Singapore Cruise & Gourmet
เดินทาง 9-13 มกราคม 2023
เดินทางโดยเรือสำราญ Spectrum of the Seas
พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก
และความบันเทิงในทุกรูปแบบ
บริการชั้นเยี่ยม อาหารรสเลิศ
และความสนุกสนานที่รอให้ท่านมาสัมผัส
Singapore Cruise & Gourmet
เดินทาง 9-13 มกราคม 2023
เดินทางโดยเรือสำราญ Spectrum of the Seas
พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก
และความบันเทิงในทุกรูปแบบ
บริการชั้นเยี่ยม อาหารรสเลิศ
และความสนุกสนานที่รอให้ท่านมาสัมผัส

โปรแกรมการเดินทาง

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – Spectrum of the Seas – ล่องเรือสู่ปีนัง ประเทศมาเลเซีย
เช้า

05.00 น.พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย อาคารผู้โดยสารขาออกชั้นที่ 4 ประตูที่ 4 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว H
เจ้าหน้าที่ เวิลด์เซอร์ไพร้ส คอยต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

08.00 น.โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG403 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศสิงคโปร์

อาหารบริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

11.15 น.ถึงท่าอากาศยานชางงี ประเทศสิงคโปร์ ประเทศที่มีขนาดเล็ก แต่สามารถคงความยิ่งใหญ่
ระดับโลกไว้ได้หลายเรื่อง รวมถึงเป็นท่าอากาศยานที่ได้รับรางวัลมากที่สุดในโลกอีกด้วย

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ

จากนั้น นำท่านโดยสารเรือสำราญ Spectrum of the Seas
ที่พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและความบันเทิงในทุกรูปแบบ

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนหรือทำกิจกรรมบนเรือตามอัธยาศัย

16.30 น. เรือสำราญออกเดินทางจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่ ปีนัง ประเทศมาเลเซีย หลังจากที่ทุกท่านลงเรือเรียบร้อยแล้ว นำท่านร่วมกิจกรรมการซ้อมรวมพลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของทางเรือ ซึ่งจะมีการประกาศ สถานที่นัดหมายหลังจากทุกท่านลงเรือเรียบร้อยแล้ว โดยใช้เวลาสาธิตซ้อมรวมพล 30 นาที

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

บริการอาหารค่ำที่ห้อง Main Dining แบบ A La Carte ที่ห้องอาหาร ชั้น 3 และ 4 หรือ เลือกรับประทานอาหารที่ห้อง Windjammer Café บนเรือ ที่ชั้น14 ได้ตลอดทั้งวัน  

หลังอาหาร ท่านสามารถพักผ่อนที่ห้องพักของท่าน สำรวจรอบๆ เรือ หรือ สามารถรับชมการแสดงระดับโลกของ Royal Caribbean Cruise ในห้อง The Royal Theater ชั้น 4  และ 5

ปิดท้ายค่ำคืนแรกนี้ด้วยแสงสีและดนตรีตามไนต์คลับและบนดาดฟ้าเรือ

หมายเหตุ  โปรแกรมต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถดู โปรแกรมแต่ละวันจากทางเรือ จาก เอกสารสาร Cruise Compass

พักค้างแรมบนเรือสำราญ Spectrum of the Seas

ในยามค่ำคืน เรือสำราญจะนำท่านเดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย

พักผ่อนหรือทำกิจกรรมตามอัธยาศัย บนเรือสำราญ – มาเลเซีย – ปีนัง – หมู่บ้านชาวจีนริมน้ำ – George Town – เรือสำราญ
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนหรือทำกิจกรรมบนเรือตามอัธยาศัย

ให้ท่านได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีมากมายบนเรือไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายที่ศูนย์ฟิตเนส การว่ายน้ำ การเดินช้อปปิ้งร้านค้าภายในเรือ

หรือผ่อนคลายจากการออกกำลังกายหรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเช่น การเล่นเทนนิส  ปีนหน้าผาจำลอง อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมนานาชนิดที่จัดบริการบนเรือสำราญ 

หรือบางท่านที่ต้องการผ่อนคลายอิริยาบถสามารถใช้บริการได้ที่ Steam Room / Sauna Room / Spa (การทำสปาหรือการร่วมกิจกรรมบางอย่างอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) 

หรือเพลิดเพลินกับการแสดง กิจกรรม และเกมส์ต่าง ๆ หรือท่านอาจจะเลือกพักผ่อนที่ห้องสมุด ตามอัธยาศัย 

