Nagano Snow Monkey & Chichibu Nature Illumination
22-28 มกราคม 2567 (7 วัน 5 คืน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
DAY 1
จ. 22 ม.ค. 67
กรุงเทพฯ – โตเกียว
20.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2

เคาน์เตอร์เช็คอินการบินไทย เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D

เจ้าหน้าที่เวิลด์เซอร์ไพร้ส คอยต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก 

23.15 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG682 นำท่านเหินฟ้าสู่ โตเกียว

พักค้างแรมบนเครื่องบิน
DAY 2
อ. 23 ม.ค. 67
โตเกียว – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – วัดโชรินซัน ดารุมะจิ – คุซัทสึออนเซ็น

เช้า

06.55 น. ถึงท่าอากาศยาน ฮาเนดะ โตเกียว หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ แล้ว นำท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เป็นย่านที่มีเสน่ห์และมีความเป็นเอกลักษณ์ ที่คล้ายกับว่าหลุดไปในสมัยเอโดะ 

นำท่านเดินชมย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ  เป็นย่านที่มีบ้านเรือนสมัยเอโดะตั้งเรียงรายอยู่ตลอดแนวยาวสองข้างทาง ในสมัยก่อนเมืองคาวาโกเอะมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้าเป็นอย่างมาก เปรียบได้กับโตเกียวในปัจจุบัน 

พ่อค้าแม่ค้าจึงมีความร่ำรวยและได้สร้างอาคารต่างๆ ขึ้นมาเรื่อยๆ ตึกรามบ้านช่องต่างๆ รวมถึงโกดังเก็บของหลายแห่งมีอายุเก่าแก่แต่ยังคงเก็บรักษาสภาพความดั้งเดิมเช่นในอดีตมาได้จนถึงปัจจุบัน

ถนนหลักของคาวาโกเอะเป็นเส้นที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินเที่ยวชมตึกรามบ้านช่องและสถาปัตยกรรมของเมืองนี้ ทำให้ย่านนี้มีฉายา Koedo Kawagoe หรือแปลได้ว่า Little Edo นั่นเอง

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วยเซต เมนูอาหารญี่ปุ่นแบบไคเซกิ

หมายเหตุ: รูปภาพร้านและอาหารเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการนำเสนองานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุดิบของทางร้าน และขึ้นอยู่กับการทำการจอง

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดกุนมะ นำท่านสู่ วัดโชรินซัน ดารุมะจิ หรือวัดดารุมะ ตามประเพณีชาวญี่ปุ่นจะนิยมซื้อตุ๊กตาดารุมะในช่วงขึ้นปีใหม่โดยที่ตุ๊กตายังไม่มีตา ชาวญี่ปุ่นจะขอพรหรืออธิษฐานขอสิ่งที่ตนต้องการ จากนั้นวาดตาให้ตุ๊กตา 1 ข้าง 

เมื่อสิ่งที่อธิษฐานเป็นจริง จึงจะวาดตาข้างที่ 2 ให้กับตุ๊กตา จากนั้นชาวญี่ปุ่นจึงนำตุ๊กตาดารุมะกลับไปไว้ที่วัดหรือศาลเจ้า และตุ๊กตาเหล่านั้นจะถูกเผาเมื่อถึงเวลาสิ้นปี

นำท่านเดินทางสู่ คุซัทสึออนเซ็น 1 ใน 4 เมืองที่เป็น ออนเซ็นรีสอร์ตชื่อดังของจังหวัดกุนมะ  คุซัทสึออนเซ็น นั้นเก่าแก่กว่า 1800 ปี เป็น หนึ่งในสามของออนเซ็นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในญี่ปุ่น ในทุกๆ 1 นาทีจะมีน้ำพุร้อนธรรมชาติไหลพุ่งออกมามากกว่า 32,300 ลิตร ปริมาณมหาศาลขนาดนี้ทำให้ บริเวณโดยรอบจะมีไอน้ำปกคลุมอยู่เกือบตลอดเวลา 

นอกจากนี้น้ำพุร้อนของเมืองคุซัทสึออนเซ็น ยังมีค่าความเป็นกรดอยู่ราว pH 2.1 ซึ่งกรดนี้จะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่สะสมอยู่ตามร่างกายได้เป็นอย่างดี คุซัทสึออนเซ็นจึงเป็นออนเซ็นที่คนญี่ปุ่นให้ความนิยมตั้งแต่ครั้งโบราณจนถึงปัจจุบัน

