อิสระกับวันพักผ่อน ที่เหนือระดับ ไปกับทริปสุดพิเศษ

Five Star Experience in Bali 4 วัน 3 คืน เริ่มต้นเพียง 46,900* บาท ต่อท่าน

 • พัก 5 ดาว
 • บินสายการบินไทย (ชั้นธุรกิจ)
 • พร้อมรถรับ ส่ง แบบ ส่วนตัว
 • โปรแกรมเที่ยว บาหลี แบบส่วนตัว ตามโปรแกรมที่กำหนด
 • ไกด์ผู้เชี่ยวชาญ (ภาษาอังกฤษ)

พิเศษ

 • 2 Hrs Spa, Bountry Cruise
 • Glass Bottom boat to turtle island
 • Welcome Flower & Cold face towel on arrival
 • Meneral Water & Snack on Tour
 • Daily breakfast at hotel
 • Lunch & Dinner as per itinerary
 • Bali Souvenir & Honeymoon benefit at hotel

ราคานี้รวม

 • โรงแรมที่พัก ณ Ayodya Resort Bali 5*  พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง
 • อาหารเช้าทุกมื้อ
 • ตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ กรุงเทพ – บาหลี โดยสายการบินไทย ชั้นธุรกิจ
 • รถรับส่งระหว่าง สนามบิน และ โรงแรมที่พัก ไป – กลับ แบบส่วนตัว
 • โปรแกรมท่องเที่ยวตามรายละเอียดที่ระบุ
 • ไกด์ท้องถิ่น พูดภาษา อังกฤษ
 • อาหารกลางวัน และเย็น ตามมื้อที่ระบุ
 • สิทธิพิเศษ ตามรายการที่ระบุ

 

 

ราคานี้ไม่รวม

 • ภาษีสนามบิน ประมาณ 4000 บาท ต่อท่าน
 • ค่าทิปพนักงาน ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%(กรณีออกใบเสร็จบริษัทฯ)

เงื่อนไข

 • ราคานี้เป็นราคาสำหรับ ผู้เดินทางแบบ 2 ท่านขึ้นไป
 • จองและชำระเงินจำนวนเต็มทันที หลังจากได้รับการยืนยันห้องพักจากเจ้าหน้าที่
 • ราคานี้เป็นราคาต่อท่าน พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง และ ไม่มีราคาเด็ก
 • รายการท่องเที่ยวแบบ Free & Easy เป็นรายการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง ตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ราคาดังกล่าวสามารถจองได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 62 เท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวสามารถเดินทาง ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 62 เท่านั้น

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากระหว่างการเดินทางท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล และทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ราคาโปรแกรมนี้ใช้สำหรับผู้เดินทางสำหรับ 2 ท่านขึ้นไป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับแพคเกจทัวร์นี้ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัยรวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • หากมีการยกเลิกการเดินทาง จะไม่สามารถขอคืนเงินได้เนื่องจากทางบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ขอสง่วนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองทุกกรณี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line: @worldsurprise
โทร.: 02-634-8877
e-mail: FIT@worldsurprise.com

Comments

comments