ยุโรป — แผนประกันการเดินทาง

ปรึกษาเราก่อนการเดินทางนะครับ

การวางแผนและเพิ่มความคุ้มครองด้วยแผนประกันภัยต่างๆ ที่เหมาะกับการท่องเที่ยวของท่าน

เลือกได้ตามความต้องการแบบสบายกระเป๋า เพิ่มความมั่นใจ และอุ่นใจแด่คนที่คุณรัก

หมายเหตุ / Note Remarks

-เบี้ยประกันภัยขางตนรวมภาษีอากรแสตมปแลว / Premium includes tax and stamp.

-เบี้ยประกันภัยขางตนผูเอาประกันภัยอายุไมเกิน 75 ป / Premium shown is for insured up to 75 yrs of age.

**อ.บ. 1 หมายถึงการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ / Loss of Life, Dismemberment, Loss of Sight or total Permanent Disability


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.: 02-634-8877
e-mail: FIT@worldsurprise.com
Line: worldsurprise

Comments

comments