GEORGIA
Wine & Winter Adventure
4 – 12 March 2023
ตะลุยเที่ยว “จอร์เจีย” ประเทศสุดขอบเอเชีย ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัสอันงดงาม

พร้อมสัมผัสกิจกรรมมากมายท่ามกลางบรรยากาศหิมะ

โปรแกรมการเดินทาง

กรุงเทพฯ – โดฮา – ทบิลิซิ – เทลาวิ – พิพิธภัณฑ์ อเล็กซานเดอร์ ชาฟชาเวดซ์
Day 1
20.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 10 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว U
เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

23.00 น.โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK69 นำท่านเหินฟ้าสู่ อิสตันบูล ประเทศตุรกี
อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม
Day 2
เช้า

อาหารเช้าบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

05.15 น. ถึงท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

06.30 น. โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK378 นำท่านเหินฟ้าสู่ ทบิลิซิ ประเทศจอร์เจีย

09.45 น. ถึงสนามบินทบิลิซิ หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรพร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว
นำท่านสู่ภัตตาคาร
กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร

นำท่านเดินทางสู่ เทลาวิ (Telavi) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัด Kakheti ตั้งอยู่ทางตะวันออกของจอร์เจียเป็นที่ตั้งของโรงบ่มไวน์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ปราสาท และโรงละคร  ที่เน้นการร้องเพลงและเต้นรำพื้นบ้าน

จากนั้น นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ อเล็กซานเดอร์ ชาฟชาเวดซ์ (House Museum of Alexander Chavchavadze) ในช่วงศตวรรษที่ 19 ที่พำนักหลังใหญ่นี้เป็นของนักกวีชาวจอร์เจียที่มีชื่อเสียงและบุคคลสาธารณะ

อเล็กซานเดอร์ ชาฟชาเวดซ์ ประกอบไปด้วยสวนสวยที่มีต้นไม้และพันธุ์ไม้กว่า 1,000 สายพันธุ์จากทั่วทุกมุมโลก นอกจากนี้ภายในอาคารยังมีห้องเก็บไวน์ที่มี
คอลเล็กชั่นไวน์ที่เป็นเอกลักษณ์

จากนั้น นำท่านสู่ ชูมิไวน์เนอร์รี่ (Shumi Winery) ไวน์เนอร์รี่ที่ผลิตไวน์จอร์เจียชั้นนำคุณภาพสูง ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2001 บนที่ดินขนาดใหญ่ในเมือง Tsinandali ในภูมิภาค Kakheti แหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงของจอร์เจีย ไวน์ชองชูมิไวน์เนอร์รี่เป็นไวน์ท้องถิ่นสไตล์ Kakhetian ที่โดดเด่น และมีชื่อเสียงไปยังผู้ดื่มไวน์หลายประเทศทั่วโลก

พิเศษ ให้ท่านทดลองชิมไวน์จอร์เจีย และเลือกซื้อไวน์ที่ท่านชื่นชอบ

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างแรม ณ โรงแรม Tsinandali Estate, A Radisson Collection หรือในระดับเดียวกัน

เทลาวิ – ขึ้นบอลลูนชมวิวยามเช้า – ซิกนากิ – กำแพงเมืองและป้อมปราการณ์ซิกนากิ
ห้องเก็บไวน์ มิเทวานิ – ชิมไวน์จอร์เจีย – อารามนักบุญนีโน่แห่งบ็อดบี – ชาโตว์ไวน์ชุชแมน – เทลาวิ<
เช้า
05.00 น. นำท่านสู่จุดขึ้นบอลลูน

06.00 น. นำท่านขึ้นบอลลูน สัมผัสประสบการณ์การชมทัศนียภาพน่านฟ้าประเทศจอร์เจียยามเช้าตรู่

สูดอากาศอันแสนสดชื่น บนบอลลูนยักษ์ ท่ามกลางท้องฟ้าที่เงียบสงบ ชมความงดงามอันกว้างใหญ่ไพศาลของหุบเขาที่ล้อมรอบด้วยเนินเขาและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของประเทศจอร์เจีย

