1
อ. 26 ธ.ค. 66
กรุงเทพฯ – ฟุกุโอกะ
22.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์สายการบินไทย

อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D

เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก
2
พ. 27 ธ.ค. 66
ฟุกุโอกะ – ยูฟุอิน – หมู่บ้านหัตถกรรม – สวนสัตว์ซาฟารี – จิโกกุเมกุริ – เบปปุ

เช้า

01.00 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG648 นำท่านเหินฟ้าสู่ ฟุกุโอกะ

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างแรมบนเครื่องบิน

เช้า อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

08.10 น. ถึงท่าอากาศยาน ฟุกุโอกะ 

หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ยูฟุอิน ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัดโออิตะ ซึ่งถูกกั้นกลางระหว่างเมืองเบปปุและเมืองยูฟุอินด้วยแม่น้ำโออิตะงะวะ และภูเขายูฟุ 

แล้วนำท่านชม หมู่บ้านหัตถกรรม  ที่เป็นต้นแบบในการผลิตกระดาษญี่ปุ่นด้วยมือ เครื่องลายครามต่าง ๆ รวมไปถึงเครื่องแก้วต่างๆ อีกด้วย 

อิสระให้ท่านเดินชม พร้อมทั้งเลือกซื้อของฝากท้องถิ่นกันตามอัธยาศัย

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วย เซ็ตอาหารญี่ปุ่นแบบไคเซกิ ที่คัดสรรวัตถุดิบท้องถิ่นตามฤดูกาลมาปรุงอาหารบริการทุกท่าน

*หมายเหตุ : รูปภาพร้านและอาหารเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการนำเสนองานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุดิบของทางร้าน

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์ซาฟารี มีพื้นที่กว่า 700 ไร่ เป็นสวนสัตว์ที่จำลองการใช้ชีวิตของสัตว์ป่าซาฟารีในทวีปแอฟริกามาให้ได้สัมผัสกับสภาพการใช้ชีวิตของสัตว์อย่างใกล้ชิด ทั้งโซน Safari Zone และ Fureai Zone

* พิเศษ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ นั่ง รถจังเกิลบัส ที่จะพาไปให้อาหารสัตว์ป่า เช่น สิงโต หรือยีราฟด้วยมือแบบใกล้ชิด

จากนั้น นำท่านชม จิโกกุเมกุริ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของ “บ่อน้ำนรก” ซึ่งมีสีสันของแต่ละบ่อแตกต่างกันออกไป บางบ่ออาจมีความลึกถึง 120 เมตร และมีความร้อนถึง 98 องศา

อิสระให้ท่านเดินดูบ่อน้ำแต่ละบ่อพร้อมกับถ่ายภาพเพื่อเก็บเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

แล้วนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม แบบบุฟเฟ่ต์

*หมายเหตุ : รูปภาพร้านและอาหารเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการนำเสนองานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุดิบของทางร้าน

หลังอาหาร อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็น ซึ่งออนเซ็นที่เบปปุนี้นับได้ว่าเป็นออนเซ็นธรรมชาติขึ้นชื่ออันดับต้นๆ ของญี่ปุ่น

พักค้างแรม ณ โรงแรม Suginoi  หรือในระดับเดียวกัน

3
พฤ. 28 ธ.ค. 66
เบปปุ – ทาคาชิโฮะ – ช่องเขาทาคาชิโฮะ – คุมาโมโต้ – ปราสาทคุมาโมโต้ – ซากุระโนะบาบะ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ทาคาชิโฮะ แล้วนำท่านชม ช่องเขาทาคาชิโฮะ เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของจังหวัดมิยาซากิ อยู่ไม่ไกลกับภูเขาไฟอะโซะ ซึ่งเกิดจากรอยแตกของภูเขาที่มีแม่น้ำโกคาเซะตัดผ่าน

ทั้งสองข้างจะเป็นหินสูงชันเหมือนหน้าผาที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟจนมี รูปร่างคดเคี้ยวเหมือนมังกร ซึ่งจะมีน้ำตกมินาอิโนทาคิ ที่สูงถึง 17 เมตรอยู่ในช่องเขานี้ ให้วิวที่สวยงามที่ตัดกับน้ำตกที่ไหลเอื่อยๆ ลงมาที่ธารน้ำสีน้ำเงินอมเขียว กับความเขียวขจีของแมกไม้และหินสีเทา

* พิเศษ ให้ท่านได้ ทดลองพายเรือด้วยตัวเอง เที่ยวชมความงามของธรรมชาติ ผ่านเส้นทางช่องเขาทาคาชิโฮะ