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

บริการท่านด้วย เซ็ตชาบู ชาบู ที่คัดสรรค์วัตถุดิบรสชาติเยี่ยม สดใหม่ นำมาปรุงเป็นอาหาร ให้ท่านได้ลิ้มลอง อย่างหลากหลาย

หมายเหตุ: รูปภาพร้านและอาหารเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการนำเสนองานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุดิบของทางร้าน และขึ้นอยู่กับการทำการจอง

หลังอาหาร อิสระให้ทุกท่านได้แช่น้ำแร่ร้อนรวมแบบญี่ปุ่น หรือ ออนเซ็น ทั้งนี้มีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าการอาบน้ำแร่นั้นช่วยให้ผิวพรรณสดใส ช่วยการไหลเวียนของโลหิต และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายอย่างมากทีเดียว

พักค้างแรม ณ โรงแรม Kusatsu Now หรือในระดับเดียวกัน

DAY 3
พ. 24 ม.ค. 67
คุซัทสึออนเซ็น – ยูบะทาเกะ – การแสดงยูโมมิ – สวนลิงแช่น้ำร้อน – โอบุเสะ – โรงหมักเหล้าสาเก มะสุอิชิ-อิชิมูระ – นากาโน่

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินเที่ยวชม ยูบะทาเกะ แหล่งน้ำพุร้อนที่ให้น้ำแร่ตามธรรมชาติกว่า 5,000 ลิตรต่อนาที ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในญี่ปุ่น ด้วยความร้อนกว่า 70 องศาเซลเซียส 

น้ำแร่ที่อบอวลด้วยกลิ่นกำมะถันจะถูกพักในรางไม้เพื่อให้เย็นลงก่อนลำเลียงไปยังโรงแรมแบบเรียวกัง และโรงอาบน้ำที่เรียงรายอยู่ในแถบนี้

จากนั้น นำท่านชม การแสดงยูโมมิ การแสดงพื้นเมืองของคุซัตสึออนเซน เป็นวิธีการดั้งเดิมในการลดอุณหภูมิของน้ำที่มาจากแหล่งพุร้อนโดยตรง โดยใช้ไม้พายขนาดใหญ่กวนน้ำ พร้อมกับร้องเพลงพื้นบ้านไปด้วยเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สวนลิงแช่น้ำร้อน เป็นบ่อน้ำพุร้อนที่มักจะมีลิงกังและลิงหิมะที่อาศัยอยู่รวมกันลงแช่น้ำร้อนธรรมชาติ นำท่านเข้าชมภาพหายากแปลกตา ซึ่งเป็นหนึ่งภาพที่ใช้โปรโมทการท่องเที่ยวญี่ปุ่น

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ โอบุเสะ เมืองออนเซ็นที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดนากาโน่ ที่นี่ยังคงอนุรักษ์ตัวเมืองให้อุดมไปด้วยศิลปะและวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าในช่วงสมัยเอโดะราวๆ ปี ค.ศ.1603-1867 มีพิพิธภัณฑ์ศิลปะ มีโรงกลั่นสาเก ร้านค้า และร้านอาหารในอาคารสไตล์ดั้งเดิมตามถนน ตรอก ซอย คงไว้ซึ่งเสน่ห์ของเมืองโบราณ

แหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด พิพิธภัณฑ์จัดแสดงผลงานศิลปะ อันเลื่องชื่อของจิตรกรภาพพิมพ์ชื่อดัง โฮคุไซ ที่พิพิธภัณฑ์โฮคุไซ สามารถเดินเข้าไปทางตรอกต้นเกาลัดไปยังด้านหลังของพิพิธภัณฑ์ได้ เดิมเป็นที่อยู่อาศัยของพ่อค้าผู้มั่งคั่ง Takai Kozan ภายในจัดแสดงนิทรรศการภาพวาดต่างๆ เช่น ผีญี่ปุ่น ก๊อบลิน

แล้วนำท่านสู่ โรงหมักเหล้าสาเก มะสุอิชิอิชิมูระ ตั้งอยู่กลางเมืองโอบุเสะ ให้ท่านได้ทดลองชิมสาเกสดๆ จากโรงหมักสาเกแห่งนี้ ที่ก่อตั้งมานานกว่า 268 ปี และได้รับการสานต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จากบรรพบุรุษส่งต่อมาจนถึงปัจจุบัน

