Chubu Spring Matsuri & Onsen
13 – 19 เมษายน 2566 ( 7 วัน )
โดยสายการบินไทย (TG) (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

โปรแกรมการเดินทาง

กรุงเทพ – นาโกย่า – อินุยามะ – เดินชมเมืองเก่าอินุยามะ – หมู่บ้านกัชโช – เกโระออนเซ็น
Day 1
21.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์สายการบินไทย  อาคารผู้โดยสาร   ขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D

เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

Day 2
00.05 น.โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG644 นำท่านเหินฟ้าสู่ นาโกย่า

เชิญท่านนอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย

พักค้างแรมบนเครื่องบิน

เช้า
อาหารเช้า บริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

08.00 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ นาโกย่า 

หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ อินุยามะ ซึ่งมีความหมายของว่า “ภูเขาแห่งสุนัข” เป็นเมืองในจังหวัดไอจิซึ่งอยู่ไม่ไกลจากนาโกย่า

ที่นี่มีปราสาทอินุยามะที่มีชื่อเสียง ปราสาทเล็ก ๆ แต่สวยงาม ซึ่งเป็นหนึ่งในปราสาทไม้ที่เก่าแก่ที่สุดญี่ปุ่น มีแม่น้ำคิโสะอันงดงามไหลผ่านพรมแดนทางตอนเหนือของเมือง ซึ่งมีการจับปลาด้วยนกเป็ดน้ำ

แล้วนำท่าน เดินชมเมืองเก่าอินุยามะ ที่มีร้านค้าเรียงรายอยู่ตลอดเส้นทางหน้าปราสาท ทั้งร้านอาหาร ร้านขนมญี่ปุ่น ร้านน้ำชา ร้านขายของที่ระลึกและงานฝีมือแสนน่ารักมากมาย 

จากนั้นนำท่านชม ปราสาทอินุยามะ สร้างขึ้นมาตั้งแต่ใน สมัยเซ็งโกกุ (ช่วงสงครามระหว่างปี 1338 – 1603) นั่นเอง เนื่องจากเป็นยุคแห่งความวุ่นวายที่ต้องคอยระแวดระวังอยู่ตลอดเวลาว่าศัตรูจะบุกเข้ามาเมื่อไหร่ ทำให้ภายในปราสาทมีการวางกลไกเอาไว้มากมายเพื่อป้องกันการรุกราน

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกัชโช เป็นหมู่บ้านที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับหมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ ที่ทางยูเนสโก้ให้ชื่อว่าเป็นมรดกโลก

ภายในหมู่บ้านมีบ้านที่ทำการจัดการแสดง ประวัติความเป็นมา และวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นโบราณในการดำรงชีวิต

อิสระให้ท่านเดินชมตามอัธยาศัย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เกโระออนเซ็น เมืองที่ชื่อพ้องเสียงกับคำว่า เคโระ ซึ่งแปลว่า “กบ” จึงได้นำกบมาเป็นสัญลักษณ์ของเมือง มีชื่อเสียงเรื่องการเป็นแหล่งน้ำแร่ น้ำพุร้อน

ที่นี่มีอายุกว่า 1,000 ปี เป็นหนึ่งในสามน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น เชื่อกันว่าสามารถรักษาโรคปวดในข้อ และอาการผิดปกติของการเคลื่อนไหวได้

แล้วนำท่านเดินชมเมือง เกโระออนเซ็น บริเวณนี้มีที่แช่น้ำพุร้อนสาธารณะให้คนทั่วไปสามารถแช่เท้าได้ฟรีอีกด้วย

ให้ท่านได้ผ่อนคลายร่างกายจากความเมื่อยล้า และความหนาวเย็น จากน้ำแร่ในบริเวณนี้

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

บริการท่านด้วยอาหารชุดไคเซกิ อาหารแต่ละจานได้ถูกบรรจงตกแต่งอย่างสวยงาม ปรุงจากวัตถุดิบสดใหม่ในแต่ละฤดูเป็นของขึ้นชื่อในภูมิภาค

พักค้างแรม ณ โรงแรม Suimeikan Gero Onsen หรือในระดับเดียวกัน

เกโระออนเซ็น – ทาคายาม่า – ชินโฮตากะโรปเวย์ – ทาคายาม่า – มัตสึโมโต้
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ทาคายาม ที่ได้ชื่อว่า “ลิตเติ้ลเกียวโต” เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารัก