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วยเมนูเซตยากินิกุ หรือปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น ที่จัดเสิร์ฟ เนื้อวัวทาคาชิโฮะ ซึ่งเคยได้รับรางวัลเนื้อวัวอันดับหนึ่งในงานแข่งขัน Wagyu Olympic ในปี ค.ศ. 2017 โดยวัวจากทาคาชิโฮะถูกเลี้ยงด้วยอาหารที่ควบคุมพิเศษและน้ำแร่จากภูเขาโซโบะ ในบริเวณมีวัวเลี้ยงกว่า 500,000 ตัว แต่จะถูกคัดเลือกเหลือ 600 ตัวที่ได้ชื่อเป็นวัวมิยาซากิ และเหลือ 200 ตัวที่ได้ชื่อเป็นวัวทาคาชิโฮะ

*หมายเหตุ : รูปภาพร้านและอาหารเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการนำเสนองานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุดิบของทางร้าน

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ คุมาโมโตะ เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของเกาะคิวชู เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และเป็นรู้จักกันในนามของเมืองแห่งป่าไม้ เนื่องจากอุดมไปด้วยธรรมชาตินานาชนิด

แล้วนำท่านชม ปราสาทคุมาโมโตะ ปราสาทใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในสามปราสาทที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของญี่ปุ่นร่วมกับปราสาทฮิเมจิและปราสาทมัทสึโมโต้ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1601 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1607 

ออกแบบโดยซามูไรคาโต้ คิโยมาสะ สถาปนิกที่มีความรู้ทางการทหาร จึงมีลักษณะที่ป้องกันจากการโจมตีของศัตรูได้อย่างดีเยี่ยม ตัวปราสาทนั้นได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 2016 แต่ได้รับการซ่อมแซมโดยวิธีดั้งเดิม โดยส่วนตัวปราสาทนั้นซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2019 และซ่อมแซมกำแพงปราสาทเสร็จเมื่อ ค.ศ. 2021 ที่ผ่านมา

แล้วนำท่าน ช้อปปิ้งย่านเมืองเก่าที่ ซากุระโนะบาบะ โจไซเอน อยู่บริเวณเชิงเขาของตัวปราสาทคุมาโมโตะ ศูนย์ช้อปปิ้งที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองที่ไม่เหมือนใคร ตกแต่งสไตล์ย้อนยุคเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศเมืองโบราณ จุดเด่นของที่นี่จะเป็นสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ข้าวของเครื่องใช้ ของฝากต่างๆ

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

พักค้างแรม ณ โรงแรม The NEW Kumamoto หรือในระดับเดียวกัน

4
ศ. 29 ธ.ค. 66
คุมาโมโต้ – กิจกรรมเก็บสตอเบอร์รี่ – ซากะ – ศาลเจ้ายูอุโทคุ อินาริ – เฮ้าส์เท็นบอช

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านสัมผัสประสบการณ์ กิจกรรมเก็บสตอเบอร์รี่ ให้ท่านได้เก็บสตอเบอร์รี่สดๆจากต้นพร้อมทั้งยัง สามารถรับประทานสตอเบอร์รี่หวานฉ่ำได้แบบไม่อั้น ภายในเวลาที่กำหนดอีกด้วย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ซากะ จังหวัดที่มีเทือกเขาและป่าจำนวนมาก ในขณะเดียวกันก็มีที่ราบที่เกิดจากลาวาและหินภูเขาไฟ มีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเซรามิก  โดยช่างปั้นดินเผาที่มีฝีมือดีจะได้รับฉายาสืบทอดต่อกันมาว่า คาคิเอมง และซากะยังเป็นที่รู้จักในหมู่คนไทยจากการเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และละครไทยหลายเรื่อง

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ายูอุโทคุ อินาริ สร้างขึ้นในปี ค.ศ 1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโต ประจำตระกูลนาเบะชิมะ ผู้ปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ ศาลเจ้าที่ผู้มาเยือนจะต้องตกตะลึงกับสถาปัตยกรรม ซึ่งได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในสามศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น 

แต่ยังคงไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนักเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกล ศาลเจ้านี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่ ทางเข้าจะต้องลอดผ่านประตูโทริอิสีแดงขนาดใหญ่ และถนนช้อปปิ้งที่ เต็มไปด้วยร้านขายของฝากมากมาย

หนึ่งในไฮไลท์ของศาลเจ้าคงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากห้องโถงใหญ่ ที่ดูอลังการ สร้างอยู่บนระเบียงที่ยกสูงเหนือพื้นดินเบื้องล่าง รูปแบบสถาปัตยกรรมดูคล้ายวัดคิโยมิสึของเกียวโต แต่ทาด้วยสีแดงสดใส ทางขวาของห้องโถงหลักเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางเดินซึ่งมีประตูโทริอิสีแดงเรียงรายไปยังศาลเจ้าด้านบน ซึ่งใช้เวลาเดินขึ้นประมาณ 15 นาที 

ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประทับของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชาชนต่างนิยมไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว ความสำเร็จด้านธุรกิจ และความปลอดภัย  

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เฮ้าส์เท็นบอช หมู่บ้านฮอลแลนด์แห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่น ที่รวบรวมสถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้าง คูน้ำ หอนาฬิกา กังหันลม และศิลปกรรมขนานแท้ของฮอลแลนด์ไว้ด้วยกัน 

