Hokkaido Autumn & Gourmet
Surprise! 8 Days 5 Night
โดยสายการบิน ออลนิปปอนแอร์เวย์ (NH)
24 ก.ย. – 1 ต.ค. 66
Hokkaido Autumn & Gourmet
Surprise! 8 Days 5 Night
โดยสายการบิน ออลนิปปอนแอร์เวย์ (NH)
24 ก.ย. – 1 ต.ค. 66
Hokkaido Autumn & Gourmet
Surprise! 8 Days 5 Night
โดยสายการบิน ออลนิปปอนแอร์เวย์ (NH)
24 ก.ย. – 1 ต.ค. 66
วันแรก อา. 24 ก.ย. 66
กรุงเทพฯ – ฮาเนดะ
18.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้นที่  4 ประตูทางเข้าที่ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ L เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินออลนิปปอน แอร์เวย์

เจ้าหน้าที่เวิลด์เซอร์ไพร้ส คอยต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

21.35 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  NH850 นำท่านเหินฟ้าสู่ ฮาเนดะ โตเกียว

วันที่สอง จ. 25 ก.ย. 66

ฮาเนดะ – คุชิโระ – ทะเลสาบอะคัง – ศูนย์การแสดงและวิจัยสาหร่ายมาริโมะ – ทะเลสาบอะคัง

เช้า

05.50 น. ถึงท่าอากาศยาน ฮาเนดะ โตเกียว

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

11.10 น. นำท่านเดินทางสู่ คุชิโระ ฮอกไกโด โดยสายการบิน ออลนิปปอนแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ NH741

กลางวัน

12.45 น. ถึงท่าอากาศยานคุชิโระ ฮอกไกโด

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบอะคัง ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งในด้านความงดงามของภูมิทัศน์

และนอกจากทัศนียภาพอันงดงาม และน้ำที่ใสมากกว่าทะเลสาบอื่นๆแล้ว  ที่นี่ยังมีสาหร่ายมาริโมะ สาหร่ายสีเขียวเป็นเอกลักษณ์สำคัญด้วย 

จากนั้นให้ท่านได้ ล่องเรือ ชมความงามของทะเลสาบอะคัง จากบนเรือเฟอร์รี่ พร้อมชมศูนย์จัดแสดงและวิจัยสาหร่ายมาริโมะ

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Akan Yuku No Sato Tsuraga หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สาม อ. 26 ก.ย. 66
ทะเลสาบอะคัง – ทะเลสาบมาซู – ทะเลสาบคุชชะโระ – อะบาชิริ – ทะเลสาบโนโตโระ – อะบาชิริ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบมาซู (Lake Mashu) ตั้งอยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติอะคัง จัดเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น และยังเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดอีกด้วย มักจะมีหมอกปกคลุมพื้นน้ำอยู่เป็นประจำ

ทะเลสาบนี้ ไม่อนุญาตให้ลงไปที่ทะเลสาบ แต่จะมีการจัดจุดชมวิว 2 แห่งให้ได้ชมรอบๆ ริมทะเลสาบ 

จากนั้น นำท่านเดินทางชม ทะเลสาบคุชชะโระ (Kussharo Lake) เป็นทะเลสาบในอุทยานแห่งชาติอะกัง นับเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของอุทยาน

หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ คาบสมุทรวาโคโตะ อีกหนึ่งจุดชมวิวของทะเลสาบคุชชะโระ

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านสู่จุดชมวิว บิโฮโระพาส (Bihoro Pass) ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ตระการตาของทะเลสาบคุชชาโระ ทะเลสาบปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโนโตโระ นำท่านชมปรากฏการณ์ธรรมชาติ ปะการังหญ้าสีแดง มีรูปร่างเป็นปล้องๆ คล้ายกับปะการัง ช่วงที่สวยที่สุดในการมาเที่ยวชมคือ ช่วงปลายเดือนกันยายน และที่นี่ยังเป็นวิวใบไม้เปลี่ยนสีอีกรูปแบบหนึ่งที่หาชมได้ยาก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อะบาชิริ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะฮอกไกโด ที่นับว่าเป็นเมืองที่มีความน่าสนใจไม่น้อย โดยเฉพาะการรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

เมืองนี้ยังมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวท้องถิ่นของฮอกไกโด ที่ถูกจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ต่างๆ อีกทั้งยังมีบรรยากาศและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอีกมากมายของเมืองแห่งนี้

