เวิลด์ไวด์ — แผนประกันการเดินทาง

ปรึกษาเราก่อนการเดินทางนะครับ

การวางแผนและเพิ่มความคุ้มครองด้วยแผนประกันภัยต่างๆ ที่เหมาะกับการท่องเที่ยวของท่าน

เลือกได้ตามความต้องการแบบสบายกระเป๋า เพิ่มความมั่นใจ และอุ่นใจแด่คนที่คุณรัก

หมายเหต / Remarks:

  1. ผูเอาประกันภัยอายุ 1 – 70 ปี, คูสมรสอายุสูงสุดไม่เกิน 70 ปี และบุตรอายุ 1 – 21 ปี (Insured’s Age 1 – 70 years, Spouse’s Age is not exceeding 70 years and Child’s Age 1 – 21 years)
  1. เบี้ยประกันภัยขางตนรวมอากรและภาษีธุรกิจเฉพาะ (Premium included Stamp Duty & Specific Business Tax)
  2. เบี้ยประกันภัยแบบครอบครัวจะเปน 2 เทาของเบี้ยประกันภัยรายบุคคล
  • ฟรี บุตร 2 คนในวงเงินจํากัดความรับผิด 50% ของความคุมครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่ระบุในขอ 1
  • For accompanying spouse, the premium charged is 100% of the applicable Insured Person’s premium.
  • Free for accompany children up to 2, with 50% of the accidental death benefit provided in item 1
  1. กรณีเปนแบบประกันรายปี ระยะเวลาการเดินทางแตละครั้งสูงสุดไมเกิน 90 วัน
  • For Annual Plan, unlimited trip is offered but each trip must not be exceeded 90 consecutive days.

กรมธรรมประกันภัยนี้ไมคุมครองผูที่เดินทางไปประเทศตอไปนี้

This policy will not  cover any loss,  injury, damage or legal liability arising directly or indirectly from travel in, to or

Afghanistan, Africa (except Republic of South Africa, Egypt, Morocco, Kenya, Namibia and Botswana), Azerbaijan, Cambodia (except Phnom Penh, Siam

Reap), Cuba, India, Iraq, Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Nicaragua, North Korea, Pakistan, Syria, Tajistan, Turkmenistan, Uzbekistan.

 

เอกสารชุดนี้ไมใชสัญญาประกันภัย  รายละเอียดความคุมครองและขอยกเวนที่สมบูรณจะระบุในกรมธรรมประกันภัย
(This brochure is not an insurance contract. Full details are specified in the insurance policy)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.: 02-634-8877
e-mail: FIT@worldsurprise.com
Line: worldsurprise

Comments

comments