ตั้งอยู่ในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่น้ำ สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไว้ได้อย่างลงตัว

พิเศษ! นำท่านร่วมงานประเพณีทาคายามา มัตสึริ งานเทศกาลรถลากที่วิจิตรงดงาม ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม

งานเทศกาลนี้จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในสามเทศกาลที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ และสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เทือกเขาเจแปนแอลป์ เพื่อขึ้น กระเช้าไฟฟ้าชินโฮตากะโรปเวย์ จากสถานีชินโฮตากะออนเซ็น ซึ่งความสูง 1,117 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สู่ความสูงกว่า 2,156 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

ด้วยกระจกบานใหญ่ของกระเช้า 2 ชั้นแห่งแรกในญี่ปุ่น 1 ในกระเช้าที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ทำให้ท่านได้ใกล้ชิดกับทิวทัศน์อันงดงามของเทือกเขาแจแปนแอลป์ยิ่งขึ้น

จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่ มัตสึโมโต้ เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดนางาโน่ มีจุดท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ ปราสาทมัตสึโมโตะ และ ยังเป็นเมืองเริ่มต้นในการเดินทางไปยังเส้นทาง  ทาเทยาม่า-คุโรเบะอัลไพน์อีกด้วย

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Hotel Buena Vista หรือในระดับเดียวกัน

 

มัตสึโมโต้ – ฟาร์มวาซาบิ – กิจกรรมทำโซบะ – โอบุเสะ – นากาโน่
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านสู่ ฟาร์มวาซาบิ พืชพื้นเมืองของประเทศญี่ปุ่น เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก แต่คนส่วนใหญ่จะรู้จักวาซาบิว่าเป็นเพียงเครื่องปรุงรส ที่ช่วยทำให้รสชาติอาหารอร่อยยิ่งขึ้น

แต่ที่ประเทศญี่ปุ่น เขานำวาซาบิมาทำเป็นสินค้ามากมาย หลากหลายชนิด อาทิเช่น ไอศกรีม น้ำสลัดวาซาบิ ผงวาซาบิโรยข้าว ฯลฯ

อิสระให้ท่านได้เดินชมฟาร์มวาซาบิ และ ลิ้มลองรสชาติของอาหารหลากหลายชนิดที่ทำจากวาซาบิ โดยเฉพาะไอศกรีมวาซาบิ

จากนั้น ให้ท่านได้สัมผัสกับ กิจกรรมทำโซบะ ให้ท่านทำ กิจกรรมการทำโซบะ ชื่อดังของภูมิภาคนากาโน่ โดยผู้เชี่ยวชาญคอยให้ความรู้ และสอนท่านทำโซบะด้วยมือของท่านเอง พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บริการท่านด้วย เมนู โซบะ อาหารประเภทเส้นแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก และเป็นอาหารขึ้นชื่อของภูมิภาคนากาโน่

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โอบุเสะ เมืองออนเซ็นที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดนากาโน่ 

ที่นี่ยังคงอนุรักษ์ตัวเมืองให้อุดมไปด้วยศิลปะและวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าในช่วงสมัยเอโดะราวๆ ปี ค.ศ.1603-1867 มีพิพิธภัณฑ์ศิลปะ มีโรงกลั่นสาเก ร้านค้า และร้านอาหารในอาคารสไตล์ดั้งเดิมตามถนน ตรอก ซอย คงไว้ซึ่งเสน่ห์ของเมืองโบราณ

แหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด พิพิธภัณฑ์จัดแสดงผลงานศิลปะ อันเลื่องชื่อของจิตรกรภาพพิมพ์ชื่อดัง โฮคุไซ ที่พิพิธภัณฑ์โฮคุไซ สามารถเดินเข้าไปทางตรอกต้นเกาลัดไปยังด้านหลังของพิพิธภัณฑ์ได้ เดิมเป็นที่อยู่อาศัยของพ่อค้าผู้มั่งคั่ง Takai Kozan ภายในจัดแสดงนิทรรศการภาพวาดต่างๆ เช่น ผีญี่ปุ่น ก๊อบลิน