(ใช้ระยะเวลาในการขึ้นบอลลูนเที่ยวชมทัศนียภาพประมาณ รอบละประมาณ 1 ชั่วโมง) 

หมายเหตุ กิจกรรมนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย อาจมีการยกเลิกกิจกรรม ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของนักบินผู้ให้บริการ

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ซิกนากิ ศูนย์กลางการปลูกไวน์ของจอร์เจียเช่นเดียวกับภูมิทัศน์ที่งดงามบ้านสีพาสเทลและถนนแคบๆ สามารถมองเห็นหุบเขาอลาซานี อันกว้างใหญ่ 

แล้วนำท่านชม กำแพงเมืองและป้อมปราการณ์ซิกนากิ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมือง ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ที่นี่คือป้อมปราการที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในจอร์เจีย มีหอสังเกตการณ์ประมาณ 28 แห่ง ซึ่งเมื่อขึ้นไปบนหอนั้นท่านจะสามารถชมวิวอันงดงามของหุบเขาอลาซานีได้ 

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านชม ห้องเก็บไวน์ มิเทวานิ (Mtevani Wine Cellar) ชมโรงผลิตไวน์ที่ชั้นใต้ดิน ชาวจอร์เจียเป็นผู้ผลิตไวน์มายาวนาน ไวน์จะหมักใน qvevri หรือไหดินเหนียวแบบดั้งเดิมหมักด้วยยีสต์ตามธรรมชาติ แล้วฝั่งลงไปใต้ดินจนถึงเวลาที่กลายเป็นไวน์รสเลิศ  

พิเศษ ให้ท่านทดลองชิมไวน์จอร์เจีย และเลือกซื้อไวน์ที่ท่านชื่นชอบ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ อารามนักบุญนีโน่แห่งบอดบี อารามจอร์เจียนออร์โธด๊อกซ์โบราณดั้งเดิมตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 และได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมเมื่อช่วงราวศตวรรษที่ 17 อารามแห่งนี้เคยใช้เป็นที่ประทับของบิชอปบ็อดบี (Bishop of Bodbe) และยังนับเป็นหนึ่งในอารามที่อยู่ในเส้นทางแสวงบุญของชาวจอร์เจีย

ภายในเป็นที่ประทับของร่างแห่ง องค์เซนต์นีโน่ ศาสดาหญิงผู้มีชีวิตอยู่ช่วงศตวรรษที่ 4 ซึ่งชาวจอร์เจียนับถือเป็นอย่างมาก ผู้ซึ่งเคยถวายการรักษาแก่ราชินีนานาและกษัตริย์มิเรี่ยนที่ 3 แห่งแคว้นไอบีเรีย ส่งผลให้จากนั้นได้ทรงประกาศศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด๊อกซ์เป็นศาสนาประจำชาติจอร์เจีย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ชาโตว์ไวน์ชุชแมน ตั้งอยู่ในเทลาวิ ซึ่งมีไร่องุ่นและทิวทัศน์อันงดงามของเทือกเขาคอเคซัส

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมให้ท่านทดลองชิมไวน์จอร์เจีย และเลือกซื้อไวน์ที่ท่านชื่นชอบ

พักค้างแรม ณ โรงแรม Tsinandali Estate, A Radisson Collection หรือในระดับเดียวกัน
เทลาวิ – กอรี – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – บาคุเรียนิ
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ กอริ (Gori) เป็นเมืองในจอร์เจียตะวันออก ซึ่งทำหน้าที่เป็นเมืองหลวงของภูมิภาค Shida Kartli และตั้งอยู่ที่จุดบรรจบของแม่น้ำ 2 สาย คือแม่น้ำ Mtkvari และแม่น้ำ Liakhvi

จากนั้น นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน พิพิธภัณฑ์ที่อุทิศให้กับชีวประวัติของโจเซฟ สตาลิน ผู้นำสหภาพโซเวียตซึ่งบ้านเกิดของเขาอยู่ในเมืองกอริ