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Lake Abashiri Tsuruga Resort หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สี่ พ. 27 ก.ย. 66
พิพิธภัณฑ์หิมะและน้ำแข็งคามิคาวะ – อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง – กระเช้าขึ้นสู่ยอดคูโรดาเกะ – น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ – โซอุนเคียว

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

นำท่านเดินทางไปสัมผัสกับความงดงาม และยิ่งใหญ่ตระการตาของ พิพิธภัณฑ์หิมะ และ น้ำแข็งคามิคาวะ ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลป์จากหิมะได้อย่างสวยงาม ท่านจะได้ชื่นชมกับผลงานปั้น การแกะสลัก และการตกแต่งอย่างวิจิตรพิสดารของบรรดาเหล่าศิลปินทั้งหลาย

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในพื้นที่ตอนกลางของเกาะฮอกไกโด อุดมไปด้วย ขุนเขา แมกไม้และน้ำตกตามธรรมชาติมากมาย ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 2,309 ตารางกิโลเมตร 

เมื่อเดินทางถึงอุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง แล้วนำท่าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาคูโรดาเกะ ที่ระดับความสูง 1,300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งท่านจะประทับใจในความงดงามที่ธรรมชาติบรรจงสร้างขึ้น

จากนั้น นำท่านชม น้ำตกริวเซ มีขนาดความสูง 90 เมตร หรืออีกชื่อว่าน้ำตกดาวตก เนื่องจากสายน้ำเส้นใหญ่ที่ไหลลงมาจากชะง่อนผา เมื่อต้องกับแสงอาทิตย์จะแลดูงดงามคล้ายกับดวงดาวที่กำลังตกมาจากฟากฟ้า เป็นทัศนียภาพที่แปลกตาอีกแบบหนึ่ง และ น้ำตกกิงกะ หรือ น้ำตกทางช้างเผือก ธารน้ำตกที่ไหลลงมาจากหน้าผา เป็นเส้นเล็ก ไขว้กันไปมาคล้ายเส้นด้ายสีขาว

อิสระให้ท่านเที่ยวชมได้ตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ โซอุนเคียว หมู่บ้านเล็กๆ ในตอนเหนือของอุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง เป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการเดินเล่น ไต่เขา และทำกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Choyo Resort หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า พฤ. 28 ก.ย. 66
บิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า (Blue Pond) – สวนชิกิไซ โนะ โอกะ – ฟาร์มโทมิตะ – ฟุราโนะ – โรงงานชีส– นิงเกิลเทอร์เรซ – ฟุราโนะ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ บิเอ เมืองที่มีเนินเขาสลับซับซ้อนเป็นทิวแถว ทำให้เกิดภาพวิวที่มีลักษณะสวยงาม ซึ่งคนญี่ปุ่นนิยมใช้เมืองนี้เป็นฉากหลังสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์และโฆษณาต่างๆ

จากนั้น นำท่านชม บ่อน้ำสีฟ้า (Blue Pond) ตั้งอยู่ที่เมืองบิเอะ เกาะฮอกไกโด ความงามตามธรรมชาตินี้เกิดจากการสะสมของสารอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์จากภูเขาไฟที่เกิดการสะท้อนกับแสงขาว จนออกมาเป็นสีฟ้าสดใส

ความอัศจรรย์ของธรรมชาติจะพาเราไปพบกับความงามอันแปลกตา ผิวน้ำจะสะท้อนภาพของตอต้นไม้ท่ามกลางบ่อ จุดที่ไม่ลึกมากก็ใสจนสามารถมองเห็นพื้นบ่อได้ 

นำท่านเดินทางสู่ สวนชิกิไซ โนะ โอกะ ให้ท่านเดินชมสวนดอกไม้นานาชนิด ตั้งอยู่บนเนินเขาลดหลั่นกันอย่างสวยงาม ซึ่งมีชื่อว่า “Hill of Shikisai” มีขนาด 7 เฮกเตอร์ ในช่วงฤดูร้อนนี้จะได้เห็นความงามของดอกไม้นานาชนิดในสวนแห่งนี้ อีกทั้งภายในสวนยังมีจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ของที่ระลึก และร้านอาหารไว้คอยบริการ

กลางวัน

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่ ฟาร์มโทมิตะ ปัจจุบันฟาร์มแห่งนี้ มีแปลงดอกไม้อยู่มากมาย ผลัดกันออกดอกตามฤดูกาลตั้งแต่กลางเดือนเมษายนเป็นต้นไป 