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

หลังอาหาร อิสระให้ท่านได้เลือกพักผ่อนบนเรือสำราญตามอัธยาศัย หรือเลือกช้อปปิ้งสินค้าลดราคาบนเรือสำราญ ซึ่งจะมีการจัดโปรโมชั่นตามช่วงเวลา

15.00 น. ถึงท่าเรือ ปีนัง ประเทศมาเลเซีย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวจีนริมน้ำ หมู่บ้านริมน้ำเก่าแก่ของชาวจีนที่มาพำนักอาศัยอยู่ที่รัฐปีนังตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 เดิมเป็นศูนย์รวมการค้าและโกดังเก็บสินค้าต่างๆ มีการขยายจนกลายเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยมาจนถึงปัจจุบัน อิสระให้ท่านเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชุมชน วัดวาอาราม และชมวิวพระอาทิตย์ตกดินแสนโรแมนติกที่สะพานริมน้ำของชุมชน

จากนั้นนำท่านสู่ George Town เมืองหลวงของ ปีนัง ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก โดย UNESCO สะท้อนกลิ่นอายความวินเทจผ่านสตรีทอาร์ตและสถาปัตยกรรมดั้งเดิมที่อนุรักษ์ไว้

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Auntie Gaik Lean’s Old School Eatery

บริการท่านด้วยเมนู Nyonya อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อของปีนังที่หากใครมาเยือนต้องได้ลิ้มลอง ปรุงสดใหม่จากวัตถุดิบของท้องถิ่นด้วยความพิถีพิถันจากเชฟท้องถิ่นที่ถูกบอกกล่าวกันจากรุ่นสู่รุ่น

(ร้านอาหาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือปีนัง เพื่อนำท่านกลับขึ้นเรือสำราญ

23.00 น. เรือสำราญออกเดินทางจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่ ประเทศสิงคโปร์

พักค้างแรมบนเรือสำราญ Spectrum of the Seas

พักผ่อนหรือทำกิจกรรมตามอัธยาศัย บนเรือสำราญ
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

บริการอาหารเช้า แบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้อง Windjammer Café บนเรือ ที่ชั้น 14  หรือท่านจะเลือกทานแบบ A La Cart ที่ห้องอาหาร Main Dining ชั้น 3 และ 4

หลังอาหาร ให้ท่านได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีมากมายบนเรือไม่ว่าจะเป็น

การออกกำลังกายที่ศูนย์ฟิตเนส การว่ายน้ำ การเดินช้อปปิ้งร้านค้าภายในเรือ หรือผ่อนคลายจากการออกกำลังกายหรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเช่น การเล่นเทนนิส  ปีนหน้าผาจำลอง อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมนานาชนิดที่จัดบริการบนเรือสำราญ หรือบาง ท่านที่ต้องการผ่อนคลายอิริยาบถสามารถใช้บริการได้ที่ Steam Room / Sauna Room / Spa (การทำสปาหรือการร่วมกิจกรรมบางอย่างอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) หรือเพลิดเพลินกับการแสดง กิจกรรม และเกมส์ต่าง ๆ หรือท่านอาจจะเลือกพักผ่อนที่ห้องสมุด ตามอัธยาศัย

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนหรือทำกิจกรรมบนเรือตามอัธยาศัย

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

บริการอาหารค่ำที่ห้อง Main Dining แบบ A La Carte ที่ห้องอาหาร ชั้น 3 และ 4 ท่านจะได้รับหมายเลขโต๊ะอาหารก่อนลงเรือ หรือ เลือกรับประทานอาหารที่ห้อง Windjammer Café บนเรือ ที่ชั้น14 ได้ตลอดทั้งวัน  

หลังอาหาร อิสระให้ท่านได้เลือกพักผ่อนบนเรือสำราญตามอัธยาศัย 

พักค้างแรมบนเรือสำราญ Spectrum of the Seas

*** ก่อนที่เรือจะเข้าเทียบท่าที่สิงคโปร์ ในวันพรุ่งนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าสัมภาระใบใหญ่ แล้วนำมาวางไว้ที่หน้าห้องก่อนเวลา 24.00 น. โดยแยกของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านตั้งแต่กลางดึก

หากท่านมีการใช้จ่ายบนเรือ เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าสินค้า ค่าบริการสปา หรือค่ากิจกรรมต่างๆ โปรดตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายของท่านที่เคาน์เตอร์บริการลูกค้า และทำการชำระค่าใช้จ่ายภายในคืนนี้ก่อนเวลา 20.00 น.***