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ นากาโน่

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

เสิร์ฟท่านด้วยเซ็ตเมนูไคเซกิ และวัตถุดิบคุณภาพระดับพรีเมี่ยม

หมายเหตุ: รูปภาพร้านและอาหารเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการนำเสนองานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุดิบของทางร้าน และขึ้นอยู่กับการทำการจอง

พักค้างแรม ณ โรงแรม Hotel Metropolitan Nagano หรือในระดับเดียวกัน

DAY 4
พฤ. 25 ม.ค. 67
นากาโน่– กิจกรรมเก็บสตอเบอร์รี่ – คะรุยซาว่า – คะรุยซาว่าพริ้นซ์ช้อปปิ้งพลาซ่า – คะรุยซาว่า

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสตอเบอร์รี่ ฟาร์มแห่งนี้สามารถเก็บสตอเบอรี่ได้ตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนมิถุนายนกันเลยทีเดียว 

ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์ กิจกรรมเก็บสตอเบอร์รี่ สดๆจากต้น พร้อมทั้งยังสามารถรับประทานสตอเบอร์รี่หวานฉ่ำ สีสันสดใสได้แบบไม่อั้นภายในเวลาที่กำหนดอีกด้วย 

หมายเหตุ: การเก็บสตอเบอร์รี่ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของปีนั้นๆ

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมือง คะรุยซาว่า ที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟอาซามะ และเป็นเมืองตากอากาศที่เป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่น

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วยอาหารฝรั่งเศส ร้านอาหารเก่าแก่ในคะรุยซาว่า บริการท่านด้วยคอร์สอาหารฝรั่งเศส จากร้านอาหารชื่อดังแห่งคะรุยซาว่า ที่รังสรรค์แต่ละจานออกมาได้สวยไม่แพ้วิวของเมืองตากอากาศแห่งนี้ ให้ท่านได้เลือกเมนูจานหลักได้ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อ หมู หรือปลา

หมายเหตุ: รูปภาพร้านและอาหารเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการนำเสนองานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุดิบของทางร้าน และขึ้นอยู่กับการทำการจอง

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ คะรุยซาว่าพริ้นซ์ช้อปปิ้งพลาซ่า เอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ เรียงรายไปด้วยร้านค้าแฟชั่น ร้านค้าจิปาถะ ร้านจำหน่ายของตกแต่งภายใน และร้านอาหารมากกว่า 240 ร้าน โดยเฉพาะสินค้าแฟชั่นมีให้เลือกซื้อมากมายตั้งแต่ระดับไฮแบรนด์ไปจนถึงสไตล์โหมด เสื้อผ้าเด็ก และเสื้อผ้าสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งเลยทีเดียว 

อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ซึ่งท่านสามารถสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าแบรนด์ดังๆมากมายในราคาลดพิเศษสุด เช่น Coach, Celine, Christian Dior, Timberland, Levi’s, Guess, ฯลฯ

 

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก

หลังอาหารค่ำ อิสระให้ท่านได้อาบน้ำแร่รวมแบบญี่ปุ่น หรือออนเซ็นภายในโรงแรมที่พัก หรือเลือกแช่ออนเซ็นส่วนตัวภายในห้องพัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม Prince Karuizawa หรือในระดับเดียวกัน

DAY 5
ศ. 26 ม.ค. 67
คะรุยซาว่า – หุบเขาโอนิโอชิดาชิ – จิจิบุ – น้ำแข็งย้อยโอโนะอุจิ เฮียะเค – เสาน้ำแข็งอะชิกะคุโบะ – คาวาโกเอะ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาโอนิโอชิดาชิ ซึ่งเป็นสวนหินที่เกิดจากลาวาที่ไหลออกมาจากภูเขาไฟอาซามะเมื่อครั้งอดีต และแผ่ขยายขึ้นไปทางด้านเหนือของภูเขาไฟ โดยจะมีเส้นทางให้ขับรถชมวิวบริเวณรอบ ๆ หุบเขาโอนิโอชิดาชิ แห่งนี้อีกด้วย

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ จิจิบุ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของไซตามะ ที่ยังคงมีวิถีชีวิต วัฒนธรรมเก่าแก่ของญี่ปุ่น และเต็มไปด้วยสวนธรรมชาติอันงดงาม

