Hidden Treasure of Kansai & Sakura
27 มีนาคม – 1 เมษายน 2567 (6 วัน 4 คืน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
DAY 1
พ. 27 มี.ค. 67
กรุงเทพฯ – โอซาก้า
20.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2

เคาน์เตอร์เช็คอิน การบินไทย เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D

เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

23.59 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG622 นำท่านเหินฟ้าสู่ นครโอซาก้า

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างแรมบนเครื่องบิน

DAY 2
พฤ. 28 มี.ค. 67
โอซาก้า – นารา – วัดสึโบซากะ – ภูเขาโยชิโนะ

เช้า

อาหารเช้า บริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

07.20 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ นครโอซาก้า

หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ นารา ดินแดนที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเมืองหลวงแรกของญี่ปุ่น ถึงแม้ปัจจุบันจะเหลือปราสาทหรือวัดเก่าแก่อยู่ไม่มาก แต่ ณ ที่นี้คือจุดเริ่มต้นของจักรพรรดิองค์แรกและจุดเริ่มต้นของพุทธศาสนาในญี่ปุ่น 

นำท่านชม วัดสึโบซากะ ที่ถูกสร้างขึ้นราวปี ค.ศ. 717 โดยผสมผสานสไตล์พุทธศิลปะญี่ปุ่นและอินเดียเข้าด้วยกัน เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในวัดที่มีเอกลักษณ์ที่สุดในญี่ปุ่น ภายในบริเวณวัดมีพระพุทธรูปแบบอินเดียหลายองค์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แบบทัชมาฮาล และงานแกะสลักนูนต่ำทั้งหมดซึ่งทำด้วยหินสีขาว 

ในฤดูใบไม้ผลิต้นซากุระที่ปลูกอยู่รอบๆ และกลีบซากุระที่หลุดร่วงลงมาปกคลุมพระพุทธรูปนับว่าเป็นทิวทัศน์ที่หาได้ยากยิ่ง

หมายเหตุ : การชมดอกไม้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหาร นำท่านสู่ ภูเขาโยชิโนะ หนึ่งในจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีและจุดชมซากุระที่สวยงามและมีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่น 

ในฤดูใบไม้ผลิจึงแน่นขนัดไปด้วยต้นซากุระที่บานสะพรั่งสวยงามและฤดูใบไม้ร่วงก็เต็มไปด้วยใบไม้ที่ผลัดใบสีสันสวยงามสลับกันส้ม เหลือง และแดง ไปทั่วทั้งภูเขา 

นอกจากนี้ ภูเขาโยชิโนะยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในฐานะ “สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเส้นทางแสวงบุญในเทือกเขาคิอิ” สามารถเที่ยวชมศาลเจ้าและวัดมรดกโลกพร้อมชมธรรมชาติอันงดงามได้ทั้ง 4 ฤดูกาล

นำท่านขึ้นโรปเวย์สู่จุดชมวิว และอิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการชมวิวซากุระ พร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

หมายเหตุ : การชมดอกไม้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง นารา

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม Piazza Nara หรือในระดับเดียวกัน


DAY 3
ศ. 29 มี.ค. 67
นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – ยูโนะฮานะออนเซ็น

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านชม วัดโทไดจิ นำท่านนมัสการหลวงพ่อโตไดบุทสึ ที่สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ ประดิษฐานภายในโบสถ์ไม้ ซึ่งสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี ค.ศ. 752 แล้วให้ท่านได้ถ่ายรูปกับกวางแสนเชื่องที่มีอยู่รอบบริเวณวัด

หมายเหตุ : การชมดอกไม้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เกียวโต

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหาร นำท่าน มุ่งหน้าสู่ อาราชิยาม่า เมืองซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของเกียวโต ในอดีตเคยเป็นเมืองเกษตรกรรมที่มีความสำคัญต่อกรุงเกียวโต ก่อตั้งโดยการรวมตัวกันของหมู่บ้านใกล้เคียงกัน 17 หมู่บ้านจนกลายเป็นเมืองอาราชิยาม่า 

พาท่านลัดเลาะเทือกเขาให้ท่านได้เห็นความงดงามของขุนเขา และแม่น้ำโฮะซึ ที่อยู่ด้านล่างได้อย่างชัดเจน

แล้วนำท่านชม ป่าไผ่ อันมีชื่อเสียงของอาราชิยาม่า ในบริเวณนี้เต็มไปด้วยต้นไผ่รายล้อมเต็มบริเวณปกคลุมทั่วทั้งป่า ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับทิวป่าไผ่ที่ตัดเป็นแนวทางเดินสวยงาม ร่มรื่น

