170203----FIT-Product----Banner-Kanto-Buffet

เงื่อนไข

  • สำรอง ที่นั่งที่ World Surprise Travel! ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง 
  • ตารางการเดินทางของรถไฟอาจเปลี่ยนแปลงและ/หรือมีความล่าช้าได้ ณ วันเดินทาง ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ สภาพถนนระหว่างการเดินทาง และปัจจัยอื่นๆที่นอกเหนือการควบคุม (ไม่มีการชดเชย)
  • การขอยกเลิกรายการโปรแกรมต้องแจ้งให้ทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 15 วันทำการ
  • ค่าบริการที่ท่านชำระแล้ว ทางบริษัทได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยวเช่นกัน การขอคืนเงินค่าบริการจะกระทำได้หรือไม่ได้ หรือได้มากน้อยเพียงใด เป็นเงื่อนไขสิทธิ์ขาดขึ้นอยู่กับตัวแทนท่องเที่ยวนั้นๆ

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.: 02-634-8877
e-mail: FIT@worldsurprise.com
Line: @worldsurprise

Comments

comments