Charming New Zealand South Island Adventure
เดินทาง 5-11 ธันวาคม 2567
ประเทศ: นิวซีแลนด์, ออสเตรเลีย
สายการบินแควนตัส (QF)(ไม่รวมตั๋ว)

Mount Cook

อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุก

ยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุม ตลอดปีเป็นฉากหลัง เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความงดงามดุจดั่งภาพวาด

Tekapo

ทะเลสาบเทคาโป

ทะเลสาบสีเขียวอมฟ้าหรือสีเทอร์ควอยซ์ ซึ่งเกิดจากหิมะบนเทือกเขาเม้าท์คุกละลายลงสู่ทะเลสาบ ชมดอกลูพิน ดอกไม้มีสวยรูปทรงตั้งมีดอกเป็นลำยาวหลากสีสัน

Aoraki

กิจกรรมดูดาว

เดินทางสู่กาแล็กซี ผ่านเข้าสู่เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในพื้นที่ 4,367 ตร.กม.

ภูเขาเพลสเซ่น

Goriska Brda

ขึ้น ไครสต์เชิร์ช กอนโดล่า กระเช้าที่จะพาทุกท่านขึ้นสู่จุดชมวิวสูงสุดเพื่อให้ท่านได้ชมวิวไครสต์เชิร์ชแบบพาโนรามา
DAY 1
พฤ. 5 ธ.ค. 67
กรุงเทพฯ – ซิดนีย์
15.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูที่ 7 แถว N เคาน์เตอร์สายการบินแควนตัส 

เจ้าหน้าที่ บริษัทเวิลด์ เซอร์ไพร์ส รอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก

18.00 น. โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF296 นำท่านเหินฟ้าสู่ ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 

ค่ำ อาหารค่ำบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชม.)

พักค้างแรมบนเครื่องบิน

DAY 2
ศ. 6 ธ.ค. 67
ซิดนีย์ – ควีนส์ทาวน์ – บ๊อบส์พีค – กระเช้าสกายไลน์ กอนโดล่า

เช้า

เช้า อาหารเช้า บริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

07.30 น. ถึงท่าอากาศยานซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย แวะพักรอเปลี่ยนเครื่อง 

09.30 น. โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF121 นำท่านเหินฟ้าสู่ ควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์

กลางวัน

กลางวัน อาหารกลางวัน บริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)

14.30 น. ถึงท่าอากาศยาน ควีนส์ทาวน์ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ยอดเขา บ๊อบส์พีค โดย กระเช้าสกายไลน์ กอนโดล่า เพื่อชมทัศนียภาพที่งดงามของเมืองควีนส์ทาวน์และทะเลสาบวาคาทีปู

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนบ๊อบส์พีค บริการท่านด้วย เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ

หลังอาหาร นำท่านเดินกลับสู่โรงแรมที่พัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม The Rees (Lake View Hotel Room) ระดับ 5 ดาว หรือในระดับเดียวกัน

DAY 3
ส. 7 ธ.ค. 67
ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวาคาทีปู – ล่องเรือกลไฟโบราณ TSS Earnslaw – วอลเตอร์ พีค ฟาร์ม
ควีนส์ทาวน์ – นั่งเรือเจ็ทโบ๊ต – ช้อปปิ้งในตัวเมืองควีนส์ทาวน์

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินชมทัศนียภาพของทะเลสาบวาคาทีปู แล้วนำท่าน ่องเรือกลไฟโบราณ หรือเรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw ชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลสาบวาคาทีปู และนำท่านล่องเรือสู่ วอลเตอร์พีคฟาร์ม เพื่อเที่ยวชมภายในฟาร์ม ชมการแสดงสุนัขต้อนแกะ ชมการตัดขนแกะ และให้อาหารแกะที่น่ารัก

แล้วให้ท่านได้ช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์จากแกะในรูปแบบต่างๆ ตามอัธยาศัย

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในฟาร์ม

บริการท่านด้วยเมนูบาร์บีคิวนานาชนิด อาทิ บาร์บีคิวไก่แคนเทอร์เบอร์รี่ บาร์บิคิวหมูโอทาโก บาร์บีคิวแกะแห่งหุบเขาคาโดรน่า เสิร์ฟพร้อมสลัดและของหวานนานาชนิด

หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่ ควีนส์ทาวน์ แล้วนำท่านตื่นเต้นไปกับการนั่งเรือ เจ็ทโบ๊ต เรือล่องเเก่งความเร็วสูง ที่ได้รับการออกเเบบเป็นพิเศษ ลำตัวทำด้วยอลูมิเนียมอย่างหนา เเล่นด้วยความเร็วสูงที่โดดเด่น และ ตื่นเต้นเร้าใจไปกับการหมุนแบบ 360 องศา

จากนั้น อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในโรงแรมที่พัก หรืออิสระให้ท่านช้อปปิ้งภายในตัวเมืองควีนส์ทาวน์ จนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินกลับสู่โรงแรมที่พัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม The Rees (Lake View Hotel Room) ระดับ 5 ดาว หรือในระดับเดียวกัน

DAY 4
อา. 8 ธ.ค. 67
ควีนส์ทาวน์ – สะพานแขวนคาวารัวกอร์จ – กิ๊ปสตัน วัลเลย์ ไวน์เนอร์รี่ –ฟาร์มลาเวนเดอร์วานาก้า
อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุก – กิจกรรมดูดาว

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านสู่ สะพานแขวนคาวารัวกอร์จ เชิญท่านแวะถ่ายรูปที่สะพานประวัติศาสตร์ สถานที่แห่งนี้ใช้เป็นที่เล่นกีฬาท้าทายความหวาดเสียว “Bungy Jump” ซึ่งมีต้นกำเนิดที่ประเทศนิวซีแลนด์

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ กิ๊ปสตัน วัลเลย์ ไวน์เนอรี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที)

นำท่านเที่ยวชมภายในไร่องุ่น กิ๊ปสตัน วัลเลย์ ไวน์เนอรี่ ที่ผลิตองุ่นชั้นเยี่ยม ที่ได้รับการประคบประหงมเป็นอย่างดี เพื่อที่จะนำมาผลิตเป็นไวน์ชั้นเลิศเชิญอันเลื่องชื่อ พร้อมชิมไวน์ตัวอย่าง แล้วอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อไวน์ชนิดต่างๆ ตามอัธยาศัย

 

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ กิ๊ปสตัน วัลเลย์ ไวน์เนอรี่ บริการท่านด้วยเมนูเวสเทิร์น

*หมายเหตุ : รูปภาพร้านและอาหารเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการนำเสนองานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุดิบของทางร้าน

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มลาเวนเดอร์วานาก้า สัมผัสบรรยากาศภายในฟาร์มที่แวดล้อมเป็นธรรมชาติและมีฉากเป็นภูเขาโอบล้อม ให้ท่านชมทุ่งลาเวนเดอร์ และดอกไม้อื่นๆ อาทิ ดอกกุหลาบ ดอกรักเร่ และดอกทานตะวัน อีกทั้งท่านยังสามารถสัมผัสความน่ารักของสัตว์ในฟาร์ม พลาดไม่ได้ที่ต้องลิ้มลองไอศครีมลาเวนเดอร์จากฟาร์ม

*หมายเหตุ: การชมทุ่งลาเวนเดอร์ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ที่มียอดเขาเม้าท์คุกสูงถึง 3,753 เมตร เหนือยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปีเป็นฉากหลัง เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความงดงามดุจดั่งภาพวาด

ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับทิวทัศน์ที่สวยงามเช่นนี้ได้ไม่ง่ายนักเมื่อเดินทางถึงเม้าท์คุก

นำท่านเข้าสู่ที่พักท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามเกินบรรยายของเทือกเขาแห่งนี้ แล้วอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม ที่มีให้ท่านเลือกหลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็นแซลมอนเนื้อแน่น หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ชิ้นโต หรือ เนื้อแกะที่เป็นเมนูที่ไม่ควรพลาด และเนื้อกวางแสนอร่อย

พักค้างแรม ณ โรงแรม Hermitage (Premium Room) หรือในระดับเดียวกัน

พิเศษ! หลังอาหาร นำท่านร่วม กิจกรรมดูดาว เดินทางสู่กาแล็กซี ผ่านเข้าสู่เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในพื้นที่ 4,367 ตร.กม. เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืด Aoraki Mackenzie ตั้งอยู่ในใจ กลางอุทยานแห่งชาติ Aoraki/Mount Cook นำท่านสำรวจความมหัศจรรย์ของท้องฟ้ายามค่ำคืน

