โปรโมชั่นราคาสุดพิเศษ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line: @worldsurprise
โทร.: 02-634-8877
e-mail: FIT@worldsurprise.com

🔥PROMOTION🔥

  เที่ยวฮ่องกงโดยตั๋วเครื่องบิน Thai Airways ชั้น Economy พร้อมที่พัก 2 คืน
เริ่มต้นเพียง 13,900 บาท ต่อท่าน

เงื่อนไข

 • แพคเกจนี้สำหรับผู้เดินทางเข้าพักสองท่าน
 • จองและออกตั๋วภายในวันที่ 5 มีนาคม 2562 เท่านั้น (ภายในวันทำการ)
 • เดินทางและเข้าพักระหว่างวันที่ 6 – 31 มีนาคม 62 เท่านั้น
 • หากเข้าพักตรงกับวันศุกร์ และวันเสาร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 850 บาท ต่อคืน
 • หากท่านต้องการเตียงเสริม ชำระเพิ่ม 1,850 บาท ต่อคืน
 • อาหารเช้า ชำระเพิ่ม 400 บาท ต่อท่าน

 

ราคานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไปกลับ กรุงเทพฯ – ฮ่องกง โดยสายการบินไทย (รวมภาษีสนามบิน)
 • ห้องพัก 2 คืน ณ โรงแรม Metropark Mongkok (ไม่รวมอาหารเช้า)
 • รถรับส่งจากสนามบินฮ่องกงไปยังที่พัก ไป-กลับ (SEAT-IN-COACH)

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปพนักงาน ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%(กรณีออกใบเสร็จบริษัทฯ)

 

 

หมายเหตุ

 • เนื่องจากราคาดังกล่าวเป็นราคาโปรโมชั่น ราคาเดียวไม่มีราคาเด็ก
 • จองและชำระจำนวนเต็มทันที
 • เนื่องจากราคาดังกล่าวเป็นราคาโปรโมชั่น บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกก
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากระหว่างการเดินทางท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล และทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ราคาโปรแกรมนี้ใช้สำหรับผู้เดินทางอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับแพคเกจทัวร์นี้ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัยรวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • หากมีการยกเลิกการเดินทาง จะไม่สามารถขอคืนเงินได้เนื่องจากทางบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • การขอยกเลิกรายการโปรแกรมต้องแจ้งให้ทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 15 วันทำการขึ้น
 • หากเข้าพักตรงกับวันหยุดเสาร์ หรือ ตรงกับวันหยุดพิเศษเทศกาลในฮ่องกงอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การชำระสินค้าและบริการ – ชำระโดยเงินสด โดยการโอนผ่านธนาคาร

 

สอบถามการเดินทาง Line: @worldsurprise


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line: @worldsurprise
โทร.: 02-634-8877
e-mail: FIT@worldsurprise.com

Comments

comments