Baikal-Blue Eye of Siberia
01 – 07 มีนาคม 2567 (7 วัน 6 คืน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
DAY 1
ศ. 1 มี.ค. 67
กรุงเทพฯ – อีร์คุตสค์
09.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 

เคาน์เตอร์ สายการบินไซบีเรีย แอร์ไลน์ เคาน์เตอร์เช็คอินแถว U ประตูที่ 10

เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

11.25 น. โดยสายการบิน ไซบีเรีย แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ S7 762 นำท่านสู่ อีร์คุตสค์ ประเทศรัสเซีย

19.10 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอีร์คุตสค์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม Courtyard by Marriott Irkutsk City Center หรือในระดับเดียวกัน
DAY 2
ส. 2 มี.ค. 67
อีร์คุตสค์ – พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมและชาติพันธุ์ – หมู่บ้านลิสต์เวียนกา – ทอล์ทซี – พิพิธภัณฑ์ไบคาล – เนินเขาเชียร์สกี – อีร์คุตสค์

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมและชาติพันธุ์ทอล์ทซี เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ที่รวบรวมอาคารไม้สลักเสลาลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากที่ต่างๆในเขตไซบีเรียกว่า  40 หลัง รวมถึงสิ่งประดิษฐ์ท้องถิ่น  ข้าวของ เครื่องใช้ใน ค.ศ. 17-19 กว่า 8,000 ชิ้น

โดยคุณจะได้บรรยากาศเหมือนเดินอยู่ในหมู่บ้านโบราณ มีถนนทอดยาว รายล้อมไปด้วยบ้านไม้หลังเล็กๆ โรงเรียน โบสถ์ไม้ กังหันน้ำ ภายในบ้านจัดแสดงชีวิตความเป็นอยู่ ของชนชาวอีร์คุตสค์ที่เข้ามาบุกเบิกไซบีเรียในบริเวณนี้ในยุคเริ่มแรก

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านลิสต์เวียนกา เป็นหมู่บ้านชนบทที่คงกลิ่นอายและความเก่าแก่ในแบบรัสเซีย

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ไบคาล ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างเพื่อศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศทั้งหมดของทะเลสาบไบคาล ซึ่งมีจัดการแสดงซากสัตว์และพืชพันธุ์ต่างๆ อาทิ แมวน้ำไบคาล เป็นแมวน้ำที่ปรับสภาพให้เข้ากับน้ำจืดของทะเลสาบไบคาล และปลาโอมูล เป็นปลาประจำถิ่นที่มีในทะเลสาบไบคาลเท่านั้น

แล้วนำท่านชม จุดชมหินเชียร์สกี เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์รอบทิศของทะเลสาบไบคาลที่สวยที่สุด 

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Anastasia หรือในระดับเดียวกัน

DAY 3
อา. 3 มี.ค. 67
อีร์คุตสค์ – นั่งเรือสะเทินน้ำสะเทินบก – เกาะโอลคอน

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นําท่านออกเดินทางไปยัง เกาะโอลคอน ซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนทะเลสาบไบคาล โดย นั่งเรือสะเทินน้ำสะเทินบก (Hovercraft Khivus) ซึ่งเป็นเรือสะเทินน้ำ สะเทินบกที่สามารถวิ่งได้ ทั้งบนผิวน้ำ หิมะ และพื้นน้ำแข็งที่จะพาท่านเดินทางผ่าน พื้นผิวของทะเลสาบไบคาล 

ตลอดการเดินทางท่านจะได้ชมวิว และเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปความงามตามธรรมชาติ

กลางวัน

อาหารกลางวัน แบบปิกนิก

หลังอาหาร นำท่านเดินทางต่อสู่ เกาะโอลคอน (Olkhon Island) เกาะที่ล้อมรอบด้วยทะเลสาบไบคาล ทะเลสาบสีฟ้าคราม เป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลก

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Baikal View หรือในระดับเดียวกัน

DAY 4
จ. 4 มี.ค. 67
เกาะโอลคอน – นั่งรถ 4WD ทัวร์เกาะโอลคอนแบบเต็มวัน ณ แหลมชามาน

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่าน นั่งรถ 4WD นำท่าน ทัวร์เกาะโอลคอน แหลมชามาน แบบเต็มวัน ท่านจะได้เยือนธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาคนี้ ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบน้ำแข็งที่ใสจนมองเห็นเป็นพื้นในที่มีฉากหลังเป็นเนินหิน

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (แบบท้องถิ่น)

หลังอาหาร อิสระให้ท่านสนุกสนานกับการทัวร์แหลมชามาน และนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Baikal View หรือในระดับเดียวกัน

DAY 5
อ. 5 มี.ค. 67
เกาะโอลคอน-นั่งรถ 4WD ทัวร์แหลมโคบอย แบบเต็มวัน

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่าน นั่งรถ 4WD ทัวร์แหลมโคบอย เป็นแหลมที่โอบล้อมไปด้วยหิมะขาวโพลนซึ่งน้ำในทะเลสาบจะลึกและมีสีเข้มกว่า พาท่านท่องไปตามเมืองต่างๆ อูสต์-บาร์กูซิน เยือน คาบสมุทรสเวี้ยทโตย โน้ซ 

