Kyoto & Nara One Day Trip

           Kyoto และ Nara แหล่งวัฒนธรรมของภูมิภาค Kansai มีสถานที่ยอดฮิตมากมายทั้งเขต Arashiyama เดินชมซากุระบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำ วัดคินคะคุจิหรือวัดทอง (Kinkakuji Temple) สัญลักษณ์สำคัญของ Kyoto แวะสักการะหลวงพ่อโตที่วัด Todaiji และให้อาหารกวางที่มารอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ Nara Deer Park 

Itinerary

08:30 – 08:50 น.

→ พบกันที่ meeting point จุดต่างๆ (กรุณาตรวจสอบสถานที่และเวลานัดพบของแต่ละจุดกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง)

09:00 น.

→ ออกเดินทาง

→ ชมความงามของธรรมชาติตามฤดูกาลที่ Arashiyama โดยเฉพาะบริเวณสะพาน Togetsukyo สะพานข้ามแม่น้ำ ที่เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่

→ ดินเล่นชมความอลังการของ วัดทอง (Kinkakuji Temple) ที่ตัวอาคารเป็นสีทองอร่ามเกือบทั้งหลัง ตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำ สะท้อนกับผิวน้ำรอบๆ จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง Kyoto  

→ รับประทานอาหารเที่ยง (Buffet)

→ สักการะหลวงพ่อโตที่ Todaiji Temple ซึ่งเป็นองค์ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น มีความสูงถึง 15 เมตร

→ ให้อาหารและถ่ายรูปกับฝูงกวางที่ Nara Deer Park

17:40 น.

→ เดินทางกลับถึง สถานีรถไฟ Namba OCAT 

Day tour

ราคา : 7,500 เยน/ท่าน

ระยะเวลาเดินทาง : วันนี้ – 30 เมษายน 2560

 (รถบัสระหว่างทริป + บัตรเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ + มื้อกลางวัน + ไกด์ภาษาอังกฤษ)

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือรายการ อาทิ เช่น มื้ออาหาร, เครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่ง, ค่ารถไฟ, ค่าเข้าชม, ประกันการเดินทาง และอื่นๆที่นอกเหนืกจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล,ค่าเครื่องดื่ม, ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ราคาโปรแกรมนี้ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

เงื่อนไข

 • สำรอง ที่นั่งที่ World Surprise Travel! ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง กรุณาโทรเข้ามาสอบถามสถานะ ที่นั่งว่างในวันที่ท่านต้องการเดินทางอีกครั้ง
 • ขอความกรุณาในการตรงต่อเวลา และไปล่วงหน้าประมาณ 10 นาทีก่อนเวลานัดหมาย เนื่องจากไม่ใช่ทริปแบบ private
 • ตารางเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับฤดูกาลที่เดินทาง กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง
 • ตารางการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงและ/หรือมีความล่าช้าได้ ณ วันเดินทาง ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ สภาพถนนระหว่างการเดินทาง และปัจจัยอื่นๆที่นอกเหนือการควบคุม (ไม่มีการชดเชย)
 • อาจใช้รถ taxi ในการรับ-ส่งจากจุดนัดพบ ในบางกรณี
 • ราคาโปรแกรมนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ในช่วงเทศกาล งานแฟร์ งานแสดงสินค้า หรือวาระพิเศษต่างๆ
 • การขอยกเลิกรายการโปรแกรมต้องแจ้งให้ทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 15 วันทำการ
 • ค่าบริการที่ท่านชำระแล้ว ทางบริษัทได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยวเช่นกัน การขอคืนเงินค่าบริการจะกระทำได้หรือไม่ได้ หรือได้มากน้อยเพียงใด เป็นเงื่อนไขสิทธิ์ขาดขึ้นอยู่กับตัวแทนท่องเที่ยวนั้นๆ
 • ราคาบริการโปรแกรม จะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาของ อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้น แล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.: 02-634-8877
e-mail: FIT@worldsurprise.com
Line: @worldsurprise

 

Comments

comments