Voyager of the Seas : Singapore – Malaysia Route

              โปรโมชั่นสุดคุ้มกับเรือสำราญ Voyager of the Seas หนึ่งในเรือสำราญตระกูล Vision Class จาก Royal Caribbean Cruise Lines กับเส้นทาง Singapore – Kuala Lumpur (Port Klang) – Singapore

4 Days 3 Nights

ห้องพัก Interior stateroom

ราคา 19,300 บาท/ท่าน

เหลือเพียง 16,700 บาท/ท่าน –> SOLD OUT!!!

ห้องพัก Deluxe Ocean View with Balcony

ราคา 24,500 บาท/ท่าน

เหลือเพียง 20,500 บาท/ท่าน !!!

ระยะเวลาเดินทาง : 9 – 12 มิถุนายน 2560

 (ค่าห้องพักบนเรือสำราญ 3 คืน + อาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญ + การแสดง กิจกรรมต่างๆของเรือสำราญ + ภาษีท่าเรือ และค่าทิปพนักงานบนเรือสำราญ)

*ราคานี้ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ราคาเริ่มต้น 7,500 บาท/ท่าน (TG)

กิจกรรมบนเรือ

ราคานี้ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบิน
 • ค่ารถรับ-ส่ง ระหว่างท่าเรือและสนามบิน
 • ค่าโปรแกรมทัวร์ชายฝั่ง (Shore Excursion)
 • *การสำรองที่นั่งในห้องอาหารพิเศษ (Specialty Restaurants) และค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท รวมทั้งชาหรือกาแฟชนิดพิเศษ
 • ค่ากิจกรรมพิเศษ (กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต คาสิโน บริการสปา การซื้อสินค้าและบริการบนเรือฯ และอื่น ๆ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงื่อนไขอื่นๆ

 • เดินทางวันที่ 9 – 12 มิถุนายน 2560
 • ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้นต่อท่านสำหรับการเข้าพัก 2 ท่าน/ห้อง เท่านั้น
 • เนื่องจากโปรโมชั่นเรือสำราญมีจำนวนจำกัด ขอความกรุณาในการตรวจสอบราคาอีกครั้ง และหากโควต้าสำหรับโปรโมชั่นนี้หมด เจ้าหน้าที่จะนำเสนอราคาของห้องพักและตั๋วเครื่องบินตามราคา ณ เวลานั้นแทน
 • ราคานี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนราคาในกรณีที่มีการขึ้นราคาของอัตราแลกเปลี่ยนตามความเป็นจริง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การยกเลิกหรือล่าช้าของรถไฟ, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล และทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว นี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการชำระเงินและการยกเลิก

 • ชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท เมื่อได้รับการยืนยันจองห้องพักและตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว
 • ยอดชำระส่วนที่เหลือทางเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้แจ้งวันชำระเงินอีกครั้งหนึ่ง
 • หากต้องการยกเลิกการจองห้องพักบนเรือสำราญ จะต้องยกเลิกก่อนการเดินทางอย่างน้อย 60 วัน จึงจะได้รับคืนเงินมัดจำในส่วนของเรือสำราญ หากมีการยกเลิกหลังจากนั้น จะมีค่าปรับตามเงื่อนไขของเรือสำราญ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.: 02-634-8877
e-mail: FIT@worldsurprise.com
Line: @worldsurprise

Comments

comments