เอเชีย — แผนประกันการเดินทาง

ปรึกษาเราก่อนการเดินทางนะครับ

การวางแผนและเพิ่มความคุ้มครองด้วยแผนประกันภัยต่างๆ ที่เหมาะกับการท่องเที่ยวของท่าน

เลือกได้ตามความต้องการแบบสบายกระเป๋า เพิ่มความมั่นใจ และอุ่นใจแด่คนที่คุณรัก

แผนประกันภัยการเดินทางสมาร์ททราเวลเลอร์พลัส / Smart Traveller Plus Plan

ข้อตกลงความคุ้มครอง /

Table of Coverage

จํานวนเงินจํากัดความรับผิด (บาท) / Limit of Liability (Baht)
Plan 1 Plan 2 Plan 3
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา

หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหต Personal Accident Loss of Life, Dismemberment Loss of Sight or Total Permanent Disability

 

1,000,000

 

1,000,000

1,500,000

2. การรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย

Medical Expense due to Accident and Sickness

500,000 2,000,000 2,000,000
3. การเคลื่อนยายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน

และการเคลื่อนยายกลับประเทศไทย

Emergency Medical Evacuation and Repatriation

 

1,000,000

 

1,000,000

2,000,000

4. คาใชจายในการสงศพ หรืออัฐิกลับประเทศ

Repatriation

1,000,000 1,000,000 2,000,000
5. ความรับผิดตามกฏหมายตอบุคคลภายนอก Personal Liability 1,000,000 1,000,000 2,000,000
6. การยกเลิกการเดินทาง Trip Cancellation N/A 10,000 30,000
7. ความลาชาในการเดินทาง (8 ชั่วโมง / 1,000 บาท)

Travel Delay (8 hours / 1,000 Baht)

10,000 N/A 30,000
8. การพลาดการตอเที่ยวบิน (8 ชั่วโมง / 1,000 บาท)

Flight Misconnection (8 hours / 1,000 Baht)

3,000 N/A 5,000
9. การลดจํานวนวันเดินทาง Trip Curtailment N/A 10,000 30,000
10. การลาชาของกระเปาเดินทาง  (8 ชั่วโมง / 1,000 บาท)

Baggage Delay (8 hours / 1,000 Baht)

N/A N/A 15,000
11. การสูญหาย หรือเสียหายของกระเปาเดินทาง และ/หรือทรัพยสิน

สวนตัวภายในกระเปา

Loss or Damage of Baggage / Personal Effects

 

5,000

 

N/A

50,000

12. การสูญหาย หรือเสียหายของเงินสด  และเช็คเดินทาง

Loss or Damage of Personal Money and Travel Cheque

N/A N/A 5,000
13. การสูญหาย หรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวของกับการเดินทาง

Loss or Damage of Travel Documents

N/A N/A 5,000
14. การไปเยี่ยมผูเอาประกันภัย Compassionate Visitation Benefit

Two way

economy class

Two way

economy class

Two way

economy class

15. การสงผูเยาวเพื่อเดินทางกลับประเทศ Return of Children

one way

economy class

one way

economy class

one way

economy class

16. ผลประโยชนการขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัต (สูงสุดไมเกิน  15 วัน)

Automatic Extension of Travel Period (Maximum 15 days)

Cover Cover Cover
17. การชดเชยเงนสดระหวางการพกรกษาตวในโรงพยาบาลในฐานะ

ผปวยในอนเนองมาจากการบาดเจบ หรอการเจบปวย

Hospital Income Benefit

 

N/A

 

N/A

1,000

1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา

หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหต Personal Accident Loss of Life, Dismemberment Loss of Sight or Total Permanent Disability

 

1,000,000

 

1,000,000

1,500,000

ระยะเวลาเดินทาง (วัน) Trip  Duration (Days) เบี้ยประกันภัย (บาท) Premium (Baht)
1-4 190 240 400
5-6 200 299 500
7-8 240 330 599
9-10 280 380 800
11-14 330 449 1,000
15-21 390 670 1,300
22-31 576 980 1,729
32-60 816 1,488 2,487
61-90 1,240 2,350 3,650

Annual Plan

1,500 2,849 4,299

หมายเหต / Remarks:

  1. ผูเอาประกันภัยอายุ 1 – 70 ปี, คูสมรสอายุสูงสุดไม่เกิน 70 ปี และบุตรอายุ 1 – 21 ปี (Insured’s Age 1 – 70 years, Spouse’s Age is not exceeding 70 years and Child’s Age 1 – 21 years)
  1. เบี้ยประกันภัยขางตนรวมอากรและภาษีธุรกิจเฉพาะ (Premium included Stamp Duty & Specific Business Tax)
  2. เบี้ยประกันภัยแบบครอบครัวจะเปน 2 เทาของเบี้ยประกันภัยรายบุคคล
  • ฟรี บุตร 2 คนในวงเงินจํากัดความรับผิด 50% ของความคุมครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่ระบุในขอ 1
  • For accompanying spouse, the premium charged is 100% of the applicable Insured Person’s premium.
  • Free for accompany children up to 2, with 50% of the accidental death benefit provided in item 1
  1. กรณีเปนแบบประกันรายปี ระยะเวลาการเดินทางแตละครั้งสูงสุดไมเกิน 90 วัน
  • For Annual Plan, unlimited trip is offered but each trip must not be exceeded 90 consecutive days.

กรมธรรมประกันภัยนี้ไมคุมครองผูที่เดินทางไปประเทศตอไปนี้

This policy will not  cover any loss,  injury, damage or legal liability arising directly or indirectly from travel in, to or

Afghanistan, Africa (except Republic of South Africa, Egypt, Morocco, Kenya, Namibia and Botswana), Azerbaijan, Cambodia (except Phnom Penh, Siam

Reap), Cuba, India, Iraq, Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Nicaragua, North Korea, Pakistan, Syria, Tajistan, Turkmenistan, Uzbekistan.

 

เอกสารชุดนี้ไมใชสัญญาประกันภัย  รายละเอียดความคุมครองและขอยกเวนที่สมบูรณจะระบุในกรมธรรมประกันภัย
(This brochure is not an insurance contract. Full details are specified in the insurance policy)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.: 02-634-8877
e-mail: FIT@worldsurprise.com
Line: worldsurprise

Comments

comments