นอกเหนือจากช่วงที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมดอกไม้กันมากที่สุดคือช่วงเดือนกรกฎาคม ซึ่งถือเป็นช่วงที่ดอกลาเวนเดอร์ ดอกป๊อปปี้บาน แล้วยังมีดอกไม้นานาพันธุ์ทยอยพากันออกดอกบานสะพรั่งให้ท่านเดินชมทุ่งดอกไม้ที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตา และดอกไม้นานาพันธุ์ ที่แสนประทับใจไม่รู้ลืม

นำท่านเดินทางสู่ ราโนะ หรือเมืองฟูรานูอิ ที่มีความหมายว่า เปลวไฟที่มีกลิ่นหอมตามรากศัพท์ของชาวไอนุ ชาวพื้นเมืองของเกาะฮอกไกโด

เมืองฟุราโนะเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวท้องถิ่นว่าเป็นเมืองแห่งชุมชนกสิกรรม เนื่องมาจากพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์และภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการทำกสิกรรม ทำให้เมืองนี้เป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้นานาชนิด อาทิเช่น องุ่น แตงโม เมล่อน และ มันฝรั่ง เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะปลูกลาเวนเดอร์   ที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางมาชมความงดงามกันเป็นประจำทุกปี

แล้วนำท่านเข้าชม โรงงานชีส ท่านจะได้เห็นขั้นตอนที่พิถีพิถันในการทำชีสท้องถิ่นคาเมมเบิร์ท ก่อนจะออกมาเป็นขนมหวานน่าตาน่าอร่อย และสามารถลิ้มรสตัวอย่างชีสในร้านค้าของโรงงานได้ 

ชีสที่พิเศษคือชีสสีดำ ที่ทำจากหมึกของปลาหมึก นอกจากโรงงานผลิตชีสแล้ว ยังมีโรงงานไอศครีม โรงงานพิซซ่า ซึ่งสามารถเข้าร่วมทำเวิร์คช้อปในการผลิตเนย ไอศครีม ขนมปัง และชีสได้อีกด้วย

แล้วนำท่านเดินทางสู่ นิงเกล เทอร์เรซ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามโรงแรม New Furano Prince ซึ่งจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองจำพวกงานฝีมือต่างๆ ที่อยู่ในร้านซึ่งทำเป็นกระท่อมไม้เล็กๆท่ามกลางป่าที่ร่มรื่น เชื่อมต่อด้วยสะพานไม้ ภายในร้านก็จะมีคนทำงานฝีมือให้ชมพร้อมทั้งจำหน่ายสินค้าไปด้วย

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม New Prince Furano หรือในระดับเดียวกัน

วันที่หก ศ. 29 ก.ย. 66
ซัปโปโร – โอตารุ – คลองโอตารุ – ย่านร้านเบเกอรี่ – ช้อปปิ้งสถานีเจอาร์ซัปโปโร – ซัปโปโร

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โอตารุ เมืองท่าที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในฮอกไกโด ซึ่งตึกรามบ้านช่องเป็นทรงตะวันตกสืบเนื่องมาจากอิทธิพลของรัสเซีย หลังจากที่ได้ทำการค้ากับญี่ปุ่นในสมัยก่อน

อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบ คลองโอตารุ อันสวยงามน่าประทับใจ

แล้วนำท่านสู่ ย่านร้านเบเกอรี่ ซึ่งในบริเวณเมืองโอตารุนี้จะมีร้านเบเกอรี่เรียงรายให้ท่านได้เลือกชิม 

อิสระให้ท่านได้ชิมขนมเค้ก และขนมหวานนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น สตรอเบอรี่ชีตเค้ก เค้กช็อกโกแลต แยมโรล และอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านสถานีเจอาร์ซัปโปโร ย่านชุมชนที่มีศูนย์การค้า ร้านรวงมากมายทั้งบนดินและใต้ดิน รวมทั้งห้างชื่อดัง ทั้ง ไดมารู เซย์บุ เอสต้า หรือแม้แต่ห้างอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำอย่าง บิ๊กคาเมร่า และโยโดบาชิคาเมร่า หากท่านที่ชื่นชอบหนังสือก็มีร้าน คิโนะคุนิยะ ร้านใหญ่อยู่ในบริเวณนี้เช่นกัน อิสระให้ได้ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วย เมนูปูชื่อดัง ของซัปโปโร ที่นำปูอันขึ้นชื่อมาปรุงรสเป็นอาหารแสนอร่อยให้ท่านได้ลิ้มลอง 