หมายเหตุ : สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันเช็คอิน โดยอัตโนมัติ

เรือสำราญ Spectrum of the Seas – สิงคโปร์ – ย่านไชน่าทาวน์ – วัด Sri Mariamman HinduTemple – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ถนนออร์ชาร์ด
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

บริการอาหารเช้า แบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่ห้อง Windjammer Café บนเรือ ที่ชั้น 14  หรือท่านจะเลือกทานแบบ A La Cart ที่ห้องอาหาร Main Dining ชั้น 3 และ 4

7.00 น.
เรือสำราญ Spectrum of the Seas เข้าเทียบท่า กลับสู่ สิงคโปร์

หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านสู่ ย่านไชน่าทาวน์  ย่านชุมชนชาวจีนซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเกาะสิงคโปร์ เป็นแหล่งรวมสีสันและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งร้านค้าแบบดั้งเดิมอย่างร้านทองที่สืบทอดธุรกิจครอบครัวกันมาหลายรุ่น ห้างขายยา ไปจนถึงร้านขายผ้า และร้านแผงลอยต่างๆ 

รวมถึง วัด Sri Mariamman HinduTemple วัดในศาสนาฮินดู ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของสิงคโปร์ สร้างขึ้นในสไตล์มิลักขะ ตั้งอยู่ในย่านไชน่าทาวน์ เป็นวัดหลักที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทมิฬฮินดูที่มาตั้งรกรากในสิงคโปร์ งดงามด้วยสถาปัตยกรรมและประวัติศาสต์จนได้รับแต่งตั้งเป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของสิงคโปร์อีกด้วย

จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระเขี้ยวแก้วในศาสนาพุทธ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบจีนสมัยราชวงศ์ถัง ตั้งอยู่ที่นี่ด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่น ช้อปปิ้งในย่านไชน่าทาวน์ หรือนมัสการพระเขี้ยวแก้วเพื่อความเป็นสิริมงคล

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Tuan Yuan Pork Ribs

(ร้านอาหารเป็นเพียงตัวอย่างในการนำเสนอ ยังไม่ได้ทำการจอง อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

บริการท่านด้วยเมนูบักกุตเต๋ระดับพรีเมี่ยม เมนูท้องถิ่นชื่อดัง หากใครมาเยือนสิงคโปร์ต้องได้ลิ้มลอง

หลังอาหาร นำท่านสู่ ถนนออร์ชาร์ด ศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมสุดหรูชื่อดังมากมายจากทุกมุมโลก ทั้งเครื่องสำอาง, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องประดับหรือเครื่องแต่งกายแบรนด์ดังจากดีไซน์เนอร์ที่มีชื่อเสียงจากทุกมุมโลก 

หรือเลือกชมห้าง Orchard Emerald อาคารสีเขียวมรกตซึ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ชื่อดัง อย่าง Sony และยังมีเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายชุดกีฬาหลากหลายยี่ห้อ และที่พลาดไม่ได้ ชมร้าน Icon ร้านเสื้อผ้าแฟชั่นชื่อดังแห่งหนึ่งของสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีห้างอีกมากมายบนถนนออร์ชาร์ดให้ท่านได้เลือกช้อปกันอย่างจุใจ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ค่ำ
อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Tian Tian Sea Food

(ร้านอาหาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

พักค้างแรม ณ โรงแรม Carlton หรือในระดับเดียวกัน

สิงคโปร์ – การ์เด้นบายเดอะเบย์ – ท่าอากาศยานชางกี – Jewel – กรุงเทพฯ
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ การ์เด้นบายเดอะเบย์ สวนขนาดใหญ่ริมอ่าวมาริน่า ในพื้นที่ 101 เฮกตาร์ หรือประมาณ 630 ไร่ สวนแห่งนี้เป็นเสมือนบ้านของต้นไม้ ดอกไม้ และพันธุ์ไม้หายากมากกว่า 250,000 ชนิด ภายในบริเวณสวนแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ คือ Flower Dome, Cloud Forest, Supertree Grove, Heritage Gardens, Dragonfly & Kingfisher Lakes, Bay East Garden และ World of Plants

พิเศษ นำท่านเข้าชม นิทรรศการ AVATAR นิทรรศการชั่วคราวที่จะผสมผสานน้ำตกและพืชพันธุ์ต่างๆ ภายใน Could Forest เข้ากับบรรยากาศของดาวแพนโดร่าจากภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่าง AVATAR (ที่จัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม ค.ศ. 2022 จนถึงมีนาคม ค.ศ. 2023) อิสระให้ท่านเดินชมความงามอันสวยงามและเหนือจินตนาการตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Geylang Lor 9 Frog porridge