แล้วนำท่านชม สะพานโทเก็ตสึเคียว สัญลักษณ์ของอาราชิยาม่า ถูกสร้างขึ้นในสมัยเฮอัน สะพานนี้มีความสวยงามอย่างมากเพราะด้านหลังนั้นเป็นภูเขาสูงใหญ่และด้านล่างเป็นแม่น้ำที่ทั้งสองฝั่งมีแนวต้นซากุระเรียงราย เลียบแม่น้ำไปเรื่อยๆทำให้เป็นจุดชมซากุระที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง

จากตัวเมืองเมื่อข้ามสะพานไปจะเป็นเหมือนเกาะเล็กๆที่อยู่กลางแม่น้ำ ภายในเกาะเป็นร้านขายอาหาร ขายสินค้า มีผู้คนนิยมมาเดินเล่นเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงเทศกาลชมซากุระ 

หมายเหตุ : การชมดอกไม้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล

อิสระให้ท่านเดินชมเมืองอาราชิยาม่า ซึ่งมีอาคารบ้านเรือนแบบญี่ปุ่นโบราณเรียงรายอยู่ และมีร้านค้าขายของที่ระลึก งานศิลปะ งานฝีมือ และขนมญี่ปุ่นหลากหลายแบบให้เลือกซื้อหาไปเป็นของฝากจนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ที่พักบริเวณ ยูโนะฮานะ ออนเซ็น

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พักค้างแรม ณ โรงแรม Syoenso Hozukawatei หรือในระดับเดียวกัน


DAY 4
ส. 30 มี.ค. 67
ยูโนะฮานะออนเซ็น – ทางลาดเคอาเกะ – บ้านพักมุรินอัน – วัดคิโยมิสึ – เส้นทางประวัติศาสตร์ฮิกาชิยามะ – โอซาก้า

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านสู่ ทางลาดเคอาเกะ ไม่ไกลจากวัดนันเซ็นจิ เป็นสถานที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดในโลกด้วยความยาว 582 เมตร ถูกใช้ในการขนส่งเรือที่ใช้ขนส่งเสบียงจากคลองที่ไหลมาจากทะเลสาบบิวะขึ้นไปตามทางลาด ปัจจุบันเป็นสถานที่ชมซากุระอันเป็นที่นิยมแห่งหนึ่ง ด้วยทิวทัศน์ต้นซากุระที่บานสะพรั่ง เรียงรายไปตามรางรถไฟ คล้ายอุโมงค์สีชมพูอ่อนที่สามารถเดินลอดผ่านไปได้

หมายเหตุ : การชมดอกไม้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล

จากนั้น นำท่านชม บ้านพักมุรินอัน บ้านพักในสวนของยามากาตะ อาริโตโมะ หนึ่งในรัฐบุรุษชั้นนำของญี่ปุ่นในช่วงสมัยเมจิและไทโช สร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ. 1894-1896 ประกอบด้วยสวนและอาคาร 3 หลัง ได้แก่ บ้านหลังใหญ่ บ้านสไตล์ตะวันตก และห้องน้ำชา

เป็นผลงานสวนญี่ปุ่นสมัยใหม่ชิ้นเอกที่สร้างขึ้นโดยปรมาจารย์ โอกาวะ จิเฮอิที่ 7 มูรินอันถูกสร้างขึ้นด้วยมุมมองของหมู่บ้านในหุบเขาและลำธารเพื่อสร้างความรู้สึกเคลื่อนไหว แตกต่างจากสวนญี่ปุ่นที่มักเปรียบเทียบมหาสมุทรและเกาะต่างๆ

พิเศษ บริการชาเขียวและขนม ภายในคาเฟ่ที่เป็นจุดซึ่งยามากาตะ อาริโตโมะนั่งมองออกไปที่สวนของเขาเมื่อ 120 ปีที่แล้ว

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ โดยเส้นทางเดินสู่วัดเรียกกันว่า “เส้นทางสายกาน้ำชา” เนื่องจากในอดีตจะมีร้านรวงสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านขายเครื่องถ้วยชามเซรามิกของ คิโยมิสึ

แม้ในปัจจุบันจะมีร้านขายของที่ระลึกน่ารักมากมายให้ท่านเลือกซื้อ แต่ยังหลงเหลือร้านเหล่านี้อยู่บ้าง ให้ท่านได้สัมผัสกับความสวยงามและบรรยากาศเก่าแก่ที่หาชมได้ยาก อีกทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์กร Unesco World Heritage ในปี ค.ศ. 1994 เมื่อถึงบริเวณวัดคิโยมิสึ 