แล้ว นำท่านเดินทางสู่ น้ำแข็งย้อยโอโนะอุจิ เฮียะเค จุดชมน้ำแข็งย้อยที่อยู่ลึกเข้าไปในภูเขา คนในท้องถิ่นตั้งใจสร้างแท่งน้ำย้อยแห่งนี้ขึ้นมาจากต้นน้ำในภูเขาเรียวคามิแห่งโอโนะอุจิ แท่งน้ำแข็งมีความกว้าง 250 เมตร และสูง 60 เมตร 

ไฮไลต์เด็ดของที่นี่ คือ ทัศนียภาพที่งดงามของน้ำแข็งย้อยขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้จากสะพานแขวน เข้าชมได้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือน มกราคม ถึงปลายเดือน กุมภาพันธ์

หมายเหตุ: การเกิดปรากฏการณ์ และลักษณะของน้ำแข็งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี

จากนั้น นำท่านชม เสาน้ำแข็งอะชิกะคุโบะ 1 ใน 3 น้ำแข็งย้อยหรือเสาน้ำแข็งอันมีชื่อเสียงในเมืองจิจิบุ ซึ่งปรากฎการณ์น้ำแข็งย้อยหรือเสาน้ำแข็งนี้มักจะเกิดในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็น

เนื่องจากกลางวันและกลางคืนมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันมาก ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองจิจิบุ จังหวัดไซตามะแห่งนี้

หมายเหตุ: การเกิดปรากฏการณ์ และลักษณะของน้ำแข็งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี

ค่ำ

ให้ท่านเลือกรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย โดยทางบริ ษัทได้จัดเตรียมเงินไว้ให้ท่านละ 2,500 เยน

20.00 น. ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทาง เข้าสู่โรงแรมที่พัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม Kyukamura Okumusash หรือในระดับเดียวกัน

DAY 6
ส. 27 ม.ค. 67

คาวาโกเอะ – โตเกียว – ทีมแล็บแพลเน็ต โตเกียว – ย่านชินจุกุ – ย่านกินซ่า – โตเกียว

เช้า

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ทีมแล็บแพลเน็ต โตเกียว สถานที่แห่งนี้ถือเป็นโลกแห่งผลงานศิลปะซึ่งไร้ขอบเขต พิพิธภัณฑ์ปราศจากแผนที่ซึ่งผลงานศิลปะสามารถเคลื่อนย้ายไปยังห้องต่างๆ และแทรกตัวไปกับทั้งผู้เยี่ยมชมและผลงานศิลปะอื่นๆ

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ร้านขาปูยักษ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น มีวัตถุดิบอาหารและขาปูยักษ์ที่มีคุณภาพสูง รสชาติอาหารอร่อย รวมถึงคุณภาพด้านบริการที่ดีเยี่ยม

หมายเหตุ: รูปภาพร้านและอาหารเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการนำเสนองานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุดิบของทางร้าน และขึ้นอยู่กับการทำการจอง

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ย่านชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโตเกียว ในบริเวณใกล้กับสถานีรถไฟชินจูกุ ทางด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ของสถานีมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่

อาทิเช่น ทาคาชิมาย่า ไทม์สแควร์  อิเซตัน มารุอิ (0101) มิตสึโคฉิ ถนนช้อปปิ้งในชั้นใต้ดิน ที่มีสินค้าต่าง ๆ มากมายให้คุณได้เลือกซื้อกันอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ของใช้ในบ้าน ของมือสอง ของเล่น เรียกได้ว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ทุกเพศทุกวัยสามารถเลือกซื้อของที่ถูกใจทุก ๆ คนได้ภายในแห่งเดียวกัน 

ทางฝั่งตะวันตกของสถานีชินจูกุ คือย่านของตึกสูงระฟ้า ที่ตั้งของตึกต่าง ๆ ที่สูงที่สุดในโตเกียว รวมไปถึงโรงแรมใหญ่ ๆ และอาคารของสำนักงานที่ว่าการเมือง อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านสู่ ย่านกินซ่า เป็นย่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่เปรียบเสมือนย่านทองหล่อของชาวโตเกียว ซึ่งย่านนี้มีราคาที่ดินต่อ 1 ตารางเมตรสูงกว่า 10 ล้านเยน (ประมาณ 120,000 เหรียญสหรัฐ)

