1
พฤ. 7 ธ.ค. 66
กรุงเทพฯ
21.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2

เคาน์เตอร์เช็คอินการบินไทย เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D

เจ้าหน้าที่เวิลด์เซอร์ไพร้ส คอยต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก
2
ศ. 8 ธ.ค. 66
กรุงเทพฯ – นาโกย่า – ช่องเขาเอะนะ – นั่งเรือชมความงามช่องเขาเอะนะ – เกโระออนเซ็น – ทาคายาม่า

เช้า

00.05 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG644 นำท่านเหินฟ้าสู่ นาโกย่า

เชิญท่านนอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย

พักค้างแรมบนเครื่องบิน

เช้า อาหารเช้า บริการบนเครื่องบินพร้อมเครื่องดื่ม

07.30 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ นาโกย่า หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

นำท่านเดินทางสู่ ช่องเขาเอะนะ (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1.45 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่าน นั่งเรือชมความงามช่องเขาเอะนะ บริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยหินรูปต่างๆมากมาย เกิดโดยธรรมชาติ รูปร่างและความสวยงามของบรรยากาศจะเปลี่ยนไปในแต่ละฤดูกาล 

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ร้านอาหารท้องถิ่นเก่าแก่สไตล์ญี่ปุ่น ที่ตั้งอยู่ใกล้กับ หุบเขาเอะนะ บริการท่านด้วยเซ็ตอาหารสไตล์ญี่ปุ่น ที่เรียกกันว่า ไคเซกิ รังสรรค์ทุกจากวัตถุดิบตามฤดูที่คัดสรรมาอย่างดี

*หมายเหตุ : รูปภาพร้านและอาหารเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการนำเสนองานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุดิบของทางร้าน

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เกโระออนเซ็น เมืองที่ชื่อพ้องเสียงกับคำว่า เคโระ ซึ่งแปลว่า “กบ” จึงได้นำกบมาเป็นสัญลักษณ์ของเมือง มีชื่อเสียงเรื่องการเป็นแหล่งน้ำแร่ น้ำพุร้อน

ที่นี่มีอายุกว่า 1,000 ปี เป็น หนึ่งในสามน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น เชื่อกันว่าสามารถรักษาโรคปวดในข้อ และอาการผิดปกติของการเคลื่อนไหวได้ (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

แล้วนำท่านเดินชมเมือง เกโระออนเซ็น บริเวณนี้มีที่แช่น้ำพุร้อนสาธารณะให้คนทั่วไปสามารถแช่เท้าได้ฟรีอีกด้วย ให้ท่านได้ผ่อนคลายร่างกายจากความเมื่อยล้า และความหนาวเย็น จากน้ำแร่ในบริเวณนี้

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทาง เข้าสู่ ทาคายาม่า ที่ได้ชื่อว่า “ลิตเติ้ลเกียวโต” เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารักตั้งอยู่ในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่น้ำ สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศแบบเมือง (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง)

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร อิสระให้ทุกท่านได้แช่น้ำแร่ร้อนรวมแบบญี่ปุ่น หรือ ออนเซ็น ทั้งนี้มีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าการอาบน้ำแร่นั้นช่วยให้ผิวพรรณสดใส ช่วยการไหลเวียนของโลหิต และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายอย่างมากทีเดียว

พักค้างแรม ณ โรงแรม Takayama Green หรือในระดับเดียวกัน

3
ส. 9 ธ.ค. 66
ทาคายาม่า – กระเช้าไฟฟ้าชินโฮตากะโรปเวย์ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เทือกเขาเจแปนแอลป์ เพื่อขึ้น กระเช้าไฟฟ้าชินโฮตากะโรปเวย์ จากสถานีชินโฮตากะออนเซ็น ซึ่งความสูง 1,117 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สู่ความสูงกว่า 2,156 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ด้วยกระจกบานใหญ่ของกระเช้า 2 ชั้นแห่งแรกในญี่ปุ่น 1 ในกระเช้าที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ทำให้ท่านได้ใกล้ชิดกับทิวทัศน์อันงดงามของเทือกเขาแจแปนแอลป์ยิ่งขึ้น

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่ ทาคายาม่า แล้ว นำท่านเดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์รูปแบบของบ้านในสมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

บริการท่านด้วย เมนูไคเซกิ หรือ เซตอาหารญี่ปุ่นตามฤดูกาลซึ่งจะรวบรวมวัตถุดิบรสชาติเยี่ยม สดใหม่ นำมาปรุงเป็นอาหาร ให้ท่านได้ลิ้มลอง อย่างหลากหลาย

*หมายเหตุ : รูปภาพร้านและอาหารเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการนำเสนองานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุดิบของทางร้าน

พักค้างแรม ณ โรงแรม Takayama Green หรือในระดับเดียวกัน

4
อา. 10 ธ.ค. 66
ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาว่า – จุดชมวิวชิโระยามะ –นาโกย่า – ซาคาเอะ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาว่า หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1995  (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง) 

แล้วนำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านชิราคาว่า บ้านในแบบกัสโช-สึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคำว่า กัสโช ซึ่งแปลว่าพนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร

ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี

แล้ว นำท่านสู่ จุดชมวิวชิโระยามะ ซึ่งอยู่บริเวณทางทิศเหนือของหมู่บ้าน เป็นจุดที่ท่านสามารถเห็นวิวทิวทัศน์หมู่บ้านมรดกโลกในมุมสูง อิสระให้ท่านถ่ายภาพอันน่าประทับใจเป็นที่ระลึก

 

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ นาโกย่า เมืองหลวงของจังหวัดไอชิ และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นลำดับสี่ของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นที่ตั้งของบริษัทผลิตยานยนต์สัญชาติญี่ปุ่นมากมาย อาทิ โตโยต้า ซูซูกิ และฮอนด้า มอเตอร์ (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