แล้วนำท่านสู่ โรงหมักเหล้าสาเก มะสุอิชิอิชิมูระ ตั้งอยู่กลางเมืองโอบุเสะ ให้ท่านได้ทดลองชิมสาเกสดๆ จากโรงหมักสาเกแห่งนี้ ที่ก่อตั้งมานานกว่า 268 ปี และได้รับการสานต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จากบรรบุรุษส่งต่อมาจนถึงปัจจุบัน

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Hotel Metropolitan Nagano หรือในระดับเดียวกัน

 

นากาโน่ – โอยากิฟาร์ม โดย อิโรฮะโด – ฟาร์มสตอเบอรี่อันซุ โนะ ซาโตะ – คะรุยซาว่าพริ้นซ์ช้อปปิ้งพลาซ่า – ชินคันเซ็นสู่โตเกียว
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โอยากิฟาร์ม โดย อิโรฮะโด เป็นศูนย์รวมทุกสิ่งเกี่ยวกับโอยากิ  หรือซาลาเปายัดไส้แบบญี่ปุ่น ของขึ้นชื่อจังหวัดนากาโน่ ตั้งอยู่ที่เมืองนากาโน่ (Nagano) ดูแลโดยบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายโอยากิ อิโรฮะโด ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีไทโชที่ 14

ที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นร้านขายโอยากิเพียงเท่านั้น ยังมีทั้งคาเฟ่และพื้นที่สำหรับศึกษาและลองทำโอยากิ สร้างขึ้นมาด้วยจุดประสงค์เพื่อเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจ และส่งต่อความรู้เกี่ยวกับโอยากิ

เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 2022  อีกทั้งยังมีบริเวณสำหรับให้มาศึกษาและดูขบวนการผลิตโอยากิอย่างใกล้ชิด อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อโอยากิ ของฝาก และขนมขึ้นชื่อของนากาโน่

แล้วนำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสตอเบอรี่อันซุ โนะ ซาโตะ ฟาร์มแห่งนี้สามารเก็บสตอเบอรี่ได้ตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจยถึงเดือนมิถุนายนกันเลยทีเดียว ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับการ กิจกรรมเก็บสตรอเบอรี่ ท่านสามารถรับประทานสตรอเบอรี่ สีสันสดใส

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมือง คะรุยซาว่า ที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟอาซามะ และเป็นเมืองตากอากาศที่เป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่น

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ คะรุยซาว่าพริ้นซ์ช้อปปิ้งพลาซ่า เรียงรายไปด้วยร้านค้าแฟชั่น, ร้านค้าจิปาถะ, ร้านจำหน่ายของตกแต่งภายใน และร้านอาหารมากกว่า 240 ร้าน 

โดยเฉพาะสินค้าแฟชั่นมีให้เลือกซื้อมากมายตั้งแต่ระดับไฮแบรนด์ไปจนถึงสไตล์โหมด, เสื้อผ้าเด็ก และเสื้อผ้าสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งเลยทีเดียว อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ณ คะรุยซาว่าพริ้นซ์ช้อปปิ้งพลาซ่า เอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ ซึ่งท่านสามารถสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าแบรนด์ดังๆมากมายในราคาลดพิเศษสุด เช่น Coach, Celine, Christian Dior, Timberland, Levi’s, Guess, ฯลฯ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟชินคันเซนนากาโน่ เพื่อนั่งรถไฟหัวกระสุนที่วิ่ง

ด้วยความเร็ว 260 กิโลเมตร/ชั่วโมง มุ่งหน้าสู่ มหานครโตเกียว

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ บริการท่านด้วย ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่นรสชาติเข้มข้น เสิร์ฟแบบไม่อั้นทั้งหมู และเนื้อคุณภาพเยี่ยม ให้ท่านเลือกสั่งได้ไม่อั้น

ท่านสามารถเลือกน้ำซุปชาบู ชาบูได้เอง ซึ่งมีทั้งน้ำซุปสาหร่ายคงบุ น้ำซุปซอสโชยุ น้ำซุปสุกี้ยากี้ น้ำซุปรสเผ็ด และน้ำซุปครีมเต้าหู้ ให้ท่านเลือกสรร ร้านนี้เป็นที่ยอมรับทั้งคนท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวต่างชาติ