พักค้างแรม ณ โรงแรม Sapporo Grand Hotel หรือในระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด ส. 30 ก.ย. 66
ซัปโปโร – เขื่อนโฮเฮเคียว – สะพานแขวนฟุตะมิ – สวนผลไม้ – ทะเลสาบ ชิโคสึ – ซิโตเสะ – ฮาเนดะ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เขื่อนโฮเฮเคียว แล้วนำท่านโดยสารรถบัสไฟฟ้าไฮบริด เพื่อเดินทางเข้าสู่บริเวณเขื่อนโฮเฮเคียว ซึ่งเป็นรถที่เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ เขื่อนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำจากแม่น้ำโทโยฮิระ เปรียบเสมือนหม้อเก็บน้ำของซัปโปโรเลยที่เดียว นอกจากนี้ยังใช้ผลิตไฟฟ้าอีกด้วย

ที่นี่ยังเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงว่าเป็น จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ทำให้เป็นที่นิยมสำหรับนักเดินป่าผู้รักธรรมชาติ

อิสระให้ท่านเดินชมทิวทัศน์ที่สวยงามตามอัธยาศัย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เส้นทางฟุตะมิ โจซัง (Futami Jozan Road) เส้นทางเดินริมแม่น้ำโทโยฮิระ (Toyohira River) ซึ่งจุดเด่นของที่นี่คือ สะพานแขวนฟุตะมิ (Futamii Suspension Bridge) ที่ข้ามแม่น้ำโทโยฮิระ (Toyohira River) พื้นที่โดยรอบนั้นประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้นานาพันธุ์กว่า 800 ชนิด 

นอกจากนี้ที่นี่ยังมี ตำนานของสิ่งมีชีวิตอย่าง คัปปะ (Kappa) ซึ่งเล่าขานกันเป็นวงกว้างในญี่ปุ่นมาตั้งแต่โบราณ จึงจะเห็นรูปปั้นคัปปะได้ตามรอบบริเวณแห่งนี้อีกด้วย

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร แล้วนำท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ ให้ท่านได้ชม และชิมผลไม้ตามฤดูกาล

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบชิโคสึ ทะเลสาบที่ได้รับการยกย่องในเรื่องของความใส สะอาดเป็นที่รู้จักกันอย่างดีในนามทะเลสาบที่ตั้งอยู่ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นที่ไม่เกาะตัวเป็นน้ำแข็ง
ถูกแวดล้อมไปด้วยภูเขาอันสวยงาม และยังเป็นสถานที่จัดงานต่างๆตลอดฤดูกาลอาทิเช่น เทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี (Shikotsu Koyo Matsuri) และเทศกาลตะเกียงหิมะ (Shikottsu Ice Festival)

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานซิโตเสะ

ค่ำ

อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย ณ ภัตตาคารภายในสนามบิน

20.30 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ ฮาเนดะโตเกียว โดยสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ NH082

22.10 น. ถึงท่าอากาศยานฮาเนดะ โตเกียว เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่แปด อา. 1 ต.ค. 66
ฮาเนดะ – กรุงเทพฯ
00.05 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสาย

ออลนิปปอน แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ NH849

04.35 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

Hokkaido Autumn & Gourmet Surprise! 8 วัน 5 คืน

โดยสายการบินออล นิปปอนแอร์เวย์ (NH)

อัตราค่าบริการทัวร์ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

ออกเดินทางวันที่
24 ก.ย. – 1 ต.ค. 66
จำนวนผู้เดินทาง ผู้ใหญ่ ขั้นต่ำ
15 ท่านขึ้นไป
ราคาค่าบริการทัวร์ ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ
89,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
26,900 บาท
หมายเหตุ

– ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

– ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา หากจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่าที่กำหนดไว้ จากตารางข้างต้น

– กรณี ผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน ซึ่งผู้เดินทางจะต้องไม่น้อยกว่า 10 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 16,000 บาทต่อท่าน

ค่าบริการรวม
– ค่ารถรับส่งตามรายการ

– ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน

– ค่าอาหารตามรายการ

ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ2,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ (รวมเจ็บป่วย)วงเงินท่านละ 2,000,000บาท

– หัวหน้าทัวร์และ/หรือ มัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

– ทิปมัคคุเทศก์ และ คนขับรถ

– การบริการจัดเตรียมน้ำดื่ม ท่านละ 1 ขวดต่อวัน

พิเศษ! ของพรีเมี่ยม บริการ ณ วันเดินทาง เช่น กระเป๋า Travel Kit, ปกพาสปอร์ทหนังเเท้, คู่มือการเดินทาง, เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ, หน้ากากอนามัย

ค่าบริการไม่รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง (PDF)