เที่ยวฮ่องกงแบบเหนือระดับ ราคาพิเศษกลับมาอีกครั้ง
ที่พัก 2 คืน ณ The Peninsula Hon Kong 5*

เริ่มต้นที่ 39,000* บาท ต่อท่าน

พร้อมอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้อง The Verandah
ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ โดยสายการบินไทย

พิเศษ รถรับจากสนามบิน ส่งท่านถึงที่พัก 1 เที่ยว แบบส่วนตัว

ราคาดังกล่าวรวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้น ธุรกิจ กรุงเทพ – ฮ่องกง โดยสายการบินไทย
 • โรงแรมที่พัก 2 คืน ณ The Peninsula Hong Kong 5* พร้อมอาหารเช้าแบบบุพเฟ่ต์ ณ ห้อง The Verandah
 • รถรับจากสนามบิน แบบส่วนตัว 1 เที่ยว (Alphard Car หรือเทียบเท่า)

 

ราคาดังกล่าวไม่รวม

 • ภาษีสนามบินประมาณ 4,000 บาท ต่อท่าน กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง
 • ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุอยู่ในรายการ
 • ค่าทิปพนักงาน ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จบริษัท

เงื่อนไข

 • ชำระจำนวนเต็มทันทีเมื่อทำการจองเนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นราคาพิเศษ
 • ราคานี้เป็นราคาต่อท่าน พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้องและเดินทางพร้อมกัน
 • รายการดังกล่าวเป็นรายการเดินทางแบบท่องเที่ยวอิสระไม่มีหัวหน้าทัวร์
 • ราคาดังกล่าวไม่สามารถเข้าพักได้ในวันที่ 5 – 10 กุมภาพันธ์
 • ราคาดังกล่าวสามารถจองได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 62 เท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวสามารถเข้าพัก ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 62 เท่านั้น

หมายเหตุ

บริษัท ฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้นหากระหว่างการเดินทางท่านถูกเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือปลายทางปฏิเสธการเข้า หรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดก็ตามทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัท ฯ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนเงิน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line: @worldsurprise
โทร.: 02-634-8877
e-mail: FIT@worldsurprise.com

Comments

comments