BALI TOUR 4 Days 3 Nights!

เที่ยว “บาหลี”  เกาะสวรรค์แห่งการพักผ่อน

ราคาเริ่มต้นที่ 6,500 บาท/ท่าน ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป

 

วันที่ รายการ อาหาร
1 สนามบินบาหลี – ที่พัก เดินทางจากสนามบินนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี – เข้าเช็คอินโรงแรมที่พัก D
2 เบดูกัลป์ ทัวร์ โรงแรมที่พัก – ชิงช้าบาหลี – ประตูบาหลี (Handara Gate) – ทะเลสาบบราตัน – วิหารทานาล็อต B / L / D
3 หมู่บ้านคินตามานี ทัวร์ โรงแรมที่พัก – หมู่บ้านคินตามานี – บาหลีสวิงค์ Bali Swing – นาขั้นบันไดหมู่บ้านเตกัลลาลัง – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ (Tirta Empul) B / L / D
4 ที่พัก – สนามบินบาหลี โรงแรมที่พัก – ปล่อยอิสระก่อนเดินทางกลับ B / L / D


ราคานี้รวม

ที่พักจำนวน 3 คืน ตามประเภทห้องที่เลือก (เข้าพักห้องละ 2 ท่าน)

 • ค่ารถรับส่งตามรายการที่กำหนด
 • ค่ามัคคุเทศน์ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ
 • อาหารทุกมื้อตามที่รายการระบุ
 • ค่าน้ำมันและค่าที่จอดรถ
 • ค่าจัดส่งสัมภาระระหว่างที่พัก-สนามบิน

 ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ
 • ค่าทิปมัคคุเทศน์ / คนขับรถ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

เงื่อนไข

 • ราคานี้เป็นราคาต่อท่าน และสำหรับการเดินท่าน 2 ท่าน/ห้อง เท่านั้น
 • ไม่สามารถใช้ราคานี้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
 • จองและชำระเงินจำนวนเต็มทันที หลังจากได้รับการยืนยันห้องพักจากเจ้าหน้าที่
 • ราคานี้เป็นราคาต่อท่าน พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง และ ไม่มีราคาเด็ก
 • รายการท่องเที่ยวแบบ Free & Easy เป็นรายการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง ตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ราคานี้ขึ้นอยู่กับวันที่เข้าพัก และจำนวนห้องว่างในช่วงนั้นๆ
 • ราคานี้คำนวณจำกอัตรำแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนราคาค่ำบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาของแล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่ำช้ำของสำยการบิน, กำรยกเลิกหรือล่าช้าของรถไฟ, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, กำรจลาจล และทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่ำงๆ ที่เกิดเหนืออำนำจควบคุมของบริษัทฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.: 02-634-8877 e-mail: FIT@worldsurprise.com Line: @worldsurprise

Comments

comments