นับเป็นย่านที่มีราคาอสังหาริมทรัพย์สูงที่สุด แห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเลยทีเดียว ซึ่งตลอดทั้งถนนนี้เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า ร้านเสื้อผ้า บาร์ ร้านอาหารยอดนิยม และร้านทอยส์ปาร์ค ที่ขายของเล่นและเกมส์ ร้านขายของใช้ ของตกแต่งบ้าน และร้านสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำของโลกที่หาได้เกือบทุกยี่ห้อที่จัดและตกแต่งร้านอย่างสวยงามเรียงรายกันอยู่เป็นจำนวนมาก  

อิสระให้ท่านได้สนุกสนานช้อปปิ้งแบรนด์มากมาก อาทิ Louis Vuitton, Gucci, Hermes, Dolce & Gabbana, Burburry, Prada และอื่น ๆ อีกมากมาย

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วย เมนูยากินิคุหรือปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น ได้เลือกเนื้อวัว หมู หรือไก่ พร้อมเครื่องเคียงไม่จำกัดในเวลาที่กำหนด

หมายเหตุ: รูปภาพร้านและอาหารเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการนำเสนองานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุดิบของทางร้าน และขึ้นอยู่กับการทำการจอง

พักค้างแรม ณ โรงแรม New Otani หรือในระดับเดียวกัน

DAY 7
อา. 28 ม.ค. 67
โตเกียว – ย่านชิมาบาตะ – วัดไทฉะคุเทน – ถนนไทฉะคุเทนซันโดะ – นาริตะ –กรุงเทพฯ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ย่านชิมาบาตะ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของโตเกียว ที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์มาแต่โบราณไว้ นำท่านชม ยามาโมโตะ บ้านพักในสวนแบบญี่ปุ่น เดิมทีเป็นบ้านพักของพ่อค้าในอดีต ออกแบบโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่นผสมกับแบบยุโรป

จากนั้น นำท่านชม วัดไทฉะคุเทน ที่มีชื่อเสียงมาจากการตกแต่งจากไม้แกะสลักอันสวยงาม เป็นผลงานเดียวกับผู้แกะสลักไม้ ณ ศาลเจ้าโทโชกุในนิกโก้  แต่ไม่มีการทาสีเนื่องจากเป็นการตั้งใจที่จะคงสภาพแบบเดิมไว้ และบริเวณหน้าอาคารหลักยังมีต้นสนที่อายุกว่า 500 ปี ที่เปรียบเสมือนมังกรเลื้อยผ่านบริเวณนี้

นำท่านเดินทางสู่ ถนนไทฉะคุเทนซันโดะ หรือถนนคนเดินหน้าวัดไทฉะคุเทน ที่ยังคงสภาพเดิมอยู่ โดยถนนสายนี้มักถูกใช้เป็นฉากในละครญี่ปุ่น โดยในช่วงปีค.ศ. 1969 – 1995 มีละครถึง 48 เรื่องที่ใช้เมืองนี้เป็นฉากหลัง โดยสองข้างทางเป็นร้านค้าที่มีอายุเก่าแก่ โดยขายสินค้า ของที่ระลึก และขนมขบเคี้ยวแบบญี่ปุ่นให้ท่านได้เลือกช้อปและชิมตามอัธยาศัย

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน นาริตะ

17.30 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG677 นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

22.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

Nagano Snow Monkey & Chichibu Nature Illumination

22 – 28 ม.ค. 2567 (7 วัน 5 คืน)

จำนวนผู้เดินทาง
10 ท่านขึ้นไป
ราคาค่าบริการทัวร์ ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ
117,900 บาท
เด็กอายุ 2 – 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ท่านละ
59,900 บาท
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
24,000 บาท
– ทางบริษัท ฯ เป็นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่านั้น ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่เพียงผู้เดียว

– ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

– ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

 – บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา หากจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน 

ค่าบริการรวม
– ค่ารถรับส่งตามรายการ

– ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน

– ค่าอาหารตามรายการ

ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ (รวมเจ็บป่วย) วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

– หัวหน้าทัวร์ และ/หรือ มัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

– ทิปหัวหน้าทัวร์ และ/หรือ มัคคุเทศก์ และ คนขับรถ

– การบริการจัดเตรียมน้ำดื่ม ท่านละ 1 ขวดต่อวัน

พิเศษ! ของพรีเมี่ยม บริการ ณ วันเดินทาง เช่น กระเป๋า Travel Kit, ปกพาสปอร์ทหนังเเท้, คู่มือการเดินทาง, เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ, หน้ากากอนามัย
ค่าบริการไม่รวม
– ค่าตั๋วเครื่องระหว่างประเทศ (บินไป-กลับ)

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง (PDF)