อิสระให้ท่านเดินเล่นภายในเฮ้าส์เท็นบอช ซึ่งจัดแบ่งออกเป็นสัดส่วนอย่างลงตัว ประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑ์กระเบื้องเคลือบซึ่งภายในประกอบด้วยถ้วยชาม เครื่องลายครามที่ถูกประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาจากช่างผู้ชำนาญด้วยความประณีต และยังประกอบไปด้วย โรงภาพยนตร์ 3 มิติ ที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าท่านได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยตัวของท่านเอง

อีกทั้งภายในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมี ทุ่งดอกทิวลิป และดอกไม้นานาพันธุ์ที่สวยสดงดงามอีกด้วย 

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านสามารถทานร้านที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย โดยทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียม ค่าอาหารค่ำไว้ให้ท่านละ 2,500 เยน

หลังอาหาร ท่านสามารถเดินชมรอบๆ เฮ้าส์เท็นบอช ในยามค่ำคืนตระการตากับทุ่งดวงไฟนับล้านๆ ดวงจะถูกประดับตกแต่งทั่วสวนสนุก เพื่อเฉลิมฉลองค่ำคืนแห่งการนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม Okura JR Huis Ten Bosch หรือในระดับเดียวกัน

5
ส. 30 ธ.ค. 66
เฮ้าส์เท็นบอช – ยานากาว่า – เรือล่องแม่น้ำยานากาว่า – ฟุกุโอกะ – คาแนลซิตี้ – ย่านเทนจิน

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ยานากาว่า เพื่อสัมผัสบรรยากาศการล่องเรือแม่น้ำยานากาว่า ไปตามสองฝั่งคลองอันมีลักษณะคดเคี้ยว ผ่านตัวเมือง ชมบรรยากาศบ้านเรือนริมน้ำของญี่ปุ่น

เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศ และทัศนียภาพอันงดงามริมสองฝั่งคลอง เปรียบเสมือนการล่องเรือกอนโดล่าในบรรยากาศแบบญี่ปุ่น

จากนั้น ท่านเดินทางสู่ ฟุกุโอกะ

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ร้านเนื้อย่างคุณภาพเยี่ยม ที่คัดสรรภาพวัตถุดิบคุณภาพพรีเมี่ยม ทั้งผักและเนื้อจากในประเทศญี่ปุ่น

*หมายเหตุ : รูปภาพร้านและอาหารเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการนำเสนองานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุดิบของทางร้าน

 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ คาแนลซิตี้ ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ ที่มีทุกอย่างเกี่ยวกับความบันเทิงรวบรวมไว้หมด ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์ดัง ร้านอาหาร ราเมงสเตเดี้ยม โรงภาพยนตร์ โรงแรมหรู และเวทีแสดงโอเปร่าริมน้ำสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ย่านเท็นจิน ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของฟุกุโอกะ มีศูนย์การค้าร้านรวงมากมายทั้งบนดินและใต้ดิน รวมทั้งห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อาทิเช่น อิเซตัน
มิตสึโคชิ เป็นต้น

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งส่งท้าย ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกตามอัธยาศัย  

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Monterey Fukuoka หรือในระดับเดียวกัน

6
อา. 31 ธ.ค. 66
ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ
เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ

11.40 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

15.40 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

The Charming of Kyushu & Gourmet Surprise!

26 – 31 ธ.ค. 2566 (6 วัน 4 คืน)
จำนวนผู้เดินทาง ผู้ใหญ่ ขั้นต่ำ
10 ท่านขึ้นไป
พักห้องเดี่ยว (ห้องคู่) เพิ่มท่านละ
99,900 บาท
เด็กอายุ 2 – 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ท่านละ
48,000 บาท
พักห้องเดี่ยว (ห้องคู่) เพิ่มท่านละ
17,000 บาท
– ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

– ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา หากจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่าที่กำหนดไว้จากตารางข้างต้น

– กรณีผู้เดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน ซึ่งผู้เดินทางจะต้องไม่น้อยกว่า 10 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 16,000 บาทต่อท่าน
ค่าบริการรวม
– ค่ารถรับส่งตามรายการ

– ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน

– ค่าอาหารตามรายการ

ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ (รวมเจ็บป่วย) วงเงินท่านละ 1,500,000 บาท

– หัวหน้าทัวร์ และ/หรือ มัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

– ทิปหัวหน้าทัวร์ และ/หรือ มัคคุเทศก์ และ คนขับรถ

– การบริการจัดเตรียมน้ำดื่ม ท่านละ 1 ขวดต่อวัน

พิเศษ! ของพรีเมี่ยม บริการ ณ วันเดินทาง เช่น กระเป๋า Travel Kit, ปกพาสปอร์ทหนังเเท้, คู่มือการเดินทาง, เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ, หน้ากากอนามัย
ค่าบริการไม่รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7%

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง (PDF)