จากนั้นนำท่านสู่ ย่านซาคาเอะ ให้ท่านช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของเมือง นาโกย่า มีสินค้าหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ร้านค้าต่าง ๆ รวมไปถึงสินค้ามือสอง 

ในย่านซาคาเอะนี้ ยังเป็นที่ตั้งของ Oasis 21 และ Nagoya TV Tower อีกด้วย อิสระให้ท่านช้อบปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย 

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

บริการท่านด้วย เซ็ตเทปันยากิ จากวัตถุดิบชั้นดีตามฤดูกาล และเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ที่น่าจดจำที่เชฟจะปรุงอาหารต่อหน้าคุณ

*หมายเหตุ : รูปภาพร้านและอาหารเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการนำเสนองานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุดิบของทางร้าน

พักค้างแรม ณ โรงแรม Courtyard by Marriott Nagoya หรือในระดับเดียวกัน

5
จ. 11 ธ.ค. 66
ซาคาเอะ – ฟาร์มสตอเบอรี่ – มิตซุย เอาท์เล็ทพาร์ค แจ๊สดรีม นากาชิมะ – นากาชิมะ –สวนนาบานะโนะซาโตะ – Winter Illumination Show – นาโกย่า

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสตอเบอรี่ ฟาร์มแห่งนี้สามารถเก็บสตอเบอรี่ได้ตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนมิถุนายนกันเลยทีเดียว 

ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมเก็บสตรอเบอรี่ ท่านสามารถรับประทานสตรอเบอรี่ สีสันสดใส

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอาท์เล็ทพาร์ค แจ๊สดรีม นากาชิมะ เป็นเอาท์เล็ทมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดในละแวกเมืองนาโกย่า 

ภายในมีร้านค้ากว่า 240 ร้าน ซึ่งมีทั้งแบรนด์ในประเทศและต่างประเทศ เช่น ร้านเสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา และอื่นๆอีกมากมาย

กลางวัน

อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ณ ภายในมิตซุย เอาท์เล็ทพาร์ค แจ๊สดรีม นากาชิมะ

โดยทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียม ค่าอาหารกลางวันไว้ให้ท่านละ 2,500 เยน

หลังอาหาร อิสระให้ท่านสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าแบรนด์ดัง ๆ มากมายในราคาลดพิเศษสุด อิสระให้ท่านช้อบปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ นากาชิมะ 

ค่ำ

อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

บริการท่านด้วย เซ็ตอาหารญี่ปุ่นแบบไคเซกิ ที่คัดสรรวัตถุดิบท้องถิ่นตามฤดูกาลมาปรุงอาหารบริการทุกท่าน

*หมายเหตุ : รูปภาพร้านและอาหารเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการนำเสนองานเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุดิบของทางร้าน

จากนั้น นำท่านสู่ สวนนาบานะโนะซาโตะ แล้วนำท่านชม Winter Illumination Show เป็นการแสดงโชว์ไฟในยามค่ำคืน ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดังที่สุดในญี่ปุ่น เทศกาลนี้ยาวนานถึง 4 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงกลางเดือน มีนาคม ของทุกปี

ไฮไลท์ของงานนี้คืออุโมงค์ไฟ ซึ่งเมือเข้าไปแล้วจะเสมือนกับว่าเราอยู่ท่ามกลางดวงดาว สถานที่เที่ยวแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีของชาวเมืองมิเอะและมีผู้คนจำนวนมากเข้ามาเยี่ยมชมแสงสีและการแสดงโชว์ไฟในแบบอนิเมชั่นในยามค่ำคืนกันเป็นจำนวนมาก

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ นาโกย่า

พักค้างแรม ณ โรงแรม Courtyard by Marriott Nagoya หรือในระดับเดียวกัน

6
อ. 12 ธ.ค. 66
นาโกย่า – กรุงเทพฯ
เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ นาโกย่า

11.00 น. โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG645 นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย

อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน

15.40 น. ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย) 

Winter Shirakawa-go & Mie Illumination Surprise!

7 – 12 ธ.ค. 2566
(6 วัน 4 คืน)
จำนวนผู้เดินทาง ผู้ใหญ่ ขั้นต่ำ
10 ท่านขึ้นไป
ราคาค่าบริการทัวร์ ผู้ใหญ่พักห้องคู่
85,900 บาท
เด็กอายุ 2 – 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ท่านละ
49,900 บาท
พักห้องเดี่ยว (ห้องคู่) เพิ่มท่านละ
16,500 บาท
– ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

– ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา หากจำนวนผู้ใหญ่เดินทางต่ำกว่าที่กำหนดไว้จากตารางข้างต้น

– กรณีผู้เดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน ซึ่งผู้เดินทางจะต้องไม่น้อยกว่า 10 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 16,000 บาทต่อท่าน
ค่าบริการรวม
– ค่ารถรับส่งตามรายการ

– ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน

– ค่าอาหารตามรายการ

ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ (รวมเจ็บป่วย) วงเงินท่านละ 1,500,000 บาท

– หัวหน้าทัวร์ และ/หรือ มัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

– ทิปหัวหน้าทัวร์ และ/หรือ มัคคุเทศก์ และ คนขับรถ

– การบริการจัดเตรียมน้ำดื่ม ท่านละ 1 ขวดต่อวัน

พิเศษ! ของพรีเมี่ยม บริการ ณ วันเดินทาง เช่น กระเป๋า Travel Kit, ปกพาสปอร์ทหนังเเท้, คู่มือการเดินทาง, เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ, หน้ากากอนามัย
ค่าบริการไม่รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7%

ดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทาง (PDF)