3 วัน 2 คืน เริ่มต้นเพียง 13,900 บาท ต่อท่าน**


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line: @worldsurprise
โทร.: 02-634-8877
e-mail: FIT@worldsurprise.com

🔥PROMOTION🔥

  เที่ยวฮ่องกงโดยตั๋วเครื่องบิน Cathay Pacific Airways ชั้น Economy พร้อมที่พัก 2 คืน
เริ่มต้นเพียง 13,900 บาท ต่อท่าน
**รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน**

** รถรับส่งจากสนามบินฮ่องกงไปยังที่พัก ไป-กลับ (SEAT-IN-COACH)

** ฟรี! บัตรกำนัล Starbuck Card มูลค่า 200 บาท ต่อ 1 ท่าน

** ห้องพัก 2 คืน ที่ Novotel Nathan (แบบห้อง Superior Room) + รวมอาหารเช้า
(ขนาดเตียง King Bed 5 ฟุต และ 2 Double Bed 3 ฟุต 2 เตียง และ ขนาดห้อง 29 ตารางเมตร)

สอบถามการเดินทาง Line: @worldsurprise

เงื่อนไข

  • แพคเกจนี้สำหรับจองเข้าพักสองท่าน

ราคานี้รวม

  •  ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไปกลับ กรุงเทพฯ – ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก
  • ห้องพัก 2 คืน ที่ Novotel Nathan (แบบห้อง Superior Room) + รวมอาหารเช้า
    (ขนาดเตียง King Bed 5 ฟุต และ 2 Double Bed 3 ฟุต 2 เตียง และ ขนาดห้อง 29 ตารางเมตร)
  • รถรับส่งจากสนามบินฮ่องกงไปยังที่พัก ไป-กลับ (SEAT-IN-COACH)
  • บัตรกำนัล Starbuck Card มูลค่า 200 บาท ต่อ 1 ท่าน

ราคานี้ไม่รวม

  • ค่าทิปพนักงาน ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้
  • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%(กรณีออกใบเสร็จบริษัทฯ)

 หมายเหตุ

– หากเข้าพักตรงกับวันเสาร์และวันอาทิตย์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 500 บาท ต่อคืน
– บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
– หากระหว่างการเดินทางท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล และทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
– ราคาโปรแกรมนี้ใช้สำหรับผู้เดินทางอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับแพคเกจทัวร์นี้ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัยรวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
– หากมีการยกเลิกการเดินทาง จะไม่สามารถขอคืนเงินได้เนื่องจากทางบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
– การขอยกเลิกรายการโปรแกรมต้องแจ้งให้ทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 15 วันทำการขึ้น
– หากเข้าพักตรงกับวันหยุดเสาร์ หรือ ตรงกับวันหยุดพิเศษเทศกาลในฮ่องกงอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การชำระสินค้าและบริการ – ชำระโดยเงินสด โดยการโอนผ่านธนาคาร หรือ ชำระสินค้าโดยบัตร Visa & Master Card


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line: @worldsurprise
โทร.: 02-634-8877
e-mail: FIT@worldsurprise.com

Comments

comments