พิพิธภัณฑ์สตาลินประกอบด้วยบ้านอนุสรณ์สถานที่เกิดของโจเซฟ สตาลิน (ค.ศ. 1879-1953) ซึ่งเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ที่มีหอคอยและรถไฟส่วนตัวของสตาลินที่เขาใช้ไปเยือนเตหะราน ยัลตา และพอทสดัม มีการจัดแสดงนิทรรศการที่ไม่เหมือนใครมากมาย รวมทั้งของใช้ส่วนตัว ของสะสม ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพยนตร์ และโบราณวัตถุที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อื่นๆ

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ บาคุเรียนิ (Bakuriani) หนึ่งในสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงและสวยงามที่สุดในจอร์เจีย

จากนั้น นำท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก แล้วอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเล่นรอบๆ สกีรีสอร์ท เพลิดเพลินกับอากาศหนาวและแสงแดดอันอบอุ่น

Option: ท่านสามารถลองเล่นกีฬาฤดูหนาวต่างๆ ได้ที่นี่ไม่ว่าจะเป็น สกี สโนว์บอร์ด (โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

 

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Rooms Kokhta หรือในระดับเดียวกัน

บาคุเรียนิ – ขับสโนว์โมบิล – ทบิลิซิ
เช้า
เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นโดยการ ขับสโนว์โมบิล เริ่มต้นที่ความสูง 1,600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล จากสกีรีสอร์ทในบาคุเรียนิ ผ่านชมทัศนียภาพอันน่าทึ่งท่ามกลางหิมะขาวโพลนในฤดูหนาว (สโนว์โมบิล 1 คัน ต่อ 2 ท่าน)

หมายเหตุ กิจกรรมนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยอาจมีการยกเลิกกิจกรรม ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ทบิลิซิ เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา เมืองนี้ถูกสร้างโดยวาคตัง จอร์กาซาลี กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 4

นอกจากนั้นเมืองทบิลิซิเป็นศูนย์กลาง การทําอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองนี้ อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม และปัจจุบันยังมีบทบาทสําคัญในฐานะ ศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Radisson Blu Iveria หรือในระดับเดียวกัน
ทบิลิซิ – มิสเคต้า – โบสถ์จวารี – มหาวิหารสเวติสโคเวลี – ทบิลิซิ
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สเคต้า ที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือ ห่างจากกรุงทบิลิซิประมาณ 20 กิโลเมตร ในจังหวัดคาร์ตลีทางด้านตะวันออกของจอร์เจีย

เมืองนี้นับว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศ และในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมิสเคต้าและเทียนิตี้ มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 20,000 คน และเนื่องจากมีโบราณสถานทางด้านประวัติศาสตร์มากมายหลายแห่ง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994

จากนั้น นำท่านสู่ โบสถ์จวารี (Jvari Monastery) อารามออร์โธดอกซ์แห่งศตวรรษที่ 6 สร้างขึ้นบนเนินเขาตรงข้ามเมืองมิสเคต้า ที่นี่ท่านจะพบกับเนินเขาสีมรกตที่ล้อมรอบด้วยน้ำสีฟ้าครามที่จุดบรรจบกันของแม่น้ำ Aragvi และ Mtkvari

ตามตำนานท้องถิ่น โบสถ์จวารีเป็นสถานที่ที่เซนต์นิโญ นักบุญหญิงได้ประกาศเปลี่ยนศาสนาของจอร์เจียให้เป็นคริสต์ศาสนา ไม่นานหลังจากการรับเอาศาสนาคริสต์เข้ามา พระเจ้ามิเรียนที่ 3 ทรงสร้างไม้กางเขนขนาดมหึมาบนเนินเขาแห่งนี้ จากนั้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 6 กูอารัม ผู้ปกครองของ Kartli ได้สร้างโบสถ์เล็กๆ ขึ้นคลุมไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ไว้ โบสถ์นี้ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกอีกด้วย

