พักผ่อนยามค่ำคืนที่โรงแรมสุดหรู 4 วัน 3 คืนในฮ่องกงและมาเก๊า

ราคาเริ่มเพียง 6,900บาท /ต่อท่าน

+ ห้องพัก Deluxe 1 คืนที่ Sheraton Grande Macao Hotel 5*
+ห้องพักแบบ Deluxe 2คืนที่Holiday Inn Golden Mile Hong Kong 4*
+อาหารเช้า+รถรับส่งสนามบิน 1 เที่ยว +ตั๋วเรือข้ามฟาก 1 เที่ยว

 

ราคานี้รวม

 • ห้องพักแบบ Deluxe room 1คืนที่ Sheraton Grande Macao Hotel5 * พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2ท่าน
 • ห้องพักแบบ Deluxe room 2คืนที่ Holiday Inn Golden Mile Hong Kong 4* พร้อมอาหารเช้าสำหรับ2ท่าน
 • รถรับส่งสนามบินหนึ่งเที่ยวสำหรับ 2 ท่าน (Seat in coat )
 • ตั๋วเรือข้ามฟาก Cotai Jet หนึ่งเที่ยว สำหรับ 2 ท่าน (Macao – Hong Kong)

 

ราคานี้ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุอยู่ในรายการ
 • ค่าทิปพนักงาน ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จบริษัท)

เงื่อนไข

 • ชำระจำนวนเต็มทันทีเมื่อทำการจองเนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นราคาพิเศษ
 • ราคานี้เป็นราคาต่อท่าน พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้องและเดินทางพร้อมกัน
 • รายการดังกล่าวเป็นรายการเดินทางแบบท่องเที่ยวอิสระไม่มีหัวหน้าทัวร์
 • ราคาดังกล่าวสามารถจองได้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 62– จนกว่าสินค้าจะหมด
 • ราคาดังกล่าวสามารถเข้าพัก ได้ตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคม 62– 30 สิงหาคม 62 เท่านั้น
 • กรุณาแจ้งจ้าหน้าที่ ตอนจ้องหากต้องการรับข้อเสนอพิเศษ

 

หมายเหตุ

บริษัท ฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้นหากระหว่างการเดินทางท่านถูกเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือปลายทางปฏิเสธการเข้า หรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดก็ตามทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัท ฯ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนเงิน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line: @worldsurprise
โทร.: 02-634-8877
e-mail: FIT@worldsurprise.com

Comments

comments