จุดนี้ถือได้ว่ามี แผ่นน้ำแข็งสีฟ้าใสสะอาดและงดงามที่สุดแห่งหนึ่ง และมีความงดงามสมบูรณ์ยิ่งกว่าจุดนักท่องเที่ยวชุกชุมอย่างเกาะโอลคอน หากสภาพอากาศเอื้ออำนวยและหิมะไม่ทับถมกันสูงจนเกินไป 

นำท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติชาไบคาลสกี้ อุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ด้านตะวันตกของทะเลสาบไบคาล เป็นแหล่งรวมความสวยงามทางธรรมชาติ ทั้งทะเลสาบ, บ่อน้ำร้อน, เทือกเขา, ป่าไม้ เป็นต้น ถ้ำน้ำแข็งที่ใหญ่ บริสุทธิ์ ชมความงามโดยตลอดวัน 

พาท่านลัดเลาะเลียบไปตามเวิ้งของ อ่าวชิวึร์คุยสกี้ ที่กินอาณาบริเวณกว่าครึ่งหนึ่งของคาบสมุทรและไม่พลาดที่จะชมวิวจากจุดชมวิวเหนือของอุทยานที่ท่านสามารถมองเห็นทะเลสาบได้จากมุมสูงกว้างสุดลูกหูลูกตา

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ที่แคมป์)

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Baikal View หรือในระดับเดียวกัน

DAY 6
พ. 6 มี.ค. 67
เกาะโอลคอน – อีร์คุตสค์ – โบสถ์คาซาน – มหาวิหารแห่งพระประกาศแอนนันซิเอชั่น – อนุสาวรีย์จักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อีร์คุตสค์ ปารีสแห่งไซบีเรีย เมืองที่สําคัญที่สุดในเขตไซบีเรียใต้ตั้งอยู่ทางตะวันตกของทะเลสาบไบคาล

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์คาซาน เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่มีคุณค่าทางจิตใจต่อคนอีร์คุตสค์มาก เนื่องจากโบสถ์แห่งนี้เกิดขึ้นจากการบริจาคของคนท้องถิ่นที่ประกอบทั้งชาวบ้าน กบฎการเมือง โจรผู้กลับใจที่ถูก เนรเทศมายังอีรคุตสค์ 

นอกจากนี้ตัวโบสถ์ยังมีความงดงามที่เกิด จากรูปแบบการก่อสร้างที่สวยงามมากในแบบไบเซนไทน์ ภายใน ประดับบัลลังค์ด้วยหินอ่อนสีแดงและมีเสาหินหลักของโบสถ์ที่ทําจากหยก การเพ้นท์ลายใต้หลังคาโบสถ์ต้องใช้ช่างผู้ชํานาญที่ส่งไปศึกษาถึงอิตาลีเลยทีเดียว         

นำท่านแวะถ่ายรูป มหาวิหารแห่งพระประกาศแอนนันซิเอชั่น มหาวิหารซึ่งอยู่ใจกลางเมืองอีร์คุตสค์ เดินชมด้านข้างมหาวิหาร ซึ่งอดีตเป็นที่ทำการของพรรคคอมมิวนิสต์ 

ชม อนุสาวรีย์จักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ผู้ที่มี พระราชดำริให้สร้างทางรถไฟสายทรานส์-ไซบีเรีย ด้วยระยะทาง 9,289 กม. จากกรุงมอสโคสู่เมืองวลาดิวอสต็อค

จากนั้นช้อปปิ้งที่ ย่าน 130 quarter ย่านนี้ นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้สำหรับผู้มาเยือนเมืองนี้ บริเวณนี้เป็นแหล่งรวมของร้านอาหาร บาร์ ร้านจำหน่ายของที่ระลึกที่ทันสมัย

โดยสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดนี้สร้างด้วยไม้ และตกแต่งอย่างสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะของแคว้นไซบีเรีย ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการสร้างบ้านด้วยไม้ย่านนี้จึงกลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งช้อป และชิมเลยทีเดียว

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Courtyard by Marriott Irkutsk City Center หรือในระดับเดียวกัน

DAY 7
พฤ. 7 มี.ค. 67
อีร์คุตสค์ – กรุงเทพฯ
เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

07.00 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอีร์คุตสค์

10.10 น. โดยสายการบิน ไซบีเรีย แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ S7761 นำท่านสู่ อีร์คุตสค์ ประเทศรัสเซีย

15.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

Baikal-Blue Eye of Siberia 7 วัน 6 คืน

01 – 07 มีนาคม 2567

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

จำนวนผู้เดินทาง
10 ท่านขึ้นไป
ราคาค่าบริการทัวร์ ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ
89,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
19,900 บาท
– ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

– ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา หากจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่าที่กำหนดไว้จากตารางข้างต้น (กรณีผู้เดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน)

ค่าบริการรวม
– ค่ารถรับส่งตามรายการ

– ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน

– ค่าอาหารตามรายการ

– หัวหน้าทัวร์ และ/หรือ มัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

– ทิปหัวหน้าทัวร์ และ/หรือ มัคคุเทศก์ และ คนขับรถ

– การบริการจัดเตรียมน้ำดื่ม ท่านละ 1 ขวดต่อวัน

พิเศษ! ของพรีเมี่ยม บริการ ณ วันเดินทาง เช่น กระเป๋า Travel Kit, ปกพาสปอร์ทหนังเเท้, คู่มือการเดินทาง, เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ, หน้ากากอนามัย

ค่าบริการไม่รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกลค่าเครื่องดื่ม

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

– หัก ณ ที่จ่าย3%

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง (PDF)