จุดที่น่าสนใจ คือ สายน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย ที่ดื่มเพื่อสุขภาพดี สติปัญญาเป็นเลิศ และทรัพย์สินมั่งคั่ง โดยทางวัดได้จัดเตรียมกระบวยไว้ให้รองน้ำดื่มเพื่อความเป็นสิริมงคล

หมายเหตุ : การชมดอกไม้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เส้นทางประวัติศาสตร์ฮิกาชิยามะ ที่ทอดยาวจากวัดคิโยมิสึไปจนถึงศาลเจ้ายาซากะ ตลอดสองข้างทางเป็นอาคารไม้ที่รักษาไว้จากสมัยอดีต ให้ความรู้สึกราวกับได้ย้อนยุคกลับไปสู่อดีต ปัจจุบันได้ปรับปรุงตกแต่งให้เป็นร้านขายขนม ร้านอาหาร หรือร้านขายของที่ระลึก

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ โอซาก้า
พักค้างแรม ณ โรงแรม voco Osaka Central หรือในระดับเดียวกัน


DAY 5
อา 31 มี.ค. 67
โอซาก้า – โกเบ-ซันดะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต – ย่านชินไซบาฉิ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ โกเบซันดะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต แหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายชนิดในราคาพิเศษกว่า 180 ร้าน อาทิเช่น Addidas, M.A.C, Chanel, Gucci เป็นต้น อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

กลางวัน

อิสระอาหารกลางวัน ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย โดยทางบริษัทฯ  ได้จัดเตรียมค่าอาหารกลางวันไว้ให้ท่านละ 2,000 เยน

หลังอาหาร นำท่านสู่ ย่านชินไซบาชิ เป็นย่านช้อปปิ้งใจกลางโอซาก้า ขนาดใหญ่ มีทั้งห้างสรรพสินค้า และร้านค้าชั้นนำมากมาย จำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งของใช้
ของกิน ของฝาก สินค้าแบรนด์เนม ร้านอาหาร และอื่นๆ ให้ท่านเลือกซื้อหาอย่างจุใจ ซึ่งเชื่อมต่อไปถึงย่านโดตอมโบริ หรือสยามสแควร์เมืองโอซาก้า อิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจ
จนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างแรม ณ โรงแรม voco Osaka Central หรือในระดับเดียวกัน


DAY 6
จ. 1 เม.ย. 67
โอซาก้า – ฮารุกัส 300 – เทนโนจิมิโอะ – ท่าอากาศยานคันไซ – กรุงเทพฯ

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านขึ้นสู่จุดชมวิว ฮารุกัส 300 ฮารุกัส เป็นสำนวนภาษาญี่ปุ่นโบราณมีความหมายว่า “ทำให้สดใส” 

จุดชมวิวนี้อยู่ชั้นบนสุดของตึก ABENO HARUKAS ที่ความสูง 300 เมตร ที่ ท่านสามารถมองไปได้ทั่วเมืองโอซาก้า รวมถึงเมืองใกล้เคียงอีกด้วย

จากนั้น อิสระให้ท่านชิ้อปปิ้ง ณ เทนโนจิมิโอะ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่ได้รับการปรับปรุงในมี ค.ศ. 2023 ประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์ยอดนิยม ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา เครื่องสำอาง สินค้าไลฟ์สไตล์ต่างๆ และเฟอร์นิเจอร์ 360 ร้าน และเป็นร้านค้าปลอดภาษีถึง 100 ร้านด้วยกัน

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคันไซ

17.35 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ

ค่ำ อาหารค่ำบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

21.25 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

Hidden Treasure of Kansai & Sakura 

27 มี.ค. – 1 เม.ย. 2567
(6 วัน 4 คืน)

จำนวนผู้เดินทาง
15 ท่านขึ้นไป
ราคาค่าบริการทัวร์ ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ
86,000 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
17,000 บาท
– ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

– ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา หากจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่าที่กำหนดไว้จากตารางข้างต้น

– กรณีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ค่าบริการรวม
– ค่ารถรับส่งตามรายการ

– ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน

– ค่าอาหารตามรายการ

ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ (รวมเจ็บป่วย) วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

– หัวหน้าทัวร์ และ/หรือ มัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

– ทิปหัวหน้าทัวร์ และ/หรือ มัคคุเทศก์ และ คนขับรถ

– การบริการจัดเตรียมน้ำดื่ม ท่านละ 1 ขวดต่อวัน

พิเศษ! ของพรีเมี่ยม บริการ ณ วันเดินทาง เช่น กระเป๋า Travel Kit, ปกพาสปอร์ทหนังเเท้, คู่มือการเดินทาง, เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ, หน้ากากอนามัย

ค่าบริการไม่รวม
– ค่าตั๋วเครื่องระหว่างประเทศ (บินไป-กลับ)

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง (PDF)