

หลังอาหาร อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็น ซึ่งออนเซ็นที่เบปปุนี้นับได้ว่าเป็นออนเซ็นธรรมชาติขึ้นชื่ออันดับต้นๆ ของญี่ปุ่น

พักค้างแรม ณ โรงแรม Suginoi หรือในระดับเดียวกัน

DAY 3
ส. 30 มี.ค. 67
โออิตะ – ปราสาทคิทซูกิ – ใส่ชุดกิโมโนชุดประจำชาติญี่ปุ่น – จิโกกุเมกุริ – อบทรายร้อน – โออิตะ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทคิทซูกิ สร้างขึ้นในปีค.ศ.1394 รอบไปด้วยทะเล ภายในปราสาทกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ โดยสามารถชมชุดเกราะที่ผู้ครองแคว้นเคยใช้ หรือโถบุนโกะอุเมะที่เป็นของบรรณาการให้แก่โชกุนในสมัยเอโดะได้ 

บนหอคอยของปราสาท จะสามารถมองเห็นเมืองคิทซูกิได้ทั้งเมือง

แล้วให้ท่านสัมผัสประสบการณ์ ใส่ชุดกิโมโนชุดประจำชาติญี่ปุ่น ซึ่งมีวิวัฒนาการความเป็นมาที่ยาวนานคู่กับประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยโบราณ และเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายจนกระทั่งกลายเป็นภาพติดตาเมื่อกล่าวถึงประเทศญี่ปุ่น ก็ต้องนึกถึงภาพคนญี่ปุ่นในชุดกิโมโนที่สวยงาม

แล้วให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในชุดประจำชาติของญี่ปุ่น และเดินในชุดกิโมโน

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านชม จิโกกุเมกุริ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของ “บ่อน้ำนรก” ซึ่งมีสีสันของแต่ละบ่อแตกต่างกันออกไป บางบ่ออาจมีความลึกถึง 120 เมตร และ มีความร้อนถึง 98 องศา อิสระให้ท่านเดินดูบ่อน้ำแต่ละบ่อพร้อมกับถ่ายภาพเพื่อเก็บเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่สถานที่ อบทรายร้อน ในเมืองเบปปุ แล้วอิสระให้ท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่โดยทดลองอบทรายร้อน ซึ่งอุดมด้วยคุณค่าของแร่ธาตุมากมาย และมีความเชื่อว่าการได้อบทรายร้อนจะทำให้ผิวพรรณผ่องใส และสุขภาพแข็งแรงอีกด้วย

แล้วนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม แบบบุฟเฟ่ต์

พักค้างแรม ณ โรงแรม Suginoi  หรือในระดับเดียวกัน

DAY 4
อา. 31 มี.ค. 67
โออิตะ – คุรุเมะ – กิจกรรมเก็บสตอเบอร์รี่ – ซากะ – เฮ้าส์เท็นบอช

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ คุรุเมะ ดินแดนแห่งสตอว์เบอร์รี่ของคิวชู ซึ่งมีสวนสตรอว์เบอร์รี่หวานอร่อย จากนั้น นำท่านสัมผัสประสบการณ์ กิจกรรมเก็บสตอเบอร์รี่ ให้ท่านได้เก็บสตอเบอร์รี่สดๆจากต้นพร้อมทั้งยังสามารถรับประทานสตอเบอร์รี่หวานฉ่ำได้แบบไม่อั้นอีกด้วย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ซากะ จังหวัดที่มีเทือกเขาและป่าจำนวนมาก ในขณะเดียวกันก็มีที่ราบที่เกิดจากลาวาและหินภูเขาไฟ มีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเซรามิก โดยช่างปั้นดินเผาที่มีฝีมือดีจะได้รับฉายาสืบทอดต่อกันมาว่า คาคิเอมง 

และซากะยังเป็นที่รู้จักในหมู่คนไทยจากการเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และละครไทยหลายเรื่อง

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เฮ้าส์เท็นบอช หมู่บ้านฮอลแลนด์แห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่น ที่รวบรวมสถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้าง คูน้ำ หอนาฬิกา กังหันลม และศิลปกรรมขนานแท้ของฮอลแลนด์ไว้ด้วยกัน 

อิสระให้ท่านเดินเล่นภายในเฮ้าส์เท็นบอช ซึ่งจัดแบ่งออกเป็นสัดส่วนอย่างลงตัว ประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑ์กระเบื้องเคลือบ ซึ่งภายในประกอบด้วยถ้วยชาม เครื่องลายครามที่ถูกประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาจากช่างผู้ชำนาญด้วยความประณีต อีกทั้งด้านในยังประกอบไปด้วยโรงภาพยนตร์ 3 มิติ ที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าท่านได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยตัวของท่านเอง

ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมี ทุ่งดอกทิวลิป และดอกไม้นานาพันธุ์ที่สวยสดงดงามอีกด้วย 

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านสามารถทานร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย โดยทางบริษัทฯ   ได้จัดเตรียม ค่าอาหารค่ำไว้ให้ท่านละ 2,500 เยน

หลังอาหาร ท่านสามารถเดินชมรอบๆ เฮ้าส์เท็นบอช ในยามค่ำคืนตระการตากับทุ่งดวงไฟนับล้านๆ ดวงจะถูกประดับตกแต่งทั่วสวนสนุก

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม Amsterdam Huis Ten Bosch หรือในระดับเดียวกัน

DAY 5
จ. 1 เม.ย. 67
เฮ้าส์เท็นบอช – ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – สวนสาธารณะมาอิซูรุ – ย่านเทนจิน

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ฟุกุโอกะ แล้วนำท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 905 เพื่ออุทิศแด่ มิชิสะเนะซึงะวะระ ศิลปิน ด้านวรรณคดีจีนและการศึกษา ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญา

ปัจจุบันศาลเจ้าแห่งนี้ ได้เก็บรวบรวมงานศิลปะชิ้นเยี่ยมไว้มากมาย อีกทั้งนักเรียน นักศึกษา นิยมมาบนบานที่ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อขอให้สอบผ่านกันเป็นจำนวนมาก

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วย เซตเมนูขาปูหม้อไฟชื่อดังของเมืองฟุกุโอกะ

*หมายเหตุ  รูปภาพร้านและอาหารเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการนำเสนองานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุดิบของทางร้าน และการทำการจอง

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะมาอิซูรุ อยู่บริเวณเดียวกับซากปราสาทฟุคุโอกะ 

นำท่านชมวิวจากด้านบนเพื่อชมทะเลซากุระสีชมพูที่บานสะพรั่งเต็มพื้นที่ มีต้นซากุระประมาณ 1,000 ต้นกว่า 20 สายพันธุ์

*หมายเหตุ : การบานของดอกไม้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของปีนั้นๆ

แล้ว นำท่านสู่ ย่านเท็นจิน ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของฟุกุโอกะ มีศูนย์การค้า ร้านรวงมากมายทั้งบนดินและใต้ดิน รวมทั้งห้างสรรพสินค้าชื่อดัง

อาทิเช่น อิเซตัน มิตสึโคชิ เป็นต้น อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งส่งท้าย ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วย เทปันยากิ ให้ได้ท่านลิ้มลองความนุ่ม หอมหวานของ เนื้อมิยาซากิ ในบรรยากาศของร้านที่สวยงามแห่งนี้ 

เนื้อวัวจากเมืองมิยาซากิ ถือว่าเป็นเนื้อวัวคุณภาพชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น เพราะมี รสชาติอร่อย เนื้อนุ่มสุดยอด ละลายในปาก มีไขมันแทรกเหมือนลายหินอ่อนสวยงาม เป็นเนื้อที่หาทานยากในญี่ปุ่น

พักค้างแรม ณ โรงแรม Monterey Fukuoka หรือในระดับเดียวกัน

DAY 6
อ. 2 เม.ย. 67
ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ
เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ

11.35 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

14.55 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

Wonderful Kyushu Sakura

28 มี.ค. – 2 เม.ย. 2567
(6 วัน 4 คืน)
จำนวนผู้เดินทาง
10 ท่านขึ้นไป
ราคาค่าบริการทัวร์ ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ
92,900 บาท
เด็กอายุ 2 – 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ท่านละ
59,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
30,900 บาท
– ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

– ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา หากจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่าที่กำหนดไว้จากตารางข้างต้น

– กรณีผู้เดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน ซึ่งผู้เดินทางจะต้องไม่น้อยกว่า 10 ท่าน ยกเลิกการเดินทาง

ค่าบริการรวม
– ค่ารถรับส่งตามรายการ

– ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน

– ค่าอาหารตามรายการ

ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ (รวมเจ็บป่วย) วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

– หัวหน้าทัวร์ และ/หรือ มัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

– ทิปหัวหน้าทัวร์ และ/หรือ มัคคุเทศก์ และ คนขับรถ

– การบริการจัดเตรียมน้ำดื่ม ท่านละ 1 ขวดต่อวัน

พิเศษ! ของพรีเมี่ยม บริการ ณ วันเดินทาง เช่น กระเป๋า Travel Kit, ปกพาสปอร์ทหนังเเท้, คู่มือการเดินทาง, เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ, หน้ากากอนามัย

ค่าบริการไม่รวม
– ค่าตั๋วเครื่องระหว่างประเทศ (บินไป-กลับ)

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)

– หัก ณ ที่จ่าย3% 

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง (PDF)