Shiba Sakura & Mt. Fuji One Day Trip

             ถ่ายรูปให้หนำใจกับเทศกาลดอก Shiba Sakura สีสันสดใส พร้อมวิวด้านหลังเป็นภูเขาไฟ Fuji หนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของเมือง Tokyo สะดวกสบายด้วยรถบัส รับ-ส่ง จาก Shinjuku 

Itinerary

07:20 – 08:15 น.

→ พบกันที่ meeting point จุดต่างๆ ในบริเวณ Shinjuku (กรุณาตรวจสอบสถานที่และเวลานัดพบของแต่ละจุดกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง)

08:20 น.

→ ออกเดินทาง

→ ชมเทศกาล Shiba Sakura ที่ปลูกเรียงรายเป็นทุ่งกว้างสุดสายตา 

→ รับประทานอาหารเที่ยง (Hoto noodle)

→ เยือน Mt. Fuji บริเวณ Mt. Fuji 5th Station พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

18:00 น.

→ เดินทางกลับถึง Shinjuku

Day tour

ราคา : 12,000 เยน/ท่าน

ระยะเวลาเดินทาง : 5 – 6 พฤษภาคม 2560

 (รถบัส ไป – กลับ จาก Shinjuku + บัตรเข้าชมเทศกาล Shiba Sakura + เยือน Mt. Fuji 5th Station + มื้อกลางวัน + ไกด์ภาษาอังกฤษพร้อมอุปกรณ์ภาษาไทย)

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือรายการ อาทิ เช่น มื้ออาหารนอกเหนือจากที่ระบุ, เครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งนอกเหนือจากที่ระบุ, ค่ารถไฟ, ค่าเข้าชมนอกเหนือจากที่ระบุ ประกันการเดินทาง และอื่นๆที่นอกเหนืกจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล,ค่าเครื่องดื่ม, ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ราคาโปรแกรมนี้ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

เงื่อนไข

 • สำรอง ที่นั่งที่ World Surprise Travel! ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง กรุณาโทรเข้ามาสอบถามสถานะ ที่นั่งว่างในวันที่ท่านต้องการเดินทางอีกครั้ง
 • ขอความกรุณาในการตรงต่อเวลา และไปล่วงหน้าประมาณ 10 นาทีก่อนเวลานัดหมาย เนื่องจากไม่ใช่ทริปแบบ private
 • ตารางเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับฤดูกาลที่เดินทาง กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง
 • ตารางการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงและ/หรือมีความล่าช้าได้ ณ วันเดินทาง ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ สภาพถนนระหว่างการเดินทาง และปัจจัยอื่นๆที่นอกเหนือการควบคุม (ไม่มีการชดเชย)
 • อาจใช้รถ taxi ในการรับ-ส่งจากจุดนัดพบ ในบางกรณี
 • ราคาโปรแกรมนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ในช่วงเทศกาล งานแฟร์ งานแสดงสินค้า หรือวาระพิเศษต่างๆ
 • การขอยกเลิกรายการโปรแกรมต้องแจ้งให้ทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 15 วันทำการ
 • ค่าบริการที่ท่านชำระแล้ว ทางบริษัทได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยวเช่นกัน การขอคืนเงินค่าบริการจะกระทำได้หรือไม่ได้ หรือได้มากน้อยเพียงใด เป็นเงื่อนไขสิทธิ์ขาดขึ้นอยู่กับตัวแทนท่องเที่ยวนั้นๆ
 • ราคาบริการโปรแกรม จะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาของ อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้น แล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.: 02-634-8877
e-mail: FIT@worldsurprise.com
Line: @worldsurprise

 

Comments

comments