(ร้านอาหาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

บริการท่านด้วยเมนู โจ๊กกบ นอกจากเมนูโจ๊กที่เป็นเมนูขึ้นชื่อของทางร้านแล้ว ยังมีเมนูอื่นให้ท่านได้ลิ้มลอง อาทิเช่น กบทอดกระเทียม ขากบผัดพริก เป็นต้น การันตีความอร่อยด้วยรางวัลต่างๆ มากมาย

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชางกี แล้วนำท่านสู่ Jewel อาคารใหม่ภายในท่าอากาศยานชางกี ภายในเป็นไลฟ์สไตล์มอลล์ขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 135,700 ตารางเมตร ผสานความงามของธรรมชาติ ความทันสมัย เป็นสถานที่ช้อปปิ้งสุดครบครัน ทั้งแบรนด์นานาชาติ และแบรนด์ดังในสิงคโปร์ 

ไฮไลท์อันดับหนึ่งของที่นี่คือ น้ำตก HSBC Rain Vortex อันยิ่งใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางอาคาร มีความสูงกว่า 40 เมตร ได้รับการจัดอันดับเป็นน้ำตกในร่มที่สูงที่สุดในโลก ทำให้ในรอบบริเวณสามารถได้ยินเสียงน้ำตก สัมผัสละอองน้ำ ได้ความรู้สึกเหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆ อิสระให้ท่านได้เดินชมความงามของน้ำตกแห่งนี้ เลือกช้อปปิ้ง หรือเพลิดเพลินกับ Canopy Bridge บนชั้น 5 ของ Jewel ซึ่งเป็นทางเดินพาดผ่านจุดใกล้เคียงน้ำตกบนความสูง 23 เมตร

(canopy bridge ไม่รวมในค่าบริการทัวร์)

ถึงเวลาอันสมควร นำท่านเช็คอินเพื่อเตรียมตัวกลับสู่ประเทศไทย

ค่ำ
อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัยภายในท่าอากาศยาน

ท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านอาหารที่ท่านชื่นชอบ โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมงบประมาณให้ท่านละ 20 SGD

21.00 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG410 นำท่านลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ

22.20 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

Singapore Cruise & Gourmet Surprise! 5 วัน
โดย เรือสำราญ Spectrum of the seas

วันที่ออกเดินทาง
9 – 13 ม.ค. 66
จำนวนผู้ใหญ่เดินทางขั้นต่ำต่อรถบัส 1 คัน
15 – 19 ท่าน
20 – 24 ท่าน
25 ท่านขึ้นไป
ประเภทห้องพัก
ห้องพักมีระเบียง (Balcony Stateroom)
อัตราค่าบริการทัวร์ พร้อมตั๋วเรือสำราญ พักคู่ท่านละ
77,900
72,900
69,900
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
21,500
อัตราค่าบริการนี้ คิดคำนวณจากอัตราค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย ชั้นทัศนาจร (ตั๋วกรุ๊ป) ราคาประมาณ 11,000 บาท (รวมภาษีแล้ว) ซึ่งทางบริษัทฯยังไม่ได้ทำการจองตั๋วกับทางสายการบินฯ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ทำการจองจริง

– ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
– ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์
– กรณีไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

อัตราค่าบริการรวม

– ค่าห้องพักสองท่านต่อหนึ่งห้องบนเรือสำราญ (Balcony Stateroom)
– ค่าห้องพักสองท่านต่อหนึ่งห้อง ณ ประเทศสิงคโปร์ ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
– ค่าอาหารตามรายการ
– ค่ารถรับส่งตามรายการ
– ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจรสำหรับสายการบินที่ระบุ
– ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
– ค่าภาษีน้ำมัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ำมันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
– ค่าขนกระเป๋า น้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.
– ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท
– ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,500,000 บาท
– บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด
– พิเศษ! ของพรีเมี่ยม บริการ ณ วันเดินทาง เช่น กระเป๋า Travel Kit, คู่มือการเดินทาง, เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ, หน้ากากอนามัย
– หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
– มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ณ มาเลเซียและสิงคโปร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
– ค่าทิปมัคคุเทศก์ และ คนขับรถ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคำนวณจากค่าบริการ)
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกลค่าเครื่องดื่ม

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง (PDF)