Summer Bali

             Bali ดินแดนแห่งอารยธรรมอันมีเอกลักษณ์ และสวยงามราวกับต้องมนต์ขลัง ผสานกันอย่างลงตัวทั้งความงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่นี่คุณจะได้สัมผัสกับสถาปัตยกรรมอายุนับพันปี และชายหาดอันขาวสะอาด เป็นอีกหนึ่งทริปที่ควรไปเยือนสักครั้ง

Itinerary

Day 1          กรุงเทพฯ – สนามบินบาหลี

→ นำท่านสู่วัดอูลูวาตู รับประทานอาหารเย็นที่จิมบาลัน หลังจากนั้นเข้าสู่โรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 2         เต็มวันที่อูบุด

→ รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

→ เจ้าหน้าที่นำทัวร์เต็มวัน เดินทางไปอูบุด วัดเทมภัคสิริงค์ วัดน้ำพุศักสิทธิ์,วิหารทานาล็อท รับประทานอาหารกลางวันและเย็นที่ร้านอาหารท้องถิ่น หลังจากนั้นนำท่านสู่โรงแรมที่พัก

Day 3        เต็มวันที่หาดเบอนัว – คูตา

→ รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

→ รอเจ้าหน้าที่ตรงล็อบบี้ของโรงแรมที่พัก เจ้าหน้าที่นำทัวร์เต็มวัน เดินทางไปสู่หาดขึ้นชื่อ เบอนัว เยี่ยมชมแหล่งผลิต ชา กาแฟ และเที่ยวตัวเมือง KUTA และรับประทานอาหารกลางวันและเย็นที่ร้านของท้องถิ่น หลังจากนั้นนำท่านสู่โรงแรมที่พัก

Day 4        บาหลี – กรุงเทพฯ

→ รับประทานอาหารเช้า

→ อิสระช้อปปิ้งที่ Krisna Oleh Oleh เจ้าหน้าที่มารอรับท่านสู่สนามบินเดินทางกลับกรุงเทพฯ

4 Days 3 Nights Tour

ราคาเริ่มต้น : 5,900 บาท/ท่าน

ระยะเวลาเดินทาง : วันนี้ – 30 กันยายน 2560

 (รถระหว่างทริป + ไกด์ภาษาอังกฤษ + บัตรเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ + ที่พัก 3 คืน + มื้อเช้า 3 มื้อ/มื้อกลางวัน 2 มื้อ/มื้อเย็น 3 มื้อ)

ค่าบริการนี้รวม

 • ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน สำหรับ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้าที่ Sense Sunset Seminyak หรือเทียบเท่า
 • รถรับ-ส่งตามโปรแกรม
 • รวมอาหารเช้า 3 มื้อ, อาหารกลางวัน 2 มื้อ, อาหารเย็น 3 มื้อ
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • ทัวร์เต็มวันพร้อมคนขับรถ โดยคนขับรถจะทำหน้าเป็นไกด์บรรยายภาษาอังกฤษ

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าทิปไกด์ประมาณท่านละ 300 บาท
 • ค่าทิปพนักงานค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณืออกใบเสร็จในนามบริษัท)

เงื่อนไข

 • ราคานี้เป็นราคาต่อท่านสำหรับใช้เดินทางอย่างน้อย 2 ท่าน
 • กรุณาทำการจองล่วงหน้ามากกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
 • ราคาค่าบริการ คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาของแล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากระหว่างการเดินทางท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าแพคเกจทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล และทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • กรณีซื้อแพคเกจทัวร์ ที่ต้องเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทางหากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับแพคเกจทัวร์นี้ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัยรวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ราคาแพคเกจนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ในช่วงของเทศกาล งานแฟร์ งานแสดงสินค้า หรือวาระพิเศษต่างๆ ที่โรงแรมในประเทศนั้นๆ ได้กำหนดไว้โปรดตรวจสอบเพื่อความแน่นอนกับทางเจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งอีกครั้ง
 • รายการฟรีทัวร์เต็มวันยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์
 • บริการรถรับส่งระหว่างสนามบินและโรงแรม จะงดบริการในช่วง00 – 07.00 น.
 • หากมีการยกเลิกการเดินทาง จะไม่สามารถขอคืนเงินได้เนื่องจากทางบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • บริการนำเที่ยวตลอดรายการแพคเกจทัวร์เป็นแบบ Join Tour หากสภาพอากาศไม่เหมาะสม อาจเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.: 02-634-8877
e-mail: FIT@worldsurprise.com
Line: @worldsurprise

 

Comments

comments