5 วัน 4 คืน เริ่มต้นเพียง 39,900 บาท ต่อท่าน* (ห้องระเบียง)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line: @worldsurprise
โทร.: 02-634-8877
e-mail: FIT@worldsurprise.com

ราคานี้รวม

 • ตั๋วเรือ Quantum of The Seas พร้อมห้องพักบนเรือสำราญฯ แบบมีระเบียงวิวทะเล พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง
 • อาหารและเครื่องดื่ม ชา-กาแฟ ตามที่ระบุใน Cruise Compass ตลอดจนกิจกรรมและความบันเทิงบนเรือ ที่ระบุตามเงื่อนไขตั๋วเรือกำหนด
 • ภาษีท่าเรือ
 • ค่าทิปพนักงานบนเรือ

ขั้นตอนการจอง

 • ส่งสำเนาหนังสือเดินทางให้เจ้าหน้าที่ (ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือนในวันเดินทาง)
 • หลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทฯ โปรดชำระเงินจำนวนเต็มภายใน 3 วันทำการ
 • ท่านจะได้รับตั๋วเรือโดยประมาณ 30 วัน ก่อนเดินทาง

 

 หมายเหตุ

 • บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินเรือ โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ระหว่างการเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 • อาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการบนเรือได้จัดเตรียมไว้ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่จะมีบางรายการที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เช่น อาหารเมนูพิเศษ, การจองห้องอาหารพิเศษ, เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่มียี่ห้อ หากคุณสงสัยสามารถสอบถามได้จากบริกรโดยตรง หรือดูรายละเอียดได้จาก Cruise Compass
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือหรืออกนอกประเทศโดยเจ้าหน้าที่รัฐฯ บริษัท ไม่สามารถคืนค่าตั๋วเรือให้ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาและเส้นทางเดินเรือโดยอาจมิได้แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย และความเหมาะสมของกำหนดการโดยรวม
 • การนำสิ่งของผิดกฏหมายติดตัวระหว่างการเดินทางหรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ตลอดจนความประพฤติที่ไม่เหมาะสม หรือผิดกฏหมายเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการยกเลิกทุกกรณี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line: @worldsurprise
โทร.: 02-634-8877
e-mail: FIT@worldsurprise.com

Comments

comments