เดินทางผ่านจักรวาลอันน่าหลงใหล บ้านของดาวเคราะห์ ดวงดาว และโลกอีกใบที่เราได้แต่ฝันถึง ไกด์ดาราศาสตร์ จะนำท่านทัวร์ชมท้องฟ้ายามค่ำคืน มองผ่านกล้องโทรทรรศน์กำลังสูง ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับท้องฟ้ายามค่ำคืน พร้อมจิบช็อคโกแลตร้อนและชิมขนมหวานโฮมเมด

หมายเหตุ: กิจกรรมนี้ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง มีให้บริการในคืนที่อากาศแจ่มใส ทัวร์จะจัดขึ้นใกล้กับโรงแรม Hermitage กิจกรรมนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนไกด์ที่ให้บริการในวันนั้นๆ และสภาพอากาศ อาจมีการยกเลิกหากสภาพอากาศไม่เหมาะสม

DAY 5
จ. 9 ธ.ค. 67
อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุก – ทะเลสาบเทคาโป – โบสถ์เชิร์ชออฟเดอะกูดเชปเพิร์ด – ไครสต์เชิร์ช

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่าน ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ขึ้นชมวิวจากมุมสูงและลงจอดบนธารน้ำแข็งกราเซีย เที่ยวบินที่จะนำท่านชมทัศนียภาพอันน่าทึ่งของภูเขาและธารน้ำแข็ง ร่อนไปมาตามหุบเขาที่ถูกธารน้ำแข็งกัดเซาะเมื่อหลายศตวรรษก่อน แล้วลงจอดของบนเทือกเขา Ben Ohau ชมวิวเทือกเขาแอลป์ที่สวยงาม (ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 20 นาที) 

กิจกรรมนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทาง

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเทคาโป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที)

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเทคาโป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที) ทะเลสาบที่มีสีเขียวอมฟ้าหรือสีเทอร์ควอยซ์ ซึ่งเกิดจากหิมะบนเทือกเขาเม้าท์คุกละลายลงสู่ทะเลสาบ 

จากนั้น นำท่านชม ทุ่งดอกลูพิน เป็นดอกไม้สีสวยรูปทรงตั้งมีดอกเป็นลำยาวหลากสีสัน ผลิดอกในช่วงฤดูร้อน หลังจากนั้นก็จะตายไป และเริ่มกลับมีชีวิตผลิดอกอีกครั้งในปีถัดไป บางสปีชีส์ของลูพินสามารถเติบโตได้ถึง 3 เมตร แตกกิ่งก้านออกเป็นไม้พุ่ม แต่ไม่ได้ขึ้นอยู่ริมทะเลสาบเทคาโป ที่นี่จะเป็นสายพันธุ์สูงตามเป็นปกติ

และแวะชมโบสถ์เล็กที่สุดในโลก โบสถ์เชิร์ชออฟเดอะกูดเชปเพิร์ด ซึ่งในปัจจุบันยังใช้ในการประกอบพิธีการต่างๆ ใกล้กันจะมี อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะสร้างด้วยทองสำริด สร้างไว้เพื่อเป็นการยกย่องคุณความดีและความสามารถที่ช่วยชาวนิวซีแลนด์ในการ ต้อนแกะ

หมายเหตุ: ดอกลูพิน มีช่วงเวลาบานประมาณ 3 สัปดาห์ การชมดอกลูพินขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆ

จากนั้น นำท่านเดินทางต่อสู่ ไครสต์เชิร์ช (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Peppers Christchurch Clearwater Resort ระดับ 4 ดาว หรือ
ในระดับเดียวกัน

DAY 6
อ. 10 ธ.ค. 67
ไคร้สเชิร์ช – ภูเขาเพลสเซ่น – ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำเอวอน – ช้อปปิ้งที่ริเวอร์ไซด์มาร์เก็ต และ เดอะ ครอซซิ่ง

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาเพลสเซ่น เพื่อขึ้น ไครสต์เชิร์ช กอนโดล่า กระเช้าที่จะพาทุกท่านขึ้นสู่จุดชมวิวสูงสุดเพื่อให้ท่านได้ชมวิวไครสต์เชิร์ชแบบพาโนรามา 

