160624----Swiss-Rail-Pass-+-Jungfraujoch-2016
เงื่อนไข

  • ราคานี้เป็นราคาพิเศษสำหรับซื้อ 2 ท่านขึ้นไป
  • ตั๋ว Swiss Rail Pass สามารถใช้ได้ในระยะเวลา 4 วันติดต่อกันเท่านั้น นับจากวันที่ใช้งานครั้งแรก
  • ตั๋ว Jungfrau สามารถใช้ได้เฉพาะการขึ้นเขาจากสถานี Grindelwald และลงเขามายังสถานี Lauterbrunnen เท่านั้น
  • ตั๋ว Swiss Rail Pass เป็นที่นั่ง Second Class
  • ต้องการสำรองที่นั่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02 – 634 -8877


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร.: 02-634-8877
e-mail: FIT@worldsurprise.com
Line: worldsurprise

Comments

comments