จากนั้น นำท่านชม มหาวิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่ง ที่อยู่ในบริเวณของมิสเคต้า ที่มีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธด็อกซ์ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 11 และเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศมาหลายร้อยปีแล้ว ประกอบด้วยโบสถ์ ประตู หอระฆัง ปราสาท และที่พำนักของนักบวช มีเสื้อคลุมของพระคริสต์ถูกเก็บรักษาไว้ในอาสนวิหารสเวติตสโคเวลี หลุมฝังศพของกษัตริย์ Vakhtang Gorgasali ผู้ก่อตั้งทบิลิซิ ก็อยู่ภายในอาคารเช่นกัน

มหาวิหารนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกอีกด้วย


แล้วนำท่านเดินทาสู่ ชาโตว์มุครานี (Chateau Mukhrani) โรงงานผลิตไวน์ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากมิสเคต้า และเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตไวน์ของจอร์เจีย โรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ของวังเก่าและโรงบ่มไวน์ที่เคยเป็นของเจ้าชายบากราติ ทุกอย่างได้รับการบูรณะให้อยู่ในสภาพดั้งเดิม

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านชมห้องเก็บไวน์ชั้นใต้ดิน และฟังประวัติศาสตร์การทำไวน์ของจอร์เจีย พร้อมให้ท่านทดลองชิมไวน์จอร์เจีย และเลือกซื้อไวน์ที่ท่านชื่นชอบ

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ ทบิลิซิ

แล้วนำท่านสู่ โดยสารรถรางไฟฟ้าทบิลิซิ ซึ่งจะนำท่านสู่ Mtatsminda สถานที่พักผ่อนและสวนสนุกที่สวยงามบนยอดเขา มีจุดชมวิวซึ่งมองเห็นทบิลิซิได้ทั่วทั้งเมือง

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Radisson Blu Iveria หรือในระดับเดียวกัน

ทบิลิซิ – ป้อมปราการนาริกาลา – โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ – ย่านเมืองเก่าทบิลิซิ
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม หลังอาหาร นำท่านสู่ โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ ชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซิ ที่เรียกกันว่า มหาวิหารซาเมบา (Sameba) เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์โธด๊อกซ์จอร์เจีย ตั้งอยู่ในทบิลิซิเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1995-2004 และเป็นวิหารที่สูงที่สุด อันดับที่ 3 ของโบสถ์ออร์โธด็อกซ์ในโลก

แล้วนำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมปราการนาริกาลา ให้ท่านได้ชมป้อมปราการโบราณที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 เพื่อปกป้องเมือง ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความสม่ำเสมอกัน โดยชื่อ Nari-Kala เป็นภาษาเปอร์เซียน แปลว่า ป้อมที่ไม่สามารถตีแตก และหลายศึกก็ได้พิสูจน์มาแล้วถึงความแข็งแกร่งของป้อมนาริกาลา นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมกำแพงเมือง และทิวทัศน์เมืองทบิลิซิมุมสูงอันงดงามได้