พักค้างแรม ณ โรงแรม Sunshine City Prince หรือในระดับเดียวกัน

โตเกียว – ย่านชิบูย่า – ชิบูย่า สกาย – ย่านกินซ่า – ฮาเนดะ – กรุงเทพฯ
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ย่านชิบูย่า ย่านช้อปปิ้งที่ยิ่งใหญ่และทันสมัยมากแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น นับเป็นย่านที่มีสีสันและวุ่นวายที่สุดย่านหนึ่งในโตเกียว และยังเป็นจุดกำเนิดของแฟชั่นสุดฮิพของญี่ปุ่นและความบันเทิงที่นำสมัยอีกด้วย 

ในย่านนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าและห้างแฟชั่นใหญ่ๆ ตั้งอยู่หลายแห่ง สถานที่สำคัญและเป็นที่ดึงดูดความสนใจในย่านชิบูย่านี้จะเป็นที่ใดไปไม่ได้นอกจากสี่แยกใหญ่บนถนนหน้าสถานีรถไฟ ซึ่งประดับประดาไปด้วยแสงไฟนีออนจากป้ายโฆษณาและจอทีวีขนาดยักษ์ รวมไปถึงผู้คนจำนวนมากอย่างไม่น่าเชื่อที่เดินข้ามถนนกันไปมาอย่างขวักไขว่ทุกครั้งที่สัญญาณไฟคนข้ามเปลี่ยนเป็นสีเขียว 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชิบูย่า สกาย จุดชมวิวแห่งใหม่บนตึกระฟ้า ชิบูย่า สแครมเบิ้ล สแควร์ และเป็นตึกที่สูงที่สุดของย่านชิบูย่าอีกด้วย 

สามารถชมวิวของโตเกียวได้อย่างอลังการแบบ 360 องศา พร้อมด้วยเทคโลยีล้ำสมัย ซึ่งถ้าอากาศดีก็จะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อีกด้วย

จากนั้นอิสระให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสินค้าทันสมัยต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทันสมัย เกมส์ใหม่ๆ หรือแฟชั่นสวยงาม ณ ย่านช้อปปิ้งชิบูย่า จนถึงเวลานัดหมาย

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านสู่ ย่านกินซ่า ย่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่เปรียบเสมือนย่านทองหล่อของชาวโตเกียว ซึ่งย่านนี้มีราคาที่ดินต่อ 1 ตารางเมตรสูงกว่า 10 ล้านเยน (ประมาณ 120,000 เหรียญสหรัฐ) นับเป็นย่านที่มีราคาอสังหาริมทรัพย์สูงที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเลยทีเดียว 

ซึ่งตลอดทั้งถนนนี้เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า ร้านเสื้อผ้า บาร์ ร้านอาหารยอดนิยม และร้านทอยส์ปาร์ค ที่ขายของเล่นและเกมส์ ร้านขายของใช้ ของตกแต่งบ้าน และร้านสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำของโลกที่หาได้เกือบทุกยี่ห้อที่จัดและตกแต่งร้านอย่างสวยงามเรียงรายกันอยู่เป็นจำนวนมาก 

อิสระให้ท่านได้สนุกสนานช้อปปิ้งแบรนด์มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Gucci, Hermes, Dolce & Gabbana, Burburry, Prada และอื่น ๆ อีกมากมาย

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อากาศยานฮาเนดะ

วันที่ 7
00.20 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG661 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย

อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน

04.50 น. ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

Chubu Spring Matsuri & Onsen

Surprise 7 Days

โดยสายการบินไทย (TG)

วันที่ออกเดินทาง
13 – 19 เม.ย. 66
จำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำต่อคณะ
10 – 14 ท่าน
15 ท่านขึ้นไป
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ
85,900 บาท
72,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง
85,900 บาท
72,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง
53,900 บาท
47,900 บาท
พักห้องเดี่ยว (เตียงคู่) เพิ่มท่านละ
29,500 บาท
29,500 บาท
หมายเหตุ

– บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า10 ท่าน

หากท่านต้องการใบเสร็จที่ออกในนามบริษัท กรุณาแจ้งหลังจากทำการชำระเงินแล้วไม่เกิน14 วัน มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่ทำการออกใบเสร็จย้อนหลังให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

– ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

ค่าบริการรวม

– ค่ารถรับส่งตามรายการ

– ค่าห้องพัก  สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน

– ค่าอาหารตามรายการ

– ค่าขนกระเป๋าท่านละ 1ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 ก.ก.

– ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000บาท

– ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,500,000บาท

– หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพ ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

– ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง

– ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง (PDF)