และสำหรับท่านที่ชอบการเดินที่นี่ยังมีเส้นทางเดินเท้าชมวิวที่ใช้เวลาเดินเท้าโดยประมาณ 60 นาที และสำหรับท่านที่ต้องการพักผ่อนไปพร้อมกับการชมวิว สามารถนั่งจิบเครื่องดื่มที่ เรด ร็อค คาเฟ่

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านผ่อนคลายอิริยาบถด้วยการ ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำเอวอน การล่องเรือไปตามแม่น้ำเอวอน ด้วยเรือย้อนยุคเพื่อชมความงามภายในเมืองไครสต์เชิร์ช วิวเป็นเมืองและต้นไม้สวยงาม น้ำใส บรรยากาศสงบ เหมาะกับการผ่อนคลาย ดื่มด่ำธรรมชาติเขียวชอุ่มของสวนพฤกษศาสตร์ของไครส์เชิร์ช 

สำหรับฝั่งเมือง เรือจะล่องไปตามแม่น้ำผ่านใจกลางเมือง เพื่อจะได้ชมเมือง และอาคารแห่งประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ได้อย่างเต็มตา

จากนั้น นำท่านสู่ ริเวอร์ไซด์มาร์เก็ต (Riverside Market) ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองของเมืองไครสต์เชิร์ช เต็มไปด้วยร้านอาหาร ของกินกรุบกริบ คาเฟ่ และร้านขายของชำที่เจ้าของฟาร์มเค้านำมาขายเองในตลาดแห่งนี้ และ เดอะ ครอซซิ่ง (The Crossing) ศูนย์การค้าใจกลางเมืองไครสต์เชิร์ช เพลิดเพลินกับการเดินชมร้านค้าแฟชั่น ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย และของใช้ในบ้าน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

หรือ อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งในตัวเมืองไครสต์เชิร์ชตามอัธยาศัย

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บนรถรางแทรมคาร์

ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ รับประทานอาหารบนรถรางแทรมคาร์ ซึ่งเป็นภัตตาคารเคลื่อนที่แห่งแรกของโลก โดยรถจะวิ่งไปตามถนนสายสำคัญ

พาท่านชมวิวเมือง พร้อมทานอาหารเลิศรสเสิร์ฟเหมือนร้านหรูในบรรยากาศห้องโดยสารของรถราง บริการท่านด้วยเมนูที่ปรุงจากส่วนผสมสดใหม่ตามฤดูกาลและดื่มด่ำกับไวน์ชั้นดี 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม The George (Premium Executive Room) ระดับ 5 ดาว หรือในระดับเดียวกัน

DAY 7
พ. 11 ธ.ค. 67
ไครสต์เชิร์ช – กรุงเทพฯ
03.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานไครสต์เชิร์ช

06.00 น. โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF138 นำท่านเหินฟ้าสู่ ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

เช้า อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 3.30 ชม.)

07.30 น. ถึงท่าอากาศยาน ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย แวะพักรอเปลี่ยนเครื่อง

10.30 น. โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF295 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ

กลางวัน อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 8.40 ชม.)

16.10 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

Charming New Zealand South Island Adventure

7 วัน 5 คืน โดยสายการบินแควนตัส (QF) (ราคาไม่รวมตั๋ว)

05 – 11 ธันวาคม 2567

จำนวนผู้เดินทาง
10 ท่านขึ้นไป
ราคาค่าบริการ ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ
164,900 บาท
ราคาค่าบริการ เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ท่านละ
148,900 บาท
ราคาค่าบริการ เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ท่านละ
131,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
32,900 บาท
– ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

– ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา หากจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่าที่กำหนดไว้จากตารางข้างต้น

ค่าบริการรวม
– ค่ารถรับส่งตามรายการ

– ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ และกิจกรรมตามรายการ

– ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน

– ค่าอาหาร ตามรายการ

– ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว

– ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท

– ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

– หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

– ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น

– Internet Sim Card สำหรับใช้ในประเทศยุโรป 1 ซิมต่อท่าน

– ขนม และของว่างบริการระหว่างเดินทาง

– ของพรีเมี่ยม (Universal Travel Adapter, WST Shopping Bag)

ค่าบริการไม่รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

– ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

– ค่าภาษีน้ำมันซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน
ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง (PDF)