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านเดินชม ย่านเมืองเก่า ของเมืองทบิลิซิ ซึ่งจะทำท่านได้พบเห็นความสวยงามและสีสันของอาคารบ้านเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสานกันระหว่างศิลปะของเปอร์เซียและยุโรป ทำให้จอร์เจียมีเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดียว  ชม โรงอาบน้ำของราชวงศ์ ที่เคยใช้เป็นโรงอาบน้ำของกษัตริย์ในอดีต นำท่านเดินเล่นที่ตลาด Meiden Barzaar ตลาดใกล้จัตุรัสใจกลางย่านเมืองเก่า  จากนั้น นำท่านเยี่ยมชมเมืองทบิลิซิ ผ่านชมถนนรุสตาเวลี (Shota Rustaveli Avenue) ที่ตั้งชื่อตามชื่อของนักประพันธ์เอกชาวจอร์เจียน Shoto Rustaveli เป็นถนนหลักของเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันและผู้คน มีบ้านเรือนที่มีเสน่ห์ อาคารสไตล์นีโอคลาสสิก คาเฟ่ และร้านอาหารอยู่สองข้างทาง ผ่านชม โอเปร่าเฮ้าส์ ซึ่งเป็นโรงโอเปร่าที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคยุโรปตะวันออก สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1851 โดยสมัยนั้น จอร์เจียยังคงอยู่ภายใต้ จักรวรรดิรัสเซียที่ปกครองโดยซาร์ อาคารสไตล์นีโอ มัวริช แห่งนี้ ค่อนข้างแปลกตา เหมาะกับการถ่ายรูปสวยๆ ชม จัตุรัสอนุสาวรีย์เสรีภาพ (Liberty Square) สถานที่ตั้งของรูปปั้นนักบุญจอร์ชฆ่ามังกรในปัจจุบัน โดยอดีตเคยเป็นรูปปั้นอนุเสาวรีย์วลาดีมีร์ ปูติน ผู้นำคนสำคัญของรัสเซีย ได้ถูกรื้อถอนออกไปในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1991 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศจอร์เจียเป็นอิสระจากประเทศรัสเซีย


แล้วนำท่านสู่ ตลาดนัดดรายบริดจ์ (Dry Bridge Flea Market) นตลาดนัดที่ไม่ธรรมดาในเมืองหลวงของจอร์เจียที่ท่านจะเพลิดเพลินกับการเดินชมสินค้าต่างๆ ได้เป็นเวลาหลายชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านชอบของเก่าและของโบราณ มีโบราณวัตถุมากมายหลายประเภท และยังขายของที่ระลึกทุกอย่างเท่าที่จะจินตนาการได้ เป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ที่ชอบการเดินช้อปปิ้งตลาดนัด 

มีตั้งแต่สิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากไม้ หน้ากาก ของสะสมโบราณ เช่น เข็มทิศ เครื่องประดับทำมือ เหรียญเก่า กล้องเก่า ของเล่น เครื่องเคลือบหายาก ไปจนถึงภาพวาดที่สวยงาม ภาพถ่ายประวัติศาสตร์ และเครื่องดนตรี ที่แห่งนี้คือสวรรค์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งสินค้าที่มีเรื่องราว  อิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Radisson Blu Iveria หรือในระดับเดียวกัน

ทบิลิซิ – ห้าง East Point – อิสตันบูล
เช้า
อาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ห้าง East Point ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ให้เวลาท่านอิสระช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น ADIDAS, ALDO, BERSHKA, COLUMBIA, CHARLES & KEITH, CONVERSE, H&M, LOREAL, LEVI’S, LOTTO, MANGO, MINI SO, NEW YORKER, SAMSONITE, OVS, POLO, ZARA และอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน
อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานทบิลิซิ

17.30 น. โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK383 นำท่านเหินฟ้าสู่ อิสตันบูล ประเทศตุรกี

ค่ำ
อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

19.00 น. ถึงท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

วันที่ 9

 อิสตันบูล – กรุงเทพฯ

01.45 น. โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK68 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ

พักค้างแรมบนเครื่องบิน

เช้า อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

15.25 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

Georgia Wine & Winter Adventure

Surprise! 9 Days

โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK)

อัตราค่าบริการทัวร์ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

ออกเดินทางวันที่
4 – 12 มี.ค. 66
ราคาค่าบริการทัวร์ ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ
91,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
91,900 บาท
เด็กอายุ 5-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม
84,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม
80,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
20,900 บาท
หมายเหตุ  

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน

– ทางบริษัท ฯ เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว

ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

ค่าบริการรวม

– ค่าห้องพักสองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน

– ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ

– ค่าขึ้นบอลลูนชมวิวตามระบุในรายการ

– ค่าอาหารตามระบุในรายการ

– ค่ารถรับส่งตามรายการ

ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000บาท

– ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 2,000,000บาท

หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบิน

– ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

– ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

– ค่าขนกระเป๋าโดยสายการบิน

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง (PDF)